Διεθνές Βιωματικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Διδακτικής: «Διδακτικές Τάσεις και Προκλήσεις στα Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης» Δράμα, 27-29 Απριλίου 2018

Διεθνές Βιωματικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Διδακτικής: «Διδακτικές Τάσεις και Προκλήσεις στα Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης» Δράμα, 27-29 Απριλίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

 Ο Επιστημονικός και Πολιτιστικός Σύλλογος «eκπ@ιδευτικός κύκλος» σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας, το Stockholm University (Department of Education), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής (ΜΒΓ) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ), το Εργαστήριο Παιδαγωγικής του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστη- μίου Θεσσαλονίκης, το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης “Διδακτική, Παιδαγωγική και ΤΠΕ”, την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, το Δήμο Δράμας και το Επιστημονικό Περιοδικό Ανοικτής Πρόσβασης eκπ@ιδευτικός κύκλος, διοργανώνει το 2ο Διεθνές Βιωματικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Διδακτικής με Επιτροπή Κριτών με τίτλο: «Διδακτικές Τάσεις και Προκλήσεις στα Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης» 

Η βασική προοπτική του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη ανακοινώσεων με βιωματικό χαρακτήρα που εφαρμόζονται σε ομάδες συνέδρων/εκπαιδευτικών σε μορφή μικροδιδασκαλίας.

Το 1ο Διεθνές Βιωματικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Διδακτικής με θέμα «Καινοτόμες εφαρμογές στη διδακτική πράξη» υλοποιήθηκε στη Δράμα 27-29 Νοεμβρίου 2015 και ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, καθώς προώθησε ένα ζωντανό τρόπο σύνδεσης της γνώσης με την εμπειρία, κινητοποίησε σκέψεις και συναισθήματα και ενθάρρυνε τη δημιουργική μάθηση. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 105 ανακοινώσεις, εκ των οποίων οι δεκατέσσερις είχαν τη μορφή μικροδιδασκαλίας. Πραγματοποιήθηκαν ακόμη τέσσερα βιωματικά εργαστήρια, μία τηλεδιάσκεψη και δύο στρογγυ- λές τράπεζες. Συνολικά πήραν μέρος 145 εισηγητές/τριες και πλήθος συμμετεχόντων συνέδρων.

Το 2ο Διεθνές Βιωματικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Διδακτικής που θα υλοποιηθεί στη Δράμα 27-29 Απριλίου 2018 εδράζεται στην παραδοχή ότι οι σημα- ντικές αλλαγές που επιφέρουν οι σύγχρονες εξελίξεις σε όλους τους τομείς της κοι- νωνίας επιβάλλουν αναπροσαρμογές τόσο στα περιεχόμενα όσο και στους τρόπους διδασκαλίας. Στο πλαίσιο αυτό και με το γενικότερο τίτλο «Διδακτικές Τάσεις και Προκλήσεις στα Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης» φιλοδοξεί να αναδείξει τις βασικές παιδαγωγικές θεωρίες και τις σύγχρονες ερευνητικές τάσεις και πρακτικές για την αγωγή και εκπαίδευση στα πεδία τόσο της τυπικής όσο και της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Είναι γεγονός ότι οι σύγχρονες κοινωνίες χαρακτηρίζονται σε ένα μεγάλο βαθμό από τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας, τα οποία αποτελούν χωρίς αμφιβολία πολύτιμα και απαραίτητα εφόδια για το σύγχρονο άνθρωπο και με την έννοια αυτή επιβάλλουν αναπροσαρμογές τόσο στα περιεχόμενα όσο και στους τρόπους διδασκαλίας και μάθησης. Παράλληλα, οι σύγχρονες κοινωνίες είναι πλουραλιστικές και πολυπολιτισμικές, με αποτέλεσμα να απαιτείται ιδιαίτερη ευαισθησία και προσοχή στο διαμεσολαβητικό ρόλο της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού στον τομέα της μετάδοσης αξιών και προτύπων συμπεριφοράς.

Στην προοπτική αυτή καλούμαστε να επανεξετάσουμε και να αναθεωρήσουμε τον τρόπο που προσεγγίζουμε την μάθηση, ενώ ο εκπαιδευτικός καλείται να σχεδιάσει δραστηριότητες με τις οποίες να προσεγγίζει τις συνθήκες και απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Κάτω από τις σκέψεις αυτές δημιουργούνται ερωτήματα για το νέο ρόλο του εκπαιδευτικού ως συνοδοιπόρου στον δρόμο της γνώσης με τους μαθητές του και βέβαια με τον τρόπο αυτό αναδεικνύεται και ο σημαντικός ρόλος της επιμόρφωσης και της συνεχούς υποστήριξης του έργου των εκπαιδευτικών.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να αναδειχθούν καινοτόμες πρακτικές, διδακτικοί νεωτερισμοί, τάσεις, προκλήσεις, προοπτικές και σύγχρονες παιδαγωγικές κατευθύνσεις στη διδακτική στα πεδία της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της διαδικτυακής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε: 1. Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης

