Κατάταξη υποψηφίων εκπαιδευτικών

 

Η προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψηφίων

εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε.

 

 

Η δημοσίευση της προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. για τη διαδικασία κατάταξης εκπαιδευτικών με σειρά προτεραιότητας οδηγεί στο να ανοίξουν και πάλι οι πίνακες έπειτα από τρία χρόνια, με τους ενδιαφερόμενους να ετοιμάζονται είτε να καταθέσουν για πρώτη φορά τα «χαρτιά» τους είτε να προσθέσουν τα «προσόντα» που έχουν αποκτήσει την τελευταία τριετία.

 

 

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Με βάση, λοιπόν, την προκήρυξη (2ΓΕ/2023) καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91 να υποβάλουν, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, «αίτηση – υπεύθυνη δήλωση» (ηλεκτρονική) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης, καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των οικείων βαθμίδων εκπαίδευσης.

 

Οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά αναγράφονται αναλυτικά στην προκήρυξη για κάθε κλάδο, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Την ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης φέρει αποκλειστικά κάθε υποψήφιος. Παράλληλα, επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια / πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς που αναφέρονται στα αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια / πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια, έστω και αν υποβληθούν τα σχετικά δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 7 Μαρτίου ημέρα Τρίτη και ώρα 08.00 και λήγει στις 31 Μαρτίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Επιπρόσθετα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

 

Εκτός από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής οι υποψήφιοι πρέπει να εκδώσουν παράβολο τριών ευρώ, ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου → Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), από το διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www. gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ»), ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www. gsis.gr).

 

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι την υποβολή της αιτήσεώς του, άλλως η αίτηση δεν οριστικοποιείται. Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο Α.Σ.Ε.Π. ολοκληρώνεται επιλέγοντας «Οριστικοποίηση», υπό την προϋπόθεση ότι ο κωδικός του παραβόλου βρίσκεται σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ», ώστε αυτό να δεσμευτεί. Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος πρέπει να καταβάλει το αντίτιμο του παραβόλου που αναγράφει στην αίτησή του.

 

Στο σημείο αυτό θα ήταν παράλειψη να μην επισημανθεί σχετικά με τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων ότι οι πτυχιούχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, προκειμένου να ενταχθούν στους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς κλάδους, οφείλουν να προσκομίσουν, πλην του τίτλου σπουδών τους και αποδεικτικό ελληνομάθειας. Επίσης, οι υποψήφιοι, που διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης. Σε κάθε περίπτωση, όμως, όλοι οι υποψήφιοι, οι οποίοι διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, προκειμένου να προτάσσονται στον οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης πρέπει να το δηλώσουν στο αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης, ακόμη και αν ο τίτλος σπουδών τους, προσδίδει εξ ορισμού παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

 

 

Κριτήρια κατάταξης

 

Κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής / διορισμού, κατατάσσεται, κατά κλάδο / ειδικότητα, σε αξιολογικούς πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση συγκεκριμένων κριτηρίων. Ειδικότερα, όσον αφορά τα ακαδημαϊκά προσόντα (120 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο) λαμβάνονται υπόψη ο βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (βαθμός × 2,5), το δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. (7 μονάδες), το διδακτορικό δίπλωμα (40 μονάδες), ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους ή ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) κατά τις κείμενες διατάξεις (20 μονάδες), ο δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους ή δεύτερος ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (8 μονάδες), η άριστη γνώση ξένης γλώσσας (7 μονάδες), η πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας (5 μονάδες), η καλή γνώση ξένης γλώσσας (3 μονάδες), η πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α’ επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου – 4 μονάδες) και τέλος η επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά μηνών (2 μονάδες).

 

Σχετικά, τώρα, με την εκπαιδευτική υπηρεσία πρέπει να τονίσουμε ότι όσοι έχουν υπηρεσία έως και 120 μήνες μπορούν να λάβουν 1 μονάδα ανά μήνα και έως 120 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Όσοι έχουν εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες έως και 60 μήνες λαμβάνουν 2 μονάδες ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, καθώς και σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης. Παράλληλα, όσοι έχουν εκπαιδευτική προϋπηρεσία με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης διάρκειας λαμβάνουν 1,5 μονάδα ανά μήνα απασχόλησης για την «εκπαιδευτική προϋπηρεσία έως και 120 μήνες» και έως 10 μονάδες για κάθε σχολικό έτος (2020-2021 και 2021-2022) καθώς και 3 μονάδες ανά μήνα απασχόλησης για την «Εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες έως και 60 μήνες» και έως 20 μονάδες για κάθε σχολικό έτος (2020-2021 και 2021-2022).

 

Τέλος, όσον αφορά τα κοινωνικά κριτήρια και πιο συγκεκριμένα τον αριθμό τέκνων οι υποψήφιοι λαμβάνουν 3 μονάδες για κάθε ανήλικο τέκνο, ενώ σε περίπτωση αναπηρίας 50 % και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου, εφόσον ο έγγαμος βίος έχει διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερα έτη, ή τέκνου, λαμβάνει το γινόμενο των μονάδων το οποίο προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσοστού αναπηρίας με συντελεστή τεσσάρων δεκάτων (0,4) της μονάδας.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα και τα κριτήρια που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, για το διορισμό τους ως μονίμων ή/και την πρόσληψή τους ως προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, εντός ορισμένης προθεσμίας που θα ανακοινωθεί σύντομα. Σημειώνεται, ότι δεν απαιτείται, εκ νέου, η υποβολή δικαιολογητικών για στοιχεία που είναι ήδη καταχωρισμένα και επικυρωμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ., εκτός και αν υφίσταται ανάγκη επικαιροποίησης αυτών.

 

Τα απαιτούμενα -κατά περίπτωση- δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και αυτά αφορούν ένα φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως, πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως), τον τίτλο σπουδών, στον οποίο θα αναγράφεται η ημεροχρονολογία και ο βαθμός κτήσης του πτυχίου, τους τίτλους σπουδών για όλους τους διδακτορικούς / μεταπτυχιακούς τίτλους, το αποδεικτικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, το πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίου επιμόρφωσης, το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την απόδειξη του κριτηρίου «Αριθμός Τέκνων», τα αποδεικτικά αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου ή τέκνου και τέλος τα αποδεικτικά ή τις βεβαιώσεις εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας.

 

Σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι κάθε υποψήφιος πριν προβεί σε οποιαδήποτε κίνηση, ωφέλιμο θα ήταν να κοιτάξει προσεκτικά την πολυσέλιδη προκήρυξη (2ΓΕ/2023) που βρίσκεται αναρτημένη στη σελίδα του Α.Σ.Ε.Π. όπου και θα βρει αναλυτικές πληροφορίες για οτιδήποτε αφορά τη διαδικασία καθώς και πολλές επισημάνσεις σε ζητήματα που ενδεχομένως προκαλούν σύγχυση στους υποψηφίους.

 

Κλείνοντας, υπενθυμίζουμε ότι στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. αναρτήθηκε και η προκήρυξη (1ΓΕ/2023) που αφορά τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, πρωτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης και κλάδου ΠΕ79 (ειδικότητες ΠΕ 79.01 και ΠΕ 79.02) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση.

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.