Ο τομέας Δια Βίου Εκπαίδευσης και το ΚΔΒΜ της Employ, ως πιστοποιημένο

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και αδειοδοτημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας, υλοποιεί την Εξ’ αποστάσεως Επιμόρφωση  “Σχολική Ψυχολογία” προκειμένου να ενημερώσει και να καταρτίσει τους συμμετέχοντες στον τομέα της ειδικής σχολικής ψυχολογίας.

 

 1. Περιγραφή Επιμόρφωσης

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τα εμπόδια στη μάθηση (π.χ. κοινωνικο-συναισθηματικά προβλήματα, προβλήματα προσαρμογής στο σχολείο, δυσκολίες στη μάθηση, κ.ά.) και την εφαρμογή παρεμβάσεων για την επίλυσή τους, αποκτώντας δεξιότητες για την ανάπτυξη ενός θετικού μαθησιακού και ψυχο-εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.

Η ειδίκευση Σχολική Ψυχολογία απευθύνεται σε πτυχιούχους ή φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εργαστούν ή εργάζονται ήδη με παιδιά και εφήβους (ή/και τις οικογένειές τους)  στο σχολικό περιβάλλον ή σε άλλους φορείς και οργανισμούς που ασχολούνται με την διαπαιδαγώγηση και τη μάθηση. Επίσης απευθύνεται σε Ειδικούς παιδαγωγούς, Ψυχολόγους, Εργο-Λογοθεραπευτές, Κοινωνικούς λειτουργούς, αλλά και όλους/ες όσους/ες ενδιαφέρονται για την προώθηση της ψυχικής υγείας των παιδιών και την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Στόχος Επιμόρφωσης

Οι επιμορφούμενοι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος αναμένεται:

α) να έχουν εξοικειωθεί πλήρως με θέματα που αφορούν τις θεωρητικές προσεγγίσεις και τις αρχές της Σχολικής Ψυχολογία και τους τρόπους αξιοποίησής τους στο σχολικό περιβάλλον,

β) να έχουν κατανοήσει θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων, τους παράγοντες που συνδέονται με τη σχολική εκπαίδευση και τις δυσκολίες στη μάθηση,

γ) να γνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προσεγγίσουν τα παιδιά με προβλήματα προσαρμογής στο σχολείο, με επιθετική συμπεριφορά, με συμπτώματα άγχους και καταθλιπτική συμπτωματολογία,

δ) να έχουν κατανοήσει πως επιδρούν στη μάθηση διάφοροι ενδοπροσωπικοί παράγοντες και με ποιούς τρόπους συνδέεται η ανάπτυξη του παιδιού με τις διαπροσωπικές σχέσεις στο σχολείο,

ε) να είναι σε θέση να οργανώνουν προγράμματα προαγωγής κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας και να προωθούν τη συνεργασία σχολείου-οικογένειας με βάση τις σύγχρονες οικο-συστημικές προσεγγίσεις με στόχο την πλήρη μορφωτική και ψυχο-κοινωνική ανάπτυξη όλων των παιδιών.

Μοριοδότηση

Η συγκεκριμένη επιμόρφωση μοριοδοτείταικαι αποτελεί συνεκτιμώμενο προσόν σε Προκηρύξεις:

 1. για απασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ) με Αρ. Πρωτ. 4259/221/01.09. με το μέγιστο αριθμό μορίων (2).

 2. στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςτου Ι.Νε.Δι.Βι.Μ με το μέγιστο αριθμό μορίων (3) σύμφωνα με την υπ’ αριθ. K1/122460/25-07-2016 «Κριτήρια Μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)»
 3. στις Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔμε το μέγιστο αριθμό μορίων (2)σύμφωνα με το υπ’ αριθ.1961/30/06/2016 ΦΕΚ με τίτλο «Καθορισμός Κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων, των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ».

! Σημαντικό προσόν επιλογής από Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ)

Πιστοποίηση Επιμόρφωσης

Με τη ολοκλήρωση του E-learningπρογράμματος παρέχεται στους συμμετέχοντες Βεβαίωση Επιμόρφωσηςαπό το πιστοποιημένο ΚΔΒΜ της Employ και εξειδικευμένο επιστημονικό υλικό, σχετικά με την περαιτέρω κατάρτιση στο αντικείμενο της επιμόρφωσης.

Πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

H Employ ως πιστοποιημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησηςαπό τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας (Α.Π.7459/2014)και έχοντας δωδεκαετή και πλέον εμπειρία στο χώρο της Δια Βίου Εκπαίδευσης, έχει υλοποιήσει περισσότερες από 800επιμορφώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 100καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και επιφανείς επαγγελματίες και το δίκτυο των συνεργαζόμενων φορέων, εκπαιδευτηρίων και επιχειρήσεων υπερβαίνει τους 700. Παράλληλα, αποτέλεσε την πρώτη ιδιωτική εταιρεία-φορέα Δια Βίου Εκπαίδευσης που συνεργάζεται επίσημα σε επιμορφωτικά προγράμματα με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

 1. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

 

 

Τα θεματικά πεδία που θα αναπτυχθούν συνοψίζονται στις ακόλουθες ενότητες

 

Σχολική Ψυχολογία και ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων

Περιγραφή του αντικειμένου της σχολικής ψυχολογίας – Καθημερινή σχολική πραγματικότητα  και ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου- Έννοια και αξιολόγηση της ψυχικής υγείας – Προβλήματα ψυχικής υγείας στα παιδιά και τους εφήβους: Είδη προβλημάτων, δυσμενείς παράγοντες  και επιπτώσεις στην ακαδημαϊκή και ψυχο-κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού – Ζητήματα που συνδέονται με μαθησιακά εμπόδια και δυσκολίες στο σχολείο – Πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας των μαθητών/τριών και ο ρόλος της σχολικής ψυχολογίας

Θεωρητικές προσεγγίσεις στην Σχολική Ψυχολογία: Βασικές αρχές και αξιοποίησή τους στο σχολικό περιβάλλον

Συμπεριφοριστικές θεωρίες (κλασική εξαρτημένη μάθηση – συντελεστική μάθηση) Γνωστικές και Κοινωνιο-γνωστικές θεωρίες (νοητική επεξεργασία των ερεθισμάτων – μάθηση μέσω της παρατήρησης – αυτορύθμιση) –  Φαινομενολογικές προσεγγίσεις (εσωτερικές υποκειμενικές διεργασίες και ερμηνευτικά συστήματα – αυτοπραγμάτωση – συναισθηματικές όψεις της σχολικής εμπειρίας). Βασικές αρχές και χαρακτηριστικά των κυριότερων προσεγγίσεων στη σχολική ψυχολογία και αξιοποίησή τους στην κατανόηση των μαθησιακών και εκπαιδευτικών διαδικασιών – Εφαρμογές στο χώρο του σχολείου) 

Παράγοντες που συνδέονται με τη σχολική μάθηση

Κίνητρα για μάθηση στη σχολική τάξη (ορισμός, θεωρητικές προσεγγίσεις, παράγοντες ανάπτυξης, ο ρόλος του σχολείου, προσωπικές ερμηνείες και αυτονομία) – Επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών (γνωστικές λειτουργίες και πολιτισμική εξέλιξη, αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους, συνεργασία και γνωστική κοινωνικοποίηση, παρεμβάσεις στα επικοινωνιακά πλαίσια του σχολείου με βάση τις αρχές της Σχολικής Ψυχολογίας – Ενίσχυση και καθοδήγηση από τους διδάσκοντες (πλαίσια ενίσχυσης ακαδημαϊκών και κοινωνικών συμπεριφορών, τρόποι ενίσχυσης και καθοδήγησης, συναισθηματική νοημοσύνη)

Προβλήματα προσαρμογής στο σχολείο

Έννοια και αξιολόγηση των προβλημάτων προσαρμογής στο σχολείο – Προβλήματα συμπεριφοράς και μαθησιακές δυσκολίες – Το υπόβαθρο των μαθησιακών, συναισθηματικών και συμπεριφορικών προβλημάτων παιδιών και εφήβων – Παράγοντες που συνδέονται με τα προβλήματα προσαρμογής στο σχολείο: Ο ρόλος ενδοατομικών, οικογενειακών, ενδοσχολικών και περιβαλλοντικών παραγόντων – Αντιμετώπιση και πρόληψη των προβλημάτων συμπεριφοράς – Ενίσχυση μαθησιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων – Κοινωνική ένταξη και διαχείριση της σχολικής τάξης – Προληπτικός σχεδιασμός και στρατηγικές αντιμετώπισης – Παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα.   

