Ο τομέας Δια Βίου Εκπαίδευσης και το ΚΔΒΜ της Employ, ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και αδειοδοτημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό

Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας, υλοποιεί την Εξ’ αποστάσεως Επιμόρφωση  “Μουσειακή Αγωγή και Εκπαίδευση ” προκειμένου να ενημερώσει και να καταρτίσει τους συμμετέχοντες στον τομέα της παιδαγωγικής.

 

  1. Περιγραφή Επιμόρφωσης

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα εστιάζει στην παροχή θεωρητικών γνώσεων για το Μουσείο αλλά και μεθοδολογικών/πρακτικών γνώσεων σε όσους επιθυμούν να το αξιοποιήσουν ως ένα πολύτιμο εργαλείο πολλαπλού εγγραμματισμού για όλους.

Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με α)την πορεία του μουσείου στον χρόνο και την εξέλιξή του σε ένα σημαντικό θεσμό για την μάθηση, β)τις  σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις που αξιοποιούνται για την μάθηση στον χώρο του μουσείου, γ)ανάλογες εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, δ)τρόπους ενδυνάμωσης της σχέσης του μουσείου με το σχολείο μέσα και από τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και ε)με τις μεθόδους αξιολόγησης στο μουσείο.

 

Στόχος Επιμόρφωσης

 

Στόχος της συγκεκριμένης επιμόρφωσης είναι να ευαισθητοποιήσει τους συμμετέχοντες για  τον πολυδιάστατο ρόλο τού μουσείου στην σύγχρονη εποχή και την σχέση του με την μάθηση –τυπική, μη τυπική, άτυπη, δια βίου- αλλά και την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.

Μέσα από την κατανόηση της εξέλιξης του θεσμού, την αναγνώριση της Μουσειοπαιδαγωγικής ως εφαρμοσμένης παιδαγωγικής οι συμμετέχοντες πρόκειται να εξοικειωθούν με τις θεωρίες μάθησης, τις καινοτόμες μεθόδους και το υλικό που μπορεί να αξιοποιηθούν στο μουσείο. Καλούνται να ερευνήσουν τις  εφαρμογές των ΤΠΕ στον χώρο του μουσείου, οι οποίες υποστηρίζουν τη δημιουργία ελκυστικών περιβαλλόντων μάθησης καθώς και τρόπους ενδυνάμωσης της σχέσης του μουσείου με το κοινό του. Να προβληματιστούν για τη φωνή των επισκεπτών, η οποία αποκτά εξαιρετική σημασία για την λειτουργία των μουσείων που στις μέρες μας επιδιώκουν άνοιγμα σε διαφορετικά είδη κοινού.

Η επιμόρφωση αποτελεί πηγή γνώσης αλλά και προσωπικής ανάπτυξης και παρέχει εφόδια στους συμμετέχοντες –εκπαιδευτικούς, φοιτητές αντίστοιχων τμημάτων, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο-  ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστούν το πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον του μουσείου προς όφελος των επισκεπτών του οικοδομώντας ουσιαστικές μουσειακές εμπειρίες.

Πιστοποίηση Επιμόρφωσης

Με τη ολοκλήρωση του E-learningπρογράμματος παρέχεται στους συμμετέχοντες Βεβαίωση Επιμόρφωσηςαπό το πιστοποιημένο ΚΔΒΜ της Employ και εξειδικευμένο επιστημονικό υλικό, σχετικά με την περαιτέρω κατάρτιση στο αντικείμενο της επιμόρφωσης.

Πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

H Employ ως πιστοποιημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησηςαπό τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας (Α.Π.7459/2014)και έχοντας δωδεκαετή και πλέον εμπειρία στο χώρο της Δια Βίου Εκπαίδευσης, έχει υλοποιήσει περισσότερες από 800επιμορφώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 100καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και επιφανείς επαγγελματίες και το δίκτυο των συνεργαζόμενων φορέων, εκπαιδευτηρίων και επιχειρήσεων υπερβαίνει τους 700. Παράλληλα, αποτέλεσε την πρώτη ιδιωτική εταιρεία-φορέα Δια Βίου Εκπαίδευσης που συνεργάζεται επίσημα σε επιμορφωτικά προγράμματα με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

  1. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

 

 

Τα θεματικά πεδία που θα αναπτυχθούν συνοψίζονται στις ακόλουθες ενότητες

 

1η Ενότητα:    Μουσείο- Ιστορική αναδρομή, εξέλιξη και ρόλος

Στην παρούσα ενότητα γίνεται μια μικρή ιστορική αναδρομή του μουσείου στον χώρο και τον χρόνο. Καταγράφεται η πορεία του από τις κλειστές συλλογές στα ανοιχτά στο ευρύ κοινό ιδρύματα και συσχετίζεται με τις εκάστοτε συνθήκες.

