Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανταποκρινόμενο άμεσα στις εξελίξεις,

ενεργοποιεί ψηφιακά εργαλεία που επιτρέπουν την εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία. Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στο website της καμπάνιας / ενέργειας “μαθαίνουμε στο σπίτι”, mathainoumestospiti.gr. https://mathainoumestospiti.gr/ .

Επισημαίνεται ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν υποκαθιστά τη δια ζώσης εκπαίδευση, αλλά έχει ως στόχο τη διατήρηση της επαφής των μαθητών με τους εκπαιδευτικούς και το σχολείο. Η ασύγχρονη εκπαίδευση απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων.

Για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης, προτείνεται να αξιοποιηθούν πληροφοριακά συστήματα, δίκτυα και εφαρμογές που έχει αναπτύξει το ΥΠΑΙΘ όπως για παράδειγμα το e-class και η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me. Μέθοδοι και εργαλεία που τυχόν έχουν ήδη αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται από τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς για την ανάγκη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είναι δυνατόν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται παράλληλα με όσα προτείνονται με το παρόν έγγραφο οδηγιών. Η επιλογή της πλατφόρμας που θα αξιοποιηθεί έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του/της κάθε εκπαιδευτικού

Σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενημερώνονται οι γονείς/κηδεμόνες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κάθε άλλου πρόσφορου μέσου:

α) για τη δυνατότητα συμμετοχής των μαθητών/τριών στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

page1image3469419408page1image3469419664

β) για τις διαθέσιμες ψηφιακές πλατφόρμες και

γ) για την εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019(βλ παράρτημα).

Για την αξιοποίηση της πλατφόρμας e-me και της πλατφόρμας e-class ισχύουν τα εξής:

E-class

Για τη χρήση της πλατφόρμας e-class (https://eclass.sch.gr) απαιτείται λογαριασμός πρόσβασης του εκπαιδευτικού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ).

Α. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία του εξωτερικού και δεν διαθέτουν λογαριασμό στο ΠΣΔ, πρέπει να ακολουθήσουν τα επόμενα βήματα:

1. Να υποβάλλουν στην ιστοσελίδα https://register.sch.gr/teachers/ ηλεκτρονική αίτηση για τη δημιουργία λογαριασμού πρόσβασης στο ΠΣΔ. Τα στοιχεία της αίτησης επιβεβαιώνονται αυτόματα από το mySchool και εφόσον ταυτίζονται, δημιουργείται ο λογαριασμός.

2. Να συνδεθούν με τα συνθηματικά τους στο ΠΣΔ στην ιστοσελίδα https://www.sch.gr/mysch και να δηλώσουν (επιλέξουν από σχετικό πίνακα) το σχολείο εξωτερικού στο οποίο υπηρετούν.

Β. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία του εξωτερικού και διαθέτουν ήδη λογαριασμό στο ΠΣΔ, ακολουθούν μόνο το βήμα 2.

Τονίζεται ότι στην παραπάνω αναφερόμενη διαδικασία, οι μαθητές δεν αποκτούν προσωπικό λογαριασμό στο ΠΣΔ. Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν μάθημα στο eclass.sch.gr και κοινοποιούν το URL του μαθήματος στους μαθητές τους.

Σε περίπτωση που απαιτηθεί τεχνική υποστήριξη, αυτή θα παρέχεται από τις υπηρεσίες τοπικής υποστήριξης του ΠΣΔ που εμφανίζονται στη σελίδα https://www.sch.gr/helpdesk/, ανάλογα με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκει οργανικά κάθε εκπαιδευτικός.

Σε περίπτωση που είναι αναγκαία η ανάκτηση κωδικού στο ΠΣΔ, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://register.sch.gr/password/reset_password/

Ο λογαριασμός ΠΣΔ προσφέρει πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες ΠΣΔ, όπως αυτές αναφέρονται στο https://www.sch.gr/services/

E-me

Για την χρήση της e-me από εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν διαθέτουν λογαριασμό ΠΣΔ, διατίθεται η «e- me για όλους» (e-me 4all) στη διεύθυνση https://4all.e-me.edu.gr η οποία είναι ελεύθερη και ανοιχτή σε όλους. Η είσοδος γίνεται με απλή εγγραφή, χωρίς να απαιτείται η χρήση λογαριασμών ΠΣΔ.

