Του Δημήτρη Χρυσόπουλου, Φιλόλογου – Ιστορικού

 

 

 

Είναι αλήθεια ότι όλος ο Ιούλιος, κάλλιστα, μπορεί να χαρακτηριστεί ως ο μήνας των μηχανογραφικών για όλες τις κατηγορίες υποψηφίων που θέλουν να διεκδικήσουν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση… Πιστοί στο ραντεβού μας λοιπόν, για ακόμη μια εβδομάδα, μέσα από την πάντα φιλόξενη στήλη του «www.filologikosistotopos.gr» θα παρουσιάσουμε όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν αυτή τη φορά την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης – μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή αλλοδαπών – αλλογενών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έτους 2022.

 

Αρχικά, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου, οι αλλοδαποί – αλλογενείς, που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) αίτηση – μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων που επιθυμούν να εισαχθούν, από την Πέμπτη 21 Ιουλίου μέχρι και την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022 και ώρα 23:59.

 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, για την υποβολή του ηλεκτρονικού μηχανογραφικού θα είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση «https://exams-foreigner.it.minedu.gov.gr», ενώ θα είναι προσβάσιμη όλο το 24ωρο και οι υποψήφιοι θα μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση – μηχανογραφικό δελτίο από τις χώρες του εξωτερικού, χωρίς κατ’ ανάγκη να μετακινηθούν στην Ελλάδα, για το σκοπό αυτό.

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε κατηγορία υποψηφίου θα κατατεθούν στη γραμματεία του τμήματος ή της σχολής επιτυχίας, στις ημερομηνίες που θα οριστούν για την εγγραφή των επιτυχόντων. Επιπρόσθετα, όπως τονίζεται, οι υποψήφιοι πριν την υποβολή, οφείλουν να μελετήσουν τις «Οδηγίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των αλλοδαπών – αλλογενών έτους 2022», οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «www.minedu.gov.gr» (εικονίδιο «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ», ενότητα «αλλοδαποί – αλλογενείς», «ανακοινώσεις»), προκειμένου να βεβαιωθούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της κατηγορίας, όπου δηλώνουν ότι ανήκουν και ότι διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατηγορία τους. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση – μηχανογραφικό δελτίο με την κατηγορία «Έλληνες του εξωτερικού» για το έτος 2022, δεν δικαιούνται να υποβάλουν και αίτηση – μηχανογραφικό δελτίο με την κατηγορία «αλλοδαπών – αλλογενών» για το ίδιο έτος.

 

Παράλληλα, οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή και οριστικοποίηση της αίτησης – μηχανογραφικού τους δελτίου, πρέπει να εκτυπώσουν απευθείας από την εφαρμογή ένα αντίγραφο αυτής, το οποίο οι υποψήφιοι, θα υπογράψουν σε όλες τις σελίδες καθώς και ένα αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης που προβλέπεται στα δικαιολογητικά, το οποίο θα υπογράψουν κι αυτό με τη σειρά του.

 

Στη συνέχεια, οφείλουν να αποστείλουν τα ανωτέρω έγγραφα στην «Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Αιτήσεων – Μηχανογραφικών Δελτίων Αλλοδαπών – Αλλογενών» για το έτος 2022 μαζί με μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας, μία φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου με φωτογραφία που να πιστοποιεί την ταυτότητα του υποψηφίου καθώς και ένα φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το επικυρωμένο όμως, από δικηγόρο, πρωτότυπο ή επίσημο αντίγραφο του πρωτοτύπου, συνοδευόμενο από φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασής του στην ελληνική γλώσσα.

 

Επιπρόσθετα, πρέπει να αποστείλουν ένα φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης αντιστοιχίας ξένων τίτλων Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ξένων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους συντονιστές εκπαίδευσης των ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού καθώς και βεβαίωση αναγωγής βαθμολογίας σε περίπτωση που ο βαθμός δεν είναι στην εικοσάβαθμη κλίμακα, η οποία να έχει εκδοθεί από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους συντονιστές εκπαίδευσης των ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού.

 

Η μέση γενική βαθμολογία πρέπει να εκφράζεται σε εικοσάβαθμη (0-20) κλίμακα, με άριστα το 20 και ελάχιστο το 0. Για τους τίτλους δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης της αλλοδαπής απαιτείται η ισοτιμία αυτών και η έκδοση βεβαίωσης ισοτιμίας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και στη συνέχεια αναγωγή της βαθμολογίας αυτών από τη «Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων» του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους συντονιστές εκπαίδευσης των ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού. Στις περιπτώσεις ξένων τίτλων από ξένα σχολεία της ημεδαπής απαιτείται επιπλέον και βεβαίωση ισοτιμίας από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.

 

Καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης είναι η Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022. Η αποστολή θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά και μόνο με ταχυμεταφορά (courier) και ώρες 10:00 με 14:00 στο υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων («Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων», τμήμα B’ γρ. 0091, οδός Ανδρ. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15122, Μαρούσι – Αθήνα, Ελλάδα) με την ένδειξη «για την Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Αιτήσεων – Μηχανογραφικών Δελτίων Αλλοδαπών – Αλλογενών για το έτος 2022». Παράλληλα, θα ήταν παράλειψη να μην τονιστεί ότι μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας υποβολής δεν θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις – μηχανογραφικά δελτία καθώς κλειδώνει το σύστημα.

 

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι των ανωτέρω κατηγοριών δεν θα έχουν δικαίωμα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αν έχουν ήδη εισαχθεί με την εν λόγω κατηγορία και έχουν αποκτήσει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας, ενώ αλλαγή σχολής ή τμήματος επιτρέπεται μέχρι και το αμέσως επόμενο έτος από αυτό της πρώτης εισαγωγής σε σχολή ή τμήμα σχολής. Κατ’ εξαίρεση, για τους επιτυχόντες τα ακαδημαϊκά έτη 2020 – 2021 και 2021 – 2022, η δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης – μηχανογραφικού δελτίου για αλλαγή σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης τμήματος ισχύει για τα δύο αμέσως επόμενα έτη από αυτό της πρώτης εισαγωγής τους σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.