Ο τομέας Δια Βίου Εκπαίδευσης και το ΚΔΒΜ της Employ, ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και αδειοδοτημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας, υλοποιεί την Εξ’ αποστάσεως Επιμόρφωση  “Μαθησιακές δυσκολίες και δεξιότητες συμβουλευτικής για ειδικούς και εκπαιδευτικούς” προκειμένου να ενημερώσει και να καταρτίσει τους συμμετέχοντες στον τομέα της ειδικής εκπαίδευσης.

 

 1. Περιγραφή Επιμόρφωσης

Στην περίπτωση των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, το ζητούμενο είναι η πρόληψη της διόγκωσης αυτών των δυσκολιών και της συσσώρευσης αρνητικών σχολικών εμπειριών. Ως εκ τούτου, καθίσταται αναγκαία η κατάλληλα προσαρμοσμένη και εξατομικευμένη διδασκαλία για τον κάθε μαθητή χωριστά, ανεξαρτήτως τυχόν δυσκολιών που μπορεί να έχει. Αντικείμενο της επιμόρφωσης είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων συμβουλευτικής και συγκεκριμένα η κατάρτιση σε παρεμβάσεις και στρατηγικές, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν από ειδικούς και εκπαιδευτικούς που εργάζονται με παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες.

 

Στόχος Επιμόρφωσης

 

Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, αναμένεται οι συμμετέχοντες:  (α) να έχουν κατανοήσει ζητήματα αξιολόγησης των μαθησιακών δυσκολιών, (β) να αναγνωρίζουν τα είδη και τις δυσλειτουργίες των μαθησιακών δυσκολιών,  (γ) να είναι σε θέση να προσαρμόζουν τη διδασκαλία σε μαθητές/τριες  με μαθησιακές δυσκολίες, (δ) να αναπτύξουν δεξιότητες συμβουλευτικής για παρεμβάσεις σε θέματα μαθησιακών δυσκολιών και (ε) να συνεργάζονται με τους γονείς και με άλλες ειδικότητες, προκειμένου να μπορούν να καταρτίσουν εκπαιδευτικά προγράμματα, ανάλογα με τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών/τριών.

Σκοπός του προγράμματος και των εκπαιδευτικών στόχων σε επίπεδο απόκτησης προσόντων, δηλ., γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων

Δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν ελλιπή θεωρητική αλλά και πρακτική κατάρτιση για τη διδασκαλία μαθητών/τριών με μαθησιακές δυσκολίες, η παρούσα επιμόρφωση έρχεται να καλύψει αυτό το κενό και να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες. Οι συμμετέχοντες στην επιμόρφωση θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το θεωρητικό υπόβαθρο που είναι απαραίτητο για την κατανόηση των μαθησιακών δυσκολιών αλλά και συγκεκριμένες στρατηγικές και παρεμβάσεις για την ατομική και ομαδική διδασκαλία και την κατάρτιση εκπαιδευτικού προγράμματος, κατάλληλα προσαρμοσμένου στις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή.

Πιστοποίηση Επιμόρφωσης

Με τη ολοκλήρωση του E-learningπρογράμματος παρέχεται στους συμμετέχοντες Βεβαίωση Επιμόρφωσηςαπό το πιστοποιημένο ΚΔΒΜ της Employ και εξειδικευμένο επιστημονικό υλικό, σχετικά με την περαιτέρω κατάρτιση στο αντικείμενο της επιμόρφωσης.

Πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

H Employ ως πιστοποιημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησηςαπό τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας (Α.Π.7459/2014)και έχοντας δωδεκαετή και πλέον εμπειρία στο χώρο της Δια Βίου Εκπαίδευσης, έχει υλοποιήσει περισσότερες από 800επιμορφώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 100καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και επιφανείς επαγγελματίες και το δίκτυο των συνεργαζόμενων φορέων, εκπαιδευτηρίων και επιχειρήσεων υπερβαίνει τους 700. Παράλληλα, αποτέλεσε την πρώτη ιδιωτική εταιρεία-φορέα Δια Βίου Εκπαίδευσης που συνεργάζεται επίσημα σε επιμορφωτικά προγράμματα με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

 1. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

 

 

Τα θεματικά πεδία που θα αναπτυχθούν συνοψίζονται στις ακόλουθες ενότητες

 

Αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών

Σχολική Ψυχολογία. Πεδία δραστηριοποίησης του σχολικού ψυχολόγου. Αξιολόγηση. Χαρακτηριστικά της αξιολόγησης. Είδη αξιολόγησης. Αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών. Υπηρεσίες αξιολόγησης μαθησιακών δυσκολιών.  Ελληνικό WISC-III για παιδιά.