 

 

Επιθετικότητα και εκφοβισμός/θυματοποίηση στο σχολείο

Ορισμοί, χαρακτηριστικά, αξιολόγηση και έκταση της ενδοσχολικής βίας και του σχολικού εκφοβισμού – Μορφές θυματοποίησης – Παράγοντες που συνδέονται με τα φαινόμενα εκφοβισμού/θυματοποίησης – Θεωρητικές προσεγγίσεις της επιθετικότητας και των περιστατικών εκφοβισμού/θυματοποίησης – Χαρακτηριστικά δραστών και θυμάτων – Συμμετοχικοί ρόλοι στα περιστατικά εκφοβισμού/θυματοποίησης – Η εξέλιξη της επιθετικότητας και της θυματοποίησης- Τα πλαίσια που ευνοούν την ενδοσχολική βία – Σχολική θυματοποίηση και ψυχική υγεία – Προστατευτικοί παράγοντες – Προγράμματα παρέμβασης

Άγχος και κατάθλιψη σε παιδιά και εφήβους

Το άγχος στην παιδική και εφηβική ηλικία (Εννοιολογική διασάφηση, Χαρακτηριστικά, Τύποι διαταραχών, Αιτιολογικοί παράγοντες) – Η κατάθλιψη στην παιδική και εφηβική ηλικία (Εννοιολογική διασάφηση, Χαρακτηριστικά, Επιδημιολογία, Αιτιολογικοί παράγοντες) – Το γνωστικό μοντέλο παρέμβασης (Βασικές αρχές και μέθοδοι) – Αυτόματες σκέψεις σε παιδιά και εφήβους (Τυπολογία και χαρακτηριστικά) – Αυτόματες σκέψεις και γνωστικές παραποιήσεις (Είδη και ερμηνεία ) – Γνωστική- συμπεριφορική θεραπεία και αυτόματες σκέψεις: εφαρμογή στην εκπαιδευτική πρακτική και τις σχολικές παρεμβάσεις.

Ενδοπροσωπικοί παράγοντες μάθησης και διαπαιδαγώγησης 

Αυτοεκτίμηση (ορισμός και σχετικές έννοιες, σπουδαιότητα, παράγοντες ανάπτυξης)  – Ενδοπροσωπικός/Εξωπροσωπικός έλεγχος (Εννοιολογική διασάφηση, χρησιμότητα, αιτιολογικοί παράγοντες και προϋποθέσεις ανάπτυξης) – Αυτοαποτελεσματικότητα (Έννοιολογική προσέγγιση – σπουδαιότητα, παράγοντες και τεχνικές ανάπτυξης) – Ακαδημαϊκή αυτό-μείωση (αυτό-υπονόμευση): Ορισμοί, Σύνδεση με την έννοια της απόδοσης αιτιών και με τις δυσκολίες στη μάθηση, Είδη στρατηγικών και εκδήλωσή τους στο σχολικό πλαίσιο, Σύνδεση με τη σχολική επίδοση και τους μαθησιακούς στόχους.

Η ανάπτυξη του παιδιού σε σχέση με τις διαπροσωπικές σχέσεις στο σχολείο

Ανάπτυξη, μάθηση και κοινωνικές επαφές – Η σχολική τάξη ως κοινωνική ομάδα – Ταυτότητα και εξέλιξη των διαπροσωπικών σχέσεων στο χώρο του σχολείου (κάθετες και οριζόντιες σχέσεις) – Χαρακτηριστικά της σχολικής τάξης ως ομάδας – Παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας και την επίδοση της ομάδας (μέγεθος, δομή, κοινωνικοί κανόνες, στάδια εξέλιξης) – Κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και διαπροσωπικές σχέσεις – Τρόποι με τους οποίους η δημοτικότητα και οι σχέσεις φιλίας σχετίζονται με την ανάπτυξη – Γνωστική ανάπτυξη και ομαδικο-συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης – Τρόποι σκέψης κατά τη διάρκεια των αλληλεπιδράσεων – Επιδράσεις του κοινωνικού και πολιτισμικού πλασίου της σχολικής τάξης στην ανάπτυξη του παιδιού.   

