Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 10-Ελληνική επανάσταση και Ευρώπη (Φύλλο εργασίας)

Ι. Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου

 1. Ποιοι παράγοντες ευνόησαν τη δημιουργία του κινήματος του Φιλελληνισμού;
 2. Ποια ήταν η συμβολή του Φιλελληνισμού στον Αγώνα;

 

 

ΙΙ. Ερωτήσεις κλειστού τύπου

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες γράφοντας τη λέξη «ΣΩΣΤΟ» ή «ΛΑΘΟΣ», δίπλα από κάθε πρόταση:

 

 1. Οι Έλληνες στην αρχή της της επανάστασης προσπάθησαν να στηριχθούν στις δικές τους δυνάμεις.
 2. Η ελληνική επανάσταση δεν είχε στόχο την κοινωνική ανατροπή, αλλά ήταν ένας εθνικός αγώνας με αποκλειστική επιδίωξη την ελευθερία.
 3. Η διεθνής συγκυρία ήταν ευνοϊκή για την ελληνική επανάσταση.
 4. Κατά τα δύο πρώτα χρόνια της Επανάστασης (1821-1822) οι Δυνάμεις (Αγγλία, Ρωσία, Αυστρία, Γαλλία, Πρωσία) κράτησαν σταθερά θετική στάση απέναντί της.
 5. Μετά την κήρυξη της επανάστασης στις Ηγεμονίες, ο ηγέτης της Αλέξανδρος Yψηλάντης προσπάθησε να επιτύχει την υποστήριξη της Ρωσίας χωρίς αποτέλεσμα.
 6. Η μεταστροφή των Μεγάλων Δυνάμεων ξεκίνησε από την Αγγλία και τον νέο υπουργό Εξωτερικών Τζορτζ Κάνιγκ
 7. Το σχέδιο των τριών τμημάτων απορρίφθηκε μόνο από τον σουλτάνο αλλά έγινε δεκτό από τους Έλληνες.
 8. Η κυβέρνηση Κουντουριώτη προώθησε τη σύναψη δύο δανείων με ρωσικές τράπεζες (1824, 1825).
 9. Ο φιλελευθερισμός και ο επαναστατικός ριζοσπαστισμός γέννησαν το φιλελληνισμό.
 10. Ο φιλελληνισμός δεν επηρέασε ιδιαίτερα την εξέλιξη και την επιτυχία της επανάστασης.
 11. Η άρνηση του σουλτάνου να αποδεχτεί την ιουλιανή συνθήκη του Λονδίνου οδήγησε στη ναυμαχία του Ναβαρίνου.
 12. Το ρωσικό είχε αρχηγούς τους Α. Μεταξά και Θ. Κολοκοτρώνη.
 13. Το ρωσικό είχε αρχηγούς τους Α. Μεταξά και Ι. Κωλέττη.
 14. H Αγγλία και η Γαλλία πρότειναν τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου ελληνικού κράτους για να μην αποκομίζει όλα τα διπλωματικά οφέλη η Ρωσία.
 15. Οι Δυνάμεις επέλεξαν τον πρίγκιπα Λεοπόλδο του Σαξ Κόμπουργκ ως ηγεμόνα της Ελλάδας αλλά αυτός αρνήθηκε.

 

 

ΙΙΙ. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:

 

Το σχέδιο των τριών τμημάτων προτάθηκε από τους:

Α. Άγγλους

Β. Γάλλους

Γ. Ρώσους

 

Το γαλλικό κόμμα είχε αρχηγό τον:

Α. Αλ. Μαυροκορδάτο

Β. Ι. Κωλέττη

Γ. Α. Μεταξά

 

 

Το αγγλικό κόμμα είχε αρχηγό τον:

Α. Αλ. Μαυροκορδάτο

Β. Ι. Κωλέττη

Γ. Α. Μεταξά

 

 

ΙV. Ερωτήσεις πηγών

Αφού μελετήσετε το παρακάτω πηγή, να καταγράψετε τα επιχειρήματα με τα οποία προσπάθησαν οι Έλληνες να πείσουν του Ευρωπαίους να τους συμπαρασταθούν.

 

Οι επαναστατημένοι Έλληνες απευθύνονται στην Ευρώπη

Προς τους εν Πάτραις προξένους των ξένων επικρατειών

Ημείς, το Ελληνικόν έθνος των Χριστιανών, βλέποντες ότι μας καταφρονεί το οθωμανικόν γένος και σκοπεύει τον όλεθρον εναντίον μας […], απεφασίσαμεν σταθερώς ή ν’ αποθάνωμεν όλοι, ή να ελευθερωθώμεν. Και τούτου ένεκα βαστούμεν τα όπλα εις χείρας, ζητούντες τα δικαιώματά μας. Όντες λοιπόν βέβαιοι, ότι όλα τα χριστιανικά βασίλεια γνωρίζουν τα δίκαιά μας, και όχι μόνον δεν θέλουν μας εναντιωθή αλλά και θέλουν μας συνδράμη, και ότι έχουν εις μνήμην, ότι οι ένδοξοι πρόγονοί μας εφάνησαν ποτέ ωφέλιμοι εις την ανθρωπότητα, διά τούτο ειδοποιούμεν την Εκλαμπρότητά σας και σας παρακαλούμεν να προσπαθήσετε, να είμεθα υπό την εύνοιαν και προστασίαν του μεγάλου τούτου κράτους.

Προκήρυξη του Αχαϊκού Διευθυντηρίου

(Αχαϊκό Διευθυντήριο: επιτροπή προσωρινής διακυβέρνησης που σχηματίστηκε από προύχοντες της Αχαΐας αμέσως μετά την έκρηξη της επανάστασης.)

Πηγή: Δ. Κόκκινος, Η Ελληνική Επανάστασις, Μέλισσα, Αθήνα 1959-1960, τόμ. 1, σ. 178.

 

Ποια είναι η πρόθεση της Α’ Εθνοσυνέλευση σύμφωνα με την παρακάτω πηγή;

 

Η Α’ Εθνοσυνέλευση για τον χαρακτήρα της ελληνικής επανάστασης

Ο κατά των Τούρκων πόλεμος ημών, μακράν τού να στηρίζεται εις αρχάς τινας δημαγωγικάς και στασιώδεις ή ιδιωφελείς μέρους τίνος του σύμπαντος Ελληνικού Έθνους σκοπούς, είναι πόλεμος εθνικός, πόλεμος ιερός, πόλεμος του οποίου η μόνη αιτία είναι η ανάκτησιςτων δικαίων της προσωπικής ημών ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και της τιμής […].

Από τοιαύτας αρχάς των φυσικών δικαίων ορμώμενοι, και θέλοντες να εξομοιωθώμεν με τους λοιπούς συναδέλφους μας, Ευρωπαίους Χριστιανούς, εκινήσαμεν τον πόλεμον κατά των Τούρκων […]

Διακήρυξη της Α’ Εθνοσυνέλευσης της Επιδαύρου (αποσπάσματα).

Πηγή: Α. Δασκαλάκης, Κείμενα-Πηγαί της Ιστορίας της Ελληνικής Επαναστάσεως, Αθήνα 1967, τόμ. Α’, ο. 176.