Διαδικασία επιλογής διοικήσεων δημοσίων φορέων

 

Στην απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. ορίζονται τα ζητήματα που αφορούν στη διαδικασία επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, μεταξύ αυτών και των φορέων του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

 

 

Λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος και υποδεχθούμε το 2024 είναι αλήθεια ότι στην εκπαιδευτική -και όχι μόνο- επικαιρότητα κυριαρχεί το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, ζήτημα στο οποίο και θα αναφερθούμε αναλυτικά μέσα από την πάντα φιλόξενη στήλη του «www.filologikosistotopos.gr» όταν θα υπάρχουν στο τραπέζι όλα τα δεδομένα που αφορούν αυτά. Σήμερα, όμως, θα δούμε ορισμένα από τα βασικότερα ζητήματα που αφορούν στη διαδικασία επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας.

 

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

Αρχικά, πρέπει να τονιστεί ότι οι αιτήσεις υποψηφιότητας στη διαδικασία επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Α.Σ.Ε.Π. αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου. Η ηλεκτρονική μορφή των αιτήσεων καθορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π. με βάση τα οριζόμενα στην οικεία πρόσκληση, ενώ ο υποψήφιος, με βάση την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αφού εισέλθει στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π., συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδονται στον διαδικτυακό τόπο αυτού.

 

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην πρόσκληση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ημερών, με ειδικότερο προσδιορισμό της ημερομηνίας και ώρας έναρξης και λήξης αυτής, σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης  – υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά από το Α.Σ.Ε.Π.. Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, αποστέλλεται σχετική ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψηφίου, όπου αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση το χρόνο της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π..

 

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π., εκτός εάν με την προκήρυξη ορισθεί κατ’ εξαίρεση άλλος τρόπος υποβολής. Η ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης είναι αποκλειστικά ευθύνη του υποψηφίου. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια / πεδία της αίτησης, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια / πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα, κριτήρια ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα, κριτήρια, έστω και αν προσκομίζονται τα έγγραφα, υπό τον όρο ότι τα ανωτέρω αναγράφονται ρητά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι δυνατόν να εκδίδεται από το εποπτεύον υπουργείο για μία ή περισσότερες θέσεις ενός ή περισσότερων νομικών προσώπων της αρμοδιότητάς του. Με την πρόσκληση είναι δυνατό να περιορίζεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες υποβάλλεται υποψηφιότητα. Δεδομένου ότι η επεξεργασία των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, εάν ένα από τα προσόντα του υποψηφίου, όπως, ενδεικτικά, ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή η γνώση ξένης γλώσσας, αποτελεί ταυτόχρονα και βαθμολογούμενο κριτήριο κατάταξης και απαραίτητο πρόσθετο προσόν για την κατάταξή του, ο υποψήφιος υποχρεούται να συμπληρώσει τόσο το πεδίο που αντιστοιχεί στο βαθμολογούμενο κριτήριο κατάταξης, όσο και το πεδίο του κωδικού που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο απαραίτητο πρόσθετο προσόν. Παράλειψη συμπλήρωσης ενός εκ των ανωτέρω πεδίων συνεπάγεται τη μη αναγνώριση του προσόντος του οποίου η συμπλήρωση παραλείφθηκε από το οικείο πεδίο. Αντικατάσταση, διόρθωση ή συμπλήρωση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης μπορεί να γίνει μόνο ηλεκτρονικά και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

 

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συνοδεύεται από ορισμένα δικαιολογητικά. Ειδικότερα, α) φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης, β) παράβολο εκατό ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), γ) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, προκειμένου οι υποψήφιοι να αξιολογηθούν πληρέστερα κατά τη διαδικασία επιλογής από την αρμόδια επιτροπή.

