Ύψος επιδότησης ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας και εγγραφές στα δημόσια Λύκεια

 

Καθορίστηκε με κοινή υπουργική απόφαση για το έτος 2024 – Ενημέρωση για τις εγγραφές, τις ανανεώσεις εγγραφών και τις μετεγγραφές μαθητών στα δημόσια Λύκεια

 

 

Καθορίστηκε το ύψος της επιδότησης του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο των μαθητευόμενων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του δημόσιου τομέα, σε επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κ.λπ. κατά το έτος 2024. Επιπλέον, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προέβη σε ενημέρωση σχετικά με τις εγγραφές, ανανεώσεις εγγραφών και μετεγγραφές μαθητών στα δημόσια Λύκεια καθώς και τη λήξη του διδακτικού έτους, ενώ ανακοινώθηκε και μία τροποποίηση ως προς την κατάταξη των σχολών, των τμημάτων και των εισαγωγικών κατευθύνσεων τμημάτων στα επιστημονικά πεδία.

 

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

Αρχικά, πρέπει να τονιστεί ότι σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση η αποζημίωση του μαθητευόμενου των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. ορίζεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) επί του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Η επιδότηση του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. καταβάλλεται, για το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2024 έως και 31 Δεκεμβρίου 2024, στον μαθητευόμενο που θα απασχοληθεί στο δημόσιο, σε φορείς του δημόσιου τομέα, σε Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία και ανέρχεται στο ποσό των 25€ για κάθε ημέρα πραγματοποίησης προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο.

 

Κατά το προαναφερθέν διάστημα, υλοποιείται το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο των σχολικών ετών 2023-2024 (από 1 Ιανουαρίου 2024 έως και 31 Αυγούστου 2024) και 2024-2025 (από 1Σεπτεμβρίου 2024 έως και 31 Δεκεμβρίου 2024). Το ποσό της επιδότησης αφορά στο σύνολο των μαθητευομένων και καταβάλλεται για κάθε ημέρα πραγματοποίησης του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο, τετραήμερης ή πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης, ανεξάρτητα από το εξάμηνο φοίτησης στο οποίο βρίσκονται.

 

Διαδικασία χορήγησης επιδότησης

 

Η επιδότηση των 25€ για κάθε ημέρα πραγματοποίησης του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο καταβάλλεται από τη Δ.ΥΠ.Α. στον μαθητευόμενο μετά την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τον έλεγχό τους και την έγκριση από το Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. Το υπολειπόμενο ποσό της αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, καταβάλλεται μηνιαίως στον μαθητευόμενο από τον

εργοδότη στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο μέσω λογαριασμού τραπέζης. Για την καταβολή της επιδότησης από τη Δ.ΥΠ.Α. τηρούνται μηνιαία παρουσιολόγια / μηνιαίο δελτίο απασχόλησης μαθητευόμενου στον εργασιακό χώρο, τόσο στην εκπαιδευτική μονάδα όσο και στους φορείς και τις επιχειρήσεις στους οποίους υλοποιείται το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο. Το μηνιαίο δελτίο απασχόλησης αποτελεί το ατομικό βιβλίο παρουσίας του μαθητευόμενου καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την απόφαση, η ΕΠΑ.Σ. φοίτησης του μαθητευομένου, με βάση το μηνιαίο δελτίο απασχόλησης στον εργασιακό χώρο, συντάσσει μηνιαία κατάσταση ημερών πραγματοποίησης από τον μαθητευόμενο προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο με το ποσό της επιδότησης που δικαιούται. Η ως άνω κατάσταση αποστέλλεται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση της Δ.ΥΠ.Α. για έγκριση και στη συνέχεια οι διαχειριστές προβαίνουν στην πίστωση του ποσού στον ατομικό τραπεζικό λογαριασμό του μαθητευόμενου. Τέλος, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιδότησης στον μαθητευόμενο είναι: α) το μηνιαίο δελτίο απασχόλησης (πρωτότυπο) και β) το αντίγραφο σύμβασης μαθητείας.

 

 

Εγγραφές, ανανεώσεις εγγραφών

και μετεγγραφές μαθητών

στα δημόσια Λύκεια

 

Όπως έγινε γνωστό οι εγγραφές, ανανεώσεις εγγραφών, μετεγγραφές των μαθητών/τριών στα δημόσια Λύκεια, Α’, Β’, Γ’ τάξη ημερησίου και Α’, Β’ και Γ’ τάξη εσπερινού, (ΓΕ.Λ. / ΕΠΑ.Λ. / Π.ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2024-2025 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές (https://e-eggrafes.minedu.gov.gr).

