A portrait of young businessman standing in an office, looking at camera.

Γιατί οι Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας αποτελούν μια από τις πλέον ανερχόμενες ειδικότητες στην «μετα Covid19» αγορά εργασίας

 

Ο κλάδος της επαγγελματικής συμβουλευτικής ανέκαθεν αποτελούσε εφαλτήριο για ανεπτυγμένες κοινωνίες και εκπαιδευτικά συστήματα που επιθυμούσαν να στοχοθετήσουν ευστοχά και να θεμελιώσουν μια επιτυχή σύνδεση της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας. Τα τελευταία χρόνια, ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός γνώρισε στη χώρα μας ιδιαίτερη άνθηση ειδικά με τη συμβολή εξειδικευμένων φορέων και καθιερώθηκε ως σημαντική διεργασία, ειδικά κατά το Λύκειο και στους υποψηφίους των Πανελληνίων.

Στη παρούσα περίοδο ωστόσο, αλλά και τα επόμενα έτη, αναμένεται μια αυξανόμενη ζήτηση για στελέχη και λειτουργούς επαγγελματικής συμβουλευτικής καθώς οι απρόσμενες εξελίξεις, λόγω της πανδημίας, αναμένεται να φέρουν ανακατατάξεις στην αγορά εργασίας στη μετα Covid19 εποχή. Ο ρόλος των συμβούλων στην συγκεκριμένη φάση είναι διττός. Αρχικά να στελεχώσουν δομές (ΚΕΔΙΒΙΜ) που θα υλοποιήσουν προγράμματα όπως το πλέον πρόσφατο «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» αλλα και να βοηθήσει ενήλικες στην ανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας και στον επανασχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους.

Ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια διεθνώς, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ, για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών Δια Βίου Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας (Συ.Ε.Π.), είναι η Επάρκεια των Συμβούλων Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού, δηλαδή η διασφάλιση ότι Σύμβουλοι που παρέχουν σχετικές υπηρεσίες στους πολίτες διαθέτουν αποδεδειγμένα τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για την επιτέλεση του έργου τους. O Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στις θεσμικές του αρμοδιότητες έχει μεταξύ άλλων τον προσδιορισμό της επάρκειας των προσόντων των Στελεχών Συ.Ε.Π. και την τήρηση αντίστοιχων μητρώων.

Ας εξετάζουμε λοιπόν, με βάση την πλέον πρόσφατη προκήρυξη, τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνει ένας λειτουργός συμβουλευτικής σε αυτά τα προγράμματα και τις δομές αλλά και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί κάποιος να εργαστεί σε αυτές τις δομές οι οποίες -σημειωτέο- είναι αρκετές στην Ελληνική Επικράτεια.

Η συμβουλευτική που συνδέεται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό / επαναπροσανατολισμό αναφέρεται στην υποστήριξη, η οποία, μεταξύ άλλων, βοηθά το άτομο, να λαμβάνει αποφάσεις σε σχέση με την εκπαιδευτική και επαγγελματική του πορεία, να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία του, λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά του καθώς και τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, σε όλες τις φάσεις της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής του διαδρομής.

Οι σχετικές υπηρεσίες θα πραγματοποιηθούν σε τέσσερεις (4) φάσεις σε σχέση με τη συμμετοχή των ωφελούμενων στο πρόγραμμα κατάρτισης.

Στο πλαίσιο αυτό οι υπηρεσίες συμβουλευτικής περιλαμβάνουν τέσσερεις (4) ατομικές συνεδρίες με εξειδικευμένα στελέχη συμβουλευτικής/συμβούλους των παρόχων συμβουλευτικής.

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης των ωφελούμενων που παρέχονται ανά φάση σε σχέση με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κατάρτισης είναι:

Α. Προ της έναρξης του προγράμματος κατάρτισης

Κάθε ωφελούμενος της δράσης θα συμμετάσχει σε μία ατομική συνεδρία (1η ατομική συνεδρία) με στόχους: α) την επιλογή προγράμματος κατάρτισης σε μία από τις ειδικότητες επιλογής του βάσει του εκπαιδευτικού και επαγγελματικού του προφίλ, των δεξιοτήτων, και των ενδιαφερόντων σε συνδυασμό με την πληροφόρηση για τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας ως προς τις ειδικότητες των κλάδων προτίμησής του και β) την αποτύπωση των προδιαγραφών των κατάλληλων για τον ωφελούμενο θέσεων πρακτικής άσκησης.

Β. Μετά τη λήξη του θεωρητικού μέρους της κατάρτισης θα υλοποιηθεί ατομική συνεδρία (2η ατομική συνεδρία), η οποία θα εστιάσει στην προετοιμασία των ωφελουμένων για: τις εξετάσεις πιστοποίησης, την πρακτική άσκηση και την την αγορά εργασίας ευρύτερα.

Γ. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και μετά τη συμπλήρωση των 190 ωρών πραγματοποιείται η 3η ατομική συνεδρία για την παρακολούθηση της ένταξης των ωφελουμένων στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης.

