Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας

 

Προκηρύχθηκαν οι εξετάσεις για τη λήψη του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας B’ εξεταστικής περιόδου 2023

 

 

Προκηρύχθηκαν οι εξετάσεις του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας B’ εξεταστικής περιόδου 2023 για αυτό και μέσα από την πάντα φιλόξενη στήλη του «www.filologikos-istotopos.gr» θα προσπαθήσουμε να διευκολύνουμε τους υποψήφιους παρέχοντας τις πιο σημαντικές λεπτομέρειες που αφορούν τη διαδικασία που πρέπει να κάνουν ώστε να συμμετέχουν σ’ αυτές, με βάση -φυσικά- την πρόσφατη ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

 

 

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Αρχικά, λοιπόν, όπως ανακοινώθηκε από την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023 έως και τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 23.59 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων για τις εξετάσεις του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας Β’ εξεταστικής περιόδου 2023. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023 και την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής ως εξής: α) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική και β) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.

 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, παρακαλούνται να μεριμνήσουν ώστε έγκαιρα να ολοκληρώσουν όλα τα στάδια της απαιτούμενης διαδικασίας για την υποβολή της αίτησής τους εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Συγκεκριμένα, έως τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 23.59 πρώτιστα πρέπει να έχουν εκδώσει και να έχουν πληρώσει το παράβολο Δημοσίου (e-paravolo) για το αντίστοιχο επίπεδο εξέτασης της γλώσσας που επιθυμούν. Η δημιουργία του e-paravolo πραγματοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων «www.gsis.gr» ή μέσω κάποιου κέντρου εξυπηρέτησης πολιτών. Η πληρωμή του πραγματοποιείται για μη πιστοποιημένους χρήστες μέσω τράπεζας ή Ε.Λ.Τ.Α.. Οι πιστοποιημένοι χρήστες μπορούν να καταβάλουν το ποσό του παραβόλου μέσω πιστωτικής / προπληρωμένης / χρεωστικής κάρτας των ελληνικών τραπεζών. Τα ποσά των παραβόλων ανά επίπεδο είναι 80 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Β (Β1 & Β2) και 100 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ (Γ1 & Γ2).

 

Επισημαίνεται ότι αναλόγως με τον τρόπο πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου απαιτείται διαφορετικός χρόνος για τη δέσμευσή του για τις εξετάσεις του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας από τον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.). Για παράδειγμα, εάν η πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου γίνεται μέσω πιστωτικής / προπληρωμένης / χρεωστικής κάρτας, η δέσμευσή του από τη Δ.Δ.Ε. γίνεται άμεσα. Αντίθετα, εάν η πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου γίνεται μέσω τράπεζας ή ΕΛΤΑ, για τη δέσμευσή του απαιτούνται αναλόγως δύο με τρεις εργάσιμες ημέρες.

 

Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι οφείλουν να συγκεντρώσουν (και σε ηλεκτρονική μορφή αρχείων τύπου pdf) και να μεταφορτώσουν στην ηλεκτρονική αίτησή τους όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Ειδικότερα, ένα έγγραφο ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα ή άλλο νόμιμο ισχύον έγγραφο ταυτοπροσωπίας όπως διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο ασθενείας, με το οποίο πιστοποιείται το όνομα πατρός του υποψηφίου και το οποίο φέρει επικυρωμένη πρόσφατη φωτογραφία). Για ανηλίκους υποψήφιους κάτω των δώδεκα ετών, που δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου συναφούς δημοσίου εγγράφου, ως έγγραφο ταυτοπροσωπίας ισχύει η βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από το Δήμο όπου είναι εγγεγραμμένοι, ή από τα Κ.Ε.Π.. Για αλλοδαπούς υποψήφιους, εφόσον είναι πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου, ενώ στις άλλες περιπτώσεις φωτοτυπία διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή εγγράφων που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.

