Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία:Αιτήσεις μέχρι και τις 10 Φεβρουαρίου 2014

Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία:Αιτήσεις μέχρι και τις 10 Φεβρουαρίου 2014

Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία”: Αιτήσεις μέχρι και τις 10 Φεβρουαρίου 2014

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία είναι η αξιοποίηση των εργαλείων της σύγχρονης γλωσσολογίας και της θεωρίας της λογοτεχνίας στη μελέτη της ελληνικής λογοτεχνίας, με έμφαση στην κλασσική περίοδο, στη διαχρονική της εξέλιξη και στη διδακτική της.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ενδιαφέρει γιατί:

 • διαπλέκει τη γλωσσολογία με τις φιλολογικές σπουδές
 • αξιοποιεί την κειμενογλωσσολογία, την κοινωνιογλωσσολογία και την ανάλυση λόγου στη μελέτη της λογοτεχνίας
 • παρέχει μια δυναμική διεπιστημονική θεώρηση που συνδυάζει φιλολογικές, πολιτισμικές, κοινωνιολογικές/ανθρωπολογικές και γλωσσολογικές προσεγγίσεις
 • εξασφαλίζει εφόδια για αποτελεσματική διδασκαλία
 • παρέχει τα θεωρητικά εργαλεία για διεπιστημονικές προσεγγίσεις
 • καλλιεργεί σύνθετες ερευνητικές δεξιότητες απαραίτητες για μετέπειτα διδακτορικές σπουδές

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσες/όσους ενδιαφέρονται για:

 • φιλολογικές σπουδές
 • γλωσσολογία
 • θεωρία λογοτεχνίας
 • πολιτισμικές σπουδές
 • παιδαγωγικές εφαρμογές

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – ECTS

120 ECTS

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ελληνική

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.): (1) ΕΓΛ 50-Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία και (2) ΕΓΛ 51-Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των δύο αυτών υποχρεωτικών Θ.Ε., οι φοιτήτριες/οι φοιτητές επιλέγουν:

(Α)  μία (1) εκ των ακολούθων επιλεγομένων Θεματικών Ενοτήτων και Διατριβή Μaster

 • Έπος
 • Λόγος
 • Αφήγηση
 • Λογοτεχνία και Επιτέλεση
 • Μετάφραση και Διδακτική
 • Ειδολογικοί Μετασχηματισμοί

ή

(Β)  δύο (2) εκ των παραπάνω επιλεγομένων Θεματικών Ενοτήτων.

Επομένως, οι προϋποθέσεις για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών είναι συνολικά οι εξής: (A) επιτυχής ολοκλήρωση  τεσσάρων (4) Θεματικών Ενοτήτων ή (Β) επιτυχής ολοκλήρωση  τριών (3) Θεματικών Ενοτήτων και επιτυχής εκπόνηση διατριβής Μάστερ. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές μπορούν να επιλέγουν από μία ως δύο Θεματικές Ενότητες ανά ακαδημαϊκό έτος. Η φοίτηση ξεκινά στα μέσα Σεπτεμβρίου και λήγει με τη διεξαγωγή των τελικών γραπτών εξετάσεων.

Σύντομες περιγραφές των Θεματικών Ενοτήτων

Α. Υποχρεωτικές

Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία: Φωνητική, φωνολογία, μορφολογία: φωνολογική δομή, αλληλεπίδραση μορφολογίας και σύνταξης, διαχρονικές εξελίξεις, γραμματικοποίηση. Σύνταξη και σημασιολογία: σειρά των όρων, θεματοποίηση και εστίαση, μόρια, τροπικότητες, οπτική γωνία· τα δομικά υλικά του ύφους. Γλώσσα και κοινωνικοπολιτισμικό συγκείμενο: λεκτικές πράξεις, τα κειμενικά είδη ως κοινωνικά γεγονότα, γλωσσική ποικιλότητα, υβριδικότητα, γλώσσα και επιτέλεση ταυτοτήτων.
Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία: Σχέσεις μεταξύ της γλωσσολογικής θεωρίας, της σύγχρονης θεωρίας της λογοτεχνίας και της Αρχαίας Ελληνικής λογοτεχνίας. Μέθοδοι υφολογικής ανάλυσης. Κειμενογλωσσολογικές, ειδολογικές και αφηγηματολογικές προσεγγίσεις. Η επιτελεστική διάσταση της λογοτεχνίας και η διεπίδρασή της με τα κοινωνικοπολιτισμικά συμφραζόμενα σε σχέση με αρχές της Θεωρίας Πρόσληψης και των Πολιτισμικών Σπουδών.

