Προκήρυξη μεταπτυχιακού: Επιστήμες της Αγωγής με Νέες Τεχνολογίες

Προκήρυξη μεταπτυχιακού: Επιστήμες της Αγωγής με Νέες Τεχνολογίες

Διάρκεια σπουδών: Τρία (3) εξάμηνα +  Ένα (1) Διπλωματική

Κύκλοι μαθημάτων

(θεωρητικά, εργαστηριακά, συμπυκνωμένα και εντατικά, με σύγχρονη και ασύγχρονη διαδικτυακή επικοινωνία)

Το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  (ΦΕΚ 1754/τ. Β/17-5-2018) με τίτλο:

«Επιστήμες της Αγωγής με Νέες Τεχνολογίες»

με κατευθύνσεις:

 • Παιδαγωγική με Νέες Τεχνολογίες με πεδία έρευνας:

Δυναμικές μέθοδοι διδακτικού σχεδιασμού

Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών σε Καινοτόμες Πρακτικές

Γνωσιακή Επιστήμη

Εκπαιδευτική Πολιτική

Διοίκηση της Εκπαίδευσης.

 • Ανθρωπιστικές Σπουδές με Νέες Τεχνολογίες με πεδία έρευνας:

Γλώσσα

Λογοτεχνία

Ιστορία

Πολιτισμός

 • Θετικές Επιστήμες με Νέες Τεχνολογίες με πεδία έρευνας:

Διδακτική Μαθηματικών

Διδακτική Φυσικών Επιστημών

Διδακτική στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

και καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται στους τριάντα (30), δέκα (10) ανά κατεύθυνση.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους, κάτοχοι του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και από συναφή με τις Επιστήμες της Αγωγής τμήματα ΤΕΙ.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής καταθέτουν απαραιτήτως τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (συμπληρώνεται στην αντίστοιχη ηλεκτρονική πλατφόρμα).
 2. Τίτλος προπτυχιακών σπουδών και αναλυτική βαθμολογία. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ο τίτλος, (φοιτητές που θα λάβουν πτυχίο τον Ιούνιο του 2018) οι υποψήφιοι καταθέτουν βεβαίωση περάτωσης στην οποία θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο τελικός βαθμός πτυχίου  και αναλυτική βαθμολογία. Ο τίτλος μπορεί να κατατεθεί μετά την ανακοίνωση της σειράς κατάταξης των υποψηφίων.
 3. Τίτλος γνώσης σε μια από τις τρεις ξένες γλώσσες αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά σε επίπεδο Β2. Ο τίτλος πρέπει να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ φορέα.Το παρόν δικαιολογητικό αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή στο ΠΜΣ και δεν μοριοδοτείται, ενώ η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας σε επίπεδο Β2 μοριοδοτείται (βλέπε πίνακα μοριοδότησης).
 4. Απλή φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Εκτός των παραπάνω απαραίτητων δικαιολογητικών γίνονται επίσης δεκτά και μοριοδοτούνται τα κάτωθι:

 1. Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ ή Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός Μεταπτυχιακοί τίτλοι επιλέγεται ο έχων συνάφεια με τον τίτλο του ΠΜΣ).
 2. Πτυχιακή εργασία συναφής με το αντικείμενο του Μεταπτυχιακού (Επιστήμες της Αγωγής). Πτυχιακές εργασίες που δεν εμπίπτουν στο αντικείμενο του Μεταπτυχιακού δεν λαμβάνονται υπόψη.
 3. Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα αναγνωρισμένου φορέα σε αντικείμενα σχετιζόμενα με τον τίτλο του ΠΜΣ. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα πρέπει αθροιστικά να συγκεντρώνουν 400 ώρες ή 16 ECTS (25 ώρες – 1 ECTS) προκειμένου να λάβουν 2 μόρια. Ελάχιστος χρόνος1 εξάμηνοκαιμέγιστοςχρόνος5 εξάμηνα.
 4. Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά. Μέγιστος αριθμόςεργασιών
 5. Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε Πρακτικά Συνεδρίων. Μέγιστος αριθμόςεργασιών
 6. Αποδεδειγμένη γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας επιπέδου Β2: Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μετά τη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Για τον τρόπο ανάρτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υπάρχουν σχετικές οδηγίες οι οποίες βρίσκονται σε ειδικό χώρο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.

