Πανελλαδικές εξετάσεις 2018:

Προκήρυξη στρατιωτικών σχολών

 

Ξεκινάει, για ακόμη μια χρονιά, η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων – Τα προσόντα, τα δικαιολογητικά, το χρονοδιάγραμμα και τα εξεταστικά κέντρα

 

 

Μία από τις πιο σημαντικές εκκρεμότητες που υπάρχουν στην τελική ευθεία για τις πανελλαδικές είναι οι προκαταρκτικές εξετάσεις που αφορούν την εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές. Από τη στιγμή, λοιπόν, που δημοσιεύθηκε η προκήρυξη, το επόμενο στάδιο είναι η διαδικασία συγκέντρωσης των απαραίτητων δικαιολογητικών προκειμένου στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι να προχωρήσουν στην αίτησή τους μέσα στις προθεσμίες που έχουν ανακοινωθεί.

 

 

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Ειδικότερα, εκδόθηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή και κατάταξη σπουδαστών – τριών στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025, ενώ παράλληλα καθορίστηκαν οι οδηγίες περί της διενέργειας προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ), των υποψηφίων για τις στρατιωτικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό για όλες τις σχολές και τμήματα των ΑΣΕΙ, της ΣΣΑΣ, της ΣΑΝ και των ΑΣΣΥ υφίσταται για άντρες και γυναίκες, που έχουν τα απαραίτητα προσόντα.

 

Τα απαραίτητα προσόντα

 

Αρχικά, λοιπόν, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια, ενώ τονίζεται πως γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι ομογενείς που δεν έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση, με την εισαγωγή τους (την ημέρα κατάταξης). Επιπλέον, πρέπει να έχουν σωματική και ψυχική υγεία, αρτιμέλεια και σωματική διάπλαση, να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, ενώ οι υποψήφιοι της Σχολής Ικάρων (όλων των τμημάτων της) πρέπει να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα σε επίπεδο Β2 (καλή γνώση). Παράλληλα, πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα ηλικιακά όρια τα οποία και αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη.

 

Επιπρόσθετα, όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης για οποιοδήποτε έγκλημα ή σε φυλάκιση για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδορκία, ανυποταξία, λιποταξία, για παράβαση των νόμων περί προστασίας της χώρας, του πολιτεύματος και της ελευθερίας των πολιτών, προσβολή της σημαίας ή του στρατού, νομοθεσίας σχετικής με τα ναρκωτικά, τις αρχαιότητες και της νομοθεσίας περί τρομοκρατίας, καθώς και να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή να διώκονται για κάποιο από τα εγκλήματα αυτά, σύμφωνα με τον οργανισμό κάθε σχολής.

 

Τέλος, να μην έχουν εκπέσει του βαθμού τους, να μην έχουν

αποβληθεί από καμία στρατιωτική σχολή στο παρελθόν και να μην έχουν διαγραφεί για οποιοδήποτε λόγο από την ίδια στρατιωτική σχολή (ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ και ΑΣΣΥ) στην οποία είχαν εισαχθεί στο παρελθόν, όπως ειδικά ορίζεται για τις περιπτώσεις αυτές, από τον οργανισμό κάθε σχολής και από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

 

Δικαιολογητικά, υποβολή και έλεγχος

 

H υποβολή της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω σχετικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση «https://www.asei-assy.mil.gr». Ο υποψήφιος εγγράφεται στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (e-mail) και διαχειρίζεται προσωπικά την αίτησή του (επεξεργασία, προσωρινή αποθήκευση, οριστικοποίηση, μεταφόρτωση εγγράφων, αποστολή) πλήρως ηλεκτρονικά. Τονίζεται ότι δεν αφορά την υποβολή του Δελτίου Ιατρικού Ιστορικού το οποίο παραδίδεται στην υγειονομική επιτροπή των ΠΚΕ εντός κλειστού φακέλου.

