Εισαγωγή στην Πυροσβεστική

 

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο

 

 

Την ώρα που η διαδικασία για όσους θέλουν να συμμετάσχουν τόσο στις στρατιωτικές όσο και στις σχολές της αστυνομίας, ως γνωστόν, έχει ήδη προηγηθεί, τη σκυτάλη, πλέον, παίρνει η Πυροσβεστική Ακαδημία, γι’ αυτό και μέσα από την πάντα φιλόξενη στήλη του «www.filologikosistotopos.gr» θα παρουσιάσουμε τα πιο σημαντικά σημεία της προκήρυξης που είδε το φως της δημοσιότητας μέσα στην εβδομάδα…

 

 

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Προσόντα, προϋποθέσεις

και κωλύματα των υποψηφίων

 

Αρχικά, σχετικά με τα προσόντα, τις προϋποθέσεις και τα κωλύματα των υποψηφίων, πρέπει να τονιστεί ότι οι υποψήφιοι οφείλουν να είναι Έλληνες πολίτες (για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση πρέπει να έχει παρέλθει ένα έτος τουλάχιστον από την απόκτησή της), να μην υπερβαίνουν το εικοστό έκτο (26ο) έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής, ήτοι να έχουν γεννηθεί από την 01/01/1998 και μεταγενέστερα (στην προκήρυξη αναφέρονται αναλυτικά και οι περιπτώσεις εξαιρέσεων) και να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο για την εισαγωγή σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα {(η αναγραφόμενη διαγωγή στον τίτλο σπουδών να είναι τουλάχιστον «κοσμία» (εκτός κάποιων περιπτώσεων που τονίζονται στην προκήρυξη)}.

 

Παράλληλα, όσοι υποψήφιοι έχουν υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις, πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να τις έχουν αναβάλει νομίμως ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Οι υποψήφιοι που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αρκεί να έχουν ολοκληρώσει τη θητεία τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από το υπόλοιπο αυτής κατά το χρόνο κατάταξής τους. Επιπρόσθετα, οφείλουν να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, για λόγους πειθαρχίας. Επίσης, να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή εξέτασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κατάταξη στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΟΠΛΑ) αλλά και να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

 

Ακόμη, θα πρέπει να μην έχουν καταδικασθεί για μία σειρά από αδικήματα που παρουσιάζονται αναλυτικά στην προκήρυξη, να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους, να μην είναι χρήστες ναρκωτικών αλλά και να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, έστω και επικουρική (πλήρη ή μερική). Επιπλέον, για όσους είχαν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα πρέπει να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας τους για πειθαρχικούς λόγους ή να μην έχουν απολυθεί επειδή προσκόμισαν ψευδή ή πλαστά δικαιολογητικά.

 

Φυσικά, θα ήταν παράλειψη να μην επισημανθεί ότι οι υποψήφιοι πρέπει να μην φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ), σε εξωτερικά εμφανές σημείο του σώματος ή του προσώπου τους, κατά την περιβολή της στολής σύμφωνα με τις ισχύουσες για το προσωπικό του Π.Σ. διατάξεις, ενώ οι οπές από διάτρηση σε οποιοδήποτε σημείο του προσώπου ή του σώματος (piercing), θα πρέπει να είναι κατά το δυνατό ελάχιστα ορατές. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν προβλέπεται όριο αναστήματος ως προϋπόθεση εισαγωγής στις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Ωστόσο, το ανάστημα μετράται σε συνάρτηση με το βάρος ώστε να υπολογιστεί ο δείκτης μάζας σώματος του υποψηφίου.

 

Σε κάθε περίπτωση, τονίζεται ότι τα ανωτέρω προσόντα και προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό, εκτός του τίτλου σπουδών για τους τελειόφοιτους μαθητές Λυκείου, καθώς και κατά την ημερομηνία κατάταξης, εκτός της ηλικίας, ενώ τα ανωτέρω κωλύματα ισχύουν για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο διαγωνισμό έως και την κατάταξη του υποψηφίου. Ειδικότερα, η υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κατάταξη στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΟΠΛΑ), πρέπει να συντρέχουν έως και την εισαγωγή στις Σχολές.

 

Σχετικά, τώρα, με όσους ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οφείλουν να μην έχουν υπερβεί το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής ήτοι να έχουν γεννηθεί από την 01/01/1989 και μεταγενέστερα και απαιτείται να συντρέχουν σ’ αυτούς τα προβλεπόμενα προσόντα και προϋποθέσεις καθώς και ορισμένες ακόμη που παρουσιάζονται αναλυτικά στην προκήρυξη.

