Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου, 2023
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement

Αδίδακτο κείμενο: Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Ζ 28

Αδίδακτο κείμενο: Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Ζ 28 (Πανελλαδικές 2013)   Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Ζ 28   Μηνύεται οὖν ἀπὸ μετοίκων τέ τινων καὶ ἀκολούθων περὶ μὲν τῶν Ἑρμῶν οὐδέν, ἄλλων δὲ ἀγαλμάτων περικοπαί τινες πρότερον ὑπὸ νεωτέρων μετὰ παιδιᾶς καὶ οἴνου γεγενημέναι, καὶ τὰ μυστήρια ἅμα ὡς ποιεῖται ἐν οἰκίαις ἐφ’ ὕβρει· ὧν καὶ τὸν Ἀλκιβιάδην ἐπῃτιῶντο....

Αδίδακτο κείμενο: ’Ισοκράτους Ἀρχίδαμος, 103-105

Αδίδακτο κείμενο: ’Ισοκράτους Ἀρχίδαμος, 103-105 (Πανελλαδικές 2014)   ’Ισοκράτους Ἀρχίδαμος, 103-105   Οἶμαι γὰρ ὑμᾶς οὐκ ἀγνοεῖν, ὅτι πολλαὶ πράξεις ἤδη τοιαῦται γεγόνασιν, ἃς ἐν ἀρχῇ μὲν ἅπαντες ὑπέλαβον εἶναι συμφοράς,...

Αδίδακτο κείμενο: Θουκυδίδου Ιστοριών Ε 115

Θουκυδίδου Ιστοριών Ε 115 (Πανελλήνιες 2009)   Θουκυδίδου Ιστοριών Ε 115   Καὶ Ἀργεῖοι κατὰ τὸν χρόνον τὸν αὐτὸν ἐσβαλόντες ἐς τὴν Φλειασίαν καὶ λοχισθέντες ὑπό τε Φλειασίων καὶ τῶν σφετέρων φυγάδων διεφθάρησαν ὡς ὀγδοήκοντα. καὶ οἱ ἐκ τῆς Πύλου Ἀθηναῖοι Λακεδαιμονίων πολλὴν...

Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα IV, ii 25-27

Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα IV, ii 25-27 (Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2009) Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα IV, ii 25-27   Oὕτως ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη, ὁ μὴ εἰδὼς τὴν αὑτοῦ δύναμιν ἀγνοεῖν ἑαυτόν. Ἐκεῖνο δὲ οὐ φανερόν, ἔφη, ὅτι διὰ μὲν τὸ εἰδέναι ἑαυτοὺς πλεῖστα ἀγαθὰ πάσχουσιν ἄνθρωποι, διὰ δὲ τὸ ἐψεῦσθαι ἑαυτῶν πλεῖστα κακά; οἱ μὲν...

Aδίδακτο κείμενο: Λυσίου, Κατὰ Ἀλκιβιάδου Α 144, 46-47

Aδίδακτο κείμενο: Λυσίου, Κατὰ Ἀλκιβιάδου Α 144, 46-47 (Πανελλαδικές 2008) Λυσίου, Κατὰ Ἀλκιβιάδου Α 144, 46-47   Ἐγὼ μὲν οὖν ὡς ἐδυνάμην ἄριστα κατηγόρηκα, ἐπίσταμαι δ’ ὅτι οἱ μὲν ἄλλοι τῶν ἀκροωμένων θαυμάζουσιν, ὅπως ποθ’ οὕτως ἀκριβῶς ἐδυνήθην ἐξευρεῖν τὰ τούτων ἁμαρτήματα, οὗτος δέ μου καταγελᾷ, ὅτι...

Αδίδακτο κείμενο: Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 54

Αδίδακτο κείμενο: Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 54 (Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2011)   Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 54   Τοιούτῳ μὲν πάθει οἱ Ἀθηναῖοι περιπεσόντες ἐπιέζοντο, ἀνθρώπων τ’ ἔνδον θνῃσκόντων καὶ γῆς ἔξω δῃουμένης. ἐν δὲ τῷκακῷ οἷα εἰκὸς ἀνεμνήσθησαν καὶ τοῦδε τοῦ ἔπους, φάσκοντες οἱ πρεσβύτεροι πάλαι ᾄδεσθαι «ἥξει ∆ωριακὸς πόλεμος καὶ...