 

Όσοι, λοιπόν, έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις για μία ή περισσότερες στρατιωτικές σχολές, πρέπει αφενός να δηλώσουν αυτές στο μηχανογραφικό δελτίο του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αφετέρου να υποβάλουν με μεταφόρτωση (upload) μέσω της σχετικής εφαρμογής, εντός της προθεσμίας, μια πλήρη σειρά των δικαιολογητικών.

 

Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, η οποία αποτελεί και προαπαιτούμενο δικαιολογητικό, εκτυπώνεται συμπληρωμένη από τον υποψήφιο, υπογράφεται από τον ίδιο και από τον/τους έχοντα/ες την επιμέλεια ή επιτροπεία (σε περίπτωση ανήλικου υποψηφίου), θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή και μεταφορτώνεται (upload) ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά.

 

Σε κάθε περίπτωση, αρκεί η υπογραφή από τον έναν τουλάχιστον γονέα / κηδεμόνα ή τον ασκούντα επιμέλεια ή επιτροπεία. Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, καθώς και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ελέγχονται μόνο από το εξεταστικό κέντρο, στο οποίο επιθυμούν να εξεταστούν. Μετά την καταληκτική ημερομηνία, δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής, καθόσον η σχετική εφαρμογή απενεργοποιείται.

 

 Επιστρέφοντας στα απαραίτητα δικαιολογητικά, για τους υποψηφίους – έχοντες την ελληνική ιθαγένεια, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι το πρώτο από αυτά, όπως προαναφέραμε, είναι η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου. Το δεύτερο δικαιολογητικό αφορά το δελτίο υγειονομικής εξέτασης υποψηφίου, που θα προσκομιστεί στο εξεταστικό κέντρο την πρώτη ημέρα των υγειονομικών εξετάσεων (δεν μεταφορτώνεται στην ηλεκτρονική αίτηση). Οι εξετάσεις – γνωματεύσεις επισυνάπτονται στο δελτίο υγειονομικής εξέτασης, το οποίο ο υποψήφιος εκτυπώνει από το περιβάλλον της αίτησης υποψηφίου και είναι εσώκλειστες σε φάκελο (στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου).

 

Επιπρόσθετα, ένα ακόμη απαραίτητο δικαιολογητικό είναι το δελτίο ιατρικού ιστορικού καθώς και συνημμένη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 υπογεγραμμένα από τον υποψήφιο, που θα προσκομιστούν στο εξεταστικό κέντρο σε εσώκλειστο φάκελο την πρώτη ημέρα των υγειονομικών εξετάσεων στην υγειονομική επιτροπή των ΠΚΕ (δεν μεταφορτώνεται στην ηλεκτρονική αίτηση). Το δελτίο ιατρικού ιστορικού και η συνημμένη υπεύθυνη δήλωση θα υπογράφονται από τον γονέα ή κηδεμόνα του υποψηφίου, για την περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ανήλικος, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία υποβολής, όπως παραπάνω.

 

Στη συνέχεια, το επόμενο αναγκαίο δικαιολογητικό για τη συμμετοχή στη διαδικασία είναι το πιστοποιητικό γέννησης ή ιθαγένειας ή οποιοδήποτε πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται από Δημόσια Αρχή και αποδεικνύει την ιθαγένεια. Σε κάθε περίπτωση, υφίσταται η δυνατότητα άντλησης των ανωτέρω πιστοποιητικών μέσω χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται από τη διαδικτυακή πύλη του Δημοσίου «gov.gr». Τέλος, οι υποψήφιοι της Σχολής Ικάρων (όλων των τμημάτων της) πρέπει επιπλέον, υποχρεωτικά να υποβάλουν πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος, που θα βεβαιώνει τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο Β2, ενώ θα ήταν παράλειψη να μην τονιστεί ότι για τις ειδικές κατηγορίες χρειάζονται επιπλέον δικαιολογητικά τα οποία και αναφέρονται αναλυτικά κατά περίπτωση στην προκήρυξη.

