Πανελλαδικές 2024: Οι πληγέντες των Τεμπών

 

Καθορίστηκε η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τους πληγέντες του δυστυχήματος των Τεμπών για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2024

 

Από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. καθορίστηκε για τους πληγέντες του δυστυχήματος των Τεμπών για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2024, η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών.

 

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση, λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023. Οι δικαιούχοι υποψήφιοι θα υποβάλλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά μέσα στην προθεσμία από την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 έως και την Τρίτη 21 Μαΐου 2024.

 

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: α) οι οποίοι επέβαιναν στις αμαξοστοιχίες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023 και β) των οποίων τα τέκνα, οι γονείς, οι αδελφοί και οι σύζυγοι ή συμβίοι απεβίωσαν ή απέκτησαν μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) εξαιτίας του δυστυχήματος. Στις ανωτέρω δύο (α+β) περιπτώσεις εμπίπτουν οι υποψήφιοι οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση – δήλωση και θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις της τακτικής ή επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του έτους 2024.

 

Όσοι υπέβαλαν αίτηση – δήλωση και θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές της τακτικής και επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του 2024, εισάγονται σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Α.Ε.Α., για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, καθ’ υπέρβαση του συνολικού αριθμού εισακτέων.

Οι εν λόγω υποψήφιοι συμμετέχουν κανονικά στις διαδικασίες εισαγωγής και υποβάλλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο, όπως όλοι οι υποψήφιοι, με τα μόρια που έχουν συγκεντρώσει, χωρίς προσαύξηση. Στη συνέχεια, στους εν λόγω υποψηφίους παρέχεται προσαύξηση είκοσι τοις εκατό (20%) σε κάθε βαθμολογική επίδοση των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών.

 

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων εισαγωγής για την τριτοβάθμια

εκπαίδευση, δικαιούνται να συμμετάσχουν σε δεύτερη επιλογή σχολών για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, υποβάλλοντας νέο μηχανογραφικό δελτίο κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και σε προθεσμία που θα ανακοινωθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., ανεξάρτητα αν είχαν υποβάλει μηχανογραφικό με τη γενική σειρά των υποψηφίων στην οποία ανήκουν. Προϋπόθεση μετά από αυτή την προσαύξηση είναι οι υποψήφιοι να συγκεντρώνουν συνολικό αριθμό μορίων, τουλάχιστον ίσο με το συνολικό αριθμό μορίων, του τελευταίου εισαχθέντος, στη συγκεκριμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, με την συγκεκριμένη κατηγορία υποψηφίων (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ).

 

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων εισαγωγής της δεύτερης επιλογής σχολών, οι εν λόγω υποψήφιοι δικαιούνται να εγγραφούν στη νέα σχολή επιτυχίας τους, με την προϋπόθεση της διαγραφής τους από την πρώτη σχολή επιτυχίας, εφόσον είχαν ήδη εγγραφεί.

 

Δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στις διαδικασίες

 

Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία της δεύτερης επιλογής για την καθ’ υπέρβαση του συνολικού αριθμού εισακτέων εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μετά την προσαύξηση των βαθμών τους, οι δικαιούχοι – υποψήφιοι σε προθεσμία από την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 έως και την Τρίτη 21 Μαΐου 2024, υποβάλλουν σχετική αίτηση και δικαιολογητικά.

 

 Συγκεκριμένα είναι αναγκαίο i) το εισιτήριο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αρμόδιου φορέα (Αστυνομία, Νοσοκομείο, Πυροσβεστική κ.λπ.) για την πιστοποίηση των επιβαινόντων στις αμαξοστοιχίες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023 καθώς και ii) η ληξιαρχική πράξη θανάτου συγγενούς που απεβίωσε ή απόφαση ΚΕΠΑ όσων απέκτησαν μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό άνω του 50%. Για τους υποψηφίους έτους 2024, η αναφερόμενη απόφαση ΚΕΠΑ πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης μετά την ημερομηνία του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023 και εντός του έτους 2023.

 

Επιπρόσθετα, ο αιτών θα συνυποβάλλει iii) υπεύθυνη δήλωση ότι ο θάνατος ή η πιστοποιούμενη αναπηρία προέκυψε εξαιτίας του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023. Επιπλέον, είναι αναγκαίο iv) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου ή και τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η σχέση συγγένειας, αγχιστείας ή συμβίωσης κατά το χρόνο του

δυστυχήματος με όσους αναφέρονται στη δεύτερη περίπτωση. Για τους υποψηφίους της πρώτης περίπτωσης απαιτείται μόνο το πρώτο δικαιολογητικό, ενώ για τους υποψηφίους της δεύτερης περίπτωσης απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά.

 

Στη σχετική αίτηση που θα συνοδεύει τα δικαιολογητικά, οι υποψήφιοι θα αναγράφουν υποχρεωτικά τον κωδικό υποψηφίου εξετάσεων και την κατηγορία τους, δηλαδή ΓΕΛ 90% ή ΕΠΑΛ 90%. Οι δικαιούχοι υποψήφιοι με το 90% (με εξετάσεις το 2024) υποβάλλουν την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά στο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ φοίτησης – υποβολής της αίτησης – δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές.

 

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών διενεργείται στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. από την κατά περίπτωση αρμόδια Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ και δημιουργείται το οριστικό αρχείο των δικαιούχων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι δικαιούχοι υποψήφιοι που συμπεριλαμβάνονται στο οριστικό αρχείο, ενημερώνονται από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με ηλεκτρονική εφαρμογή, ώστε μετά την έκδοση των αρχικών αποτελεσμάτων εισαγωγής να υποβάλουν νέο μηχανογραφικό δελτίο για την εφαρμογή της παρούσας, κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και σε προθεσμία που θα ανακοινωθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.. Ο τρόπος, χρόνος και διαδικασία υποβολής αυτού του νέου μηχανογραφικού δελτίου θα ανακοινωθεί με σχετικό δελτίο τύπου.

 

Σε περίπτωση που κάποιος δικαιούχος υποψήφιος συμμετάσχει στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, η διαδικασία που προαναφέρθηκε, επαναλαμβάνεται αναλόγως, σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με σχετικό δελτίο Τύπου. Σε αυτήν την περίπτωση οι διευθυντές των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ θα ενημερώσουν όσους υποψηφίους συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις και υπάγονται στις εν λόγω κατηγορίες (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) ότι θα υποβάλουν νέο μηχανογραφικό δελτίο μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις.

 

Τέλος, οι διευθυντές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα ενημερώσουν τυχόν δικαιούχους – υποψηφίους (είτε τελειόφοιτους, είτε αποφοίτους) να υποβάλουν εντός της προθεσμίας από την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 έως και την Τρίτη 21 Μαΐου 2024 την αίτηση με τα δικαιολογητικά. Επίσης θα τους ενημερώσουν για το νέο μηχανογραφικό του Σεπτεμβρίου. Την αμέσως επόμενη μέρα της λήξης της προθεσμίας θα διαβιβάσουν τα υποβληθέντα σχετικά στις οικείες ΔΔΕ. Αν τυχόν προκύψει δικαιούχος – υποψήφιος που θα συμμετάσχει τελικά στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2024, θα τον ενημερώσουν για το νέο μηχανογραφικό δελτίο μετά τις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις.

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.