Β. Επιλεγόμενες

Έπος: Το έπος ως είδος και ως επιτέλεση· τυπολογία και πρόσληψη· ζητήματα προφορικότητας και εγγραμματισμού· μετακριτική του ομηρικού ζητήματος.
Αφήγηση: Γλωσσικές και αφηγηματικές τεχνικές στα αφηγηματικού τύπου κειμενικά είδη· η αφήγηση ως επιτέλεση, ως αφήγημα και ως κοινωνικός λόγος.
Λόγος: Ο λόγος στη λογοτεχνία· οι ειδολογικοί μετασχηματισμοί του λόγου στα λογοτεχνικά είδη (ρητορική, ιστοριογραφία, έπος, δράμα).
Λογοτεχνία και Επιτέλεση: Συνθήκες επιτέλεσης του δράματος και άλλων ειδών ως μέρος του κοινωνικού τους νοήματος· θεσμοθετημένες και πολιτισμικά εντοπισμένες προσλήψεις.
Μετάφραση και Διδακτική: Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στη διδακτική των νεκρών γλωσσών· ειδολογική, υφολογική και κοινωνιογλωσσική ποικιλότητα· ενδογλωσσική μετάφραση.
Ειδολογικοί μετασχηματισμοί: Οι διαχρονικές μεταμορφώσεις ενός κειμενικού είδους (μυθιστορία) ως άσκηση πολιτισμικά προσανατολισμένης συγκριτικής φιλολογίας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

1. Πρώτο Πτυχίο από Αναγνωρισμένο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Κύπρου ή του εξωτερικού, ως εξής:
 • Απόφοιτοι Φιλοσοφικών Σχολών (Φιλολογία, Ιστορία-Αρχαιολογία, Φιλοσοφία-Παιδαγωγική-Ψυχολογία)
 • Απόφοιτοι Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου ή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
 • Απόφοιτοι Τμημάτων ξένων Φιλολογιών με μαθήματα/δευτερεύον πτυχίο ελληνικής φιλολογίας ή/και γλωσσολογίας
 • Απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων με ειδίκευση στη γλώσσα ή/και δευτερεύον πτυχίο ελληνικής φιλολογίας ή/και γλωσσολογίας
 • Απόφοιτοι Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών, Πολιτισμικών Σπουδών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και συναφών Τμημάτων με μαθήματα ελληνικής φιλολογίας ή/και γλωσσολογίας.
2. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, που να επιτρέπει τη μελέτη διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Αιτήσεις εισδοχής για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 γίνονται δεκτές μέχρι και τις 10 Φεβρουαρίου 2014.
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ, στον ακόλουθο σύνδεσμο:http://portal.ouc.ac.cy/applicants.aspx

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το κόστος σε κάθε Θεματική Ενότητα ανέρχεται σε 1,350€. Το κόστος της Διατριβής Μάστερ (εάν επιλεγεί), επειδή εκλαμβάνεται και αυτή ως Θεματική Ενότητα, ανέρχεται επίσης σε 1,350€.

Το συνολικό κόστος της φοίτησης στο Πρόγραμμα Σπουδών «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» ανέρχεται σε 5,400€.

Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, τα δίδακτρα  κάθε Θεματικής Ενότητας θα είναι κατά 10% μειωμένα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δρ. Σταυρούλα Τσιπλάκου
Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη
τηλ.: +357 22 411 922
ηλ. ταχ.: [email protected]

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.