 

Στο βιογραφικό σημείωμα, μπορούν να αναγράψουν οποιοδήποτε πληροφοριακό στοιχείο θεωρούν χρήσιμο (ενδεικτικά: ξένες γλώσσες, επιμόρφωση, σεμινάρια, δεξιότητες πληροφορικής καθώς και κάθε άλλη αναγκαία κατά την κρίση του υποψηφίου γνώση ή δεξιότητα. Για ειδικές δραστηριότητες, όπως συγγραφικό έργο, παρουσιάσεις / εισηγήσεις σε συνέδρια και ημερίδες, εκπροσώπηση σε συμβούλια, επιτροπές και ομάδες εργασίας, να αναγράφεται αντίστοιχα, το βιβλίο, το επιστημονικό περιοδικό/εκδοτικός οίκος, τόμος, έτος έκδοσης / δημοσίευσης και για τις δραστηριότητες που έχει εκδοθεί απόφαση ή ΦΕΚ ο αριθμός τους). Τα εν λόγω στοιχεία οι υποψήφιοι δεν τα προσκομίζουν, παρά μόνο εφόσον οι ίδιοι κρίνουν απαραίτητο στο στάδιο της διαδικασίας διεξαγωγής της συνέντευξης.

 

Επιπρόσθετα, είναι αναγκαίο η αίτηση να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα από την πρόσκληση έγγραφα, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, τίτλους σπουδών και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τονιστεί ότι όλα όσα αφορούν τη διαδικασία αναφέρονται αναλυτικά στην απόφαση γι’ αυτό και κρίνεται αναγκαίο κάθε ενδιαφερόμενος πριν προβεί στην αίτηση, να τη διαβάσει αναλυτικά ώστε να προχωρήσει τη διαδικασία δίχως προβλήματα.

 

Εξέταση ατόμων με αναπηρία

 

Παράλληλα, θα ήταν παράλειψη να μην τονιστεί ότι σύμφωνα με την απόφαση, στα άτομα με αναπηρία παρέχονται διευκολύνσεις για την ισότιμη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα. Ειδικότερα, υποψήφιοι που έχουν αναπηρία που τους δημιουργεί δυσχέρεια ως προς τη χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ), ενδεικτικά: τυφλοί, αμβλύωπες, δυσλεξικοί, καθώς και υποψήφιοι με νευρολογικά και ορθοπεδικά προβλήματα των άνω άκρων θα πρέπει απαραιτήτως: i) να το δηλώσουν στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης, και ii) να υποβάλουν με την αίτηση συμμετοχής τους: γνωμάτευση του αρμόδιου ιατρού (Παθολόγου ή Γενικού Ιατρού ή Νευρολόγου ή Ορθοπεδικού), είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, από την οποία να προκύπτει η συγκεκριμένη κατά περίπτωση πάθηση ή βλάβη και η συνεπεία αυτής δυσχερής συμμετοχή στη συγκεκριμένη εξέταση με χρήση Η/Υ. Προκειμένου περί υποψηφίων που πάσχουν από δυσλεξία, απαιτείται επιπλέον ειδική διαγνωστική έκθεση Δημοσίου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή Σταθμού, από την οποία να προκύπτει η εν λόγω πάθηση.

 

Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) θα ελέγξει τα συνυποβληθέντα δικαιολογητικά και αναλόγως της αναπηρίας θα ενημερώσει τους υποψηφίους ηλεκτρονικά ή/και τηλεφωνικά για τον τρόπο διευκόλυνσης της εξέτασής τους πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας, καθώς και για το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής της. Οι υποψήφιοι φέρουν την ευθύνη ενημέρωσης της υπηρεσίας για τυχόν αλλαγή των στοιχείων ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας που έχουν δηλώσει με την αίτησή τους.

 

Οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν προσκομίζουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή αυτά που προσκομίζουν δεν αποδεικνύουν ότι συντρέχουν λόγοι διευκόλυνσης λόγω αναπηρίας ενημερώνονται αρμοδίως. Εφόσον υποψήφιοι με αναπηρία κληθούν από τις αρμόδιες επιτροπές στο στάδιο της συνέντευξης, τους παρέχεται κάθε αντίστοιχη διευκόλυνση για την ισότιμη συμμετοχή στη διαδικασία.

 

Τέλος, για τη διενέργεια της εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία, το Α.Σ.Ε.Π. δύναται σύμφωνα να συγκροτεί Ειδική Επιτροπή, τριμελή ή πενταμελή, η οποία τελεί υπό την εποπτεία της Κ.Ε.Δ. και έχει την ευθύνη της οργάνωσης της εξέτασης, σύμφωνα με το πρόγραμμα της γραπτής εξέτασης.

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.