Τέσσερις υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Χορήγηση υποτροφιών βραχείας διάρκειας

 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ελληνο-Βρετανική συνεργασία για υποτροφίες βραχείας διάρκειας»

 

 

Ανακοινώθηκαν όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν το πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών βραχείας διάρκειας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες ελληνικών πανεπιστημίων με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου και με φορείς υλοποίησης το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, τη Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα και το British Council Ελλάδας.

 

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

Αρχικά, πρέπει να αναφέρουμε ότι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και το British Council Ελλάδας, με τη συνδρομή της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, υλοποιούν για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 πρόγραμμα υποτροφιών βραχείας διάρκειας, ήτοι τεσσάρων εβδομάδων (έκαστη υποτροφία), με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο και δικαιούχους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων.

 

Το πρόγραμμα για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος υλοποιείται κατ’ εφαρμογή κανονιστικών διατάξεων, όπως εγκρίθηκαν με κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του υφυπουργού Οικονομικών. Σκοπός του προγράμματος, το οποίο για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 συγχρηματοδοτείται από το ΙΚΥ και τη Βρετανική Πρεσβεία, είναι να ενθαρρύνει την κινητικότητα των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων ελληνικών ΑΕΙ προς τα βρετανικά πανεπιστήμια, για την ενίσχυση της επιστημονικής και εκπαιδευτικής επάρκειας των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, τη διεύρυνση της ερευνητικής τους δραστηριότητας, αλλά και τη δημιουργία προοπτικών ελληνο-βρετανικής συνεργασίας στην εποχή μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε., προς όφελος τόσο των δικαιούχων του προγράμματος όσο και των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στα οποία αυτοί φοιτούν.

 

Το ΙΚΥ, η Βρετανική Πρεσβεία και το Βritish Council χορηγούν είκοσι τέσσερις υποτροφίες διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων έκαστη και συγκεκριμένα έξι υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Master και δεκαοκτώ υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες. Εφόσον δεν συμπληρωθεί ο ανωτέρω αριθμός επιλέξιμων αιτήσεων σε οποιαδήποτε από τις δύο κατηγορίες, το ΙΚΥ και το British Council, με τη σύμφωνη γνώμη της Βρετανικής Πρεσβείας, δύνανται να μεταφέρουν τις κενές θέσεις στην άλλη κατηγορία, ώστε να διασφαλισθεί η πλήρης απορρόφηση του κονδυλίου του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονιστεί ότι η υποβολή υποψηφιοτήτων ξεκίνησε την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024 και λήγει την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα Ελλάδος 23:00. Η κινητικότητα των υποτρόφων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τις 30 Ιουνίου 2024.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες ελληνικών ΑΕΙ που πληρούν σωρευτικά συγκεκριμένα κριτήρια. Πιο συγκεκριμένα κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), κατέχουν βασικό πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ με βαθμό τουλάχιστον έξι και πέντε δέκατα (6,5/10). Επιπλέον, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιπέδου Master πρέπει να έχουν λάβει το πτυχίο τους κατά την τελευταία πενταετία, να είναι εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ελληνικού ΑΕΙ, να έχουν βεβαίωση από τον επιστημονικό υπεύθυνο του ΠΜΣ ότι η βραχεία κινητικότητα δεν επηρεάζει την ομαλή παρακολούθησή του καθώς και ότι έχουν γίνει

δεκτοί, έως την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής υποψηφιοτήτων στην

προκήρυξη, από βρετανικό ΑΕΙ για βραχεία κινητικότητα διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων σε ΠΜΣ επιπέδου Master στο αντικείμενο της μεταπτυχιακής εξειδίκευσής τους.

 

Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι διδάκτορες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ελληνικό ΑΕΙ και το θέμα της διατριβής τους, καθώς και η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή, να έχουν ήδη οριστεί, να έχουν βεβαίωση από τον επιβλέποντα καθηγητή της διδακτορικής τους διατριβής ότι η βραχεία

κινητικότητα δεν επηρεάζει την απρόσκοπτη διεξαγωγή της διδακτορικής έρευνας καθώς και να έχουν γίνει αποδεκτοί, έως την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής υποψηφιοτήτων στην προκήρυξη, από βρετανικό ΑΕΙ για βραχεία κινητικότητα διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων στο πλαίσιο υλοποίησης της διδακτορικής διατριβής τους.

 

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν επίσημα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ1/C1

τουλάχιστον καθώς και να μην είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλο πρόγραμμα σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο ως προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές ή ως δικαιούχοι προγράμματος κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης εξ αποστάσεως. Ακόμη, εάν έχουν λάβει -οποτεδήποτε- άλλη υποτροφία από το ΙΚΥ, τη Βρετανική Πρεσβεία ή το British Council, θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υποτροφία αυτή.

 

Επιπλέον, σκόπιμο κρίνεται να τονιστεί ότι οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις πριν από την έναρξη της υποτροφίας ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν εξασφαλίσει αναβολή κατάταξης, η διάρκεια της οποίας να καλύπτει το πλήρες διάστημα της υποτροφίας και την ολοκλήρωση της περιόδου της εν λόγω κινητικότητας. Σε κάθε περίπτωση, το ΙΚΥ, η Βρετανική Πρεσβεία και το British Council διατηρούν το αποκλειστικό δικαίωμα να ακυρώσουν ακόμη και εκ των υστέρων (με αναδρομική ισχύ) την υποτροφία, εφόσον διαπιστωθεί οποτεδήποτε ότι δεν συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων. Στις περιπτώσεις αυτές θα είναι άμεσα απαιτητή η επιστροφή του καταβληθέντος ποσού της υποτροφίας.

