Ξεκινά το «Εσωτερικό ERASMUS»

 

Αναλυτικές λεπτομέρειες για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη λειτουργία του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών

 

 Ξεκινάει το «Εσωτερικό ERASMUS» και για το λόγο αυτό καθορίστηκαν με απόφαση του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων οι όροι και οι προϋποθέσεις οργάνωσης και λειτουργίας του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών μεταξύ προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων, οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, η διαδικασία αναγνώρισης των πιστωτικών μονάδων των μετακινούμενων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας.

 

 

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Αρχικά, οφείλουμε να τονίσουμε ότι σκοπός του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών, το οποίο τίθεται σε λειτουργία από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, είναι η παροχή της δυνατότητας παρακολούθησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου τμήματος / μονοτμηματικής σχολής άλλου ΑΕΙ από αυτό που είναι εγγεγραμμένος ο φοιτητής, η παροχή περισσότερων επιστημονικών και ακαδημαϊκών προοπτικών για φοιτητές, η καλλιέργεια πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων και η προαγωγή της διεπιστημονικότητας των σπουδών.

 

Το πρόγραμμα αποτελεί καινοτομία, καθώς για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα σε προπτυχιακούς φοιτητές να παρακολουθήσουν για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο μαθήματα άλλων σχολών του ίδιου ή διαφορετικού επιστημονικού πεδίου σπουδών από αυτό που έχει επιλέξει και εισαχθεί ο φοιτητής. Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα οι φοιτητές να εξερευνήσουν νέες γνωστικές περιοχές, να αποκτήσουν διεπιστημονική αντίληψη, να διευρύνουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους και να αναπτύξουν νέες εμπειρίες σε ένα διαφορετικό ακαδημαϊκό περιβάλλον.

 

Το πρόγραμμα θα τεθεί σε λειτουργία για πρώτη φορά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 για αιτήσεις, και για μετακινήσεις από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε προπτυχιακός φοιτητής ή φοιτήτρια που

έχει ολοκληρώσει το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο του πρώτου έτους σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών που είναι εγγεγραμμένος/η, του/της υπολείπονται κατ’ ελάχιστον τριάντα πιστωτικές μονάδες για τη λήψη του πτυχίου, δεν έχει υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών, δεν έχει μετακινηθεί άλλη φορά στο πλαίσιο του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας κατά τη διάρκεια της φοίτησής του/ης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου και τέλος δεν έχει ενταχθεί σε καθεστώς μερικής φοίτησης κατά το εξάμηνο για το οποίο αιτείται συμμετοχής στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας.

 

Στο σημείο αυτό, πρέπει να τονιστεί ότι η προηγούμενη συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας φοιτητών/τριών ή ανταλλαγής φοιτητών/τριών στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή της πρωτοβουλίας ευρωπαϊκών πανεπιστημίων ή διμερών συμφωνιών μεταξύ πανεπιστημίων της ημεδαπής με πανεπιστήμια της αλλοδαπής δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού, ενώ οι φοιτητές μπορούν να συμμετάσχουν μία φορά έως την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου και την απονομή του τίτλου σπουδών. Ο ανώτατος αριθμός των φοιτητών/τριών που μπορούν να μετακινούνται ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο προς κάθε πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου ισούται με το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού των εισακτέων του τμήματος / μονοτμηματικής σχολής υποδοχής.

 

Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων το Μάιο κάθε έτους για τη μετακίνηση φοιτητών/τριών που πραγματοποιείται κατά το χειμερινό εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και το Νοέμβριο κάθε έτους για τη μετακίνηση φοιτητών/τριών που πραγματοποιείται κατά το εαρινό εξάμηνο του ίδιου ακαδημαϊκού έτους.

 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων πραγματοποιείται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Ειδικότερα, αυτά είναι το έτος σπουδών στο οποίο βρίσκεται ο/η υποψήφιος/α, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που διαθέτει ο/η υποψήφιος/α και οι λόγοι που επικαλείται ο/η υποψήφιος/α για την αποδοχή της αίτησής του/ης.

 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων από τη συνέλευση του τμήματος / της μονοτμηματικής σχολής γίνεται έως την 31η Ιουλίου κάθε έτους για τη μετακίνηση των φοιτητών/τριών που πραγματοποιείται κατά το χειμερινό εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και έως την 15η Δεκεμβρίου κάθε έτους για τη μετακίνηση των φοιτητών/τριών που πραγματοποιείται κατά το εαρινό εξάμηνο του ίδιου ακαδημαϊκού έτους.

 

Οι μετακινούμενοι/ες φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια της μετακίνησης – φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος / της μονοτμηματικής σχολής υποδοχής εντάσσονται στο αντίστοιχο εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό) του προγράμματος σπουδών που βρίσκεται κάθε μετακινούμενος/η φοιτητής/τρια, εφόσον προέρχεται από ομοειδές πρόγραμμα σπουδών και στο αντίστοιχο εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό) του πρώτου έτους του προγράμματος σπουδών, εφόσον προέρχεται από μη ομοειδές πρόγραμμα σπουδών.

 

Κατά το χρονικό διάστημα της φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος / της μονοτμηματικής σχολής υποδοχής έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φοιτητών/τριών του Α.Ε.Ι. υποδοχής σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του και τον κανονισμό προπτυχιακών σπουδών.

 

Φυσικά, πρέπει να τονιστεί ότι γίνεται αναγνώριση των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, αν το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος του Α.Ε.Ι. υποδοχής έχει χαρακτηριστεί ως ομοειδές με το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος προέλευσης, αναγνωρίζεται το σύνολο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που αξιολογήθηκε επιτυχώς ο/η φοιτητής/τρια και προσμετράται για την απονομή του τίτλου σπουδών το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που αντιστοιχούν σε αυτές.

 

Παράλληλα, αν το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος υποδοχής έχει χαρακτηριστεί ως μη ομοειδές με το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος προέλευσης, μπορεί να αναγνωρίζονται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στις οποίες αξιολογήθηκε επιτυχώς ο/η φοιτητής/τρια και να προσμετρώνται για την απονομή του τίτλου σπουδών οι πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν σε αυτές ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής, με ανώτατο όριο έως το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών.

 

Επιπρόσθετα, πρέπει να αναφερθεί ότι ισχύει η αναγνώριση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μετά από κατατακτήριες εξετάσεις καθώς

οι φοιτητές μπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση παρακολούθησης και αξιολόγησης σε μαθήματα ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος σπουδών, εφόσον αξιολογήθηκαν επιτυχώς στο πλαίσιο του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να αιτηθούν την αναγνώρισή τους και την προσμέτρηση των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων, ανεξαρτήτως αν τα μαθήματα και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες προσμετρήθηκαν για τη λήψη πτυχίου, ενώ χρειάζεται η ύλη των μαθημάτων / εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων να συμπίπτει με την ύλη του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου του τμήματος / της μονοτμηματικής σχολής. Τέλος, είναι αναγκαίο να ληφθεί απόφαση της συνέλευσης του τμήματος / της μονοτμηματικής σχολής που έχει την επιμέλεια οργάνωσης του προγράμματος.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.