2. Εκπαιδευτές Ενηλίκων

3. Μέλη ΔΕΠ

4. Φοιτητές/τριες, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές/τριες, Υποψήφιους Διδάκτορες και Μεταδιδάκτορες

5. Ερευνητές

Οι θεματικές περιοχές του Συνεδρίου είναι:

1. Σύγχρονες Διδακτικές Κατευθύνσεις και Προκλήσεις στην Τυπική και μη Τυπική Εκπαίδευση

2. Σύγχρονες Παιδαγωγικές Θεωρίες και Διδακτικά Μοντέλα στην Τυπική Εκπαίδευση

3. Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική

4. Σύγχρονες Κατευθύνσεις και Προοπτικές στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

5. Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές στην Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών

6. Διδακτική Μεθοδολογία στην Ειδική Εκπαίδευση

7. Σύγχρονες Τάσεις και Προκλήσεις στη Δια Βίου Μάθηση

8. Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

9. Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

10. Εκπαίδευση μέσω νέων τεχνολογιών- Σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεεκπαίδευση – Σύγχρονες Κατευθύνσεις και Προοπτικές της Διαδικτυακής Μάθησης.

Προδιαγραφές: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρουσιάσουν τις εργασίες τους με τη μορφή εισηγήσεων, μικροδιδασκαλιών και posters.

Συγκεκριμένα:  Οι Εισηγήσεις θα έχουν διάρκεια 15΄, ενώ στο τέλος της κάθε συνεδρίας θα υπάρχει χρόνος για υποβολή ερωτήσεων προς τους εισηγητές. 4  Οι Μικροδιδασκαλίες θα έχουν διάρκεια 20΄ και ενώ στη συνέχεια θα υπάρχει χρόνος για υποβολή ερωτήσεων/συζήτηση (συνολικά 45΄)  Οι Αναρτημένες Ανακοινώσεις (Posters) εκτυπώνονται από τους εισ- γητές, και παραμένουν αναρτημένες στο χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου στη διάρκεια των εργασιών. Οι εισηγητές θα πρέπει να βρίσκονται εκεί, προκειμένου να απαντούν σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων. Οι προδιαγραφές για τα posters είναι: Διαστάσεις: 85X120 cm. Ο τίτλος της ανακοίνωσης θα εμφανίζεται στο πάνω μέρος της, μαζί με τα στοιχεία των εισηγητών με γραμματοσειρά μεγέθους τουλάχιστον 48 pt . Η γραμματοσειρά του κειμένου θα είναι 24 pt. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρουσιάσουν poster πρέπει να αποστείλουν πρόταση 350 λέξεων, η οποία να περιέχει το θέμα, το σκεπτικό και τον στόχο του poster, όπως επίσης και τις βασικές βιβλιογραφικές αναφορές.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι όλες οι εργασίες που θα υποβληθούν προς κρίση να είναι πρωτότυπες, να μην έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια και να πληρούν τα κριτήρια της καινοτομίας, της επιστημονικής και παιδαγωγικής πληρότητας.

Όλες οι εργασίες θα υποβληθούν σε διαδικασία ανώνυμης κρίσης.

Οι επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή στο συνέδριο, καθώς και οδηγίες υποβολής εργασιών θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου που είναι η: www.educircle.gr/synedrio

Σημαντικές Ημερομηνίες

1. Πρώτη Ανακοίνωση Συνεδρίου: 27 Μαρτίου 2017

2. Δεύτερη Ανακοίνωση Συνεδρίου: 27 Απριλίου 2017

3. Τρίτη Ανακοίνωση Συνεδρίου: 27 Ιουνίου 2017

4. Τέταρτη Ανακοίνωση Συνεδρίου: 11 Σεπτεμβρίου 2017

5. Υποβολή Εργασιών: από την 1η ανακοίνωση έως 30 Νοεμβρίου 2017

6. Ενημέρωση αποδοχής εργασιών: Σε εύλογο χρονικό διάστημα από την υποβολή της κάθε εργασίας και έως 15 Δεκεμβρίου 2017 για τις εργασίες που θα υποβληθούν τις τελευταίες ημέρες.

7. Ανακοίνωση Βιωματικών Μικροδιδασκαλιών: 20 Δεκεμβρίου 2017

8. Εγγραφές συμμετεχόντων στις Βιωματικές Μικροδιδασκαλίες: από 20 Δεκεμβρίου 2017 έως και 30 Ιανουαρίου 2018

9. Εγγραφές συνέδρων από 27 Μαρτίου 2017 έως και τις ημέρες διεξαγωγής του Συνεδρίου (27, 28, 29 Απριλίου 2018).

10. Ανακοίνωση του οριστικού προγράμματος: 27 Φεβρουαρίου 2018

11. Διεξαγωγή Συνεδρίου: 27, 28, 29 Απριλίου 2018

12. Υποβολή συμπληρωματικών εργασιών βιωματικών μικροδιδασκαλιών (αποτελέσματα-συμπεράσματα) έως 20 Μαΐου 2018

13. Ηλεκτρονική ανάρτηση πρακτικών: 15 Ιουλίου 2018.

O Πρόεδρος Δρ. Κιουλάνης Σπυρίδων

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.