 

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικά

 

Οι αιτήσεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αγγλική γλώσσα μέσω της πλατφόρμας που φιλοξενείται στο διαδικτυακό τόπο του British Council στο σύνδεσμο«https://bit.ly/49yLUNt». Οι υποψήφιοι οφείλουν να συμπληρώσουν όλα τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και να επισυνάψουν σε pdf συγκεκριμένα δικαιολογητικά.

 

Ειδικότερα, αυτά είναι φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή των σελίδων ταυτοποίησης διαβατηρίου σε ισχύ, οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει ότι κατέχουν ελληνικό ΑΦΜ, βασικό πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ, στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων ή, εφόσον δεν έχει εκδοθεί ακόμη το πτυχίο, σχετική βεβαίωση περάτωσης σπουδών από τη γραμματεία του οικείου τμήματος του ελληνικού ΑΕΙ, όπου θα αναγράφεται απαραιτήτως ο τελικός βαθμός πτυχίου με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.

 

Ακόμη, είναι αναγκαία η βεβαίωση αποδοχής για το πρόγραμμα από το βρετανικό ΑΕΙ υποδοχής, επίσημα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Γ1/C1, βιογραφικό σημείωμα στην αγγλική γλώσσα στο πρότυπο Europass, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές είναι απαραίτητες επιπλέον η βεβαίωση ελληνικού ΑΕΙ ότι είναι εγγεγραμμένοι σε ΠΜΣ του οικείου ιδρύματος, η βεβαίωση από τον επιστημονικό υπεύθυνο του ΠΜΣ ότι η βραχεία κινητικότητα δεν επηρεάζει την εκπλήρωση των καθηκόντων του υποτρόφου στο ΠΜΣ καθώς και μια αιτιολογημένη εκδήλωση ενδιαφέροντος του/της υποτρόφου στην αγγλική γλώσσα, έως 700 λέξεις, στην οποία θα αναφέρουν απαραιτήτως τους στόχους τους μετά το πέρας της βραχείας κινητικότητας και την προστιθέμενη αξία της για τις μεταπτυχιακές σπουδές τους.

 

Από την άλλη πλευρά οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση ελληνικού ΑΕΙ στην οποία θα αναγράφεται το θέμα της διατριβής τους και η ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, βεβαίωση του επιβλέποντος καθηγητή, στην οποία θα τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα της βραχείας μετεκπαίδευσης και τα αναμενόμενα οφέλη της για το δικαιούχο καθώς και αιτιολογημένη εκδήλωση ενδιαφέροντος στην αγγλική γλώσσα, έως 700 λέξεις, στην οποία θα αναφέρονται απαραιτήτως οι στόχοι των υποψηφίων μετά το πέρας της βραχείας κινητικότητας και η προστιθέμενη αξία της για την εκπόνηση της διατριβής τους.

 

Ο έλεγχος επιλεξιμότητας και η ποιοτική αξιολόγηση και κατάταξη των αιτήσεων θα πραγματοποιηθούν από επιτροπή που θα συγκροτηθεί με κοινή απόφαση του ΙΚΥ, της Βρετανικής Πρεσβείας και του British Council. Όλοι οι υποψήφιοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή και πλήρη συμπλήρωση των πεδίων της ηλεκτρονικής αίτησης, ενώ καμία αλλαγή στα στοιχεία της αίτησης δεν θα είναι εφικτή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

 

Παράλληλα, τονίζεται ότι καμία αίτηση που θα σταλεί, με οποιονδήποτε διαφορετικό τρόπο μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Απορρίπτονται ως μη επιλέξιμες και δεν λαμβάνονται υπόψη οι αιτήσεις υποψηφίων οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως και οι αιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην πρόσκληση. Το ΙΚΥ, η Βρετανική Πρεσβεία και το British Council μπορούν να ζητήσουν από τους υποψήφιους, εντός προθεσμίας που θα ορίσουν, οποιοδήποτε πρόσθετο διευκρινιστικό έγγραφο κρίνουν απαραίτητο.

 

Κριτήρια επιλογής

 

Τέλος, πρέπει να επισημάνουμε ότι οι αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και υποβάλλονται ορθώς, αξιολογούνται βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: α) Βασικό πτυχίο: από 13 έως 20 μόρια, με κατ’ αντιστοιχία διπλασιασμό του βαθμού πτυχίου από 6,5 έως 10, με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων, β) Αιτιολογημένη εκδήλωση ενδιαφέροντος: από 0 έως 30 μόρια, γ) Ποιότητα του βιογραφικού σημειώματος: από 0 έως 50 μόρια. Για τη βαθμολόγηση των κριτηρίων β) και γ) συνεκτιμώνται τα στοιχεία που συμβάλλουν στην απόκτηση επιστημονικής ή επαγγελματικής επάρκειας στον επιστημονικό τομέα στον οποίο εντάσσεται η αξιολογούμενη αίτηση.

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.