Αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοδυναμίας

 

Αναλυτικός οδηγός με ερωτήσεις – απαντήσεις από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

 

 

Αναντίρρητα, το ζήτημα της ακαδημαϊκής ισοδυναμίας, δηλαδή της πιστοποίησης ότι ο τίτλος σπουδών που χορηγεί αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής οδηγεί στην απόκτηση συγκρίσιμων ακαδημαϊκών προσόντων με τίτλο σπουδών που χορηγείται από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, προκαλεί αρκετές απορίες στους ενδιαφερόμενους, γι’ αυτό και σήμερα μέσα από την πάντα φιλόξενη στήλη του «www.filologikosistotopos.gr» θα παραθέσουμε ορισμένες ερωτήσεις – απαντήσεις από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σχετικά με τη διαδικασία.

 

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

-Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται να κάνω αίτηση αναγνώρισης τίτλου σπουδών στον ΔΟΑΤΑΠ;

Χρειάζεται να κάνετε αίτηση στον ΔΟΑΤΑΠ αν επιθυμείτε την ακαδημαϊκή ισοδυναμία τίτλου σπουδών από πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων ή για την επαγγελματική ισοδυναμία τίτλων σπουδών αρμόδιο είναι το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α..

 

Για ποιες άλλες περιπτώσεις απευθύνομαι στον ΔΟΑΤΑΠ;

Απευθυνθείτε στον ΔΟΑΤΑΠ αν χρειάζεστε:

  • Πληροφόρηση για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
  • Πληροφόρηση για θέματα που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Πληροφόρηση για τα έτη σπουδών στην αλλοδαπή σε κατόχους αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών για χρήση στην προσμέτρηση πλασματικών ετών στη συνταξιοδότηση.
  • Βεβαίωση για την ένταξη ιδρύματος της αλλοδαπής στο εθνικό μητρώο αναγνωρισμένων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής (για χρήση στην λήψη επιδομάτων, στη συνέχιση ασφάλισης, για εργασία στον ιδιωτικό τομέα, κ.α.).
  • Πληροφόρηση για το επίπεδο σπουδών σε κάτοχο πτυχίου της ημεδαπής που επιθυμεί να εργαστεί ή να συνεχίσει τις σπουδές του στην αλλοδαπή (EQF, NQF).

 

-Σε ποιες περιπτώσεις δεν χρειάζεται να κάνω αίτηση στον ΔΟΑΤΑΠ;

α) Για την αποδοχή αίτησης και εγγραφής για εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ή την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. β) Για την πρόσληψη ως μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, εντεταλμένου διδάσκοντα, επισκέπτη καθηγητή, επισκέπτη ερευνητή, ερευνητή επί συμβάσει ή ερευνητή σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. γ) Για την πρόσληψη σε θέση ερευνητή ή Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα (Ε.Λ.Ε.) σε δημόσια ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας. δ) Για την αποδοχή αίτησης και πρόσληψη σε θέση Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). ε) Για την πλήρωση θέσης μεταδιδακτορικού ερευνητή (post-doc) σε εθνικά, ευρωπαϊκά και λοιπά ερευνητικά προγράμματα. στ) Για την πρόσληψη εκπαιδευτικού, ερευνητικού και επιστημονικού προσωπικού σε κάθε είδους έργα/προγράμματα. ζ) Για τη συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σε προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών.

 

-Έχω σπουδάσει στο εξωτερικό και θέλω να συμμετάσχω σε προκήρυξη του ΑΣΕΠ, όπου απαιτείται πράξη ακαδημαϊκής ισοδυναμίας. Πρέπει να κάνω αίτηση στον ΔΟΑΤΑΠ;

Ναι. Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε προκήρυξη δημοσίου, όπου απαιτείται πράξη ακαδημαϊκής ισοδυναμίας, θα πρέπει να υποβάλλετε ατομική αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «e-doatap.doatap.gr».