Μαθησιακές δυσκολίες

 

(Ειδικές) Μαθησιακές Δυσκολίες. Κατηγορίες μαθησιακών δυσκολιών. Αιτιολογία – Παράγοντες. Επιπτώσεις των μαθησιακών δυσκολιών. Δυσλειτουργίες στη μάθηση. Δυσλειτουργίες στον κοινωνικό-συναισθηματικό τομέα.

 

Δεξιότητες συμβουλευτικής

 

Συμβουλευτική και διαλεκτική συμβουλευτική. Στάδια συμβουλευτικής διαδικασίας. Συμβουλευτική σχέση. Παρεμβάσεις σε θέματα μαθησιακών δυσκολιών. Διαφοροποιημένη διδασκαλία και αξιολόγηση. Εφαρμογή εναλλακτικών τεχνικών διδασκαλίας και μορφών δραστηριοτήτων.

Συνεργασία μεταξύ ειδικοτήτων και συμβουλευτική οικογένειας

 

Διεπιστημονική συνεργασία. Τα πλεονεκτήματα και οι δυσκολίες της Διεπιστημονικής Συνεργασίας. Οι επιπτώσεις των διαταραχών μάθησης στην οικογένεια. Υποστήριξη οικογενειών των παιδιών με διαταραχές μάθησης. Αρχές αποτελεσματικής επικοινωνίας. Συνεργασία εκπαιδευτικού-οικογένειας. Ανάπτυξη και Διατήρηση Συνεργασίας Οικογένειας-Επαγγελματιών.

 1. Πληροφορίες

Διάρκεια Επιμόρφωσης

Η χρονική διάρκεια του Επιμορφωτικού E-learningΠρογράμματος, αντιστοιχεί σε 100 ώρες

Επιστημονική Επιμέλεια

Βάσιου Αικατερίνη

Διδάκτωρ Παιδαγωγικής Ψυχολογίας

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Σχολικής Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής

Κόστος
Φοιτητές / Άνεργοι : 160€

Επαγγελματίες: 190€

 

 

Διαδικασία Συμμετοχής

 

 1. Δηλώνετε συμμετοχή ηλεκτρονικά
 2. Λαμβάνετε την επιβεβαίωση της κράτησης μέσω email
 3. Αφού λάβετε την επιβεβαίωση, προχωράτε στην κατάθεση του ποσού συμμετοχής, όπως αναφέρεται παρακάτω στη διαδικασία πληρωμής

 

Διαδικασία Πληρωμής

Η συμμετοχή σας στην επιμόρφωση οριστικοποιείταιμόνο με την κατάθεση του ποσού συμμετοχής στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας που είναι ο ακόλουθος:

EUROBANK0026.0037.01.0200499162

(IΒΑΝ GR1102600370000010200499162)

Δικαιούχος: ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ Χ – ΚΟΤΙΟΣ Κ ΟΕ | EMPLOY

Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε τον κωδικό EL8 και το ονοματεπώνυμο σας και κρατάτε το αποδεικτικό της τραπέζης, το οποίο αποστέλλετε στο info@e-employ.gr μόνο σε περίπτωση που σας ζητηθεί. Αν δικαιούστε μειωμένο κόστος λόγω φοιτητικής ιδιότητας ή ανεργίας, μας αποστέλλετε το αντίστοιχο αποδεικτικό (πάσο / βεβαίωση ανεργίας) μόλις ολοκληρώσετε την κατάθεση

 

*Σε περίπτωση ηλεκτρονικής μεταφοράς εμβάσματος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συμμετέχοντα. (Mέσω e-bankingθα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης)

 1. Πληροφορίες – Γραμματεία

Για δηλώσεις συμμετοχής και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία της εταιρείας.

Τ.      2310.230545 | 211.7706766

 1. [email protected] |  U   www.e-employ.gr
 2. F. www.facebook.com/employ.page

Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας: 10:00 έως 18:00 καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή


 • Ενημερωθείτε για όλα τα Σεμινάρια

 

 • Ακολουθήστε τη σελίδα μας στο facebook Φιλολογικός Ιστότοπος για να ενημερώνεστε για όλα τα εκπαιδευτικά θέματα.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.