Δικαιούχοι ακαδημαϊκής ταυτότητας

Καθορίστηκαν οι κατηγορίες των δικαιούχων, η διαδικασία υποβολής αίτησης, έκδοσης και παραλαβής της ακαδημαϊκής ταυτότητας

 

 

Καθορίστηκαν με υπουργική απόφαση οι κατηγορίες των δικαιούχων, η διαδικασία υποβολής αίτησης, έκδοσης και παραλαβής της ακαδημαϊκής ταυτότητας γι’ αυτό και μέσα από την πάντα φιλόξενη στήλη του «www.filologikosistotopos.gr» θα δούμε σήμερα αναλυτικά όλα όσα αφορούν το ζήτημα.

 

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

Δικαιούχοι ακαδημαϊκής ταυτότητας

 

Αρχικά, πρέπει να επισημάνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), οι μεταδιδάκτορες, τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), το μόνιμο διοικητικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., οι ομότιμοι καθηγητές και τα αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. που διεξάγουν εκπαιδευτικό ή ερευνητικό έργο σε Α.Ε.Ι., καθώς και το έκτακτο προσωπικό που απασχολείται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών σε χώρους των Α.Ε.Ι. για την εκτέλεση έργων / προγραμμάτων που διαχειρίζονται οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. ή για τις ανάγκες των Εταιρειών Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Περιουσίας των Α.Ε.Ι., το προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και των τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 και το προσωπικό των Πανεπιστημιακών Κέντρων Έρευνας και Καινοτομίας των Α.Ε.Ι., εκδίδουν υποχρεωτικά ακαδημαϊκή ταυτότητα μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η οποία παρέχεται σε συνεργασία με την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. που εποπτεύεται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 

Στοιχεία της ακαδημαϊκής ταυτότητας – Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου

 

Επιπρόσθετα, στην απόφαση τονίζεται ότι η ακαδημαϊκή ταυτότητα αποτελεί μέσο φυσικής ταυτοποίησης και ψηφιακής αυθεντικοποίησης του δικαιούχου και για την έκδοσή της συλλέγονται τα ακόλουθα στοιχεία: α) όνομα, β) επώνυμο, γ) πατρώνυμο, δ) ακαδημαϊκή ιδιότητα του κατόχου, ε) φορέας, στ) μονάδα ή διοικητική δομή του φορέα όπου υπηρετεί ή φοιτά ο κάτοχός της, ζ) Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), η) πρόσφατη φωτογραφία, θ) τόπος μόνιμης κατοικίας, ι) ημερομηνία γέννησης του κατόχου ια) αριθμός μητρώου, όπου υφίσταται, του κατόχου και ιβ) διάρκεια ισχύος της ταυτότητας. Τα στοιχεία των περ. ζ) θ) και ι) συλλέγονται μόνο εφόσον κρίνονται απαραίτητα για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών, προνομίων και δυνατοτήτων ανά κατηγορία δικαιούχων.

 

Επιπλέον, για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), η ακαδημαϊκή τους ταυτότητα ενσωματώνει το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου που τους χορηγείται στο πλαίσιο κοινών υπουργικών αποφάσεων των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Υποδομών και Μεταφορών και οι οποίες ορίζουν σαφώς τους δικαιούχους, τα ανώτατα όρια των κομίστρων και τη διάρκεια ισχύος του δικαιώματος έκδοσης μειωμένου εισιτηρίου.

 

Χρονική διάρκεια και διακοπή ισχύος της ακαδημαϊκής ταυτότητας

 

Στους δικαιούχους, η ακαδημαϊκή ταυτότητα χορηγείται οποτεδήποτε το αιτηθούν. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα βρίσκεται σε ισχύ έως το χρονικό σημείο που ο κάτοχός της θα απωλέσει την ιδιότητά του με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο. Με την απώλεια της ιδιότητάς του, ο κάτοχος της ακαδημαϊκής ταυτότητας υποχρεούται να την παραδώσει αμελλητί στην αρμόδια υπηρεσία του φορέα του, η οποία προβαίνει σε ακύρωσή της.

 

Διαδικασία έκδοσης της ακαδημαϊκής ταυτότητας

 

Αναφορικά με τη διαδικασία αίτησης και έκδοσης της ακαδημαϊκής ταυτότητας επισημαίνεται ότι αυτή γίνεται αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά, μέσω υπηρεσίας κεντρικού πληροφοριακού συστήματος. Οι δικαιούχοι πιστοποιούνται στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα έκδοσης ακαδημαϊκής ταυτότητας, ακολουθώντας την προβλεπόμενη στην ηλεκτρονική υπηρεσία διαδικασία. Η πιστοποίηση πραγματοποιείται με τα ιδρυματικά διαπιστευτήρια των δικαιούχων μέσω της υποδομής ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., όπου αυτό είναι δυνατό.

 

Αν οι δικαιούχοι παρατηρήσουν οποιοδήποτε σφάλμα στα στοιχεία που παρέχονται από τον οικείο φορέα μέσω αυτής της διαδικασίας πιστοποίησης, οφείλουν να απευθυνθούν άμεσα στην αρμόδια υπηρεσία του φορέα τους προκειμένου να προχωρήσει στη σχετική διόρθωση. Εάν δεν παρέχεται πιστοποίηση μέσω του οικείου φορέα, ο δικαιούχος πιστοποιείται ακολουθώντας τις οδηγίες και τις απαιτήσεις του πληροφοριακού συστήματος.

