Ενημέρωση για τις απουσίες

 

Από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και αθλητισμού δόθηκαν οδηγίες τόσο για τις απουσίες μαθητών λόγω COVID-19 όσο και για τη λήψη μέτρων προστασίας με στόχο τη μείωση μετάδοσης λοιμώξεων του αναπνευστικού

 

 

Την ώρα που τα σχολεία συμπλήρωσαν μία εβδομάδα λειτουργίας μέσα στο 2024 είναι αλήθεια ότι σ’ αυτά ήδη παρατηρούνται αρκετές απουσίες μαθητών είτε λόγω COVID-19 είτε φυσικά λόγω γρίπης και ιώσεων. Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και αθλητισμού προέβη σε ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών λόγω COVID-19, ενώ παράλληλα δόθηκαν οδηγίες για τη λήψη μέτρων προστασίας με στόχο τη μείωση μετάδοσης λοιμώξεων του αναπνευστικού.

 

 

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

Απουσίες μαθητών λόγω COVID-19 για το σχολικό έτος 2023-2024

 

 Κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με τις απουσίες μαθητών και μαθητριών λόγω του COVID-19, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημέρωσε ότι με απόφαση του οικείου συλλόγου διδασκόντων των σχολικών μονάδων, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών έως πέντε εργάσιμων ημερών, που οφείλονται στη νόσηση από κορωνοϊό COVID-19, για το σχολικό έτος 2023-2024. Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως των γονέων / κηδεμόνων των μαθητών ή των ιδίων αν είναι ενήλικοι, μαζί με την οποία προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, επιδεικνυόμενης ταυτόχρονα στο διευθυντή – προϊστάμενο των σχολικών μονάδων της αντίστοιχης βεβαίωσης θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) ή μοριακού ελέγχου (PCR). Στην περίπτωση που ο μαθητής νοσηλευτεί αποδεδειγμένα σε νοσοκομείο λόγω νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 οι απουσίες του καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται για όλο το χρονικό διάστημα νοσηλείας του. Οι παραπάνω απουσίες είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις αριθμού απουσιών.

 

Στο σημείο αυτό καθότι περί απουσιών ο λόγος, σκόπιμο κρίνεται να υπενθυμίσουμε ότι η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων εξαρτάται εκτός από την επίδοσή τους κι από την τακτική τους φοίτηση στο σχολείο κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Ειδικότερα, η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

 

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών εφόσον το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114). Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες. Στην περίπτωση των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων και των Εσπερινών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων ισχύουν τα αριθμητικά όρια που προβλέπονται προσαυξημένα κατά δεκαέξι (16) απουσίες. Σε κάθε περίπτωση, όμως, πρέπει να επισημανθεί ότι υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις απουσιών που δεν λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της φοίτησης και μπορεί να τις αναζητήσει κανείς στο άρθρο 24 της απόφασης που αφορά τις απουσίες των μαθητών στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Επίσης, για τους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η φοίτησή τους θεωρείται επαρκής όταν: α) το σύνολο των επιπλέον απουσιών δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) των προβλεπόμενων από το οικείο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα και β) οι επιπλέον από τις προβλεπόμενες κάθε φορά δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες απουσίες οφείλονται αποδεδειγμένα στη συμμετοχή τους σε προγράμματα αποκατάστασης και θεραπείας που πιστοποιούνται από τον φορέα υλοποίησης.

 

 

Ενημέρωση γονέων – Υποχρεώσεις

γονέων μαθητών που απουσιάζουν

 

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο σχολείο κατά την εγγραφή του μαθητή σε αυτό. Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται ο μη υπολογισμός τους κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης.

 

Ο υπεύθυνος καθηγητής κάθε τμήματος οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες για την απουσία των μαθητών και να πληροφορείται τους λόγους της απουσίας τους με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως με τηλεφώνημα, με μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο – εφόσον οι γονείς / κηδεμόνες έχουν υποβάλει στο σχολείο σχετική υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση – ή στο κινητό τηλέφωνο των γονέων/κηδεμόνων (SMS), ή με επιστολή.