 

-Έχω τίτλο σπουδών 1ου κύκλου από ΑΕΙ της αλλοδαπής και θέλω να παρακολουθήσω μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σε ελληνικό ΑΕΙ. Χρειάζεται να αιτηθώ στον ΔΟΑΤΑΠ την αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοδυναμίας του τίτλου σπουδών μου;

Όχι, εφόσον αποκλειστικός σκοπός σας είναι να παρακολουθήσετε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σε ελληνικό ΑΕΙ. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 304 του ν. 4957/2022, όπως τροποποιήθηκε με τη παράγραφο 2 του άρθρου 36 του ν. 5029/2023, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής δεσμεύονται από τα μητρώα του 4957/2022, προκειμένου τα αρμόδια όργανά τους να διαπιστώσουν αν ένα ίδρυμα της αλλοδαπής ή ένας τύπος τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής είναι αναγνωρισμένα για την αποδοχή αίτησης κατόχου τίτλου σπουδών 1ου κύκλου για εισαγωγή και εγγραφή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τους. Τα αρμόδια όργανα του πανεπιστημίου θα κρίνουν εάν ο τίτλος σπουδών σας πληροί τα κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 304, παρ. 4 του ν.4957/2022.

 

-Έχω τίτλο σπουδών 1ου κύκλου από ΑΕΙ της αλλοδαπής και θέλω να συμμετάσχω σε κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή μου σε πρόγραμμα 1ου κύκλου σπουδών σε ελληνικό ΑΕΙ. Χρειάζεται να αιτηθώ στον ΔΟΑΤΑΠ την αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοδυναμίας του τίτλου σπουδών μου;

-Όχι, εφόσον αποκλειστικός σκοπός σας είναι να συμμετέχετε σε κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σε πρόγραμμα 1ου κύκλου σπουδών. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 304 του ν. 4957/2022 όπως τροποποιήθηκε με τη παράγραφο 2 του άρθρου 36 του ν. 5029/2023, τα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής δεσμεύονται από τα Μητρώα του 4957/2022, προκειμένου τα αρμόδια όργανά τους να διαπιστώσουν αν ένα ίδρυμα της αλλοδαπής ή ένας τύπος τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής είναι αναγνωρισμένα για τη συμμετοχή του κατόχου ενός τίτλου σπουδών 1ου κύκλου, σε κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σε πρόγραμμα 1ου κύκλου σπουδών. Τα αρμόδια όργανα του πανεπιστημίου θα κρίνουν εάν ο τίτλος σπουδών σας πληροί τα κριτήρια όπως αυτά ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 304, παρ. 4 του ν.4957/2022.

 

-Κατέχω τίτλο πανεπιστημίου της αλλοδαπής, μετά από σπουδές σε συνεργαζόμενο κολλέγιο/παράρτημα αυτού του πανεπιστημίου στην Ελλάδα. Μπορώ να αιτηθώ στον ΔΟΑΤΑΠ ακαδημαϊκή ισοδυναμία του πτυχίου μου;

Όχι, επειδή η αναγνώριση πτυχίων μετά από πραγματοποίηση σπουδών ή μέρους σπουδών σε παράρτημα εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής στην Ελλάδα δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Συντάγματος. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε όμως να απευθυνθείτε στο Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (https://www.minedu.gov.gr/aei-9/nomothesia-aei/298-uncategorised/26691-aftoteles-tmima-diethnon-kai-evropaikon-sxeseon), που είναι αρμόδιο για την επαγγελματική αναγνώριση των προσόντων και την αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης.

 

-Το Πανεπιστήμιο που σπούδασα δεν συμπεριλαμβάνεται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα αναγνωριστεί το πτυχίο μου;

Το Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής εμπλουτίζεται διαρκώς. Αν το ίδρυμα ή ο τίτλος σπουδών σας δεν έχει καταχωρηθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ στα μητρώα, μπορείτε να καταθέσετε σχετική αίτηση. Αν έχετε ήδη τον τίτλο, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοδυναμίας, οπότε ο ΔΟΑΤΑΠ θα εξετάσει αυτεπάγγελτα την ένταξη ή μη στα μητρώα. Εάν έχει ήδη αποφασισθεί η μη ένταξη του ιδρύματος στο ανωτέρω μητρώο, θα πληροφορηθείτε σχετικά. Εάν δεν έχει κριθεί ακόμη η ένταξη του ιδρύματος στο ανωτέρω μητρώο, τότε το Δ.Σ. του ΔΟΑΤΑΠ θα εξετάσει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 304 του ν.4957/2022 και με απόφασή του θα το εντάξει ή όχι στο ανωτέρω μητρώο.

