Λατινικά: Κριτήριο αξιολόγησης (Κείμενα: 14, 25, 29, 42)

Λατινικά: Κριτήριο αξιολόγησης (Κείμενα: 14, 25, 29, 42)

Κατεβάστε το αρχείο: Κριτήριο αξιολόγησης (Κείμενα: 14, 25, 29, 42)

Tum terror Cassium concussit et e somno eum excitavit. Cassius servos inclamavit et de homine eos interrogavit. Illi neminem viderant. Cassius iterum se somno dedit eandemque speciem somniavit. Paucis post diebus res ipsa fidem somnii confirmavit. Nam Octavianus supplicio capitis eum adfecit.

Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» inquit «scitote decerptam esse Carthagine. Tam prope a muris habemus hostem! Itaque cavete periculum, tutamini patriam. Opibus urbis nolite confidere. Fiduciam, quae nimia vobis est, deponite.Neminem credideritis patriae consulturum esse, nisi vos ipsi patriae consulueritis.

 

Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret, homo quidam ei occurrit corvum tenens; eum instituerat haec dicere: «Ave Caesar victor imperator».Caesaris multum interfuit corvum emere; itaque viginti milibus sestertium eum emit.Id exemplum sutorem quendam incitavit, ut corvum doceret parem salutationem. Diu operam frustra impendebat; quotiescumque avis non respondebat, sutor dicere solebat

qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque nascentem non credendo confirmaverunt; quorum auctoritatem secuti multi non solum improbi verum etiam imperiti, si in hunc animadvertissem, crudeliter et regie id factum esse dicerent.

Παρατηρήσεις

 1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα.
 • Illi neminem…. somnii confirmavit.
 • Tam prope a muris… patriae consulueritis.
 • Cum Octavianus post victoriam… doceret parem salutationem.
 • qui spem Catilinae… esse dicerent.

Μονάδες 40

 1. α) Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους:

concussit:                ο ίδιος τύπος στην ενεργητική περιφραστική συζυγία

viderant:                 απαρέμφατο μέλλοντα στην άλλη φωνή

dedit:                      το ίδιο πρόσωπο στην υποτακτική παρατατικού στην ίδια φωνή

adfecit:                    2οενικό προστακτικής ενεστώτα

scitote:                    απαρέμφατο παρακειμένου στην ίδια φωνή

cavete:                     αιτιατική ενικού αρσενικού γένους γερουνδιακού

nolite:                     2οπληθυντικό οριστικής ενεστώτα

confidere:                απαρέμφατο συντελεσμένου μέλλοντα

rediret:                    3οπληθυντικό προστακτικής μέλλοντα

emere:                     αφαιρετική σουπίνο

solebat:                   3οπληθυντικό υποτακτικής υπερσυντέλικου

aluerunt:                 αιτιατική σουπίνο

secuti:                     ο ίδιος τύπος στον ενεστώτα

factum esse:            3οπληθυντικό οριστικής ενεστώτα στην ίδια φωνή

credendo:                η γενική του ίδιου τύπου

Μονάδες 15

β)   Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους:

Illi:                         η ίδια πτώση στο ουδέτερο γένος ενικού αριθμού

neminem:                γενική ενικού

diebus:                   η ίδια πτώση στον άλλο αριθμό

capitis:                    αιτιατική πληθυντικού

recentem:                 ο ίδιος τύπος στο συγκριτικό βαθμό

prope:                     υπερθετικός βαθμός

vos:                        η ίδια πτώση στο α´ πρόσωπο στον άλλο αριθμό

ipsi:                        γενική ενικού αρσενικού γένους

victor:                     γενική πληθυντικού

milibus:                  ονομαστική στον ίδιο αριθμό

sestertium:               γενική ενικού

Diu:                        υπερθετικός βαθμός

mollibus:                υπερθετικός βαθμός

crudeliter:               συγκριτικός βαθμός

 

 1. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου:post, supplicio, Opibus, vobis, milibus, sententiis.

Μονάδες 6

 

 1. α) ante tertium diem. Να δηλώσετε τον προσδιορισμό του χρόνου με εναλλακτικό τρόπο.                               Μονάδες 3

β)   capitis. Να δηλώσετε τη γενική της ποινής με εναλλακτικό τρόπο.