Προαγωγή κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων στο σχολείο

Ορισμός Κοινωνικο-συναισθηματικής (ΚΣ) αγωγής – Προγράμματα ΚΣ αγωγής – Σύνδεση Κοινωνικο-συναισθηματικής αγωγής και Ψυχικής Ανθεκτικότητας – Ο αναθεωρημένος ρόλος του σχολείου και η αναγκαιότητα ύπαρξης της Κοινωνικο-συναισθηματικής αγωγής στο σχολικό πρόγραμμα – Οφέλη της Κοινωνικο-συναισθηματικής αγωγής για τους μαθητές – Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικο-συναισθηματικής αγωγής – Παρεμβάσεις Κοινωνικο-συναισθηματικής αγωγής στο σχολείο- Παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή και αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων ΚΣ αγωγής – Ο ρόλος της εποπτείας /συνεχιζόμενης υποστήριξης από το σχολικό ψυχολόγο.

Συνεργασία σχολείου-οικογένειας: Το οικο-συστημικό μοντέλο

Εννοιολογική διασάφηση – Τρόποι συνεργασίας σχολείου και οικογένειας – Βασικές συνιστώσες της οικο-συστημικής προσέγγισης – Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του ατόμου σύμφωνα με τη Γενική Θεωρία Συστημάτων – Συστημικές αλληλεξαρτήσεις, που συγκροτούν το περιβάλλον του παιδιού – Η διαγενεαλογική προσέγγιση στον χώρο του σχολείου – Συντονισμός σχολείου οικογένειας σύμφωνα με το οικο-συστημικό μοντέλο: τύποι σχέσεων επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο υποσυστημάτων.

 1. Πληροφορίες

Διάρκεια Επιμόρφωσης

Η χρονική διάρκεια του Επιμορφωτικού E-learningΠρογράμματος, αντιστοιχεί σε 350 ώρες

Επιστημονική Επιμέλεια

Ελένη Ανδρέου

Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Κόστος
Φοιτητές / Άνεργοι : 225€

Επαγγελματίες: 285€

 

 

ΔιαδικασίαΣυμμετοχής

 1. Δηλώνετε συμμετοχή ηλεκτρονικά
 2. Λαμβάνετε την επιβεβαίωση της κράτησης μέσω email
 3. Αφού λάβετε την επιβεβαίωση, προχωράτε στην κατάθεση του ποσού συμμετοχής, όπως αναφέρεται παρακάτω στη διαδικασία πληρωμής 

 

 

Διαδικασία Πληρωμής

Η συμμετοχή σας στην επιμόρφωση οριστικοποιείταιμόνο με την κατάθεση του ποσού συμμετοχής στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας που είναι ο ακόλουθος:

EUROBANK0026.0037.01.0200499162

(IΒΑΝ GR1102600370000010200499162)

Δικαιούχος: ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ Χ – ΚΟΤΙΟΣ Κ ΟΕ | EMPLOY

Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε τον κωδικό EL7και το ονοματεπώνυμο σας και κρατάτε το αποδεικτικό της τραπέζης, το οποίο αποστέλλετε στο info@e-employ.gr μόνο σε περίπτωση που σας ζητηθεί. Αν δικαιούστε μειωμένο κόστος λόγω φοιτητικής ιδιότητας ή ανεργίας, μας αποστέλλετε το αντίστοιχο αποδεικτικό (πάσο / βεβαίωση ανεργίας) μόλις ολοκληρώσετε την κατάθεση

 

*Σε περίπτωση ηλεκτρονικής μεταφοράς εμβάσματος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συμμετέχοντα. (Mέσω e-bankingθα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης)

 1. Πληροφορίες – Γραμματεία_____________________________

Για δηλώσεις συμμετοχής και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία της εταιρείας.

Τ.      2310.230545 | 211.7706766

 1. [email protected] |  U   www.e-employ.gr
 2. F. www.facebook.com/employ.page

Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας: 10:00 έως 18:00 καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.