Αποφάσεις 88ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Αποφάσεις 88ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Το Σάββατο 14 Ιουλίου συμμετείχαν στις εργασίες της Συνόδου ο Υπουργός Παιδείας/Ερευνας

και Θρησκευμάτων, κ. Κώστας Γαβρόγλου, η Υφυπουργός κ. Μερόπη Τζούφη και ο Γενικός Γραμματέας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος.

Στις εργασίες της Συνόδου συμμετείχαν με εισηγήσεις επίσης:

  • Ο κ. Γ. Ιωαννίδης, Ειδικός Γραμματέας Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΚΤ, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
  • Ο κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Γενικός Διευθυντής Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας/Ερευνας και Θρησκευμάτων
  • Ο κ. Εμ. Αντωνόπουλος, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας/Ερευνας και Θρησκευμάτων
  • Ο κ. Σ. Οικονομίδης, Τμήμα Εκπαίδευσης, Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)
  • Ο κ. Δ. Ζέρβας, Πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης
  • Ο Καθ. Γ. Δημοσθένους, Πρόεδρος Συνόδου Πρυτάνεων Κυπριακών Πανεπιστημίων

Εξελέγη νέο Προεδρείο το οποίο αποτελείται από τους:

Καθ. Άγγελο Κότιο, Πρύτανη Πανεπιστημίου Πειραιώς Καθ. Οδυσσέα Ζώρα, Πρύτανη Πανεπιστημίου Κρήτης Καθ. Βασίλειο Χρυσικόπουλο, Πρύτανη Ιονίου Πανεπιστημίου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Τα θέματα που συζητήθηκαν, καθώς και οι ομόφωνες αποφάσεις της Συνόδου, είναι τα ακόλουθα:

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα Πανεπιστήμια βρίσκονται σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο σύνταξης των Οργανισμών. Ωστόσο, εκτιμάται ότι απαιτείται επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση της σύνταξης των Οργανισμών, πέραν της οριζόμενης από τον Ν.4485/17 ημερομηνίας.

  • Προτείνεται ως καταληκτική ημερομηνία να οριστεί η 31ηΔεκεμβρίου 2018. Η κινητικότητα προσωπικού μπορεί να διασφαλιστεί με τα περιγράμματα των θέσεων και την ανάρτησή τους στον σχετικό ιστότοπο.
  • Για την επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης των Οργανισμών και την αποφυγή επιπλέον καθυστερήσεων, προτείνεται να εξαιρεθούν τα Πανεπιστήμια από την υποχρέωση προηγούμενης έγκρισης από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης των εκθέσεων που απαιτείται από τη νομοθεσία να συνοδεύουν τους Οργανισμούς (άρθρο 54 του Ν.4178/2013)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Η Σύνοδος Πρυτάνεων ενέκρινε Υπόδειγμα (Πρότυπο) Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ως βάση σύνταξης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας από κάθε Ίδρυμα. Προτείνει τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των Εσωτερικών Κανονισμών των Πανεπιστημίων για την 31ηΔεκεμβρίου 2018.

ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΑΕΙ

Η Σύνοδος συζήτησε το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα Πανεπιστήμια λόγω της μείωσης του προσωπικού όλων των κατηγοριών και ζητά την άμεση προκήρυξη των θέσεων του αφυπηρετούντος προσωπικού από 1/9/2018.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Η Σύνοδος διαπιστώνει ότι μπορεί να αξιοποιηθεί το πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο (Άρθρο 111 του νόμου 4547/18) για την Παιδαγωγική Επάρκεια ως διαδικασία αυτόνομης ρύθμισης κάθε Πανεπιστημίου.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΟΔΙ Π

Είναι απαραίτητη η άμεση χρηματοδότηση της λειτουργίας των Μονάδων Διασφάλισης Ποιότητας στα Πανεπιστήμια, πχ από πόρους του ΕΣΠΑ, για να συνεχίσει να υποστηρίζεται επαρκώς η διαδικασία διασφάλισης ποιότητας αλλά και η διαδικασία πιστοποίησης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΕΙ

Η Σύνοδος Πρυτάνεων θεωρεί ότι η χρηματοδότηση του Τακτικού Προϋπολογισμού των ΑΕΙ για το 2019 θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το άθροισμα της τακτικής επιχορήγησης του 2018 και της έκτακτης επιχορήγησης που δόθηκε τον Ιούνιο του 2018. Παράλληλα είναι απολύτως απαραίτητο το ΥΠΠΕΘ να οργανώσει άμεσα την επιτάχυνση, όσο το δυνατόν, των οικονομικών διαδικασιών όπως εγκρίσεις προϋπολογισμών, εγκρίσεις ανάληψης υποχρέωσης για εργολαβίες, έκδοση ΣΑΕ, κ.ά.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Προτείνεται προς το ΥΠΠΕΘ η δημιουργία ενός προγράμματος για την ανανέωση του ερευνητικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού με τετραετή διάρκεια. Μετά από μια μεγάλη περίοδο εξαιρετικά μειωμένης χρηματοδότησης, χωρίς δυνατότητα στοιχειώδους ανανέωσης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού εξοπλισμού, είναι απαραίτητο να οργανωθεί ένας σχεδιασμός σταδιακής συστηματικής συντήρησης και ανανέωσης.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

