Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στα Πρότυπα, Πειραματικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία

 

Η δημοσίευση της απόφασης του υπουργείου για την εισαγωγή των μαθητών στα Πρότυπα, Πειραματικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία της χώρας μας για το επόμενο σχολικό έτος, σηματοδοτεί ένα νέο κύκλο αιτήσεων και ταυτόχρονα μια διαδικασία την οποία και θα γνωρίσουμε αναλυτικά, μέσα από την πάντα φιλόξενη στήλη του «www.filologikosistotopos.gr».

 

 

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Πρώτιστα, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι για την εισαγωγή των μαθητών σε Πρότυπο ή Πειραματικό ή Εκκλησιαστικό Σχολείο, οι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών ή έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως, υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στο «Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων μαθητών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. και Εκκλησιαστικά Σχολεία (Σ.Υ.Α.)». Οι αιτήσεις συγκεντρώνονται από το σύστημα μέσω ηλεκτρονικής υποβολής, στην οποία δηλώνονται από τους γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών ή έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως, το επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ο Α.Φ.Μ. του αιτούντος και η ιδιότητα/σχέση του με το μαθητή.

 

Στην περίπτωση προνηπίων ο αιτών καταχωρίζει με την ηλεκτρονική αίτησή του, επιπλέον όσων προαναφέρθηκαν, τα στοιχεία του προνηπίου (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης), τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντα (διεύθυνση κατοικίας, οδός, αριθμός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σταθερό και κινητό τηλέφωνο), την επιλογή νηπιαγωγείου και ειδικότερα το νηπιαγωγείο στο οποίο ανήκει βάσει της διεύθυνσης κατοικίας ή το νηπιαγωγείο της πρώτης εγγραφής αν έχει ήδη εγγραφεί σε άλλο νηπιαγωγείο και ένα μόνο Πειραματικό Νηπιαγωγείο ενδιαφέροντος.

 

Ο αιτών δύναται, επιπλέον, να δηλώσει με την ηλεκτρονική αίτησή του, αναρτώντας παράλληλα και τα σχετικά δικαιολογητικά, την ύπαρξη ταυτόχρονης αίτησης για δίδυμο ή τρίδυμο αδελφό/ή ή υιοθετημένο/η αδελφό/ή που έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος, όπως βεβαιώνεται από πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, την ύπαρξη αδελφού/ής που φοιτά ήδη στο ίδιο σχολείο ή στα τυχόν συνδεδεμένα σχολεία και ο οποίος δεν φοιτά στην τάξη αποφοίτησης της ανώτερης βαθμίδας διασυνδεδεμένων σχολείων, όπως προκύπτει από πρόσφατη βεβαίωση από το σχολείο φοίτησης του μαθητή/τριας και τέλος το εάν ο γονέας ή κηδεμόνας ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή, υπηρετεί με θητεία στο επιλεγμένο σχολείο ή τυχόν διασυνδεδεμένο με αυτό σχολείο, όπως προκύπτει από πρόσφατη βεβαίωση υπηρέτησης με θητεία στον φορέα.

 

Στην περίπτωση Πρότυπων Σχολείων (Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων), Πειραματικών Σχολείων (Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων) ή Εκκλησιαστικών Σχολείων (Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων) ο αιτών καταχωρίζει με την ηλεκτρονική αίτησή του, επιπλέον όσων προαναφέρθηκαν στην αρχή, τα στοιχεία του μαθητή (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, φύλο και ημερομηνία γέννησης), τον έλεγχο φοίτησης του μαθητή (τον αριθμό μητρώου μαθητή, την τάξη φοίτησης κατά το τρέχον σχολικό έτος και το σχολείο φοίτησης κατά το τρέχον σχολικό έτος),

τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος (διεύθυνση κατοικίας, οδός, αριθμός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σταθερό και κινητό τηλέφωνο) καθώς και την επιλογή σχολείων {το Πειραματικό Σχολείο ενδιαφέροντος, το Πρότυπο Σχολείο πρώτης προτίμησης (Γυμνάσιο ή Λύκειο), το Πρότυπο Σχολείο δεύτερης προτίμησης (Γυμνάσιο ή Λύκειο) και το Εκκλησιαστικό Σχολείο (Γυμνάσιο ή Λύκειο) ενδιαφέροντος}.