Γίνεται αναφορά στα είδη των μουσείων, προσδιορίζεται ο ρόλος του και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σε κάθε εποχή.  Αναλύονται οι συνθήκες που οδήγησαν στον νέο, διαφοροποιημένο ρόλο του μουσείου στην σύγχρονη εποχή.

2η ενότητα: Μουσειοπαιδαγωγική

Αναλύεται ο όρος και περιγράφεται το πλαίσιο ανάπτυξης της Μουσειοπαιδαγωγικής ως αποτέλεσμα της ανάγκης της κοινωνίας για εκδημοκρατισμό της γνώσης και της έμφασης στον εκπαιδευτικό και κοινωνικό ρόλο των μουσείων.  Γίνεται αναφορά στην εξέλιξή της στον ευρωπαϊκό χώρο και την σταδιακή σύνδεσή της με όλους τους τομείς δραστηριοποίησης ενός μουσείου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξέλιξη τής Μουσειοπαιδαγωγικής στην Ελλάδα  με την παρουσίαση παραδειγμάτων εκπαιδευτικών προγραμμάτων από μουσεία.

 

3η ενότητα:  Μαθαίνοντας στο Μουσείο

Στην ενότητα επιχειρείται μια συνοπτική περιγραφή των εκπαιδευτικών θεωριών οι οποίες σχετίζονται με την μάθηση στο Μουσείο και, βάσει των οποίων, έχουν αναπτυχθεί εκπαιδευτικές δράσεις.

Αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά τους και αναδεικνύονται τα στοιχεία διαφοροποίησής τους. Μέσα από την εξέλιξη των θεωριών, οδηγούμαστε στις σύγχρονες προσεγγίσεις για την μάθηση και τον διαφοροποιημένο ρόλο των εμπλεκόμενων στην μαθησιακή διαδικασία, τόσο στην τυπική αλλά πολύ περισσότερο στην μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση.

 

4η ενότητα:  Τεχνικές και εργαλεία  μάθησης στο Μουσείο

Οι θεωρίες στις οποίες βασίζεται η μάθηση στο Μουσείο υποστηρίζουν καινοτόμες, συνεργατικές προσεγγίσεις καιπροτείνουν τεχνικές και εργαλεία που προωθούν την ενεργητική μάθηση και υποστηρίζουν την δημιουργία νοήματος από τους επισκέπτες.

Περιγράφονται οι μέθοδοι και τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Αναλύονται τα εργαλεία που απευθύνονται στους επισκέπτες του μουσείου (μαθητές, εκπαιδευτικούς, οικογένειες και άλλες ομάδες επισκεπτών) και κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τον χώρο αξιοποίησής τους, εντός ή και εκτός μουσείου.

 

5η ενότητα: Το Μουσείο και το κοινό του

Το Μουσείο συνδέεται με την δια βίου μάθηση και την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. Οι ομάδες που το επισκέπτονται –εκτός των σχολικών- έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, ενδιαφέροντα και κίνητρα.

Γίνεται αναφορά στο κοινό αυτό  -οικογένειες, ενήλικες, παιδιά κ.α.-  και διερευνάται ο τρόπος προσέγγισής τους από το μουσείο, τα μέσα και τα υλικά που αξιοποιούνται για τον σκοπό αυτό. Προτείνονται τρόποι  ενίσχυσης της σχέσης των ομάδων αυτών  με το μουσείο.

 

6η ενότητα:  Μουσείο και Σχολείο

Η ενότητα αφορά στην σχέση μουσείου και σχολείου, δύο ξεχωριστών θεσμών οι οποίοι υπηρετούν διαφορετικές μορφές εκπαίδευσης. Αναλύονται τα χαρακτηριστικά της μάθησης στο σχολείο, ως φορέα τυπικής εκπαίδευσης και καταγράφονται οι αλλαγές, οι οποίες υποστηρίζονται από τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και προωθούνται μέσα από τα Αναλυτικά Προγράμματα.