Όλα τα Πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το υψηλό κόστος ενεργειακής διαχείρισης των κτιρίων. Προτείνεται η δημιουργία χρηματοδοτικού πλαισίου κατ’ αρχήν για μελέτες και στη συνέχεια για έργα ενεργειακής αναβάθμισης των πανεπιστημιακών κτιρίων.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η Σύνοδος Πρυτάνεων επαναφέρει το θέμα της υποχρέωσης της Πολιτείας για αποκατάσταση, το συντομότερο δυνατό, της μισθολογικής και συνταξιοδοτικής κατάστασης του προσωπικού των ΑΕΙ.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ

Προτείνεται όπως στα Πανεπιστήμια που διαθέτουν Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη (ΠΔ387) να παραμείνει το ίδιο καθεστώς διαχείρισης της σίτισης (χρηματική επιχορήγηση της φοιτητικής Λέσχης και διαγωνισμός από αυτήν), ενώ σε όσα Πανεπιστήμια δεν διαθέτουν ΠΦΛ, η διαχείριση των κονδυλίων σίτισης να γίνεται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Για τις φοιτητικές εστίες ιδιοκτησίας του, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα πρέπει να έχει την πλήρη ευθύνη διαχείρισης και λειτουργίας των κτιρίων. Κτίρια ιδιοκτησίας των Ιδρυμάτων των οποίων η χρήση έχει εκχωρηθεί στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, το δεύτερο να αναλαμβάνει πλήρως όλες τις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων. Για τα πανεπιστήμια που έχουν ιδιόκτητα κτήρια, οι σχετικές εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των κτηρίων να γίνονται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ύστερα από την υποβολή σχετικών αντίστοιχων μελετών από τα πανεπιστήμια.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Η εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ε.Λ.Κ.Ε. σύμφωνα με το Ν.4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έχει δημιουργήσει ένα ασφυκτικό περιβάλλον διαχείρισης της έρευνας στα Πανεπιστήμια. Για την ομαλή εφαρμογή των προβλέψεων του νέου πλαισίου οικονομικής διαχείρισης ζητείται η χρονική μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης πλήρους εφαρμογής τους (άρθρα 62 και 63 του Ν.4485/2017) στην 1/1/2019 και θεώρηση ως κανονικής της εκτέλεσης των δαπανών από 1/7/2018 έως 31/12/2018. Η Σύνοδος Πρυτάνεων επισημαίνει επίσης την αναγκαιότητα διευκρινιστικών εγκυκλίων ή/και νομοθετικής ρύθμισης για επιμέρους ζητήματα και διαδικασίες εφαρμογής του νέου κανονιστικού πλαισίου.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Η Σύνοδος Πρυτάνεων διαπιστώνει ότι ανακύπτουν ζητήματα φορολογικής και ασφαλιστικής φύσης στην καταβολή ανταποδοτικών υποτροφιών κυρίως στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει σαφής σχετική πρόβλεψη στους όρους του έργου/ προγράμματος από το φορέα χρηματοδότησης. Είναι απαραίτητη η παροχή γραπτών διευκρινίσεων από τους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς (Γ.Γ.Ε.Τ., Διαχειριστικές Αρχές, αρμόδια Υπουργεία, Ε.Υ.Θ.Υ.) για τον καθορισμό του πλαισίου χορήγησης υποτροφιών από τους Ε.Λ.Κ.Ε. και της μεταχείρισης ασφαλιστικής και μεταχείρισης αυτών.

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εργασιακή Αποκατάσταση Συμβασιούχων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Η Σύνοδος συμφωνεί με το αίτημα των Συμβασιούχων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες για την εργασιακή αποκατάστασή τους.

Συνεργασία Συνόδου Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων με τη Σύνοδο Πρυτάνεων Κυπριακών Πανεπιστημίων

Η Σύνοδος αποφάσισε να διερευνήσειτις δυνατότητες συνεργασίας με τα Κυπριακά Πανεπιστήμια.

Προβολή και ανάδειξη των ελληνικών πανεπιστημιακών μουσείων

Η 88ηΣύνοδος Πρυτάνεων προτείνει τη δημιουργία ενός δικτύου Ελληνικών Πανεπιστημιακών Μουσείων με σκοπό την προβολή και την ανάδειξή τους.

Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.