Ο τομέας Δια Βίου Εκπαίδευσης και το ΚΔΒΜ της Employ, ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και αδειοδοτημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας, υλοποιεί την Εξ’ αποστάσεως Επιμόρφωση  “Η διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης-Ξένης Γλώσσας” προκειμένου να ενημερώσει και να καταρτίσει τους συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο θεματικό πεδίο της Διαπολιτισμικής/Πολυπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Αγωγής.

 

 1. Περιγραφή Επιμόρφωσης___________________________

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα θα εστιάσει στην παροχή τόσο θεωρητικών όσο μεθοδολογικών/πρακτικών γνώσεων σε εκπαιδευτικούς, που επιθυμούν να διδάξουν την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα σε μαθητές με μεταναστευτική/προσφυγική βιογραφία. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας με ιδιαίτερη έμφαση στην: α) ανάπτυξη δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου, β) την ανάπτυξη δεξιοτήτων παραγωγής και κατανόησης προφορικού λόγου, και γ) καλλιέργεια στρατηγικών αποτελεσματικής επικοινωνίας. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον διδακτικό σχεδιασμό και την εφαρμογή δημιουργικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία και εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος.

 

Στόχος Επιμόρφωσης

Μέσα από το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες

–      θα έρθουν σε επαφή τόσο με προσεγγίσεις όσο και με μεθόδους διδασκαλίας που μπορούν να εφαρμοστούν κατά τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε περιβάλλοντα με μαθητές με μεταναστευτική/προσφυγική βιογραφία.

–      θα εξοικειωθούν με στρατηγικές κατανόησης/παραγωγής προφορικού λόγου καθώς επίσης και με τεχνικές ενίσχυσης στρατηγικών και των αντίστοιχων γλωσσικών δεξιοτήτων.

–      θα αντιληφθούν τη σημασία του κατάλληλου διδακτικού σχεδιασμού και εκπαιδευτικού υλικού στην ολιστική καλλιέργεια της δεύτερης/ξένης γλώσσας

–      θα κατανοήσουν τον ρόλο του μαθησιακού περιβάλλοντος και του εκπαιδευτικού στην καλλιέργεια των γλωσσικών δεξιοτήτων και στρατηγικών αποτελεσματικής επικοινωνίας των μαθητών στη δεύτερη/ξένη γλώσσα.

Μοριοδότηση

Η συγκεκριμένη επιμόρφωση μοριοδοτείται και αποτελεί συνεκτιμώμενο προσόν σε Προκηρύξεις:

 1. για Εκπαιδευτές Ενηλίκων στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), στις Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σε ειδικότητες αντίστοιχης θεματικής με θέματα Διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας (ως διδακτικό αντικείμενο) σύμφωνα με το ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 1961/30.6.2017).
 2. για Εκπαιδευτές Ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΣΕΚ) του ν. 4186/2013 (Α’ 193), στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ & eΚΔΜΒΜ) – σε ειδικότητες αντίστοιχης θεματικής με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Κ1/122418 / 29-08-2016 απόφαση του τμήματος διοίκησης εκπαιδευτικού προσωπικού δια βίου μάθησης της γενικής γραμματείας δια βίου μάθησης.
 3. στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.Νε.Δι.Βι.Μ με 2 μόρια σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3915/192/15.04.2016 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του προγράμματος υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ασυνόδευτων ανηλίκων» σε σχετικές ειδικότητες (π.χ. πε02) στα συνεκτιμώμενα προσόντα.
 4. Από Δήμους, ΜΚΟ και ΥΠΠΕΘ στην εκπαίδευση παλιννοστούντων και μεταναστών.