 

Όσοι, λοιπόν, από τους υποψηφίους έχουν τα προσόντα, πληρούν τις προϋποθέσεις, δεν εμπίπτουν στα κωλύματα και επιθυμούν να καταταγούν ως Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί ή Δόκιμοι Πυροσβέστες θα πρέπει αφενός να έχουν υποβάλει αίτηση – δήλωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) έτους 2024 σε σχολικές μονάδες ή όπου αλλού καθορίζεται σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν τα έτη 2022 ή 2023 και αφετέρου να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το διαγωνισμό, στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, «www.fireservice.gr» από την Τρίτη 19 Μαρτίου 2024 έως και την Τρίτη 26 Μαρτίου 2024. Για τους υποψηφίους που υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα με το βαθμό του Δοκ. Πυροσβέστη, Πυροσβέστη, Υπαρχιπυροσβέστη, Αρχιπυροσβέστη ή Πυρονόμου τονίζεται ότι υποβάλλουν αίτηση – δήλωση για το διαγωνισμό, αφού πρώτα συνδεθούν μέσω της προσωποποιημένης πληροφόρησης στο site www.fireservice.gr (https://atomika.fireservice.gr).

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

 

Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να συγκεντρώσει ορισμένα υποχρεωτικά δικαιολογητικά και πρώτιστα ένα αντίγραφο αίτησης-δήλωσης συμμετοχής στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο, (όπως αυτή υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο σύστημα myschool στις σχολικές μονάδες) ή φωτοαντιγράφου του δελτίου ή της βεβαίωσης συμμετοχής χωρίς νέα εξέταση (έτους 2023 – 2022), από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. του υποψηφίου. Επιπλέον, ένα αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, η οποία εκτυπώνεται, υπογράφεται από τον υποψήφιο και πιστοποιείται – θεωρείται το γνήσιο της/των υπογραφής/ών (από αρμόδια αρχή ή υπηρεσία ή μέσω www.gov.gr). Επισημαίνεται ότι για τους ανήλικους υποψηφίους απαιτείται και η υπογραφή γονέα-κηδεμόνα επί της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, η οποία πιστοποιείται – θεωρείται επίσης για το γνήσιο της υπογραφής (από αρμόδια Αρχή ή Υπηρεσία). Ανυπόγραφη αίτηση δεν γίνεται δεκτή και η υποψηφιότητα απορρίπτεται.

 

 Ακόμη, χρειάζεται ένα ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητάς τους (2 όψεις) ή του δελτίου στρατιωτικής ταυτότητας για όσους εκπληρώνουν ως στρατεύσιμοι τη στρατιωτική τους υποχρέωση ή του υπηρεσιακού δελτίου για το πυροσβεστικό προσωπικό. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο, γίνεται δεκτό φωτοαντίγραφο σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, ήτοι αυτών στις οποίες αναγράφονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα εφόσον φέρουν σχετική φωτογραφία ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης. Αν δεν προκύπτει από τα ως άνω έγγραφα η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γέννησης. Σε περίπτωση που στοιχεία των ως άνω δικαιολογητικών έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται σε υπεύθυνη δήλωσή του θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. (Στην προκήρυξη αναφέρονται αναλυτικά και όλα τα επιπλέον δικαιολογητικά που χρειάζονται οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών.)

 

Η υποβολή όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών, υποχρεωτικών και ειδικών κατηγοριών, διεκπεραιώνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, με σάρωση (σε μορφή PDF) και αποστολή τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «[email protected]» από την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024 έως και την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024. Η αποστολή τους πρέπει να έχει ως θέμα: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΠΟ ΤΟ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ». Αν τα δικαιολογητικά αποσταλούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο από τον προαναφερόμενο, η αίτηση συμμετοχής δε γίνεται δεκτή. Μετά την αποστολή του ανωτέρω e-mail, ο υποψήφιος θα λαμβάνει αυτοματοποιημένο επιβεβαιωτικό μήνυμα παραλαβής. Επισημαίνεται ότι το συνολικό μέγεθος των επισυναπτόμενων αρχείων δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 Mbyte καθώς και ότι η αποστολή αρχείων μέσω υπηρεσιών διαδικτύου μεταφοράς αρχείων δε θα γίνεται δεκτή.

 

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών, και μόνο σε περίπτωση ελλιπών – μη έγκυρων δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) για να αποστείλουν τα σωστά δικαιολογητικά μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση «[email protected]», έως και τη μεθεπόμενη της λήψης του e-mail. Μετά την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας, συμπληρωματικά δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτά.

 

Τέλος, οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη για το πρόγραμμα των Π.Κ.Ε., τον τόπο και το χρόνο παρουσιάσεως στις αντίστοιχες επιτροπές, ενώ οι ημερομηνίες και οι λοιπές λεπτομέρειες θα οριστούν με σχετικό πρόγραμμα που θα αναρτηθεί μεταγενέστερα στην ιστοσελίδα «www.fireservice.gr».

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.