Εισαγωγή σπουδαστών στις Α.Ε.Ν.

 

Στη δημοσιότητα η προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024

 

Αναντίρρητα, για ακόμη μια χρονιά, πλησιάζοντας και στον εορτασμό του Πάσχα, έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τις πανελλαδικές εξετάσεις και εκτός από την προσπάθεια για επιτυχή κατάληξη των προσπαθειών τους, οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν στο μυαλό τους και μια σειρά από διαδικασίες που τρέχουν αυτό το διάστημα, όπως αυτή της εισαγωγής στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, την οποία και θα δούμε αναλυτικά μέσα από την -πάντα- φιλόξενη στήλη του «www.filologikosistotopos.gr».

 

 

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Αρχικά, σχετικά με τα προσόντα, πρέπει να τονιστεί ότι κάθε υποψήφιος οφείλει να έχει συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις, να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια και να είναι γραμμένος στα μητρώα αρρένων ή δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας. Επίσης, πρέπει να μην έχει υπερβεί το 27ο έτος της ηλικίας του, όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αιτήσεως (γεννηθέντες από 01-01-1996 και μεταγενέστερα), να είναι κατά γνωμάτευση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής ικανός σωματικά και πνευματικά για το ναυτικό επάγγελμα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα. Παράλληλα, οφείλει να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μεγαλύτερη του εξαμήνου για λαθρεμπόριο ή λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή για παράβαση του νόμου περί προστασίας του εθνικού νομίσματος ή για αδίκημα αναφερόμενο στην επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά το δικαίωμα άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος.

 

 

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης

 

Όλοι οι υποψήφιοι, ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες της προκήρυξης, ενώ παράλληλα οφείλουν να δηλώσουν υποχρεωτικά όλες τις σχολές (με τη σειρά επιθυμίας τους) της μίας ή και των δύο ειδικοτήτων όπως ακριβώς θα τις δηλώσουν και στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Φυσικά, κάθε υποψήφιος με τη χρήση των κωδικών του, καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, θα μπορεί να παρακολουθεί την αίτησή του και τα περιλαμβανόμενα σε αυτή στοιχεία. Προϋπόθεση για την καταχώρηση αίτησης Α.Ε.Ν. είναι η εγγραφή χρήστη στο Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και συγκεκριμένα στη διεύθυνση «https://regusr.hcg.gr», ενώ η ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης Α.Ε.Ν. γίνεται στη διεύθυνση «https://eisaen.hcg.gr».

 

 

Δικαιολογητικά υποψηφίων

και προθεσμίες υποβολής

 

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. κανονικά και πλήρη τα δικαιολογητικά τους προκειμένου αυτή να γίνει αποδεκτή. Ειδικότερα, πρέπει να δηλώσουν τις Α.Ε.Ν. στο μηχανογραφικό δελτίο του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και επιπλέον πρέπει, έχοντας μαζί τους το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, να υποβάλουν, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. μια σειρά από δικαιολογητικά, από την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023 μέχρι και την Πέμπτη 27 Απριλίου 2023.

 

Τα δικαιολογητικά, λοιπόν, αφορούν τη γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής από την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα, να προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι σωματικά και πνευματικά κατάλληλος για φοίτηση σε σχολή της μίας ή και των δύο ειδικοτήτων. Για την υγειονομική εξέταση των υποψηφίων και την έκδοση πιστοποιητικού υγειονομικής καταλληλότητας για την ειδικότητα πλοιάρχων ή μηχανικών ή και για τις δύο ειδικότητες, αρμόδια είναι η Υγειονομική Επιτροπή Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης του τόπου κατοικίας κάθε υποψηφίου.

 

Οι υποψήφιοι παραπέμπονται για εξέταση στις κατά τόπους Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. με την ίδια διαδικασία που ισχύει για τους απογεγραμμένους ναυτικούς, δηλαδή με παραπεμπτικό της πλησιέστερης στον τόπο κατοικίας τους απογράφουσας Αρχής (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ν.ΕΡ. 1ο ή Λιμενικής Αρχής). Οι δαπάνες υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων, βαρύνουν τους ίδιους και οι σχετικές υποχρεώσεις τους καθορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι γνωμοδοτήσεις των Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. είναι οριστικές και ανέκκλητες.

