ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 66581/Ζ1

ΤΕΥΧΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1455

6. Την αριθμ. 52425/Z1/04-04-2019 υπουργική απόφα- ση (Α.Δ.Α. 6ΣΙ4653ΠΣ-ΞΓ8) «Καθορισμός κριτηρίων συνά- φειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β ́ 1152).

7. Την αριθμ. 54929/Ζ1/8-4-2019 υπουργική απόφαση «Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμ- μάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β ́1217).

8. Τη σύμφωνη γνώμη της ανωτέρω επιτροπής (αριθμ. πρωτ. 66086/Ζ1/24-4-2019 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων).

9. Την αριθμ. Φ.1/Γ/186/66389/Β1/24-4-2019 εισήγη- ση της ΓΔΟΥ του ΥΠΠΕΘ, από την οποία προκύπτει ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ., δεδομένου ότι με αυτήν διαπιστώνεται η συνάφεια Με- ταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 54929/Ζ1/8-4-2019 υπουρ- γική απόφαση «Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυ- χιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β ́1217), ως ακολούθως:

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 προστίθενται τα ακόλου- θα ΠΜΣ:


Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β ́1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συ- νάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπου- δών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντι- κείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την περίπτ. β ́ της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσα- λίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α ́ 13).

2. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομι- κής Διαχείρισης ….και άλλες διατάξεις» (Α ́ 143).

3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α ́31).

4. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω- τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ́ 210).

5. Την αριθμ. 24267/Ζ1/15-2-2019 υπουργική απόφα- ση «Συγκρότηση και ορισμός μελών ειδικής επιστημονι- κής επιτροπής της παρ. β του άρθρου 65 του ν.4589/2019 (Α ́13)» (Β ́ 774).

17368 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 1455/25.04.2019

page2image3915787536

ΙΔΡΥΜΑ

ΤΜΗΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΧΩΡΑ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ – ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Δ.Π.Θ.) & ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ)

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ- ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΧΟΛΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ- ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ- ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Bilingual Special Education)

ΕΛΛΑΔΑ

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 1 ανακοινοποιείται στο ορθό ως προς τον τίτλο το ακόλουθο ΠΜΣ:

3. Στην παρ. 1 του άρθρου 2:
α) Ανακοινοποιούνται στο ορθό ως προς τον τίτλο τα ακόλουθα ΠΜΣ:

β) Προστίθενται τα ακόλουθα ΠΜΣ:

4. Προστίθεται άρθρο 2Α ως εξής:

« Άρθρο 2Α Μεταβατικές Διατάξεις

Διαπιστώνουμε τη συνάφεια των κάτωθι Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, με το αντικείμενο της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής Ψυχολογίας, η οποία έχει κριθεί με απόφαση της επιστημονικής επιτροπής της παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193) ή της Διεύθυνσης Ε.Α.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμ- φωνα με τις ισχύουσες κατά το χρόνο κρίσης της συνάφειας διατάξεις, εφόσον η περάτωση των σπουδών αυτών ολοκληρώθηκε έως την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης (10-4-2019):

ΙΔΡΥΜΑ

ΤΜΗΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΧΩΡΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ (ΕΝΙΑΙΑ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΥΠΡΟΣ

ΙΔΡΥΜΑ

ΤΜΗΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΧΩΡΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΜΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΜΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΙΔΡΥΜΑ

ΤΜΗΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΧΩΡΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Τεύχος B’ 1455/25.04.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 173691. ΠΜΣ ημεδαπής και αλλοδαπής με συνάφεια στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση:

page3image3916522768

ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΧΩΡΑ

Α.Π.Θ. / ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

Α.Π.Θ. ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ / ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠ. ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ UN/TA DEGLI STUDI DI TORINO / ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ – ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Α.Π.Θ. / ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΚΛΑΔΟΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)