 

Επιπλέον των στοιχείων που παρέχονται από τον οικείο φορέα μέσω της διαδικασίας πιστοποίησης ή εφόσον η πιστοποίηση μέσω του οικείου φορέα δεν είναι εφικτή, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα αναγκαία για την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας στοιχεία τους, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα, δηλώνοντας υπεύθυνα και καταχωρίζοντας μόνον αληθή, επίκαιρα και ορθά στοιχεία. Ειδικότερα, η φωτογραφία που οφείλουν να μεταφορτώσουν οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα, ιδίως ως προς την ανάλυση, τις διαστάσεις και το περιεχόμενό της.

 

Στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα της ακαδημαϊκής ταυτότητας, εκτός των στοιχείων της ακαδημαϊκής ταυτότητας συλλέγονται επιπλέον στοιχεία επικοινωνίας του δικαιούχου (ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας, αριθμός κινητού τηλεφώνου) αποκλειστικά για σκοπούς ενημέρωσης σχετικά με την πορεία της αίτησής του. Με την οριστική ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων των δικαιούχων, οι αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων φορέων ελέγχουν την ορθότητα των στοιχείων των αιτήσεων και εγκρίνουν, απορρίπτουν ή ζητούν τη διόρθωσή τους.

 

Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, καταστροφής, σφάλματος ή μεταβολής των δηλωθέντων για τους σκοπούς έκδοσης της ακαδημαϊκής ταυτότητας στοιχείων, οι δικαιούχοι δύνανται να αιτούνται την επανέκδοσή της από την αρμόδια υπηρεσία του φορέα τους. Μετά την ακύρωση της ταυτότητας από την αρμόδια υπηρεσία του οικείου φορέα, η διαδικασία έκδοσης νέας ταυτότητας πραγματοποιείται εξ αρχής όπως περιγράφεται ανωτέρω. Για την παραλαβή της επανεκδοθείσας ταυτότητας ο δικαιούχος φοιτητής οφείλει να καταβάλει το αντίστοιχο αντίτιμο, το οποίο καθορίζεται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με το ισχύον κόστος της κάρτας.

 

 

 

 

Εκτύπωση και παραλαβή

της ακαδημαϊκής ταυτότητας

 

Οι δικαιούχοι οφείλουν να επιλέξουν ηλεκτρονικά ένα από τα διατιθέμενα στο πληροφοριακό σύστημα σημεία από όπου επιθυμούν να παραλάβουν αυτοπροσώπως την ακαδημαϊκή ταυτότητα. Σημεία παράδοσης υπάρχουν σε όλους τους δήμους της Ελλάδας, στους οποίους λειτουργεί εμπλεκόμενος φορέας. Οι δικαιούχοι ειδοποιούνται ηλεκτρονικά στα στοιχεία επικοινωνίας που είχαν δηλώσει στο πληροφοριακό σύστημα για την άφιξη της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας στο επιλεγμένο σημείο παράδοσης.

 

Για τους φοιτητές, η ταυτότητα πρέπει να βρίσκεται στο σημείο παράδοσης εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ιδρυμάτων για την περίοδο 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου και εντός επτά εργασίμων ημερών για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 31 Αυγούστου. Αντίστοιχα, για τις ταυτότητες του προσωπικού των ιδρυμάτων και φορέων, η ταυτότητα θα πρέπει να βρίσκεται στο επιλεγμένο σημείο παράδοσης εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησής τους. Οι κατά τα ανωτέρω προθεσμίες παράδοσης των ακαδημαϊκών ταυτοτήτων εκκινούν από την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης του δικαιούχου από την αρμόδια υπηρεσία του εκάστοτε φορέα, και υπολογίζονται μέχρι τη μεταφορά – άφιξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας στο επιλεγμένο σημείο παράδοσης και την ειδοποίηση του ΚΠΣ της ΕΔΥΤΕ Α.Ε..

 

Κατόπιν της σχετικής ειδοποίησης, ο δικαιούχος μεταβαίνει αυτοπροσώπως στο σημείο παράδοσης και παραλαμβάνει την ακαδημαϊκή ταυτότητα επιδεικνύοντας την αστυνομική του ταυτότητα ή το ισχύον διαβατήριο ή την ισχύουσα άδεια οδήγησης. Σε περίπτωση παραλαβής από τρίτο πρόσωπο, απαιτείται να επιδεικνύεται σχετική ηλεκτρονική εξουσιοδότηση του δικαιούχου ή εναλλακτικά νόμιμη εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

 

Τέλος, η ακαδημαϊκή ταυτότητα παραμένει στο σημείο παράδοσης για έξι μήνες από την ημέρα της αποστολής της σχετικής ειδοποίησης προς τον δικαιούχο. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν προσέλθει για την παραλαβή της ακαδημαϊκής ταυτότητας εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η ταυτότητα ακυρώνεται. Στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να υποβάλει εκ νέου αίτηση για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας.

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.