 

Φυσικά, πρέπει να τονιστεί ότι αν έχει επιλεγεί ταυτόχρονα Πρότυπο Σχολείο (Γυμνάσιο ή Λύκειο) και Εκκλησιαστικό Σχολείο (Γυμνάσιο ή Λύκειο) δηλώνεται η σειρά προτίμησης για τη φοίτηση στους δύο τύπους σχολείων. Από τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες που έχουν δηλωθεί επιλέγεται επίσης ένα Πρότυπο ή Εκκλησιαστικό Σχολείο, στο οποίο ο υποψήφιος μαθητής επιθυμεί να είναι επιλαχών.

 

Αν στην ηλεκτρονική αίτηση δηλωθεί Πειραματικό Σχολείο, ο αιτών δύναται να συμπληρώσει, επιπλέον, την ύπαρξη ταυτόχρονης αίτησης για δίδυμο ή τρίδυμο αδελφό/αδελφή ή υιοθετημένο/η αδελφό/ή που έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος, όπως βεβαιώνεται από πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, την ύπαρξη αδελφού/αδελφής που φοιτά ήδη στο ίδιο σχολείο ή στα τυχόν συνδεδεμένα σχολεία και ο/η οποίος/α δεν φοιτά στην τάξη αποφοίτησης της ανώτερης βαθμίδας διασυνδεδεμένων σχολείων, όπως προκύπτει από πρόσφατη βεβαίωση φοίτησης του μαθητή/τριας καθώς και εάν ο γονέας ή κηδεμόνας ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή, υπηρετεί με θητεία στο επιλεγμένο σχολείο ή τυχόν διασυνδεδεμένο με αυτό σχολείο, όπως προκύπτει από πρόσφατη βεβαίωση υπηρέτησης με θητεία στον φορέα. Επιπρόσθετα, αν στην ηλεκτρονική αίτηση δηλωθεί Πρότυπο Σχολείο ή Εκκλησιαστικό Σχολείο, ο αιτών δύναται να συμπληρώσει αν ο μαθητής είναι άτομο με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως προκύπτει από πρόσφατο δικαιολογητικό.

 

Σχετικά με τις ημερομηνίες διεξαγωγής των διαδικασιών τονίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εισαγωγής στα Πρότυπα, τα Πειραματικά και τα Εκκλησιαστικά Σχολεία ορίστηκε από την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 έως τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023. Παράλληλα, η διεξαγωγή της δημόσιας κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και της απόδοσης του τυχαίου αριθμού προτεραιότητας στα Πρότυπα και τα Εκκλησιαστικά Σχολεία, θα γίνει την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 και η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Σχολεία ορίστηκε το Σάββατο 29 Απριλίου 2023.

 

Για την εισαγωγή των μαθητών σε εισαγωγική τάξη των Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων διενεργείται δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση. Όσοι ενδιαφέρονται για την εισαγωγή μαθητών σε ΠΕΙ.Σ. μέσω της διαδικασίας κλήρωσης, δικαιούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για ένα μόνο Πειραματικό Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο ή Λύκειο. Με την ίδια αίτηση δύνανται να αιτηθούν την εισαγωγή των μαθητών και σε δύο Πρότυπα Γυμνάσια ή σε δύο Πρότυπα Λύκεια, καθώς και σε ένα Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο ή Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο δηλώνοντας τη σειρά προτίμησης αντιστοίχως. Σε περίπτωση φοίτησης μαθητή σε Πειραματικό Νηπιαγωγείο συνδεδεμένο με Πειραματικό Δημοτικό ή σε Πειραματικό Δημοτικό συνδεδεμένο με Πειραματικό Γυμνάσιο ή σε Πειραματικό Γυμνάσιο συνδεδεμένο με Πειραματικό Λύκειο δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του στην κλήρωση για την εισαγωγή του σε άλλο Πειραματικό Δημοτικό, Γυμνάσιο ή Λύκειο.