Παράλληλα, εν αναμονή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για πρόσφυγες και μετανάστες άνω των 15 ετών που αναμένεται να συμμετέχουν 5.000 άτομα, αποτελεί ένα ισχυρό γνωστικό υπόβαθρο τόσο για φιλολόγους όσο και σε πτυχιούχους οι οποίοι εργάζονται ή σκοπεύουν να εργαστούν σε Κέντρα Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας ή σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις το οποίο σε συνδυασμό με το κύρος και την αναγνωρισιμότητα του εκπαιδευτικού ομίλου της Employ αποτελεί ένα προσθετικό προσόν στην υποψηφιότητα του κάθε ενδιαφερομένου. Ενδεικτικά, παρέχει τα γνωστικά εφόδια σε ανέργους εγγεγραμμένους στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι επιθυμούν να απασχοληθούν π.χ. σε δήμους και υπηρεσίες Α’ Υποδοχής-Ασύλου (βλ. Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ 6/2016, Αρ. Πρωτ.:50988/23.06.2016)

Πιστοποίηση Επιμόρφωσης

Με τη ολοκλήρωση του E-learning προγράμματος παρέχεται στους συμμετέχοντες Βεβαίωση Επιμόρφωσης από το πιστοποιημένο ΚΔΒΜ της Employ και εξειδικευμένο επιστημονικό υλικό, σχετικά με την περαιτέρω κατάρτιση στο αντικείμενο της επιμόρφωσης.

Πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

H Employ ως πιστοποιημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας (Α.Π.7459/2014)και έχοντας δωδεκαετή και πλέον εμπειρία στο χώρο της Δια Βίου Εκπαίδευσης, έχει υλοποιήσει περισσότερες από 800 επιμορφώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 100 καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και επιφανείς επαγγελματίες και το δίκτυο των συνεργαζόμενων φορέων, εκπαιδευτηρίων και επιχειρήσεων υπερβαίνει τους 700. Παράλληλα, αποτέλεσε την πρώτη ιδιωτική εταιρεία-φορέα Δια Βίου Εκπαίδευσης που συνεργάζεται επίσημα σε επιμορφωτικά προγράμματα με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

 1. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης___________________________

 

 

Τα θεματικά πεδία που θα αναπτυχθούν συνοψίζονται στις ακόλουθες ενότητες

 

Εισαγωγή στη διδακτική της δεύτερης/ξένης γλώσσας

Κατά την πρώτη θεματική ενότητα, θα πραγματοποιηθεί μια εισαγωγική διασαφήνιση βασικών εννοιών (μητρική, δεύτερη γλώσσα, ξένη γλώσσα, προσληπτικές και παραγωγικές γλωσσικές δεξιότητες κ.α.) και αρχών διδακτικής της δεύτερης/ξένης γλώσσας. 

Διδακτικός Σχεδιασμός & Εκπαιδευτικές Στρατηγικές

Η δεύτερη θεματική θα εστιάσει στην παροχή γνώσεων στους εκπαιδευτικούς αναφορικά με τον σχεδιασμό μιας τυπικής διδασκαλίας. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει αναλυτική περιγραφή των παραγόντων διδασκαλίας και διδακτικών αρχών ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εξέταση και συζήτηση εκπαιδευτικών στρατηγικών και της συνεισφοράς στους στη μαθησιακή διαδικασία.

 

Προσέγγιση CLIL – Content and Language Integrated Learning (Συνδυαστική Ανάπτυξη Περιεχομένου και Γλώσσας)

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα θα πραγματευτεί την προσέγγιση CLIL – Συνδυαστική/Ολοκληρωμένη εκμάθηση περιεχομένου και γλώσσας, η οποία εστιάζει στην καλλιέργεια μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας κι ενός ή περισσοτέρων γνωστικών αντικειμένων συνδυαστικά (π.χ. γεωγραφία, ιστορία, φυσική…). Θα παρουσιαστεί η πορεία της προσέγγισης, οι αρχές της, τα πλεονεκτήματα και οι προκλήσεις, ενώ ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα της ενότητας θα αποτελέσει η παρουσίαση και συζήτηση εκπαιδευτικών εφαρμογών που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η προσέγγιση Learning Communities at school – Μαθησιακές Κοινότητες στο σχολείο

Κατά τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα, οι εκπαιδευτικοί θα εξοικειωθούν με μία σύγχρονη και καινοτόμα προσέγγιση καλλιέργειας της δεύτερης/ξένης γλώσσας. Κατά τη συγκεκριμένη προσέγγιση, οι μαθητές βρίσκονται στο επίκεντρο της μαθησιακής και διδακτικής διαδικασίας και μέσω της ατομικής τους προσπάθειας, αναλαμβάνουν την ατομική καλλιέργεια της γλώσσας-στόχου ομαδικά/συνεργατικά.

Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας μέσα από την αξιοποίηση των παιχνιδιών

Τα τελευταία χρόνια δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση του παιχνιδιού στη διαδικασία διδασκαλίας/εκμάθησης μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Μέσα από τη συγκεκριμένη ενότητα, οι εκπαιδευτικοί θα κατανοήσουν τους διάφορους τύπους παιχνιδιών, τη σημασία τους στην καλλιέργεια της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, τους τρόπους αξιοποίησης τους ενώ θα εξεταστούν και συζητηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα που βασίζονται αποκλειστικά στα παιχνίδια.

Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας μέσα από την αξιοποίηση των παραμυθιών

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα θα προσφέρει στους εκπαιδευτικούς γνώσεις και κατευθύνσεις σε σχέση με την αξιοποίηση των παραμυθιών σε μια τάξη που διδάσκεται η ελληνική ως δεύτερη/ξένη. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα λαϊκά παραμύθια, την παιδαγωγική συμβολή τους, τη διδακτική αξιοποίησή τους στην τάξη ενώ θα παρουσιαστούν προγράμματα που έχουν εφαρμοστεί από την προσχολική έως και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και είχαν ως στόχο την καλλιέργεια της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας μέσα από την αξιοποίηση της προσέγγισης task-based learning  

Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης ενότητας, οι εκπαιδευτικοί θα εξοικειωθούν με την προσέγγισης task-based learning, η οποία υπογραμμίζει τη σημασία και τη λειτουργία των «συνεργατικών» δραστηριοτήτων στη καλλιέργεια της δεύτερης/ξένης γλώσσας. Αφού παρουσιαστεί η εξέλιξη της προσέγγισης και οι φάσεις εφαρμογής, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν εκπαιδευτικά projects που έχουν εφαρμοστεί στην Ελλάδα και βασίζονται στη συγκεκριμένη προσέγγιση.

Έμφαση στις επικοινωνιακές στρατηγικές

Οι επικοινωνιακές στρατηγικές είναι δυνητικά συνειδητά σχέδια για την επίλυση αυτού που ένα άτομο κατανοεί ως πρόβλημα για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου επικοινωνιακού στόχου. Στη συγκεκριμένη ενότητα, οι εκπαιδευτικοί θα έρθουν σε επαφή με διάφορους τύπους και κατηγορίες επικοινωνιακών στρατηγικών και θα συζητήσουν τρόπους αξιοποίησης και καλλιέργειας τέτοιων στρατηγικών σε μαθητές με μεταναστευτική/προσφυγική βιογραφία.

Στρατηγικές Αποτελεσματικής Επικοινωνίας

Η θεματική αυτή θα εστιάσει στη σημασία της καλλιέργειας στρατηγικών αποτελεσματικής επικοινωνίας κατά τη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Οι στρατηγικές αποτελεσματικής επικοινωνίας μπορούν να χρησιμοποιούνται σε ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις (π.χ. στρατηγικές ευχαριστηρίων, στρατηγικές παραπόνων, στρατηγικές απολογίας κ.α.) και η καλλιέργειά τους καθίσταται επιτακτική.

Στρατηγικές Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας

Κατά τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν και να γνωρίσουν στρατηγικές διαπολιτισμικής επικοινωνίας και με τρόπους ενίσχυσής τους στους μαθητές που μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα. Η διαπολιτισμική επικοινωνιακή ικανότητα αποτελεί μια διαδικασία ουσιαστικής και ρεαλιστικής διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης, που συμπεριλαμβάνει την επίγνωση των πολιτισμικών πλαισίων και την εκτίμηση των πολιτισμικών πτυχών τόσο της γλώσσας του ίδιου του μαθητή όσο και μιας δεύτερης γλώσσας (Ντίνας & Γρίβα, 2017). Σύμφωνα με τον Byram (1997), η διαπολιτισμική επικοινωνιακή ικανότητα περιλαμβάνει την αναγνώριση της πολιτισμικής πολυμορφίας και της πολυφωνίας των απόψεων, την κριτική πολιτισμική επίγνωση και την ευαισθητοποίηση και προθυμία συνεργασίας με τους «άλλους» ανθρώπους (Council of Europe, 2016).

