Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου, 2023
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement

Ψηφιακά αρχεία μελέτης για την εισαγωγή των Λατινικών Προσανατολισμού

Ψηφιακά αρχεία μελέτης για την εισαγωγή των Λατινικών Προσανατολισμού   Ξεκινήσαμε με ένα απλό copy-paste.   Την κάναμε edit. Πολύ edit. Πάρα πολύ edit.   Την κάναμε εικόνα, ήχο, βίντεο.   Την...

Λατινικά Γ´ Λυκείου: Κείμενα 20, 21, 22 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Λατινικά Γ´ Λυκείου: Κείμενα 20, 21, 22 (Κριτήριο αξιολόγησης) Claudius quinquagesimo anno aetātis suae imperium cēpit mirabili quodam casu. Exclūsus ab insidiatōribus Caligulae, recesserat in...

Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα 4.8.8-9

Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα 4.8.8-9 (Πανελλαδικές 2010)   Εἰ δὲ βιώσομαι πλείω χρόνον, ἴσως ἀναγκαῖον ἔσται τὰ τοῦ γήρως ἐπιτελεῖσθαι καὶ ὁρᾶν τε καὶ ἀκούειν ἧττον καὶδιανοεῖσθαι χεῖρον καὶ δυσμαθέστερον ἀποβαίνειν καὶ ἐπιλησμονέστερον, καὶ ὧν πρότερον βελτίων ἦν, τούτων χείρω γίγνεσθαι· ἀλλὰ μὴν ταῦτά γε μὴ αἰσθανομένῳ μὲν ἀβίωτος ἂν εἴη ὁ βίος, αἰσθανόμενον δὲ πῶς...

Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος Συμπόσιον Ι, 11-12

Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος Συμπόσιον Ι, 11-12 (Πανελλήνιες 2011)   Ξενοφῶντος Συμπόσιον Ι, 11-12   Ἐκεῖνοι μὲν οὖν σιωπῇ ἐδείπνουν, ὥσπερ τοῦτο ἐπιτεταγμένον αὐτοῖς ὑπὸ κρείττονός τινος. Φίλιππος δ’ ὁ γελωτοποιὸς κρούσας τὴν θύραν εἶπε τῷ ὑπακούσαντι εἰσαγγεῖλαι ὅστις τε εἴη καὶ δι’ ὅ τι...

Αδίδακτο κείμενο: Θουκυδίδου Ἱστοριῶν VII, 61

Αδίδακτο κείμενο: Θουκυδίδου Ἱστοριῶν VII, 61 (Πανελλαδικές 2012)   Θουκυδίδου Ἱστοριῶν VII, 61   Ἄνδρες στρατιῶται Ἀθηναίων τε καὶ τῶν ἄλλων ξυμμάχων, ὁ μὲν ἀγὼν ὁ μέλλων ὁμοίως κοινὸς ἅπασιν ἔσται περί τε σωτηρίας καὶ πατρίδος ἑκάστοις οὐχ ἧσσον ἢ τοῖς πολεμίοις· ἢν γὰρ κρατήσωμεν νῦν ταῖς ναυσίν, ἔστι τῳ τὴν ὑπάρχουσάν...

Αδίδακτο κείμενο: Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Ζ 28

Αδίδακτο κείμενο: Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Ζ 28 (Πανελλαδικές 2013)   Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Ζ 28   Μηνύεται οὖν ἀπὸ μετοίκων τέ τινων καὶ ἀκολούθων περὶ μὲν τῶν Ἑρμῶν οὐδέν, ἄλλων δὲ ἀγαλμάτων περικοπαί τινες πρότερον ὑπὸ νεωτέρων μετὰ παιδιᾶς καὶ οἴνου γεγενημέναι, καὶ τὰ μυστήρια ἅμα ὡς ποιεῖται ἐν οἰκίαις ἐφ’ ὕβρει· ὧν καὶ τὸν Ἀλκιβιάδην ἐπῃτιῶντο....