 

Η εισαγωγή μαθητών στην Α’ τάξη των Πρότυπων Γυμνασίων γίνεται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων υπό μορφή ερωτήσεων κλειστού τύπου / πολλαπλής επιλογής. Με τη διαδικασία αυτή οι μαθητές αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο σχετικές με την κατανόηση κειμένων της ελληνικής γλώσσας και των μαθηματικών εννοιών. Ειδικότερα στην ελληνική γλώσσα ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου, ιδίως λογοτεχνικών κειμένων, απλών άρθρων εφημερίδων ή περιοδικών, πολυτροπικών κειμένων, καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων, ενώ στα μαθηματικά ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών στην κατανόηση και την επίλυση προβλημάτων κυρίως της καθημερινής ζωής αλλά και προβλημάτων με απλές αριθμητικές πράξεις.

 

Αντικείμενο της γραπτής δοκιμασίας είναι στοιχεία, τα οποία οι μαθητές ήδη έχουν επεξεργασθεί και γνωρίζουν από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο. Δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες βασίζονται στην αποστήθιση. Οι μαθητές δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία. Οι μαθητές εξετάζονται στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας εκατόν πενήντα λεπτών. Τα απαντητικά φύλλα βαθμολογούνται εντός κλίμακας βαθμολόγησης από μηδέν έως εκατό μόρια, ενώ ως άριστα λογίζονται τα εκατό μόρια. Σε κάθε ένα από τα εξεταζόμενα γνωστικά πεδία αποδίδονται πενήντα μόρια και δεν προβλέπεται διαδικασία αναβαθμολόγησης.

 

Όσον αφορά την πλήρωση των κενών θέσεων στις Β’ και Γ’ τάξεις των Προτύπων Γυμνασίων για κάθε σχολικό έτος πραγματοποιείται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων, η οποία λαμβάνει χώρα στα Πρότυπα Γυμνάσια τρεις ημέρες πριν από την έναρξη του διδακτικού έτους, ενώ οι αιτήσεις κατατίθενται στο σχολείο ενδιαφέροντος κάθε υποψηφίου και αποδίδεται ατομικός κωδικός για κάθε αίτηση.

 

Σχετικά, τώρα, με τα Πρότυπα Λύκεια, σε περίπτωση διασυνδεδεμένων Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.), οι απόφοιτοι του Πρότυπου Γυμνασίου εγγράφονται απευθείας στο συνδεδεμένο Πρότυπο Λύκειο, υπό την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την φοίτησή τους στο Γυμνάσιο. Αν στην Α’ τάξη των διασυνδεδεμένων Λυκείων προκύπτουν κενές θέσεις, αυτές καλύπτονται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων. Στα μη διασυνδεδεμένα Πρότυπα Λύκεια, το σύνολο των θέσεων της Α’ τάξης του Λυκείου καλύπτεται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων.

 

Με τη δοκιμασία εισαγωγής μαθητών στα Πρότυπα Λύκεια αξιολογούνται γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με την κατανόηση κειμένων της ελληνικής γλώσσας και τα μαθηματικά που απέκτησαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Γυμνάσιο. Τέλος, η εισαγωγή μαθητών στις Β’ και Γ’ τάξεις των Πρότυπων Λυκείων για την κάλυψη των κενών / κενούμενων θέσεων πραγματοποιείται και αυτή με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων, η οποία λαμβάνει χώρα στα Πρότυπα Λύκεια τρεις ημέρες πριν από την έναρξη του διδακτικού έτους.

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.