 

Ακόμη, το αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου δημοσίου (e-παράβολο) όπου αναγράφεται ο κωδικός παραβόλου, ενώ στην περίπτωση ανηλίκου υποψηφίου (<18 ετών), υπογεγραμμένη δήλωση του γονέα ή του τρίτου που έχει την επιμέλειά του στην οποία θα δηλώνει την ιδιότητά του (ως προς την επιμέλεια του υποψηφίου) και ότι υποβάλει εκ μέρους του την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής του στις εξετάσεις. Η δήλωση μπορεί να είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη ή έγγραφη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονική (εκδοθείσα μέσω της υπηρεσίας Gov.gr). Σε περίπτωση που η δήλωση είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη, απαιτείται και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριο του δηλούντος.

 

Επιπλέον, στην περίπτωση υποψηφίου με ειδικές ανάγκες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ανάλογα με την περίπτωση της ειδικής ανάγκης ή της μαθησιακής δυσκολίας είναι απαραίτητη αξιολογική έκθεση / διάγνωση γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή από Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας, ή από Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (πρώην Κ.Ε.Σ.Υ.), ή από Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ή από Κέντρο Ψυχικής Υγείας από τα οποία να προκύπτει η συγκεκριμένη πάθηση την οποία επικαλείται και οι ειδικές ανάγκες που αντιμετωπίζει ή/και, προκειμένου για υποψηφίους με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες η ειδική μαθησιακή δυσκολία του υποψηφίου με λεπτομερή περιγραφή της κατάστασης και των ιδιαίτερων δυσκολιών του.

 

Στην περίπτωση υποψηφίου ατόμου με αναπηρία χωρίς πιστοποίηση από ΚΕ.Π.Α. ή Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας και μέχρις ότου πιστοποιηθεί, γίνονται δεκτές γνωματεύσεις από δημόσια νοσοκομεία. Οφείλουμε να επισημάνουμε, ακόμη, ότι στην περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου από μη κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος δεν έχει αποκτήσει ελληνική ιθαγένεια και έχει νομίμως τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, χρειάζεται ισχύουσα άδεια διαμονής στην Ελλάδα.

 

Αφού ολοκληρώσουν όλες τις διαδικασίες που προαναφέρθηκαν, οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 23.59, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής καταχώρισης αιτήσεων υποψηφίων, η οποία είναι προσπελάσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση «https://kpg.it.minedu.gov.gr» ακολουθώντας τις οδηγίες που περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό αναρτημένο εγχειρίδιο (manual).

 

Συνοψίζοντας, επισημαίνεται ότι η λήξη της προθεσμίας της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας ισχύει για όλες τις ενέργειες που απαιτούνται από τον υποψήφιο, προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία η καταχώριση και υποβολή της αίτησής του ως μη οριστικοποιημένης. Δηλαδή πριν την υποβολή της αίτησης, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει ορθά τα ονομαστικά του στοιχεία, καθώς και την εξεταζόμενη γλώσσα, το εξεταζόμενο επίπεδο και την περιοχή εξέτασης που επιθυμεί, να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης και πληρωμής του παραβόλου για το αντίστοιχο επίπεδο εξέτασης της γλώσσας που επιθυμεί και να έχει συγκεντρώσει (και σε ηλεκτρονική μορφή) όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να μεταφορτώσει στην ηλεκτρονική αίτησή του. Ο υποψήφιος δεν απαιτείται να μεταβεί στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών και την οριστικοποίηση της αίτησής του, καθώς η όλη διαδικασία είναι εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική και γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης των αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις του ΚΠΓ.

 

Επισημαίνεται ότι για την επιτυχή υποβολή της ηλεκτρονικής του αίτησης ο υποψήφιος θα πρέπει να επιλέξει το πεδίο «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ» προκειμένου η αίτηση του να αποσταλεί ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της επιλογής του, για να ελεγχθεί και να οριστικοποιηθεί, ειδάλλως η αίτηση θεωρείται «ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΗ» και δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί και να οριστικοποιηθεί από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος αυτής), ο υποψήφιος ενημερώνεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης αιτήσεων συμμετοχής για την οριστικοποίηση της αίτησής του και λαμβάνει μέσω αυτού το «ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ» σε ηλεκτρονική μορφή. Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι οι περιοχές όπου θα λειτουργήσουν εξεταστικά κέντρα (μεταξύ αυτών είναι και ο Βόλος) αναφέρονται αναλυτικά ανά γλώσσα και επίπεδο στην ανακοίνωση του υπουργείου.

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.