ΔΠΜΣ: «Μουσειακές Σπουδές»

Μεταπτυχιακό: Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική, ακαδ. έτους 2015-2016


Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει τριάντα (30) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015–2016 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική». Η διάρκεια του Προγράμματος είναι δεκαοκτώ (18) μήνες. Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Πολιτικών, Οικονομικών, Διοικητικών, και Νομικών Επιστημών, πτυχιούχοι των Τμημάτων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, καθώς και πτυχιούχοι Σχολών Κοινωνικών και συναφών Επιστημών από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή από αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής. Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση από 23 Απριλίου 2015 έως 21 Μαΐου 2015 στη Γραμματεία του Προγράμματος,Θεμιστοκλέους 6, 5ος όροφος, γρ. 48, Δευτέρα και Πέμπτη, 11:00 – 14:00.

Η αίτηση πρέπει να ακολουθείται από τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο:
1. Αντίγραφο πτυχίου, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό ισοτιμίας του ΔOΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από ιδρύματα του εξωτερικού.
2. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.
3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Δύο κλειστές/εμπιστευτικές (πρωτότυπες σε κλειστό φάκελλο υπογεγραμμένο από τον αποστολέα) συστατικές επιστολές, εκ των οποίων τουλάχιστον μία από μέλος ΔΕΠ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
5. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας (σε επίπεδο Proficiency). Σε διαφορετική περίπτωση οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε εξέταση. Η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επιλογή στο Πρόγραμμα. Η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικά–Γερμανικά–Ιταλικά–Ισπανικά) είναι επιθυμητή.

Οι υποψήφιοι δύνανται επιπλέον να συνοδεύουν την αίτησή τους με δείγμα της επιστημονικής τους γραφής (π.χ. προπτυχιακή εργασία μαθήματος, πτυχιακή εργασία, δημοσίευμα σε έγκυρο επιστημονικό περιοδικό κοκ).
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης είναι είτε βαθμός πτυχίου τουλάχιστον 6,50, είτε -ανεξαρτήτως βαθμού πτυχίου- μέσος όρος βαθμολογίας τουλάχιστον 7 σε τουλάχιστον πέντε (5) προπτυχιακά μαθήματα συναφή προς το αντικείμενο του ΠΜΣ (Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική).

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με συνεκτίμηση των ανωτέρω στοιχείων και σε τρία στάδια. Οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις θα κληθούν σε γραπτή εξέταση. Οι πενήντα (50) πρώτοι από τους επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση, θα κληθούν στη συνέχεια σε προφορική συνέντευξη εν όψει της τελικής επιλογής των τριάντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ (για τυχόν ισοψηφήσαντες αποφασίζει η Επιτροπή Επιλογής). Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή στις εξετάσεις δεν σημαίνει και αποδοχή της πληρότητας του φακέλου των υποψηφίων. Η διαδικασία επιλογής προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί εντός του Ιουλίου 2015. Ο ειδικότερος προγραμματισμός και οι σχετικές ανακοινώσεις και αποφάσεις της Επιτροπής Επιλογής για κάθε φάση της διαδικασίας αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://dddp.pspa.uoa.gr) και η ενημέρωση περί αυτών αποτελεί ευθύνη των συμμετεχόντων/διαγωνιζόμενων στη διαδικασία επιλογής.

Η εγγραφή στο ΠΜΣ συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα ύψους 700 ευρώ. Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ δεν αποκλείεται η δυνατότητα χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης/υποτροφίας για την κάλυψη της εισφοράς, με ενδεχόμενη παράλληλη υποχρέωση απασχόλησης του φοιτητή σε δραστηριότητες του ΠΜΣ.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική. Οι προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης του ΠΜΣ προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση Αριθ. 206770/Ζ1 (ΦΕΚ Β΄ 3539/30.12.2014. Οι εγγεγραμμένοι στο ΠΜΣ απολαμβάνουν όλες τις παροχές και λειτουργίες που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ως προς την φοιτητική τους ιδιότητα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://dddp.pspa.uoa.gr) και στη Γραμματεία (Θεμιστοκλέους 6, 5ος όρ, Δευτέρα και Πέμπτη, 11:00–14:00, τηλ. 210-3688967).

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική»
Αν. Καθ. Γ. Γιαννακούρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.