Εγγραφές σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία

 

Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την εγγραφή μαθητών ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς 2024-2025 – Διαθέσιμη, πλέον, ηλεκτρονικά η βεβαίωση φοίτησης μαθητή μέσω του gov.gr

 

 

Ξεκίνησαν οι εγγραφές μαθητών σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία για τη νέα σχολική χρονιά γι’ αυτό και σήμερα μέσα από την πάντα φιλόξενη στήλη του «www.filologikosistotopos.gr» θα παρουσιάσουμε αναλυτικά τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, πρόσφατα, πλέον, είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά η βεβαίωση φοίτησης μαθητή μέσω του gov.gr.

 

 

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία

 

Αρχικά, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας, για το σχολικό έτος 2024-2025 θα πραγματοποιηθούν το διάστημα από την Παρασκευή 1 Μαρτίου έως και την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024, ενώ εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στα νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-25, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2020 και τα νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις προνηπίων που έχουν γεννηθεί κατά τη διάρκεια του έτους αυτού.

 

Για την εγγραφή του νηπίου – προνηπίου οι γονείς/κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα. Ειδικότερα, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). Στη συνέχεια πραγματοποιείται η είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και η επιλογή του νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

 

Μετέπειτα ακολουθεί η συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας, δηλαδή τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και του κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του. Επιπλέον, για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά: α) τα στοιχεία του προνηπίου – νηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή, β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, την οποία τεκμηριώνουν αναρτώντας σχετικό αποδεικτικό έγγραφο σε ψηφιακή μορφή όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) τα στοιχεία άλλου/ων τέκνου/ων, που φοιτά/ούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/ουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσουν βεβαίωση φοίτησης από το διευθυντή της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας, δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του προνηπίου – νηπίου στο τμήμα πρόωρης υποδοχής, στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα και στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου νηπιαγωγείου και ε) τα στοιχεία των συνοδών των προνηπίων – νηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους από τη σχολική μονάδα, ενώ παράλληλα επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του προνηπίου – νηπίου».

 

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα εντός της προθεσμίας που ορίζει ο διευθυντής – προϊστάμενος του νηπιαγωγείου. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχουν αιτηθεί, περιλαμβάνονται: 1) η αίτηση εγγραφής για το τμήμα πρόωρης υποδοχής, για το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα ή για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου νηπιαγωγείου, 2) το ατομικό δελτίο υγείας μαθητή, 3) το βιβλιάριο υγείας του μαθητή ή άλλο στοιχείο, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών και 4) γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή στο νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

Μετά την υποβολή της αίτησης, οι γονείς/κηδεμόνες λαμβάνουν ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει κατά την ηλεκτρονική

υποβολή της αίτησής τους για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή τους επιστρέφεται από το νηπιαγωγείο στους γονείς/κηδεμόνες προκειμένου να γίνουν οι διορθώσεις και να ολοκληρωθεί η

υποβολή της μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr). Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται αποδεκτή.

 

 

Εγγραφές στα δημοτικά σχολεία

 

Οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών και μαθητριών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α’ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2024-2025, θα πραγματοποιηθούν το διάστημα από την Παρασκευή 1 Μαρτίου έως και την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ επισημαίνεται στην απόφαση ότι κατά το σχολικό έτος 2024-2025 στην Α’ τάξη του δημοτικού σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες που γεννήθηκαν από 1-1-2018 έως και 31-12-2018.

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α’ τάξη του

δημοτικού σχολείου είναι τα εξής: α) πιστοποιητικό γέννησης δήμου ή κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα

δημοτικά σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του πιστοποιητικού γέννησης από τους γονείς αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του πληροφορικού συστήματος myschool του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., β)βιβλιάριο υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι

έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών, γ) το ατομικό δελτίο υγείας μαθητή, δ) αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή και ε) βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου και πιστοποιητικό φοίτησης νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο δημοτικό.

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «βεβαίωση φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από το γονέα ή τον κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό. Η βεβαίωση φοίτησης δύναται να εκδίδεται και ηλεκτρονικά μέσω της Ε.Ψ.Π. (gov.gr). Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι το πιστοποιητικό φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (14 Ιουνίου 2024) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο εγγραφής του

μαθητή.

 

Στις περιπτώσεις που ο μαθητής θα συνεχίσει τη φοίτησή του σε σχολείο του εξωτερικού και η αποστολή του πιστοποιητικού φοίτησης καθίσταται δύσκολη ή αδύνατη, το πιστοποιητικό παραδίδεται στο γονέα ή στον κηδεμόνα, ο οποίος υπογράφει βεβαίωση παραλαβής. Νήπια τα οποία δεν έχουν εγγραφεί και φοιτήσει στο νηπιαγωγείο και την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των έξι ετών, εγγράφονται στο δημοτικό με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ ή του οικείου συμβούλου εκπαίδευσης νηπιαγωγών, διαφορετικά εγγράφονται στο νηπιαγωγείο.

 

Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται πριν οι γονείς/κηδεμόνες προβούν σε οποιαδήποτε διαδικασία είτε αυτή αφορά την εγγραφή στο νηπιαγωγείο είτε αυτή στο δημοτικό να συμβουλευτούν και τις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις για περαιτέρω διευκρινήσεις ή πληροφορίες.

 

Βεβαίωση φοίτησης

μαθητή μέσω του gov.gr

 

Διαθέσιμη ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, είναι πλέον η βεβαίωση φοίτησης μαθητή/τριας σε σχολείο, ύστερα από την ΚΥΑ των υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οι ενδιαφερόμενοι κηδεμόνες και ενήλικοι μαθητές, μέσω μιας απλής διαδικασίας μπορούν να εκδώσουν ηλεκτρονικά τη βεβαίωση φοίτησης σε σχολείο της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να την παραλάβουν στην προσωπική τους θυρίδα πολίτη στο «my.gov.gr», εύκολα και χωρίς περιττή γραφειοκρατία. Η υπηρεσία είναι προσβάσιμη είτε απευθείας στο gov.gr, είτε στην ενότητα «Εκπαίδευση» και στην υποενότητα «Εγγραφή σε σχολείο».

 

Για την έκδοση της βεβαίωσης μαθητή οι ενδιαφερόμενοι συνδέονται με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασής τους στο TaxisNet και εκδίδουν τη βεβαίωση, χωρίς να απαιτείται να συμπληρώσουν κανένα άλλο στοιχείο. Η βεβαίωση που εκδίδεται, φέρει τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας του gov.gr, δηλαδή μοναδικό κωδικό αριθμό σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR, καθώς και προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έχει ισχύ όταν διακινείται τόσο ως ηλεκτρονικό έγγραφο, όσο και ως έντυπο έγγραφο.

 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η βεβαίωση αυτή χρησιμοποιείται σε πλήθος διαδικασιών της δημόσιας διοίκησης, όπως ενδεικτικά: ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, επίδομα στέγασης, επίδομα παιδιού, αναβολή κατάταξης σπουδαστών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κέντρων μεταλυκειακής εκπαίδευσης.

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.