Εισαγωγή στο Λιμενικό

 

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την εισαγωγή στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων για το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025

 

 

Εκτός από το δεδομένο ενδιαφέρον των υποψηφίων για τις στρατιωτικές σχολές, τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει και για τις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων. Στην τελική ευθεία, λοιπόν, για τις πανελλαδικές εξετάσεις, πλέον, γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν τη διαδικασία εισαγωγής στις συγκεκριμένες σχολές καθότι δημοσιεύθηκε η επίσημη προκήρυξη.

 

 

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

Αρχικά, πρέπει να αναφέρουμε ότι οι ιδιώτες υποψήφιοι για εισαγωγή στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των εξετάσεων του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σε πανελλαδικό επίπεδο, πρέπει να έχουν συγκεκριμένα προσόντα και προϋποθέσεις.

 

Ειδικότερα, θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους, όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου 2024, δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 01-01-1998 και μεταγενέστερα καθώς και να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας. Παράλληλα, οι άνδρες υποψήφιοι οφείλουν να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να εκπληρώνουν αυτές (στρατεύσιμοι) ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος.

 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, για λόγους πειθαρχίας. Επίσης, να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, όπως ισχύει, για τους υποψήφιους των Σχολών Στρατού Ξηράς (Όπλα). Ειδικά καθορίζεται ότι, οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,63 μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα. Επιπλέον, πρέπει να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση στην οποία υποψήφιος, μετά την επιτυχία και την κατάταξή του, αρνείται την εκτέλεση των στρατιωτικών του καθηκόντων λόγω θρησκευτικών ή άλλων δοξασιών και πεποιθήσεων ανακαλείται η πράξη κατάταξής του.

 

Ακόμη, οι υποψήφιοι πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης ή κάθε μορφή συμμετοχής σε κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή, για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης ή κάθε μορφής συμμετοχή σε μία σειρά συγκεκριμένων αδικημάτων που αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη, για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης ή κάθε μορφής συμμετοχή σε οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα καθώς και για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης ή κάθε μορφής συμμετοχή σε οποιοδήποτε έγκλημα από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών. Επιπλέον, να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για όλα αυτά τα αδικήματα που αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη και να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη ή εγκλεισθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα για κακούργημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα.

 

Επίσης, θα πρέπει να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, να μην είναι χρήστες ναρκωτικών, να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, έστω και επικουρική (πλήρη ή μερική) και να μην φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ), ή οπές από διάτρηση σώματος (piercing), σε εξωτερικά εμφανές σημείο του σώματός τους, κατά την περιβολή της στρατιωτικής στολής, σύμφωνα με τις ισχύουσες για το προσωπικό του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. διατάξεις. Τέλος, οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν κολύμβηση. Τα ανωτέρω προσόντα και προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό, εκτός φυσικά του τίτλου σπουδών για τους τελειόφοιτους μαθητές Λυκείου.

 

Όσοι, λοιπόν, έχουν τα απαραίτητα προσόντα πρέπει αφενός να υποβάλουν αίτηση – δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο σε σχολική μονάδα ή όπου αλλού καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ή να κατέχουν βεβαίωση συμμετοχής σε πανελλαδικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν σε προγενέστερο του διαγωνισμού σχολικό έτος και να δηλώσουν τις σχολές Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. στο μηχανογραφικό τους δελτίο και αφετέρου μέσα στις προθεσμίες να συμπληρώσουν και να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr).

 

Ακολούθως, η εν λόγω αίτηση – υπεύθυνη δήλωση πρέπει να εκτυπωθεί και να υπογραφεί [είτε από τους ίδιους τους υποψηφίους, είτε από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα – εποπτεία (σε περίπτωση ανήλικου υποψήφιου)], να θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής και μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, να σαρωθούν (scanning) (ή να αποθηκευτούν ηλεκτρονικά ως αρχεία) και εν συνεχεία, να μεταφορτωθούν όλα ηλεκτρονικά (uploading) μέσω της εφαρμογής του διαγωνισμού. Η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό από το διαγωνισμό και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις, ενώ οι αιτήσεις που θα καταχωρισθούν ηλεκτρονικά και δεν θα υποβληθούν μέσω μεταφόρτωσής τους (uploading) μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που υποψήφιος καταχωρίσει ηλεκτρονικά παραπάνω από μία αίτηση, θα λαμβάνεται υπόψη η αίτηση που θα μεταφορτωθεί στην εφαρμογή, υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής

στο διαγωνισμό

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να μεταφορτωθούν ηλεκτρονικά (μέσω upload) μαζί με την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση είναι ένα φωτοαντίγραφο της αίτησης – δήλωσης υποψηφίου για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις (των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) τρέχοντος έτους 2024 (ως αυτή οριστικά καταχωρίσθηκε ηλεκτρονικά στο σύστημα myschool από το διευθυντή του Λυκείου), ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν το 2022 ή 2023, από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός υποψηφίου. Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής από τον υποψήφιο των προαναφερομένων, γίνεται δεκτό φωτοαντίγραφο του δελτίου ή της βεβαίωσης εξεταζομένου πανελλαδικών εξετάσεων. Παράλληλα πρέπει να μεταφορτωθεί αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας (ή του δελτίου στρατιωτικής τους ταυτότητας για όσους εκπληρώνουν ως στρατεύσιμοι τη στρατιωτική τους υποχρέωση). Σε περίπτωση που στοιχεία έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται σε υπεύθυνη δήλωση, ενώ οι υπαγόμενοι στις ειδικές και λοιπές ευεργετικές κατηγορίες, εφόσον δήλωσαν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος, υποβάλουν επιπρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση (αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη).

 

 

 

Χρονοδιάγραμμα

 

Όσοι, λοιπόν, έχουν τα προσόντα και επιθυμούν να εισαχθούν στις παραγωγικές σχολές του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., συμπληρώνουν ηλεκτρονικά αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, σε ηλεκτρονική εφαρμογή που λειτουργεί ειδικά για το διαγωνισμό από την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024 έως και την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024. Μετά την 14/02/2024 δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής. Η διαδικασία υποβολής της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα διεκπεραιώνεται εξ’ ολοκλήρου ηλεκτρονικά και χωρίς να αποστέλλεται ταχυδρομικά οιοδήποτε έγγραφο. Κάθε υποψήφιος, ανά πάσα στιγμή, μπορεί να συνδέεται στην εφαρμογή, ώστε να δει την αίτησή του, καθώς και τυχόν ενημερώσεις που αφορούν σε αυτήν κατά τα επιμέρους στάδια του διαγωνισμού.

 

Μετά τη λήψη και τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα εκδοθεί έως και την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024 πίνακας υποψηφίων με ελλιπή δικαιολογητικά, στον οποίο πρέπει να αναγράφεται για κάθε υποψήφιο ποιες ακριβώς ελλείψεις ή σφάλματα διαπιστώθηκαν. Ο εν λόγω πίνακας αναρτάται στην ιστοσελίδα «www.hcg.gr» προς ενημέρωση των υποψηφίων, ενώ η προθεσμία για ηλεκτρονική υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών στην εφαρμογή του διαγωνισμού, από υποψηφίους που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο πίνακα, ορίζεται από την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024 μέχρι και την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024. Πριν την έναρξη ή μετά την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας, ουδέν συμπληρωματικό δικαιολογητικό θα δύναται να μεταφορτωθεί στην εφαρμογή.

 

Μετά τη λήψη συμπληρωματικών δικαιολογητικών θα ακολουθήσει η έκδοση τελικού πίνακα υποψηφίων που γίνονται δεκτοί για συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις (το αργότερο έως και την 07/03/2024, ημέρα Πέμπτη). Ο εν λόγω πίνακας αναρτάται στην ιστοσελίδα «www.hcg.gr» προς ενημέρωση των υποψηφίων.

 

Τέλος, τονίζεται ότι προκαταρκτικές εξετάσεις είναι υποχρεωτικές, ενιαίες και κοινές για όλους τους υποψηφίους και των δύο παραγωγικών σχολών του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και περιλαμβάνουν υγειονομικές, αθλητικές και ψυχομετρικές δοκιμασίες, ενώ είναι υποχρεωτικές και για τους υποψήφιους που είχαν υποβληθεί σε αυτές στο παρελθόν. Σε κάθε περίπτωση, όσοι υποψήφιοι γίνουν δεκτοί μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα πρέπει να ενημερωθούν με αποκλειστικά δική τους ευθύνη για το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων, τον τόπο και το χρόνο παρουσιάσεώς τους σε αυτές, ενώ την πρώτη ημέρα των προκαταρκτικών εξετάσεων θα πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά την αστυνομική τους ταυτότητα και το δελτίο ταυτότητας υποψηφίου του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.