Εγγραφές επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

 

Της ειδικής κατηγορίας των αλλοδαπών – αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε.

 

 

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν τις εγγραφές των επιτυχόντων έτους 2023 στα τμήματα και τις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία αλλοδαπών – αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε., ενώ παράλληλα δόθηκε νέα παράταση στην ηλεκτρονική εγγραφή των επιτυχόντων των πανελλαδικών εξετάσεων λόγω της κακοκαιρίας που προκάλεσε ανυπολόγιστες καταστροφές στη Θεσσαλία.

 

 

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Αρχικά, πρέπει να τονιστεί ότι στην κατηγορία αλλοδαπών – αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) υπάγονται οι αλλοδαποί – αλλογενείς υποψήφιοι απόφοιτοι λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου χωρών εκτός Ε.Ε., που εδρεύει στην αλλοδαπή, ο τίτλος του οποίου τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας στην οποία αποφοιτούν ή της χώρας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της οποίας ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης, εφόσον: α) ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηφίων δεν έχει την ελληνική καταγωγή και β) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής.

 

Επιπρόσθετα, υπάγονται οι αλλοδαποί – αλλογενείς υποψήφιοι απόφοιτοι ξένου σχολείου χωρών εκτός Ε.Ε., που εδρεύει και λειτουργεί νομίμως στην ημεδαπή, ο τίτλος του οποίου τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα πανεπιστήμια που εδρεύουν στη χώρα της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το εν λόγω ξένο σχολείο αποφοίτησης, εφόσον: α) οι ίδιοι και κανένας από τους δύο τους γονείς δεν έχουν ελληνική καταγωγή και β) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου. Τα ξένα σχολεία της ημεδαπής θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένα για τη νομιμότητα λειτουργίας τους από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας στην οποία υπάγονται.

 

Στην κατηγορία αλλοδαπών – αλλογενών αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών μελών της Ε.Ε. υπάγονται οι αλλοδαποί – αλλογενείς υποψήφιοι, απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εδρεύουν στην αλλοδαπή, οι οποίοι προσκομίζουν απολυτήριο λυκείου ή άλλο ισοδύναμο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας από την οποία αποφοιτούν ή της χώρας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της οποίας ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης, εφόσον: α) ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηφίων δεν έχει την ελληνική καταγωγή και β) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου ή αντιστοίχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής. Ειδικότερα στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι υποψήφιοι κυπριακής καταγωγής από τον ένα τουλάχιστο γονέα, οι οποίοι έχουν συμμετοχή στις παγκύπριες εξετάσεις και κατέχουν βεβαίωση πρόσβασης του τρέχοντος έτους.

 

Παράλληλα, υπάγονται οι αλλοδαποί – αλλογενείς υποψήφιοι απόφοιτοι ξένου σχολείου κρατών – μελών της Ε.Ε., που εδρεύει και λειτουργεί νομίμως στην ημεδαπή, ο τίτλος του οποίου τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα πανεπιστήμια που εδρεύουν στη χώρα της οποίας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το εν λόγω ξένο σχολείο αποφοίτησης, εφόσον: α) οι ίδιοι και κανένας από τους δύο τους γονείς δεν έχουν ελληνική καταγωγή και β) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου. Τα ξένα σχολεία της ημεδαπής θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένα για τη νομιμότητα λειτουργίας τους από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας στην οποία υπάγονται.

 

Για όλες τις παραπάνω, λοιπόν, κατηγορίες υποψηφίων ορίζεται ως προθεσμία εγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, το χρονικό διάστημα από την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023. Οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας αλλοδαπών – αλλογενών και αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. οφείλουν να καταθέσουν για έλεγχο στις γραμματείες των σχολών και τμημάτων επιτυχίας, αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο αίτηση συνοδευμένη από τα δικαιολογητικά τους προκειμένου να εγκριθεί και να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους. Εναλλακτικά, μπορούν να αποστείλουν ταχυδρομικά στη γραμματεία του τμήματος επιτυχίας την αίτηση εγγραφής και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής. Στο σημείο αυτό θα ήταν παράλειψη να μην τονιστεί ότι όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά κατηγορία μαζί με όλες τις αναγκαίες διευκρινήσεις μπορεί να αναζητήσει κανείς στην εγκύκλιο που βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό ιστότοπο του υπουργείου.

 

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι για τους εν λόγω υποψηφίους δεν εφαρμόζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής, ενώ ειδικά οι εισαγόμενοι άρρενες Κύπριοι που πρόκειται να εκπληρώσουν τη στρατιωτική τους θητεία, μπορούν να εγγράφονται το επόμενο ακαδημαϊκό έτος αμέσως μετά την απόκτηση του απολυτηρίου από τις τάξεις του στρατού μέσα στην προθεσμία εγγραφής των νεοεισαγομένων φοιτητών με την οικεία ειδική κατηγορία του επόμενου ή μεθεπόμενου έτους και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 15 Νοεμβρίου.

 

Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, είναι δυνατή η εγγραφή σπουδαστή που καθυστέρησε να εγγραφεί μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες, με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του τμήματος πανεπιστημίου, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου σπουδαστή, η οποία υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής και στην οποία εκτίθενται και οι λόγοι της καθυστέρησης. Σπουδαστής που δεν εγγράφηκε ούτε με την παραπάνω διαδικασία χάνει το δικαίωμα εγγραφής του για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος καθώς και για τα επόμενα έτη.

 

 

Παράταση της ηλεκτρονικής εγγραφής επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

 

Από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώθηκε ότι «λόγω της συνέχισης των έκτακτων και απρόβλεπτων συνθηκών που πλήττουν τη χώρα μας, η εγγραφή των επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, παρατείνεται έως και την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 24.00 μ.μ.».

 

Υπενθυμίζεται ότι η εγγραφή των επιτυχόντων πραγματοποιείται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών 2023. Οι επιτυχόντες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικές Εγγραφές 2023 του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση «https://eregister.it.minedu.gov.gr».

 

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι η παράταση που δίνεται αφορά τους επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων, τους επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις, τους επιτυχόντες με την ειδική κατηγορία Ελλήνων Πολιτών Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης και τους αποφοίτους Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ, με διακρίσεις σε επιστημονικές Ολυμπιάδες (καθώς για τη συγκεκριμένη κατηγορία δεν εφαρμόζεται ηλεκτρονική εγγραφή, παρατείνεται η προθεσμία εγγραφής τους στις γραμματείες των ιδρυμάτων). Για την είσοδό τους στην εφαρμογή ηλεκτρονικών εγγραφών 2023 οι επιτυχόντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό ασφαλείας που χρησιμοποίησαν για την πρόσβασή τους στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού μηχανογραφικού.

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.