Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017-2018 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Ρίζος Ιωάννης), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014- 2020», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να υποβάλλουν αίτησηα για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64, παρ. 2 του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. Α ́114/04.08.2017) για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα «Περιγραφή Μαθημάτων», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

Οι υποψήφιοι ανά μάθημα θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κριτήριο 1. Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας Μαθήματος

Συνάφεια σχεδιαγράμματος με την περιγραφή του μαθήματος.

0-30

Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας.

0-20

Δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης.

0-10

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1

0-60

Κριτήριο 2 Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/υποψηφίας

Προηγούμενη διδακτική ή εργαστηριακή εμπειρία.

0-10

Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις σε συνέδρια.

0-10

Μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία.

0-10

Συνάφεια διδακτορικής διατριβής/δημοσιευμένου έργου με το μάθημα.

0-10

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 2

0-40

Συνολική Βαθμολογία

0-100

Αξιολόγηση Υποψηφίων – Επιλογή

Η αξιολόγηση των υποψηφίων ανά μάθημα θα γίνει σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια από τη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του αρμόδιου Τμήματος, κατόπιν σχετικής εισήγησης από τριμελή επιτροπή η οποία ορίζεται από το κάθε Τμήμα.

Η ΓΣ αξιολογεί τους υποψηφίους, καταρτίζει πίνακα κατάταξης των υποψηφίων ανά μάθημα κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης και τον υποβάλει στην Επιτροπή Ερευνών.

Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί για τη διδασκαλία κάθε μαθήματος. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ής επιλέγεται ο αμέσως επόμενος υποψήφιος, έως την εξάντληση του πίνακα κατάταξης ανά μάθημα.

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η διενέργεια περισσότερων του ενός μαθήματος από τον ίδιο διδάσκοντα κατά το ίδιο εξάμηνο, ανεξαρτήτως Τμήματος ή Ιδρύματος στο οποίο προσφέρεται το διδακτικό έργο.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενότητα «Νέα – Ανακοινώσεις» «Αποτελέσματα Ερευνητών» (ηλ. Διεύθυνση http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea- anakoinoseis/apotelesmata-erevniton ) καθώς και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική της ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.

Πρόσθετοι όροι:

1. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, υπό την προϋπόθεση ότι:

 Έχει λάβει το διδακτορικό του δίπλωμα (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1/1/2007.

 •   Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
 •   Δεν κατέχει θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27- 02-2016), του οικείου τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης.
 •   Δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.
 1. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι βάσει των προβλέψεων των κείμενων διατάξεων και συγκεκριμένα του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02- 2016).
 2. Η διενέργεια περισσοτέρων του ενός (1) μαθήματος από τον ίδιο/α διδάκτορα κατά το ίδιο εξάμηνο δεν επιτρέπεται, ανεξαρτήτως του Ιδρύματος υποδοχής.
 3. Παραδοτέο του έργου είναι η υλοποίηση του μαθήματος, το οποίο συμπεριλαμβάνει τη διδασκαλία σε αμφιθέατρα, αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, κλινικές κλπ σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, την παροχή συμβουλευτικού έργου στους φοιτητές, τη διόρθωση και βαθμολόγηση εργασιών, τη διενέργεια εξετάσεων, το οποίο θα πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση του/της Προέδρου του οικείου Τμήματος.
  1. Η διεξαγωγή εξετάσεων και η τελική βαθμολογία των φοιτητών κατά την Εξεταστική Περίοδο του Σεπτεμβρίου του Ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του/της ωφελουμένου/νης.
  2. Δεν επιτρέπεται η συνδιδασκαλία /συνανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος
  3. Η αμοιβή για το εν λόγω έργο ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ (4.200,00€) ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορώνεργαζόμενου/ης και εργοδότη, καθώς και του τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ).
  4. Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του/της Νέου/ας Επιστήμονα που θα επιλεγεί βρίσκεται σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα από την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, όπου εδρεύουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πέραν της αμοιβής για το εν λόγω διδακτικό έργο, διατίθεται το ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00€) κατ’ ανώτατο όριο ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (μετά από κατάθεση των σχετικών παραστατικών) για τηνκάλυψη των δαπανών μετακίνησής του.
  5. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειμένου συνάδουν με την έναρξη καιλήξη των ακαδημαϊκών εξαμήνων, συμπεριλαμβανομένων και των περιόδων εξετάσεων, του ακαδημαϊκού έτος 2017-2018, καθώς επίσης και της αντίστοιχης πρόσθετης εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2018.

  Υποβολή αίτησης:

  Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μία ξεχωριστή Αίτηση ανά μάθημα στο οποίο υποβάλλουν υποψηφιότητα.

  Η Αίτηση, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, θα πρέπει να συνοδεύεται από:

   Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας Μαθήματος.

   Βιογραφικό σημείωμα.

  Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

  •   Βεβαίωση του οικείου τμήματος απονομής του Διδακτορικού Διπλώματος, από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης.
  •   Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α:
   1. έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα,
   2. ταστοιχείατουβιογραφικούσημειώματοςείναιαληθή,
   3. έχει λάβει το διδακτορικό του δίπλωμα (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1/1/2007,
   4. δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή,
   5. δεν κατέχει θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης,

    6. δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

     Επιπρόσθετα, για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ ́ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

    Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν σε φάκελο στη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 1ος όροφος του Κτηρίου του Διοικητηρίου των Β ́ Φοιτητικών Κατοικιών, Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ. 451 10, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή, 16/02/2018, ώρα 14:30.

    Για πληροφορίες που αφορούν το Παράρτημα «Περιγραφή Μαθημάτων», οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τις Γραμματείες των αντίστοιχων Τμημάτων. Για λοιπές πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας (κα. Β. Τσιάρα, τηλ. 2651007962).

    Υποβολή ένστασης

    Υποψήφιος, ο οποίος επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, διατηρεί το δικαίωμα άσκησης ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε.

    Ενστάσεις που κατατίθενται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.

    Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

    Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψήφιων τους, κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α ́45/9.3.1999).

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    ΑΙΤΗΣΗ

    ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

    Ο Πρόεδρος

    της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

    Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης Αναπληρωτής Πρύτανη

     

Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.