ΕΛΛΑΔΑ

Α.Π.Θ. / ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (ΠΡΩΤΕΥΩΝ ΚΛΑΔΟΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ / ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΚΥΠΡΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ/ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ /ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΥΠΡΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ/ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ (ΕΝΙΑΙΑ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΥΠΡΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ/ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ (ΕΝΙΑΙΑ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΥΠΡΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΥΠΡΟΣ

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΠΑΝ. ΝΕΟΦΥΤ ΡΙΛΣΚΙ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΟΦΙΑΣ «ΑΓ. ΚΛΙΜΕΝΤ ΟΧΡΙΝΤΣΚΙ»

DIPLOMA (MAGISTR) ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΟΦΙΑΣ «ΑΓ. ΚΛΙΜΕΝΤ ΟΧΡΙΝΤΣΚΙ»

ΔΙΠΛΩΜΑ (ΜΑΓΚΙΣΤΡ) ΣΤΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΟΦΙΑΣ «ΑΓ. ΚΛΙΜΕΝΤ ΟΧΡΙΝΤΣΚΙ»

ΔΙΠΛΩΜΑ (ΜΑΓΚΙΣΤΡ) ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΟΦΙΑΣ «ΑΓ. ΚΛΙΜΕΝΤ ΟΧΡΙΝΤΣΚΙ»

ΔΙΠΛΩΜΑ (ΜΑΓΚΙΣΤΡ) ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΟΦΙΑΣ «ΑΓ. ΚΛΙΜΕΝΤ ΟΧΡΙΝΤΣΚΙ»

ΔΙΠΛΩΜΑ (ΜΑΓΚΙΣΤΡ) ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΠΑΝ/ΜΙΟ «Π. ΧΙΛΕΝΤΑΡΣΚΙ» ΠΛΟΒΝΤΙΒ

DIPLOMA MAGISTR ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΠΙΚΟΙΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ – ΕΠΑΓΓ/ΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΠΑΝ/ΜΙΟ «Π. ΧΙΛΕΝΤΑΡΣΚΙ» ΠΛΟΒΝΤΙΒ

DIPLOMA MAGISTR ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΠΙΚΟΙΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ-ΕΠΑΓΓ/ΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

17370 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 1455/25.04.2019

page4image3872286272

ΠΑΝ/ΜΙΟ «Π. ΧΙΛΕΝΤΑΡΣΚΙ» ΠΛΟΒΝΤΙΒ

DIPLOMA MAGISTR ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΠΙΚΟΙΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ-ΕΠΑΓΓ/ΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΠΑΝ/ΜΙΟ «Π. ΧΙΛΕΝΤΑΡΣΚΙ» ΠΛΟΒΝΤΙΒ

ΔΙΠΛΩΜΑ (ΜΑΓΚΙΣΤΡ) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

UNIVERSITY OF EDINBURGΗ

MASTER OF SCIENCE IN INCLUSIVE AND SPECIAL EDUCATION

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

UNIVERSITY OF EDINBURGΗ

MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION (SPECIAL EDUCATION)

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

UN/TA DEGLI STUDI DI ROMA «TOR VERGATA»

MASTER DI SECONDO LIVELLO DINAMICHE EMOTIVO- AFFETTIVE ED EDUCAZIONE

ΙΤΑΛΙΑ

UN/TA DEGLI STUDI DI ROMA «TOR VERGATA»

/MASTER DI SECONDO LIVELLO EDUCATION AND DISABILITY LE DINAMICHE EMOTIVO-AFFETTIVE

ΙΤΑΛΙΑ

2. ΠΜΣ ημεδαπής και αλλοδαπής με συνάφεια στη Σχολική Ψυχολογία:

ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΧΩΡΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

UNIVERSITY LEIDEN / FACULTY OF SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCES

MSc IN PSYCHOLOGY / MAIN FIELD(S) OF STUDY: CHILD and ADOLESCENT PSYCHOLOGY

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 24 Απριλίου 2019

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

https://www.facebook.com/manolis.manos.311/

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.