                                                                        Μονάδα 1

γ)   tutamini patriam.Να δηλώσετε την απαγόρευση με όλους τους δυνατούς τρόπους.

                                                Μονάδες 4

δ)   CumOctavianuspostvictoriamActiacamRomamrediret. Να συμπτύξετε τη δευτερεύουσα πρόταση σε μετοχή.

Μονάδες 2

ε)    Να αντικατασταθεί το didicit από τον σωστό τύπο του doceo και να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στη σύνταξη (με δυο τρόπους)

Μονάδες 4

στ)  nascentem.Να αναλύστε τη μετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση.                                                         

Μονάδες 3

ζ)    ut corvum doceret parem salutationem. Να μετατρέψετε την πρόταση ώστε να αναφέρεται στο παρόν – μέλλον.

Μονάδα 1

η)   Carthagine. Να δηλώσετε τη στάση σε τόπο χρησιμοποιώντας τα παρακάτω ουσιαστικά.(Italiā, Roma, domus)

Μονάδες 3

 1. quotiescumque avis non respondebat.Να αναγνωρίσετε τη δευτερεύουσα πρόταση.

Μονάδες 3

 

Απαντήσεις

 1. Η μετάφραση δεν δίνεται για οικονομία χώρου.
 2. α) Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους (για τους περιφραστικούς να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο):

concussit:                concussurus fuit

viderant:                 visum iri

dedit:                      daret

adfecit:                    adfice

scitote:                    sci(v)isse

cavete:                     cavendum

nolite:                     non vultis

confidere:                confisos fore

rediret:                    redeunto

emere:                     emptu

solebat:                   soliti essent

aluerunt:                 alitum (altum)

secuti:                     sequentes

factum esse:             fiunt

credendo:                credendi

Μονάδες 15

β)  Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους:

Illi:                         illud

neminem:                nullius

diebus:                   die

capitis:                    capita

recentem:                 recentiorem

prope:                     proxime

vos:                        ego

ipsi:                        ipsius

victor:                     victorum

milibus:                  milia

sestertium:               sestertii

Diu:                        diutissime

mollibus:                mollissimis

crudeliter:               crudelius

 1. post: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο confirmavit

      supplicio:                αφαιρετική οργανική του μέσου στο adfecit.

      Opibus:                  αφαιρετική οργανική του μέσου στο confidere.

      vobis:                     δοτική προσωπική κτητική στο est.

      milibus:                  αφαιρετική της συγκεκριμένης αξίας στο emit.

      sententiis:                αφαιρετική οργανική του τρόπου (ή του μέσου) στο ρήμα aluerunt.

 

 1. α) tertio ante die

β)   capite(αφαιρετική της ποινής)

γ)   nolite tutaripatriam/ ne tutati sitispatriam

δ)   Ηomo quidam Octaviano, post victoriam Actiacam Romam redeunti, occurritcorvum tenens;

ε)    Tandem corvus salutationem doctus est (a sutore)- παθητικήσύνταξη

Tandem sutor corvum salutationem docuit – ενεργητικήσύνταξη

στconiurationem quae nascebatur

ζ)    Id exemplum sutorem quendam incitat, ut corvum doceat parem salutationem

η)   Στάση σε τόπο: in Italiā, Romae, domi

 1. Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση, που λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο περιεχόμενο της κύριας πρότασης με ρήμα το solebat. Εισάγεται με τον χρονικό-επαναληπτικό σύνδεσμο quotiescumque, ο οποίος ισοδυναμεί με τον επαναληπτικό cum. Εκφέρεται με οριστική, γιατί η πράξη ενδιαφέρει από καθαρά χρονική άποψη, και συγκεκριμένα, με οριστική παρατατικού (respondebat). Εκφράζει την αόριστη επανάληψη στο παρελθόν και, σε σχέση με την κύρια πρόταση, δηλώνει το σύγχρονο.

Επιμ;eλεια:Μαυρακάκης Μανόλης, Ξημεράκη Κατερίνα, Ρολάκη Μαρία, Ψαράκη Μάρω

Ε.Ο.Ορίζοντες

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.