Προσλήψεις 40 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην A/θμια Ειδική Αγωγή
ypourgeio paideias-1

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 1. Την παρ. 1β και των παρ. 7 και 8 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008(ΦΕΚ199/τΑ ́/2-10-2008 ) «Σχολικές μονάδες» όπου ορίζεται ότι : «Τα ειδικά επαγγελματικά γυμνάσια είναι ισότιμα προς τα γυμνάσια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και «Τα ειδικά επαγγελματικά λύκεια είναι ισότιμα με τα επαγγελματικά λύκεια και παρέχουν ισότιμα επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους τους»,

 2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.4186/2013 (Α ́ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

 3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α’ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4547/2018(Α’ 102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,

 4. Την με αρ. πρωτ. 136986/Δ3/20-08-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ Β 3791/03-09-2018) με θέμα: «Ωρολόγια προγράμματα του Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.)»,

 5. Το ΦΕΚ 4140/τΒ ́/20-09-2018 με θέμα: «Διόρθωση σφάλματος στην 136986/Δ3/20-08-2018 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3791/03-09-2018»,

 6. Το ΦΕΚ 723/ τΒ ́/4-3-2019 με θέμα: «Διόρθωση σφαλμάτων στην 136986/Δ3/20-08-2018 απόφαση της Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3791/ Β ́/03-09-2018»,

 7. Την με αρ. πρωτ. 25083/18.02.2019 σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη6/14.02.2019 του Δ.Σ του Ι.Ε.Π.),

 8. Την με αρ. πρωτ. Φ4/ 177399/Δ4/22-10-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με τα Γραπτώς Εξεταζόμενα και τα Μη Εξεταζόμενα Μαθήματα κατά τις τελικές προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις στα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑ.Λ.».

 9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α ́ 98),

 10. Το Π.Δ. 18/2018 (Α ́ 31) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,

 11. Το Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση […] και μετονομασία του […] του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, […]»(Α ́ 114),

 12. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ́ 210) ́,

 13. Το Π.Δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α ́ 37),

 14. Την υπ’ αρ. 52935/Υ1/30-3-2018 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη» (Β ́ 1227), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Y1/158719/24-9-2018 όμοια απόφαση (Β ́ 4222),

  Αποφασίζουμε

 15. τον αριθμό των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων κατά τις τελικές προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις όπως επίσης και τα μη εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Τομέων και Ειδικοτήτων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.- Λ., και συγκεκριμένα:

  1. (i)  της Α ́, Β τάξης του Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. (νέου προγράμματος), όπως θα ισχύσουν από το σχολικό έτος2018-2019 και εφεξής,

  2. (ii)  της Γ ́ και της Δ ́ τάξης του Λυκείου ΕΝ. Ε. Ε. ΓΥ-Λ, (για τη Γ ́ και Δ ́ τάξη σχολικού έτους 2018-2019 και για τη Δ ́ τάξη σχολικού έτους 2019-2020, κατά τις γραπτές τελικές προαγωγικές, απολυτήριες -πτυχιακές εξετάσεις),

  3. (iii)  της Γ ́ του Λυκείου ΕΝ. Ε. Ε. ΓΥ-Λ, , όπως θα ισχύσουν για το σχολικό έτος 2019-2020, και

  4. (iv)  της Δ ́ τάξης του Λυκείου ΕΝ. Ε. Ε. ΓΥ-Λ, , όπως θα ισχύσουν για το σχολικό έτος 2020-2021.

  Αναλυτικά τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και τα μη εξεταζόμενα μαθήματα για κάθε μία από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις (i), (ii), (iii) και (iv) παρατίθενται στους Πίνακες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, αντίστοιχα, που ακολουθούν:

  ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
  ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 – 2019
  ΓΡΑΠΤΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.

  Α ́ ΤΑΞΗ
  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ στην Α ́ ΤΑΞΗ: Έξι (6) μαθήματα Γενικής Παιδείας.

  page3image2018154640

  α/α

  ΤΙΤΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  ΩΡΕΣ

  ΓΡΑΠΤΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

   

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

  (20ω)

   

  1

  ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  4

  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

  2

  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

  ΑΛΓΕΒΡΑ

  3

  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

  ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

  1

  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

  3

  ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

  ΦΥΣΙΚΗ

  2

  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

  ΧΗΜΕΙΑ

  1

  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

  ΒΙΟΛΟΓΙΑ

  1

  ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

  4

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

  1

  ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

  5

  ΙΣΤΟΡΙΑ

  1

  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

  6

  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

  1

  ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

  7

  ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ)

  2

  ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

  8

  ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

  1

  ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

  9

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  2

  ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

   

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

  (4ω)

   

  10

  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  2

  ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

  11

  ΖΩΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

  2

  ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

   

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (3 ΜΑΘΗΜΑΤΑ)

  (6ω)

   

  12

  ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

  2

  ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

  13

  ΑΡΧΕΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ & ΑΡΧ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

  ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

  14

  ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

  2

  ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

  15

  ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

  2

  ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

  16

  ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

  2

  ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

  17

  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

  ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

  18

  ΓΕΩΠΟΝΙΑ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

  2

  ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

   

  ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

  (30ω)

  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ: 6

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.