Προτείνονται τρόποι συνεργασίας μουσείου και σχολείου με σκοπό την δημιουργία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που ανανεώνουν την μαθησιακή διαδικασία στο σχολείο και εμπλουτίζουν την  εμπειρία των μαθητών.

 

7η ενότητα: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Μουσείο

Η ενότητα αυτή αφορά στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και το Μουσείο. Περιγράφονται συγκεκριμένες εφαρμογές οι οποίες συσχετίζονται με τις λειτουργίες του μουσείου και αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιούνται. Αναφέρονται εφαρμογές που ζωντανεύουν και κάνουν πιο ελκυστικό τον χώρο του μουσείου που βοηθούν τον επισκέπτη να αποκτήσει μια διαδραστική μουσειακή εμπειρία. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην, ολοένα και αυξανόμενη, διαδικτυακή παρουσία των μουσείων και το ψηφιακό μουσειακό υλικό.

8η ενότητα:   Αξιολόγηση στο μουσείο

Η αξιολόγηση στο μουσείο σχετίζεται με την επικοινωνιακή λειτουργία του και αναφέρεται στην αποτίμηση υπηρεσιών, εκθέσεων, προγραμμάτων, εννοιών.  Συνδέεται με τις έρευνες κοινού στις οποίες οι επισκέπτες καλούνται να δώσουν πληροφορίες και ν’ απαντήσουν σε βασικά ερωτήματα ώστε να βοηθηθεί η λειτουργία και η ανάπτυξη του μουσείου.

Στην ενότητα γίνεται αναφορά στα στάδια αξιολόγησης –αρχική, διαμορφωτική, τελική και τις  συνήθεις μεθόδους. Καταγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά τους και οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας.

Τρόπος αξιολόγησης

Προτείνεται  ερωτηματολόγιο πολλαπλών απαντήσεων και στο οποίο οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συγκεντρώσουν ποσοστό επιτυχίας 50%.

  1. Πληροφορίες

Διάρκεια Επιμόρφωσης

Η χρονική διάρκεια του Επιμορφωτικού E-learningΠρογράμματος, αντιστοιχεί σε 250 ώρες

Επιστημονική Επιμέλεια

Βάια Μανώλη
Υποψήφια Διδάκτορας του ΕΚΠΑ-ΤΕΑΠΗ

Κόστος
Φοιτητές / Άνεργοι : 195€

Επαγγελματίες: 235€

 

 

Διαδικασία Συμμετοχής
  1. Δηλώνετε συμμετοχή ηλεκτρονικά
  2. Λαμβάνετε την επιβεβαίωση της κράτησης μέσω email
  3. Αφού λάβετε την επιβεβαίωση, προχωράτε στην κατάθεση του ποσού συμμετοχής, όπως αναφέρεται παρακάτω στη διαδικασία πληρωμής

 

Διαδικασία Πληρωμής

Η συμμετοχή σας στην επιμόρφωση οριστικοποιείται μόνο με την κατάθεση του ποσού συμμετοχής στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας που είναι ο ακόλουθος:

EUROBANK0026.0037.01.0200499162

(IΒΑΝ GR1102600370000010200499162)

Δικαιούχος: ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ Χ – ΚΟΤΙΟΣ Κ ΟΕ | EMPLOY

Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε τον κωδικό ELκαι το ονοματεπώνυμο σας και κρατάτε το αποδεικτικό της τραπέζης, το οποίο αποστέλλετε στο info@e-employ.gr μόνο σε περίπτωση που σας ζητηθεί. Αν δικαιούστε μειωμένο κόστος λόγω φοιτητικής ιδιότητας ή ανεργίας, μας αποστέλλετε το αντίστοιχο αποδεικτικό (πάσο / βεβαίωση ανεργίας) μόλις ολοκληρώσετε την κατάθεση

 

*Σε περίπτωση ηλεκτρονικής μεταφοράς εμβάσματος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συμμετέχοντα. (Mέσω e-bankingθα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης)

  1. Πληροφορίες – Γραμματεία

Για δηλώσεις συμμετοχής και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία της εταιρείας.

Τ.      2310.230545 | 211.7706766

  1. [email protected] |  U   www.e-employ.gr
  2. F. www.facebook.com/employ.page

Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας: 10:00 έως 18:00 καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή


  • Ενημερωθείτε για όλα τα Σεμινάρια

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.