Επισημαίνεται ότι η “e-me για όλους” έχει την ίδια λειτουργικότητα με την επίσημη e-me. Για την διαδικασία της εγγραφής και αξιοποίησης της «e-me για όλους» ισχύουν τα εξής: Οι εκπαιδευτικοί εγγράφονται στην “e-me για όλους” ως εξής:

Μεταβαίνουν στη διεύθυνση https://4all.e-me.edu.gr 2

 • Επιλέγουν «Δημιουργία Λογαριασμού» και συμπληρώνουν τα στοιχεία της φόρμας. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε e-mail τους (για κάθε εγγραφή απαιτείται ξεχωριστό e-mail).

 • Ενεργοποιούν την εγγραφή τους μέσα από το μήνυμα που θα λάβουν στο e-mail που έδωσαν.

 • Ενημερώνονται οι γονείς/κηδεμόνες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κάθε άλλου πρόσφορου μέσου: για την ψηφιακή πλατφόρμα «e-me για όλους» (e-me 4all), κοινοποιώντας τον σχετικό σύνδεσμο https://4all.e-me.edu.gr καθώς και για τη διαδικασία εγγραφής στην πλατφόρμα

 • Οι μαθητές με τη συνδρομή των γονέων/κηδεμόνων εγγράφονται στην ψηφιακή πλατφόρμα «e-me για όλους». Για την εγγραφή χρησιμοποιούν ένα οποιοδήποτε e-mail, είτε του γονέα/κηδεμόνα είτε του/της μαθητή/τριας. Απαιτείται ένα ξεχωριστό e-mail ανά εγγραφή στην «e-me για όλους».

 • Οι μαθητές/τριες με τη συνδρομή των γονέων/κηδεμόνων ενημερώνουν τους/τις εκπαιδευτικούς τους για τα ονόματα χρήστη (usernames) που χρησιμοποίησαν για την είσοδό τους στην πλατφόρμα.

 • Οι εκπαιδευτικοί, αφού ενημερωθούν για τα ονόματα χρήστη (usernames) των μαθητών/τριών τους, εισέρχονται στην πλατφόρμα “e-me για όλους” και δημιουργούν την/τις ψηφιακές τους τάξη/εις. Συγκεκριμένα, για κάθε τάξη στην οποία διδάσκουν:

 • δημιουργούν μία νέα, ιδιωτική «κυψέλη».
 • προσκαλούν τους/τις μαθητές/τριές τους να συμμετάσχουν στην κυψέλη (ψηφιακή τάξη) που δημιούργησαν, στέλνοντας πρόσκληση συμμετοχής.

Οι μαθητές/τριες λαμβάνουν από τον/την εκπαιδευτικό τους πρόσκληση συμμετοχής στην κυψέλη της τάξης τους. Η πρόσκληση θα εμφανιστεί ως ειδοποίηση μέσα στην πλατφόρμα «e-me για όλους». Ελέγχουν τα στοιχεία της πρόσκλησης και εφόσον προέρχεται από τον/την εκπαιδευτικό τους, την αποδέχονται και γίνονται μέλη της ψηφιακής τάξης.

Εναλλακτική επιλογή: Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνουν τους/τις μαθητές/τριες για την κυψέλη (ψηφιακή τάξη που δημιούργησαν) στέλνοντάς τους το σχετικό σύνδεσμο και ζητούν από τους/τις μαθητές/τριες να υποβάλλουν αίτημα συμμετοχής στην κυψέλη. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί αποδέχονται τα αιτήματα συμμετοχής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή αυτή είναι να έχουν ενεργοποιήσει την επιλογή «Να επιτρέπονται αιτήσεις συμμετοχής» κατά τη δημιουργία της κυψέλης.

Αναλυτικότερες οδηγίες για τη δημιουργία της ψηφιακής τάξης (κυψέλης) δίνονται στο τέλος του παρόντος καθώς και στον Οδηγό «Αρχίζω με την e-me: Οδηγίες βήμα-βήμα για μαθητές/τριες»

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες χρήσης της e-me συμβουλευτείτε:

 • Τις βίντεο-παρουσιάσεις των λειτουργιών της e-me στο κανάλι της e me:https://www.youtube.com/channel/UC5KMcu8JVA1cijXEK8P4eIg/videos

 • Τον Αναλυτικό Οδηγό Χρήσης της e-me (https://e-me.edu.gr/s/eme/main/manual.html)

 • Τους Οδηγούς

o «Αρχίζω με την e-me: Οδηγίες βήμα-βήμα για μαθητές/τριες» o «Αρχίζω με την e-me: Οδηγίες βήμα-βήμα για εκπαιδευτικούς»

Τις Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) (https://dschool.edu.gr/menoumespiti/assets/FAQ-e-me.pdf) (ενημερώνεται συνεχώς)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.