 

 

Χρονοδιάγραμμα ενεργειών

 

Οι Έλληνες εσωτερικού πρέπει να προχωρήσουν σε ηλεκτρονική υποβολή αίτησης – δικαιολογητικών από τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 24:00. Η έκδοση της κατάστασης υποψηφίων με ελλιπή δικαιολογητικά θα γίνει έως και την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024, ενώ η υποβολή ελλιπών δικαιολογητικών έως και την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 24:00. Τέλος, η έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και του προγράμματος διεξαγωγής αυτών (τόπος – χρόνος) θα γίνει την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024 έως και την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024.

 

 

 

Τα εξεταστικά κέντρα

 

Τα εξεταστικά κέντρα, με μέριμνα των οποίων θα διεξαχθούν οι προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των υποψηφίων για όλες τις στρατιωτικές σχολές, είναι η ΣΣΕ (στη Βάρη Αττικής), η ΣΝΔ (στον Πειραιά), η ΔΑΕ (στην Δεκέλεια Αττικής), η ΣΣΑΣ (στη Θεσσαλονίκη) και η ΣΜΥ (στα Τρίκαλα). Φυσικά, πρέπει να τονιστεί ότι η επιθυμία επιλογής του εξεταστικού κέντρου στο έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης αφορά μόνο στον τόπο προτίμησης, στον οποίο επιθυμεί να εξεταστεί ο κάθε υποψήφιος.

 

Οι υποψήφιοι για το τμήμα Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, οι οποίοι θα δηλώσουν ως εξεταστικό κέντρο άλλο πλην της ΔΑΕ, θα πρέπει επιπλέον να εξεταστούν έως τρεις ημέρες σε πρόσθετες υγειονομικές εξετάσεις και ψυχομετρικές δοκιμασίες στην Αθήνα με μέριμνα της ΔΑΕ/Β1, αφού πρωτίστως έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενήργησε το εξεταστικό κέντρο επιλογής τους. Ανεξάρτητα από το εξεταστικό κέντρο στο οποίο δηλώνει να εξεταστεί ένας υποψήφιος τονίζεται ότι, στην αίτηση υποψηφίου θα πρέπει να δηλώσει το σύνολο των σχολών για τις οποίες ενδιαφέρεται, γιατί θεωρείται ως αποτυχών στις προκαταρκτικές εξετάσεις για τις σχολές τις οποίες δεν έχει δηλώσει ότι ενδιαφέρεται.

 

Φυσικά, οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις από τα γραφεία ενημέρωσης κοινού (αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη) και τα εξεταστικά κέντρα. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων, οι επιτροπές ελέγχου των δικαιολογητικών όλων των εξεταστικών κέντρων θα ανακοινώσουν την κατάσταση των υποψηφίων που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά. Οι τελικές καταστάσεις των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί για να λάβουν μέρος στις ΠΚΕ θα κοινοποιηθούν στις εισόδους και στις ιστοσελίδες των εξεταστικών κέντρων.

 

Επισημαίνεται ότι, η μη αποστολή από τους υποψηφίους των ελλιπών δικαιολογητικών στην ορισμένη ημερολογιακή προθεσμία, αποτελεί αιτία αποκλεισμού τους από τις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής. Παράλληλα, οι υποψήφιοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη να μάθουν αν τα δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι και να τα συμπληρώσουν – διορθώσουν, αν απαιτείται. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών γίνεται από τα εξεταστικά κέντρα.

 

Τέλος, θα ήταν παράλειψη να μην τονιστεί ότι στην προκήρυξη παρουσιάζονται αναλυτικές πληροφορίες και για το επόμενο στάδιο που ακολουθεί μετά τις αιτήσεις, τη διενέργεια των προκαταρκτικών εξετάσεων των υποψηφίων. Σε κάθε περίπτωση συνίσταται οι υποψήφιοι πριν προβούν στην αίτηση να διαβάσουν προσεκτικά ολόκληρη την προκήρυξη.

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.