 

Εάν η επικοινωνία με τους γονείς / κηδεμόνες δεν είναι εφικτή ή εάν αυτοί αρνηθούν την επικοινωνία ή εάν για οποιονδήποτε άλλο λόγο είναι απαραίτητο, συγκαλείται το συμβούλιο του τμήματος για να εξετάσει την αναγκαιότητα χρήσης ενεργειών παιδαγωγικού χαρακτήρα, όπως, ενδεικτικά, η προσφυγή σε υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές ή κοινωνικές υπηρεσίες.

 

Σε περίπτωση που μαθητής έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο εκπαιδευτικός που είναι υπεύθυνος του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς / κηδεμόνες του μαθητή (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS ή με επιστολή), πληροφορείται το λόγο των απουσιών και ενημερώνει το διευθυντή του σχολείου. Μετά την πρώτη ενημέρωση των γονέων / κηδεμόνων, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο εκπαιδευτικός τους ενημερώνει τις πρώτες πέντε εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, εφόσον υπάρχει μεταβολή στον συνολικό αριθμό απουσιών.

 

Όταν πραγματοποιούνται απουσίες σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης της πρώτης ή τελευταίας ώρας), μεμονωμένες ή συνεχείς, χωρίς την άδεια του διευθυντή του σχολείου, αναζητούνται οι λόγοι και πραγματοποιούνται ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα που, ενδεχομένως, κρίνονται απαραίτητες. Οι απουσίες των μαθητών αθροίζονται και λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους. Τέλος, επισημαίνεται ότι οι μαθητές που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους εκπληρώνουν προσωπικά την υποχρέωση για τη γνωστοποίηση του λόγου απουσίας τους.

 

 

Ενημέρωση για τη λήψη μέτρων

προστασίας για τη μείωση μετάδοσης

λοιμώξεων του αναπνευστικού

 

 Σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), και προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης των λοιμώξεων του αναπνευστικού (λοιμώξεις από τον ιό SARS-CoV-2, γρίπη κ.α.) στο σχολικό περιβάλλον συστήνεται η τήρηση των ακόλουθων βασικών μέτρων από εκπαιδευτικούς, μαθητές και λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Ειδικότερα, συστήνεται το τακτικό πλύσιμο των χεριών όταν τα χέρια είναι εμφανώς λερωμένα (σαπούνι και νερό), πριν και μετά την προετοιμασία ή χορήγηση γεύματος, το γεύμα και τη χρήση της τουαλέτας. Το πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, θα ακολουθείται από προσεκτικό στέγνωμα με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης και απόρριψή τους στους κάδους απορριμμάτων. Εναλλακτικά, συστήνεται η εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος.

 

Επιπρόσθετα, συστήνεται ο καλός αερισμός των εσωτερικών χώρων διδασκαλίας και να ανοίγονται τα παράθυρα τακτικά για τη βελτίωση του αερισμού. Ωφέλιμο θα ήταν επίσης να αποφεύγονται οι ανεπαρκώς αεριζόμενοι χώροι με συνωστισμό ατόμων (π.χ. διάδρομοι, σκάλες, χρήση ασανσέρ), οι συγκεντρώσεις πολλών ατόμων (τήρηση φυσικών αποστάσεων) καθώς και το άγγιγμα προσώπου, μύτης, ματιών και στόματος. Βήχας ή φτέρνισμα συστήνεται να γίνεται στον αγκώνα ή σε χαρτομάντιλο, ενώ αν χρησιμοποιηθεί χαρτομάντιλο, θα πρέπει να

πεταχτεί προσεκτικά μετά από μία μόνο χρήση και να ακολουθήσει πλύσιμο των χεριών.

 

Εάν κάποιος μαθητής παρουσιάζει συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού (πονόλαιμο, βήχα, καταρροή) ή έχει θετικό αποτέλεσμα εργαστηριακού ελέγχου για αναπνευστικό παθογόνο όπως SARS-CoV-2, ιό γρίπης ή RSV, συστήνεται να παραμένει στο σπίτι και να περιορίσει τις επαφές του με άλλα άτομα. Η παραμονή στο σπίτι συστήνεται μέχρι την υποχώρηση ή βελτίωση των συμπτωμάτων και την ολοκλήρωση τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών σκευασμάτων).

 

Κλείνοντας, υπενθυμίζουμε ότι φτάνουμε αισίως στην ολοκλήρωση του πρώτου τετραμήνου για τους μαθητές των Γυμνασίων και των Λυκείων και σύντομα αναμένεται να δοθούν και οι βαθμολογίες τους. Καλή Χρονιά!

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.