Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου, 2023
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement
mantitheos

Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου §§ 4-5 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Λυσίας Ὑπέρ Μαντιθέου §§ 4-5 (Κριτήριο αξιολόγησης)
mantitheos

Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου §§ 8-10 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ    ἔτι δέ, ὦ βουλή, εἴπερ  ἵππευσα, οὐκ ἂν ἦν ἔξαρνος ὡς δεινόν τι πεποιηκώς, ἀλλ’ ἠξίουν, ἀποδείξας ὡς οὐδεὶς τῶν πολιτῶν...
mantitheos

Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου §§ 1-3 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Λυσίας Ὑπέρ Μαντιθέου §§ 1-3 (Κριτήριο αξιολόγησης) Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ   Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν, πολλὴν...
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης

Γραμματική Αρχαίων Ελληνικών: Ασκήσεις στα παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων

Γραμματική Αρχαίων Ελληνικών: Ασκήσεις στα παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους των επιθέτων και των επιρρημάτων: δυνατωτάτου(συγκριτικός βαθμός): φανεροῦ(συγκριτικός/υπερθετικός βαθμός): ῥᾷον(υπερθετικός βαθμός): μᾶλλον (θετικός/υπερθετικός βαθμός): ῥᾳδίως(συγκριτικός/υπερθετικός βαθμός): πολλῷ(συγκριτικός/υπερθετικός...
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης

Γραμματική Αρχαίων Ελληνικών: Ασκήσεις στην Α´ κλίση ουσιαστικών

Γραμματική Αρχαίων Ελληνικών: Ασκήσεις στην Α´ κλίση ουσιαστικών Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους των ουσιαστικών:   μάχην (γενική πληθυντικού): τῶν πολιτῶν(κλητική ενικού/πληθυντικού): τὴν ἀγορὰν(γενική ενικού): τῶν οἰκιῶν(δοτική ενικού): αἱ θύραι(δοτική ενικού): τῆς...
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης

Γραμματική Αρχαίων Ελληνικών: Ασκήσεις στην Β´ κλίση ουσιαστικών

Β´ ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝΓραμματική Αρχαίων Ελληνικών: Ασκήσεις στην Β´ κλίση ουσιαστικών   Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους των ουσιαστικών: ὁ πόλεμος(κλητική ενικού): ἐφόρου(ο ίδιος τύπος στον άλλο αριθμό): ὅπλοις(αιτιατική ενικού): πηλῷ(δοτική...