Κανονισμός λειτουργίας Δ.Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής

 

 

Το φως της δημοσιότητας είδε ο ειδικός κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Ειδικής Αγωγής που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, τον οποίο και θα δούμε αναλυτικά μέσα από την πάντα φιλόξενη στήλη του «www.filologikosistotopos.gr».

 

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

Αρχικά, πρέπει να τονιστεί ότι οι ειδικότητες που προσφέρονται κατ’ έτος από τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής καθορίζονται με βάση τις

ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της εθνικής οικονομίας και ανακοινώνονται από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, μέχρι την 31η Μαΐου εκάστου έτους.

 

Στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής εγγράφονται απόφοιτοι της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με αναπηρία, κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ή ισότιμων τίτλων σπουδών.

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι υποβάλουν αίτηση επιλογής στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής της επιλογής τους, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, η οποία ορίζεται στην ανακοίνωση έναρξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων επιλογής που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης. Στην αίτησή τους οι υποψήφιοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, κατά σειρά προτίμησης, για περισσότερες από μία ειδικότητες. Οι υποψήφιοι μπορούν, επίσης, να υποβάλουν αίτηση σε περισσότερα του ενός Δ.Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής.

 

Η αίτηση που υποβάλουν οι καταρτιζόμενοι, συνοδεύεται από ορισμένα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά αναπηρίας. Ειδικότερα, τα δικαιολογητικά για την επιλογή υποψηφίων καταρτιζόμενων των Ι.Ε.Κ. είναι καθορισμένα σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 4 της υπό

στοιχεία 160259/8-12-2021 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 5837), όπως εκάστοτε ισχύει, την οποία και οφείλει να συμβουλευτεί κάθε ενδιαφερόμενος.

 

Ως προς τα πιστοποιητικά αναπηρίας, αναγκαίο κρίνεται να τονιστεί ότι είναι απαραίτητη γνωμάτευση που χορηγείται από την υγειονομική επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Παράλληλα, οι απόφοιτοι των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) αιτούνται εγγραφή στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής, εφόσον προσκομίσουν σχετική γνωμάτευση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. κατόπιν θετικής εισήγησης του συλλόγου διδασκόντων του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. αποφοίτησης. Για τους υποψηφίους απόφοιτους ΕΝ.Ε.Ε.Γ.Υ.-Λ. ή κατόχους ισότιμων τίτλων σχολείων Ειδικής Αγωγής παλαιότερων ετών αρκεί η προσκόμιση της θετικής γνωμάτευσης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. χωρίς να απαιτείται θετική εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου αποφοίτησης.

 

Επιλογή καταρτιζόμενων

 

Η επιλογή των καταρτιζόμενων διεξάγεται με ευθύνη του διευθυντή και του υποδιευθυντή του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 20η Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Η αρχική επιλογή των καταρτιζόμενων διενεργείται βάσει μοριοδότησης για την οποία λαμβάνονται υπόψη ορισμένα κριτήρια που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 160259/8-12-2021 απόφασης που έχει προαναφερθεί. Για την αξιολόγηση και την τελική επιλογή των καταρτιζόμενων, οι υποψήφιοι, οι οποίοι προηγούνται στη σειρά κατάταξης βάσει της μοριοδότησής τους και αντιστοιχούν σε αριθμό μικρότερο ή ίσο με τον αριθμό των θέσεων που προσφέρονται, καλούνται σε διαδικασία συνέντευξης – αξιολόγησης προεπαγγελματικών δεξιοτήτων από το διευθυντή του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής.

 

Για την αξιολόγηση χρησιμοποιείται τύπος συνέντευξης – αξιολόγησης προεπαγγελματικών δεξιοτήτων με τη χρήση εντύπων υποδειγμάτων που επιλέγονται από το διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής σε συνεργασία με τον υποδιευθυντή και περιλαμβάνουν αξιολογούμενα στοιχεία που καθορίζουν αρχικά κατά πόσο ο καταρτιζόμενος μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του προγράμματος κατάρτισης με την προϋπόθεση της παροχής σε αυτόν όλων των απαραίτητων εύλογων προσαρμογών, στη συνέχεια εάν η ειδικότητα που έχει επιλέξει συνδέεται με την πρότερη εκπαίδευσή του και τις επιθυμίες του και τέλος εάν τίθενται ζητήματα ασφάλειας του καταρτιζόμενου κατά τη διάρκεια της εργαστηριακής εκπαίδευσης, εξαιτίας της κατηγορίας και της βαρύτητας της αναπηρίας του.