 

-Με τα πτυχία ποιου τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής θα αποκτήσει ακαδημαϊκή ισοδυναμία ο τίτλος σπουδών μου από πανεπιστήμιο της αλλοδαπής;

Η επιλογή του τμήματος ελληνικού Α.Ε.Ι. προς τα πτυχία του οποίου επιθυμεί ο πολίτης να αναγνωριστεί η ακαδημαϊκή ισοδυναμία του τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών του, γίνεται από τον πολίτη επιλέγοντας τη σχολή/το τμήμα με το πλησιέστερο στο δικό του πρόγραμμα σπουδών.

 

-Έχω αποκτήσει μεταπτυχιακό/διδακτορικό τίτλο σπουδών που εμπίπτει στις Επιστήμες της Αγωγής. Μπορείτε να μου χορηγήσετε σχετική βεβαίωση, για μοριοδότηση στο διορισμό εκπαιδευτικών;

Ναι, στο ν. 4957/2022 μετά την προσθήκη της περ. (ι) στην παρ. 5 «Ο πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες» του άρθρου 301 του ν. 4957/2022 σύμφωνα με την οποία «εκδίδει, κατόπιν εισήγησης του προϊστάμενου της Διεύθυνσης Αναγνώρισης, βεβαίωση ότι το γνωστικό αντικείμενο των μεταπτυχιακών και των διδακτορικών διπλωμάτων που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής εμπίπτει στις επιστήμες της αγωγής». Με απόφαση του Δ.Σ. (21/04.11.2022) πλέον δεν εκδίδεται χωριστά η βεβαίωση, αλλά αναγράφεται κατευθείαν στην πράξη.

 

-Προτίθεμαι να κάνω με τον ν.4957/2022 αίτηση για ακαδημαϊκή ισοδυναμία με 5ετείς σπουδές στην Ελλάδα (π.χ. επιστημών μηχανικού, γεωτεχνικών επιστημών, καλών τεχνών, μουσικών/θεατρικών σπουδών κλπ.). Τι δυνατότητες έχω;

Έχετε δύο δυνατότητες: α) Να υποβάλετε τριετή ή τετραετή τίτλο πρώτου κύκλου σπουδών, ο οποίος θα κριθεί από αξιολογητή για χρέωση αντισταθμιστικών μέτρων που ενδέχεται να περιλαμβάνουν την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας σε ελληνικό ΑΕΙ και την πιθανή χρέωση μαθημάτων.

β) Να υποβάλετε τριετή ή τετραετή τίτλο πρώτου κύκλου συνυποβάλλοντας τίτλο δεύτερου κύκλου (μεταπτυχιακό). Αν έχει εκπονηθεί διπλωματική εργασία ενός εξαμήνου με 30 ECTS στο μεταπτυχιακό, οι ενδιαφερόμενοι απαλλάσσονται από την χρέωσή της, αλλά όχι από την πιθανή χρέωση μαθημάτων. Στην περίπτωση αυτή, ο μεταπτυχιακός τίτλος δενμπορεί να υποβληθεί χωριστά για αναγνώριση.

Θέλω να εγγραφώ σε μεταπτυχιακό/προπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα σπουδών. Αναγνωρίζονται ακαδημαϊκά τα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών της αλλοδαπής;

Ναι, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του ν. 4957/2022. Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τον ν. 4957/2022, για να αναγνωριστεί ένας τίτλος σπουδών, θα πρέπει το σύνολο των σπουδών (δηλαδή η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης και οι όροι αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης) να έχει πραγματοποιηθεί αποκλειστικά σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, εκτός εάν ένα μέρος τους έχει πραγματοποιηθεί σε δημόσιο ίδρυμα της ημεδαπής. Το τελευταίο εδάφιο νοείται αποκλειστικά ως μέρος σπουδών που προηγήθηκαν σε δημόσιο ΑΕΙ της ημεδαπής και συνεχίστηκαν με μετεγγραφή σε ίδρυμα της αλλοδαπής.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοδυναμίας μπορεί να βρει κανείς στην ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. «https://www.doatap.gr».

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.