Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία (ΕΑΨ)»

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία (ΕΑΨ)», θα ξεκινήσει στις 30 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:59 το μεσημέρι. Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι την κάλυψη των προσφερόμενων θέσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2023 και ώρα 11.59 π.μ.

Κατά την έναρξη των αιτήσεων στις 30 Μαρτίου 2023, οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα πεδία και να υποβάλλουν τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:

1.    Ευκρινές φωτοαντίγραφο  πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι. ή τίτλου α’ κύκλου σπουδών της αλλοδαπής, όπως απαιτείται από τις προϋποθέσεις εισαγωγής του προγράμματος*. Σε περίπτωση που πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής θα υποβάλετε ευκρινές φωτοαντίγραφο υπό την προϋπόθεση ότι το έγγραφο έχει επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο και θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών (η οποία καταργήθηκε στις 31.8.2021 σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 478 του ν. 4781/2021) ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο. Σημειώνεται ότι από 1.9.2021, οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν και να επιλέγουν μεταφραστή στην διεύθυνση: metafraseis.services.gov.gr ή μέσω της εφαρμογής «Πιστοποιημένοι Μεταφραστές» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης. Για την αξιολόγηση της αίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα εξεταστεί εάν το ίδρυμα φοίτησης του υποψηφίου εντάσσεται ή δύναται να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και εάν ο τίτλος του υποψηφίου εντάσσεται ή δύναται να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, εφόσον ο τίτλος σπουδών συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 307 του ν. 4957/2022, οφείλει να ζητήσει «Βεβαίωση Τόπου Σπουδών», η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι. ή σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής κατά την έννοια της παρ. β) του άρθρου 299 του ν. 4957/2022. Επιπρόσθετα στην περίπτωση αυτή δύναται να ζητηθούν περαιτέρω έγγραφα (πχ Παράρτημα Διπλώματος, αναλυτική βαθμολογία κ.ά).

2.    Πιστοποιητικά γνώσης αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2. Για την πιστοποίηση γνώσης ξένης γλώσσας, πρέπει να αποστείλετε τον ξενόγλωσσο τίτλο που κατέχετε (π.χ. First Certificate κ.ά.) ήπροσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί από το gov.gr στην οποία θα αναφέρεται το επίπεδο της γνώσης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις εισαγωγής.

3.  Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας σε μορφή pdf. Μόνο στην περίπτωση που δεν διαθέτετε αστυνομική ή άλλου είδους (π.χ. στρατιωτική ή σωμάτων ασφαλείας) ταυτότητα, υποβάλλετε ευκρινές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εντύπου πιστοποίησης ταυτοπροσωπίας.

4.  Σε περίπτωση που ανήκετε στις κατηγορίες Β ή Γ των προϋποθέσεων εισαγωγής (δείτε εδώ) θα πρέπει να υποβληθεί αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας ή σχετική βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης οποιουδήποτε μαθήματος ψυχολογίας, είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

5.  Μια (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας έγχρωμη σε μορφή jpeg.

6.  Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, για τη συμπλήρωση της φόρμας υποβολής αίτησης, απαιτούνται και προσωπικά στοιχεία όπως πχ ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ κ.ά.

* Οι προϋποθέσεις εισαγωγής του προγράμματος με τις προσφερόμενες κατηγορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

* Στην επιλογή των φοιτητών/τριών θα προηγηθούν όσοι/όσες έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Αιτήσεις στις οποίες δεν θα έχουν υποβληθεί τα έγγραφα προϋποθέσεων εισαγωγής στο πρόγραμμα θα απορρίπτονται.

H καταβολή της οικονομικής σας συμμετοχής, θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο με χρήση του κωδικού πληρωμής, αφού προχωρήσετε σε επιτυχή υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησής σας (τον κωδικό πληρωμής θα τον βρείτε στο πάνω μέρος της σελίδας επιβεβαίωσης επιτυχούς υποβολής της ηλεκτρονικής σας αίτησης).

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.