Η μοριοδότηση των δικαιολογητικών γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα

Α/Α Κριτήρια επιλογής Μόρια
1 Βαθμός πτυχίου. Σε περίπτωση κατάθεσης περισσοτέρων του ενός πτυχίου λαμβάνεται υπόψη το πτυχίο με την μεγαλύτερη συνάφεια με το αντικείμενο των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού. Μέγιστος αριθμός μορίων 20
2 Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ ή Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός Μεταπτυχιακοί τίτλοι επιλέγεται ο έχων συνάφεια  με τον τίτλο του ΠΜΣ). Μέγιστος αριθμός μορίων 5
3 Πτυχιακή εργασία συναφής με το αντικείμενο του Μεταπτυχιακού (Επιστήμες της Αγωγής). Πτυχιακές εργασίες που δεν εμπίπτουν στο αντικείμενο του Μεταπτυχιακού δεν λαμβάνονται υπόψη. 10
4 Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα αναγνωρισμένου φορέα σε αντικείμενα σχετιζόμενα με τον τίτλο του ΠΜΣ. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα πρέπει αθροιστικά να συγκεντρώνουν 400 ώρες ή 16 ECTS (25 ώρες – 1 ECTS) προκειμένου λάβουν 2 μόρια. Ελάχιστος χρόνος 1 εξάμηνο και μέγιστος χρόνος 5 εξάμηνα. Μέγιστος αριθμός μορίων 10

(2 Χ 5=10)

5 Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά. Μέγιστος αριθμός εργασιών 2. 10

συνολικά

(5 μόρια ανά εργασία)

6 Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε Πρακτικά Συνεδρίων. Μέγιστος αριθμός εργασιών 2. Μέγιστος αριθμός μορίων 5

(2.5 μόρια ανά εργασία)

7 Αποδεδειγμένη γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά) επιπέδου Β2 πέραν από ξένη γλώσσα η οποία είναι προαπαιτούμενο για την αίτηση. 5
8 Συνέντευξη. 25

Οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από 04/06/2018 μέχρι και την 03/07/2018, ώρα 14:00, στον παρακάτω σύνδεσμο (στην καρτέλα αιτήσεις):

http://masteredu.eled.uowm.gr

Επισημαίνεται ότι η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων γίνεται από το διδακτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του Ιδρύματος που θα απασχοληθεί στο αναφερόμενο ΜΠΣ και πρέπει να προβούν σε επεξεργασία των δεδομένων των υποψηφίων για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τα στοιχεία που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι καθώς και τα δεδομένα που θα προκύψουν από αυτά θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των συγκεκριμένων επιδιωκόμενων σκοπών. Εφόσον εκπληρωθεί ή πάψει να συντρέχει ο σκοπός διατήρησης και επεξεργασίας τους, αυτά διαγράφονται με την επιφύλαξη νόμιμης συμμόρφωσης έναντι του νόμου που καθιστά υποχρεωτική τη διατήρηση τους. Με την υποβολή της αίτησής οι υποψήφιοι συναινούν στη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων που γνωστοποιούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

Τα αποτελέσματα μοριοδότησης φακέλου θα ανακοινωθούν το αργότερο έως την 10/07/2018.

Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων μοριοδότησης του φακέλου γίνονται δεκτές από 11/07/2018 έως και 12/07/2018. Η ένσταση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στη γραμματεία ή αποστέλλεται στο FAX: 23850/55128. Αποστολή ενστάσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) δε γίνονται δεκτές.

Ως ημερομηνία διεξαγωγής της συνέντευξης ορίζεται η 16/07/2018.Στη συνέντευξη θα κληθούν όσες και όσοι υποψήφιοι με άριστα στην συνέντευξη, θα μπορούσαν να καλύψουν τη διαφορά των μορίων από τα δικαιολογητικά σε κάθε κατηγορία υποψηφίων.

Τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν το αργότερο έως την 19/07/2018.

Τα μαθήματα προσφέρονται στο κτήριο της Παιδαγωγικής Σχολής στη Φλώρινα και πραγματοποιούνται τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας (Δευτέρα-Παρασκευή) σε απογευματινές ώρες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να προσφερθούν και τα Σαββατοκύριακα.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων γίνεται μόνο με την δια ζώσης παρουσία και όχι εξ αποστάσεως.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Τηλ.: 2385055111, κ. Μελίσσας Λάζαρος).

Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.