Διαπολιτισμικός Γραμματισμός  

Η συγκεκριμένη ενότητα στοχεύει να σκιαγραφήσει το προφίλ ενός διαπολιτισμικά εγγράμματου μαθητή. Πιο συγκεκριμένα, θα εξεταστούν οι 6 άξονες με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά που συνθέτουν τον διαπολιτισμικό γραμματισμό. Θα αναλυθούν στάδια καλλιέργειας του διαπολιτισμικού γραμματισμού και θα προταθούν εκπαιδευτικές δραστηριότητές για τους μαθητές, εκπαιδευτικές στρατηγικές για τους εκπαιδευτικούς.

Στρατηγικές Κατανόησης/Παραγωγής Προφορικού και Γραπτού Λόγου

Ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι κατά τη γλωσσική διδασκαλία αποτελεί η καλλιέργεια στρατηγικών κατανόησης/παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου από τους μαθητές. Στη συγκεκριμένη θεματική, οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν με τεχνικές καλλιέργειας τέτοιων στρατηγικών μέσα από ενδεικτικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικό υλικό.

 

 

 

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει 2 επίπεδα

 • Το πρώτο επίπεδο αφορά ερωτηματολόγιο πολλαπλών απαντήσεων πάνω στη διδαχθείσα ύλη και στο οποίο οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συγκεντρώσουν ποσοστό επιτυχίας 50%.
 • Το δεύτερο επίπεδο αφορά εξειδικευμένο λογισμικό αυτοαξιολόγησης με σκοπό την ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων
 1. Πληροφορίες__________________________________________

Διάρκεια Επιμόρφωσης

Η χρονική διάρκεια του Επιμορφωτικού E-learning Προγράμματος, αντιστοιχεί σε 400 ώρες

Επιστημονική Επιμέλεια

Ισαάκ Μ. Παπαδόπουλος

PhDc Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας & Διδασκαλίας της δεύτερης/ξένης γλώσσας

Κόστος

Φοιτητές / Άνεργοι : 330€

Επαγγελματίες:        390€

 

 

ΔιαδικασίαΣυμμετοχής

 

 1. Δηλώνετε συμμετοχή ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά στα ακόλουθα τηλέφωνα επικοινωνίας (2310.230545 & 211.7706766)
 2. Λαμβάνετε την επιβεβαίωση της κράτησης μέσω email
 3. Αφού λάβετε την επιβεβαίωση, προχωράτε στην κατάθεση του ποσού συμμετοχής, όπως αναφέρεται παρακάτω στη διαδικασία πληρωμής

Διαδικασία Πληρωμής

Η συμμετοχή σας στην επιμόρφωση οριστικοποιείται μόνο με την κατάθεση του ποσού συμμετοχής στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας που είναι ο ακόλουθος:

EUROBANK0026.0037.01.0200499162

(IΒΑΝ GR1102600370000010200499162)

Δικαιούχος: ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ Χ – ΚΟΤΙΟΣ Κ ΟΕ | EMPLOY

Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε τον κωδικόEL6καιτο ονοματεπώνυμο σας και κρατάτε το αποδεικτικό της τραπέζης, το οποίο αποστέλλετε στο [email protected] μόνο σε περίπτωση που σας ζητηθεί. Αν δικαιούστε μειωμένο κόστος λόγω φοιτητικής ιδιότητας ή ανεργίας, μας αποστέλλετε το αντίστοιχο αποδεικτικό (πάσο / βεβαίωση ανεργίας) μόλις ολοκληρώσετε την κατάθεση

 

*Σε περίπτωση ηλεκτρονικής μεταφοράς εμβάσματος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συμμετέχοντα. (Mέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής)

 1. Πληροφορίες – Γραμματεία_____________________________

Για δηλώσεις συμμετοχής και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία της εταιρείας.

Τ.      2310.230545 | 211.7706766

 1. M. [email protected] |  U   www.e-employ.gr
 2. F. www.facebook.com/employ.page

Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας: 10:00 έως 18:00 καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή

 

 

 

Χορηγοί Επικοινωνίας

filologikos-istotopos.gr

paideia-ergasia.gr

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.