 

Στη συνέχεια, το επόμενο δικαιολογητικό αφορά μια υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο υποψήφιος αποδέχεται ότι εφόσον τελικά εισαχθεί σε Α.Ε.Ν., κατά τη διάρκεια του πρώτου διδακτικού εξαμήνου θα εξεταστεί στην κολύμβηση και σε περίπτωση επανεξετάσεων και εκ νέου αποτυχίας θα απομακρύνεται από την Α.Ε.Ν.. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν αυτοπροσώπως τα δικαιολογητικά από τον ίδιο τον υποψήφιο, η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει και θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή ή μέσω του gov.gr. Σε περίπτωση αυτοπρόσωπης υποβολής δικαιολογητικών, η θεώρηση δύναται να γίνει και από το προσωπικό της Α.Ε.Ν.. Ανυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση δεν θα παραλαμβάνεται.

 

Επιπρόσθετα, είναι απαραίτητο ένα φωτοαντίγραφο της αίτησης – δήλωσης υποψηφίου για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις

τρέχοντος σχολικού έτους 2022 – 2023 (ως αυτή οριστικά καταχωρίσθηκε ηλεκτρονικά στο σύστημα myschool από το διευθυντή του Λυκείου). Προκειμένου για κατόχους βεβαίωσης συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις των δύο τελευταίων ετών υποβάλλεται φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης αυτής, ή του δελτίου εξεταζομένου πανελλαδικών εξετάσεων από τα οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός υποψηφίου του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επίσης, χρειάζεται ένα φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας καθώς και βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. ή προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού που να τον αναγράφει. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τονιστεί ότι σύμφωνα με την προκήρυξη δεν

γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά για οποιοδήποτε λόγο, ενώ παράλληλα για τους υποψηφίους ειδικών κατηγοριών, χρειάζονται επιπλέον δικαιολογητικά τα οποία και αναφέρονται αναλυτικά σ’ αυτή.

 

Υγειονομική εξέταση υποψηφίων

 

Επιπλέον, τονίζεται ότι δεν γίνονται δεκτά τα δικαιολογητικά υποψήφιου εάν δεν περιλαμβάνουν την γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής η οποία τον χαρακτηρίζει «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ» για την ειδικότητα ή ειδικότητες στις οποίες επιθυμεί να φοιτήσει εφόσον εισαχθεί. Για την υγειονομική εξέταση των υποψηφίων και την έκδοση της σχετικής γνωμάτευσης, αρμόδια είναι η πλησιέστερη στον τόπο μόνιμης κατοικίας του υποψήφιου Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ., στην οποία παραπέμπεται ο υποψήφιος με παραπεμπτικό σημείωμα της πλησιέστερης στον τόπο μόνιμης κατοικίας του απογράφουσας Αρχής.

 

Όλοι οι υποψήφιοι για λήψη παραπεμπτικού σημειώματος για τις Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. θα πρέπει να έχουν μαζί τους ακτινογραφία θώρακος με επικολλημένη φωτογραφία τους και την αντίστοιχη γνωμάτευση στην οποία θα είναι ευκρινείς η ημερομηνία, η υπογραφή και η σφραγίδα του ιατρού, δύο φωτογραφίες πρόσφατες και έγχρωμες, δελτίο ταυτότητας και διπλότυπο είσπραξης Δημοσίου Ταμείου αξίας τριάντα ένα και δέκα επτά ευρώ (31,17 €) στον Α.Λ.Ε. 1450189001 ή ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό 3035 ως ακολούθως: Ηλεκτρονικό παράβολο 31,17 € με τα στοιχεία του υποψηφίου (ισχύει για τους υποψήφιους – διαμένοντες σε Αθήνα, Πειραιά και προάστια) ή αξίας σαράντα ένα και δέκα επτά ευρώ (41,17 €) στον Α.Λ.Ε. 1450189001 ή ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό 3036 ως ακολούθως: Ηλεκτρονικό παράβολο 41,17 € με τα στοιχεία του υποψηφίου (ισχύει για όλους τους υπόλοιπους υποψήφιους).

 

Κλείνοντας, εφιστάται η προσοχή στους υποψήφιους που χρησιμοποιούν γυαλιά οράσεως, ώστε να τα έχουν μαζί τους κατά την εξέτασή τους για την οπτική οξύτητα, σε εκείνους που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’, βεβαίωσης αναβολής στράτευσης ή απολυτηρίου στρατού, να τα φέρουν μαζί τους κατά την υγειονομική τους εξέταση και τέλος ότι η γνωμοδότηση της Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης της προκήρυξης.

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.