 

Για την αξιολόγηση του υποψήφιου καταρτιζόμενου, συντάσσεται υποχρεωτικά από το διευθυντή του Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής αιτιολογημένη θετική ή αρνητική εισήγηση, ως προς την εγγραφή και φοίτηση του υποψηφίου. Ο διευθυντής του Δ.Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής δύναται, με ειδικά τεκμηριωμένη απόφαση, να αποκλείσει από την εγγραφή υποψήφιο για τον οποίο διαπιστώνεται ότι δεν είναι δυνατή η φοίτησή του στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής. Στην περίπτωση αυτή, ο διευθυντής καλεί σε συνέντευξη τον υποψήφιο που έπεται στη σειρά κατάταξης και ούτω καθεξής, μέχρι την κάλυψη του συνόλου του αριθμού των θέσεων που προσφέρονται. Σύμφωνα με τον κανονισμό, ενστάσεις κατά της διαδικασίας της συνέντευξης δεν γίνονται δεκτές. Η ίδια διαδικασία επιλογής εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που κάποιος υποψήφιος επιθυμεί την εγγραφή του στο Γ’ εξάμηνο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο.

 

Οδηγοί κατάρτισης

 

Η κατάρτιση στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής διεξάγεται σύμφωνα με τους οδηγούς κατάρτισης που ισχύουν για τις εγκεκριμένες ειδικότητες για άτομα με αναπηρία. Σε περιπτώσεις λειτουργίας ειδικοτήτων, για τις οποίες δεν υπάρχει εξειδικευμένος για άτομα με αναπηρία οδηγός κατάρτισης χρησιμοποιείται εκείνος της αντίστοιχης ειδικότητας.

 

Φοίτηση στα Δημόσια  Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής

 

Ο μέγιστος αριθμός καταρτιζόμενων ανά τμήμα ανέρχεται στους δέκα καταρτιζόμενους. Η φοίτηση σε όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτική. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε κάθε μάθημα στο οποίο ο καταρτιζόμενος σημείωσε αριθμό ωριαίων απουσιών μικρότερο ή ίσο του δέκα πέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, στρογγυλοποιημένο στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. Σε περίπτωση που οι καταρτιζόμενοι συμμετέχουν αποδεδειγμένα σε προγράμματα θεραπείας και αποκατάστασης, ύστερα από απόφαση του διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής, το όριο του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να προσαυξάνεται κατά δέκα πέντε τοις εκατό (15%) ανά μάθημα. Η φοίτηση, σε κάθε άλλη περίπτωση, χαρακτηρίζεται ανεπαρκής.

 

 

 

Αξιολόγηση της φοίτησης

 

Για την αξιολόγηση της φοίτησης των καταρτιζόμενων στα Δ.Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της υπό στοιχεία 160259/8-12-2021 απόφασης που προαναφέραμε. Επιπρόσθετα, οι καταρτιζόμενοι, ειδικά, με αισθητηριακές αναπηρίες ακοής εξετάζονται γραπτά ή και προφορικά κατόπιν αίτησής τους με τη συνδρομή του διερμηνέα της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, ο οποίος υπογράφει και στο φύλλο των απαντήσεων, σε περίπτωση προφορικής εξέτασης, ως «παρών».

 

Πρακτική άσκηση – Μαθητεία

 

Για την προετοιμασία της ομαλής μετάβασης των καταρτιζόμενων του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής στην πρακτική άσκηση και στη μαθητεία, ο διευθυντής ή ο συντονιστής σύμβουλος του Γραφείου Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) του Δ.Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής φοίτησης του καταρτιζόμενου, επισκέπτονται την επιχείρηση ή τον οργανισμό, όπου έχει τοποθετηθεί ο καταρτιζόμενος για τη διενέργεια της πρακτικής άσκησης ή της μαθητείας.

 

Ειδικότερα, τουλάχιστον μία φορά πριν την τοποθέτηση του καταρτιζόμενου, με στόχο αφενός την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των υπευθύνων και των εργαζομένων του οργανισμού ή της επιχείρησης και, αφετέρου, τη διασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών προσβασιμότητας και καταλληλότητας του εργασιακού χώρου των πρακτικά ασκούμενων ή μαθητευόμενων καταρτιζόμενων. Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας τοποθέτησης του καταρτιζόμενου στον εργασιακό χώρο με στόχο την απρόσκοπτη μετάβαση και ένταξή του στο εργασιακό περιβάλλον, όποτε κριθεί απαραίτητο κατά τη διάρκεια του προγράμματος καθώς και μία φορά μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

 

Τέλος, ο συντονιστής σύμβουλος υπεύθυνος του Γ.Ε.Α.Σ. υποχρεούται, μετά την τελική επίσκεψή του, να συντάξει έκθεση αποτίμησης, λαμβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις του υπεύθυνου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας του φορέα υλοποίησης και στην οποία να αναφέρονται πιθανές περαιτέρω ενέργειες για τη μετάβαση των πρακτικά ασκούμενων ή μαθητευόμενων καταρτιζόμενων στην αγορά εργασίας.

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.