 

Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα, υπενθυμίζεται ότι η είσοδος στην εφαρμογή e-εγγραφές θα πραγματοποιηθεί με κωδικούς ΓΓΠΣΨΔ (TaxisNet). Ο κηδεμόνας που θα υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση με κωδικούς ΓΓΠΣΨΔ (TaxisNet) θα πρέπει να είναι αυτός/ή που έχει δηλωθεί ως «Κηδεμόνας E-eggrafes» στο σχολείο όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια. Για να γίνει αυτό, και, προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία, θα πρέπει ο γονέας/κηδεμόνας που θα υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση, δηλαδή ο «Κηδεμόνας E-eggrafes», να συμπληρώσει τη σχετική υπεύθυνη δήλωση και ο έτερος κηδεμόνας να συμπληρώσει την υπεύθυνη δήλωση που τον αφορά και να τις αποστείλουν / καταθέσουν στο σχολείο. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη συμπλήρωση των στοιχείων της υπεύθυνης δήλωσης από τον γονέα / κηδεμόνα που θα υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής, καθώς θα πρέπει να συμπληρώσει ακριβώς τα στοιχεία του όπως εμφανίζονται στο taxisnet.

 

Επιπρόσθετα, η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, βάσει της οποίας θα εγγραφεί – κατανεμηθεί ο/η μαθητής/τρια, είναι αυτή η οποία θα συμπληρώσετε στις υπεύθυνες δηλώσεις (θα πρέπει να ταυτίζεται και στις δύο Υ.Δ.). Αν η διεύθυνση είναι διαφορετική από αυτή που έχει ήδη δηλωθεί στο σχολείο και έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα myschool, δηλαδή δεν κατοικεί πλέον στην ίδια διεύθυνση, πρέπει να υπάρξει έγκαιρη επικοινωνία με τη σχολική μονάδα όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια και να προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά που θα ζητηθούν, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αλλαγή.

 

Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, μόλις ενεργοποιηθεί η εφαρμογή, θα χρειαστούν εκτός των κωδικών ΓΓΠΣΨΔ (TaxisNet) η ακριβής ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/τριας, η οποία είναι αυτή που έχει ήδη

δηλωθεί στο σχολείο και έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα myschool (Αν υπάρχει θέμα διόρθωσης, πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα στο σχολείο όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια, μετά από επικοινωνία με τη σχολική μονάδα) και ο Αριθμός Μητρώου μαθητή/τριας, ο οποίος αναγράφεται σε έγγραφα από το σχολείο, όπως η βαθμολογία της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.

 

Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή e-εγγραφές δεν διατηρεί αρχείο αιτήσεων προηγούμενων ετών. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όλα τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί διαγράφονται. Για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές θα υπάρξει ενημέρωση μέσω email από τη σχολική μονάδα που φοιτά κατά το τρέχον έτος ο/η μαθητής/τρια, μέσω σχετικού δελτίου τύπου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και από την πρώτη σελίδα της εφαρμογής https://e-eggrafes.minedu.gov.gr. Για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας θα είναι διαθέσιμη στην εφαρμογή η σχετική εγκύκλιος, καθώς και οδηγοί χρήσης. Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις σχολικές μονάδες για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2023-2024

 

Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2023-2024 των ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων, Γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, και Γυμνασίων των

Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της Χώρας, η 29η Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη, ενώ των ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της

Χώρας, η 17η Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή.

 

Τροποποίηση από το υπουργείο  Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

 

Με απόφαση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού τροποποιείται η κατάταξη των σχολών, των τμημάτων και των εισαγωγικών κατευθύνσεων τμημάτων στα επιστημονικά πεδία. Ειδικότερα, στο επιστημονικό πεδίο ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών επιστημών προστίθεται το τμήμα Ψυχολογίας (Διδυμότειχο) με ισχύ από τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2024.

 

Παράλληλα, στο επιστημονική πεδίο θετικών και τεχνολογικών επιστημών προστίθεται η σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης – Ραδιοναυτίλοι με ισχύ από τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2025, ενώ τέλος στο επιστημονικό πεδίο ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών επιστημών το τμήμα «Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Κρήτης με έδρα το Ρέθυμνο, μετονομάζεται σε Τμήμα «Φιλοσοφίας» και έναρξη ισχύος από τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2024.

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.