Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου, 2022
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement

Αρχαία Ελληνικά Γ´ Λυκείου-Διδακτική ενότητα 20 -Ο κοσμοπολίτης άνθρωπος (Κριτήριο αξιολόγησης)

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ, Διατριβαί, Β 10.1-4, ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΡΗΛΙΟΣ, Τὰ εἰς ἑαυτόν, 4.3) Σκέψαι τίς εἶ. Τὸ πρῶτον ἄνθρωπος, τοῦτο δ’ ἔστιν οὐδὲν ἔχων κυριώτερον προαιρέσεως,...

Αδίδακτο κείμενο: Δημοσθένους, Κατ’ Ἀριστογείτονος, Α, 15-16

Αδίδακτο κείμενο: Δημοσθένους, Κατ’ Ἀριστογείτονος, Α, 15-16 Ο λόγος του Δημοσθένη εναντίον του Αριστογείτονα αποτελεί στην πραγματικότητα μια καταγγελία των συκοφαντών, πραγματικής πληγής για την...

Ψηφιακά αρχεία μελέτης για την εισαγωγή των Λατινικών Προσανατολισμού

Ψηφιακά αρχεία μελέτης για την εισαγωγή των Λατινικών Προσανατολισμού   Ξεκινήσαμε με ένα απλό copy-paste.   Την κάναμε edit. Πολύ edit. Πάρα πολύ edit.   Την κάναμε εικόνα, ήχο, βίντεο.   Την...

Λατινικά Γ´ Λυκείου: Κείμενα 20, 21, 22 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Λατινικά Γ´ Λυκείου: Κείμενα 20, 21, 22 (Κριτήριο αξιολόγησης) Claudius quinquagesimo anno aetātis suae imperium cēpit mirabili quodam casu. Exclūsus ab insidiatōribus Caligulae, recesserat in...

Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα 4.8.8-9

Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα 4.8.8-9 (Πανελλαδικές 2010)   Εἰ δὲ βιώσομαι πλείω χρόνον, ἴσως ἀναγκαῖον ἔσται τὰ τοῦ γήρως ἐπιτελεῖσθαι καὶ ὁρᾶν τε καὶ ἀκούειν ἧττον καὶδιανοεῖσθαι χεῖρον καὶ δυσμαθέστερον ἀποβαίνειν καὶ ἐπιλησμονέστερον, καὶ ὧν πρότερον βελτίων ἦν, τούτων χείρω γίγνεσθαι· ἀλλὰ μὴν ταῦτά γε μὴ αἰσθανομένῳ μὲν ἀβίωτος ἂν εἴη ὁ βίος, αἰσθανόμενον δὲ πῶς...

Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος Συμπόσιον Ι, 11-12

Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος Συμπόσιον Ι, 11-12 (Πανελλήνιες 2011)   Ξενοφῶντος Συμπόσιον Ι, 11-12   Ἐκεῖνοι μὲν οὖν σιωπῇ ἐδείπνουν, ὥσπερ τοῦτο ἐπιτεταγμένον αὐτοῖς ὑπὸ κρείττονός τινος. Φίλιππος δ’ ὁ γελωτοποιὸς κρούσας τὴν θύραν εἶπε τῷ ὑπακούσαντι εἰσαγγεῖλαι ὅστις τε εἴη καὶ δι’ ὅ τι...