Δ. Σε διάστημα ενός μήνα μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης Σε διάστημα ενός μήνα μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης πραγματοποιείται η 4η ατομική συνεδρία, η οποία αποσκοπεί στην υποστήριξη μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης και στη μετατροπή της θέσης πρακτικής σε θέση απασχόλησης.

Σύμφωνα με την σχετική Απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ, ορίζεται ότι:

Στον ΕΟΠΠΕΠ τηρείται το Μητρώο Στελεχών Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών όπως  προβλέπεται και ρυθμίζεται με την αρθ. ΔΣ64529/27-11-2017 Απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης και τήρησης Μητρώου Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΦΕΚ Β’/317/6-2-2018), ως εκάστοτε ισχύει.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, επαγγελματική συμβουλευτική υποστήριξη μέσω ατομικών συνεδριών δύνανται να παρέχουν :

Α. Οι Σύμβουλοι σταδιοδρομίας που έχουν ενταχθεί στο Υπομητρώο Α1 (ανωτέρου επιπέδου – αξιολογητών) του Μητρώου Στελεχών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Β. Οι κάτοχοι εξειδικευμένων προσόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πιστοποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα «Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού/ Σταδιοδρομίας, ως εξής:

– Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό / Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, ή σε άλλη συναφή Επιστήμη με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό ή Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με Διδακτορικό στο πεδίο της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού / Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό / Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ή πτυχίο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (τέως Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (πρώην Τμήμα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού).

– Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με επιμόρφωση διακοσίων πενήντα (250) τουλάχιστον διδακτικών ωρών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό / Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και διετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία πλήρους απασχόλησης ή Πρακτική Άσκηση διάρκειας διακοσίων (200) τουλάχιστον ωρών στην παροχή σχετικών υπηρεσιών, στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα.

ή

Γ. Απασχολούμενοι αποκλειστικά ως Σύμβουλοι στον Πάροχο με σχέση εξαρτημένης εργασίας, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα τα οποία περιγράφονται στην υπ’ αριθ. ΚΥΑ 113709 (ΦΕΚ 1821)/23-12-2005 «Σύστημα Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ», όπως κάθε φορά ισχύει.

ή

Δ. Απασχολούμενοι στον Πάροχο με σχέση εξαρτημένης εργασίας, με αντικείμενο εργασίας εκτός της συμβουλευτικής, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα τα οποία περιγράφονται στην υπ’ αριθ. ΚΥΑ 113709 (ΦΕΚ 1821)/23-12-2005 «Σύστημα Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ», όπως κάθε φορά ισχύει.

Το συνολικό κόστος ανά συνεδρία ανέρχεται σε 35€.

Ο πάροχος κατάρτισης συνάπτει συμβάσεις με τα Στελέχη Συμβουλευτικής στις οποίες αναφέρονται υποχρεωτικά τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, ιδίως δε το ύψος της αμοιβής τους και ο τρόπος καταβολής της, ο αριθμός των συνεδριών, το διάστημα συνεργασίας, η αμοιβή ανά συνεδρία ή η ωριαία αποζημίωση, η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, η καταβολή των δαπανών μετακίνησης, εφόσον είναι απαραίτητο, καθώς και τυχόν άλλοι όροι συνεργασίας.

Για τη μεθοδολογία υλοποίησης των ατομικών συνεδριών λαμβάνονται υπ’ όψιν οι βασικές αρχές του κώδικα δεοντολογίας στην παροχή των ως άνω υπηρεσιών (www.eoppep.gr) σε συνδυασμό με τους περιορισμούς και τους ειδικούς όρους υλοποίησης της δράσης σύμφωνα με την παρούσα. Το στέλεχος συμβουλευτικής/σύμβουλος συντάσσει έκθεση με τη μεθοδολογία προσέγγισης των στόχων της συμβουλευτικής στο πλαίσιο της παρούσας ανά συνεδρία και διαθέτει στον Πάροχο για αναπαραγωγή και διανομή στους ωφελούμενους υλικό που σχετίζεται με τις θεματικές συνεδριών.

Επιπλέον, το στέλεχος συμβουλευτικής/σύμβουλος συντάσσει έκθεση υλοποίησης συνεδρίας συμβουλευτικής με συνοπτική περιγραφή του περιεχόμενου της συνεδρίας. Οι εκθέσεις θα πρέπει να τηρούνται στα αρχεία του παρόχου.

Επιλογικά, είναι κοινός τόπος ότι προγράμματα όπως το «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» αναμένεται να προκηρυχθούν και για άλλες ειδικότητες και φυσικά όλα θα έχουν ως απαραίτητή προϋπόθεση και την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής.

Συνεπώς, η φοίτηση σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα όπως αυτό του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Διά Βίου Μάθηση» ή η παρακολούθηση ενός επιμορφωτικού προγράμματος από πιστοποιημένα ΚεΔιΒιΜ για όσους πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν στο συγκεκριμένο κλάδο.

 

Επιμέλεια: EMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.