Απαλλαγή διδάκτρων για μεταπτυχιακά προγράμματα

 

 

Το εισόδημα που οδηγεί σε απαλλαγή από τα δίδακτρα, οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά

 

 

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι προϋποθέσεις και τα εισοδηματικά κριτήρια για όσους φοιτητές δικαιούνται απαλλαγή από τα δίδακτρα μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.

 

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

Ειδικότερα, απαλλάσσονται από τα δίδακτρα, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, των οποίων το ατομικό φορολογητέο εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα (100% του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος), δεν υπερβαίνει τα 10.050,00 ευρώ (από 9.520,00€ πέρσι) και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα (70% του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος) αυτοτελώς τις 7.035,00 ευρώ (από 6.664,00€ πέρσι).

 

Σε κάθε περίπτωση, αυτές οι προϋποθέσεις αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο στην κατοχή βαθμού ίσου ή ανώτερου του επτάμιση (7,5/10) εφόσον η αξιολόγηση στο βασικό τίτλο σπουδών που προσκομίζεται για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη δεκάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, άλλως το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται αναλογικά σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα αξιολόγησης, εφόσον ο προσκομιζόμενος τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής.

 

Δικαιούχοι – Μη δικαιούχοι – Προϋποθέσεις απαλλαγής

 

Από τα τέλη φοίτησης σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, όπου αυτά προβλέπονται, απαλλάσσονται, αρχικά, οι φοιτητές εφόσον ο μέσος όρος του αθροίσματος των φορολογητέων εισοδημάτων των δύο τελευταίων οικονομικών ετών του συνόλου των μελών της οικογένειας του αιτούντος την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, ήτοι του ίδιου του αιτούντος, των γονέων του, ανεξαρτήτως αν κάνουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, και των αδελφών του έως 26 ετών, εφόσον είναι άγαμοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν υπερβαίνει το 70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., αν ο αιτών δεν έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του και είναι άγαμος ή δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

 

Παράλληλα, απαλλάσσονται οι φοιτητές Π.Μ.Σ., εφόσον ο μέσος όρος του ατομικού φορολογητέου εισοδήματός των δύο τελευταίων οικονομικών ετών του αιτούντος δεν υπερβαίνει το 100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., αν ο αιτών έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του. Επιπρόσθετα, απαλλάσσονται οι φοιτητές Π.Μ.Σ., όταν ο μέσος όρος του αθροίσματος του φορολογητέου εισοδήματος των δύο τελευταίων οικονομικών ετών του αιτούντος την απαλλαγή από τέλη φοίτησης και του ή της συζύγου ή συμβιούντος του, εφόσον είναι έγγαμος ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, ανεξαρτήτως αν υποβάλλουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση δεν υπερβαίνει το 100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

 

Αν ο αιτών την απαλλαγή δεν έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του και είναι τέκνο τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας ή τέκνο άγαμου γονέα ή ορφανός τουλάχιστο από έναν γονέα ή άτομο με αναπηρία ή μέλος νοικοκυριού με άτομο με αναπηρία δύναται να αιτηθεί την απαλλαγή κατά το ήμισυ (50%) από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης, εφόσον ο μέσος όρος του αθροίσματος των φορολογητέων εισοδημάτων των δύο τελευταίων οικονομικών ετών του συνόλου των μελών της οικογένειάς του υπερβαίνει το 70% και δεν υπερβαίνει το 100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος.

 

Η χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης παρέχεται αποκλειστικά για τη φοίτηση σε ένα Π.Μ.Σ. που οργανώνεται από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής. Ο συνολικός αριθμός των απαλλασσόμενων από τα τέλη φοίτησης φοιτητών δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στο 30% του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος. Αν κατά τον αριθμητικό υπολογισμό του αριθμού των δικαιούχων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Στην περίπτωση που ο αριθμός των δικαιούχων απαλλαγής υπερβαίνει το 30%, οι δικαιούχοι επιλέγονται με σειρά φθίνουσας κατάταξης ως τη συμπλήρωση του αριθμού. Δεν δικαιούνται απαλλαγής όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, ενώ οι πολίτες τρίτων χωρών δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης.

 

 

Δικαιολογητικά – Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών

 

Η υποβολή των αιτήσεων για δωρεάν φοίτηση σε κάθε Π.Μ.Σ. γίνεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισδοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα. Η οικονομική κατάσταση των υποψηφίων σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής στο μεταπτυχιακό. Για να ολοκληρωθεί, όμως, η διαδικασία είναι απαραίτητα ορισμένα δικαιολογητικά κατά περίπτωση. Αρχικά, η αίτηση του φοιτητή η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Για τη διαπίστωση του βαθμού του αιτούντος όσον αφορά το βασικό τίτλο σπουδών, εξετάζεται ο τίτλος σπουδών α’ κύκλου που έχει κατατεθεί με το φάκελο του φοιτητή για την εισαγωγή του στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός του τίτλου σπουδών, ο φοιτητής θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή άλλο πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η αριστεία σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα αξιολόγησης προκειμένου περί τίτλων σπουδών του εξωτερικού.

 

Επιπλέον, χρειάζονται αντίγραφα των δηλώσεων E1 και των εκκαθαριστικών (συμπεριλαμβανομένου του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ), του συνόλου των μελών της οικογένειας του αιτούντος την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, ήτοι του ίδιου του αιτούντος, των γονέων του, ανεξαρτήτως αν κάνουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, και των αδελφών του έως 26 ετών, εφόσον είναι άγαμοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα, των δύο τελευταίων οικονομικών ετών για τα οποία, κατά το χρόνο της επιλογής στο μεταπτυχιακό έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, προσκομίζεται η δήλωση Ε1 και το εκκαθαριστικό του γονέα στον οποίο ο αιτών είναι καταχωρημένος ως εξαρτώμενο μέλος ή ήταν καταχωρημένος πριν την υποβολή φορολογικής δήλωσης αυτοτελώς.

 

Επίσης, χρειάζονται πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή εκδοθέν/ντα εντός των τελευταίων τριών μηνών καθώς και πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα, τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ι.Ε.Κ. ή σε κολέγια ή στο μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.. Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ε.Ε., το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το Ελληνικό Προξενείο.

 

Συμπληρωματικά, χρειάζεται ιατρική γνωμάτευση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α., ή των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και της Ελληνικής Αστυνομίας, για τον ίδιο ή για εξαρτώμενο μέλος του νοικοκυριού με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται η αίτηση και να προκύπτει η διάρκεια της αναπηρίας από αυτά.

 

Ακόμη, είναι αναγκαία η ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, αν ο φοιτητής έχει δηλώσει ορφανός από τον έναν ή και τους δύο γονείς, το διαζευκτήριο, σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι διαζευγμένος ή δηλώνει τέκνο διαζευγμένων γονέων και υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. και ότι δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή.

 

Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι η συνέλευση ή κατά περίπτωση η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, μπορεί να ζητά συμπληρωματικά, όποιο άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο, ενώ η αναζήτηση των ανωτέρω στοιχείων θα γίνεται αυτεπάγγελτα από το ηλεκτρονικό αρχείο των αρμοδίων υπηρεσιών βάσει των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση. Ωστόσο, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό τρόπο διάθεση στοιχείων από τους αρμόδιους φορείς ή η αναζήτηση αυτών λόγω ελλείψεων στις αιτήσεις των δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους δικαιούχους στην αίτησή τους.

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.