Υλοποίηση Ταχύρρυθμου Προγράμματος Κατάρτισης στο Επάγγελμα του Ξεναγού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ανακοινώνεται η υλοποίηση ενός (1) ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού, διάρκειας δύο (2) μηνών, σε συμμόρφωση προς την υπ’ αριθμ. 1342/2022 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας/Τμήμα Δ’, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 6 του άρθρου 14 του ν.710/77, όπως ισχύει και στην υπ΄ αριθμ. 18062/20-12-2012 Απόφαση Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων και Τουρισμού «Αναλυτικό πρόγραμμα ταχύρρυθμων προγραμμάτων για την ειδικότητα του Ξεναγού» (ΦΕΚ 3401/Β’), όπως ισχύει, ως ακολούθως:

1. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης Ιονίου Πανεπιστημίου
2. ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Στις εγκαταστάσεις του Ιονίου Πανεπιστημίου 
3. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Από 13.2.2024 έως 12.4.2024
4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: Έως 50 άτομα
5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:  μέχρι και 10.1.2024 (σφραγίδα ταχυδρομείου)

Oι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης πρέπει να υποβάλουν αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του  Παραρτήματος ΙΙΙ, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των  παραγράφων 7Α και 7Β σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (βλ. Παράρτημα ΙΙ). Η αίτηση  υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου (με θεώρηση του  γνησίου υπογραφής από δημόσια αρχή) ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (με  θεώρηση του γνησίου υπογραφής από δημόσια αρχή) στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του  Ιονίου Πανεπιστημίου (ταχ. δ/νση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα) και ώρες 9:00-14:00 μ.μ.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις που θα αποσταλούν με συστημένη επιστολή γίνονται δεκτές, εφόσον η αποστολή τους γίνει μέσα στην παραπάνω οριζόμενη προθεσμία, ήτοι από 18.12.2023 μέχρι και 10.1.2024, σύμφωνα με την σφραγίδα ταχυδρομείου επί του φακέλου.

Τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που απαιτούνται από τους υποψηφίους πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

Για λοιπές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., στo τηλέφωνo: 2661087920 (κα Βαλεριάνου).

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.