Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ´ Γυμνασίου: Επαναληπτικές ασκήσεις (2η, 4η, 6η & 8η ενότητα)

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Θυσία για την πατρίδα

 

 1. Να γράψετε τους άλλους βαθμούς των επιθέτων:

ΘΕΤΙΚΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ

ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ

 

 

εὐδαιμονεστάτους

 

 

μεγίστων

 

 

καλλίστων

 

 

τὸν κάλλιστον

ἀξίους

 

 

 

κρεῖττον

 

 

 1. Να γράψετε τα ρήματα στις υπόλοιπες εγκλίσεις στον χρόνο που βρίσκονται:

οριστική

υποτακτική

ευκτική

προστακτική

απαρέμφατο

μετοχή

ἔτυχον

 

 

 

 

 

κατέλιπον

 

 

 

 

 

ἐτελεύτησαν

 

 

 

 

 

θάπτονται 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Να γραφούν οι υπόλοιπες πτώσεις των ουσιαστικών:

ονομαστική

γενική

δοτική

αιτιατική

κλητική

ἀγῶνες

 

 

 

 

 

ἀνθρώπων

 

 

 

μνῆμαι

 

 

 

 

 

 

 

τὴν ἀρετήν

 

 

 

τῷ πολέμῳ

 

 

αἱ τιμαί

 

 

 

 

 

 

 

τὴν φύσιν

 

 

ῥώμης

 

 

 

 

θνητῶν σωμάτων

 

 

 

 

 

 1. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις:

 

 • οἵτινες ὑπὲρ μεγίστων καὶ καλλίστων κινδυνεύσαντες οὕτω τὸν βίον ἐτελεύτησαν
 • ἀγήρατοι μὲν αὐτῶν αἱ μνῆμαι (εἰσί)
 • ζηλωταὶ δὲ ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων αἱ τιμαί (εἰσί)
 • θνητῶν σωμάτων ἔτυχον
 • Ὥστε προσήκει τούτους εὐδαιμονεστάτους ἡγεῖσθαι
 • ἀθάνατον μνήμην διὰ τὴν ἀρετὴν αὑτῶν κατέλιπον.

 

5. Να βρείτε όσο περισσότερες ν.ε. σύνθετες λέξεις μπορείτε ομόρριζες του ρ. τυγχάνω και να σχηματίσετε μία πρόταση με τρεις από αυτές.

 

6. Να γράψετε φράσεις της ν.ε. που να περιλαμβάνουν τη λέξη «τύχη» και να δώσετε την ερμηνεία τους. Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται;

7. Να συμπληρωθούν τα κενά με λέξεις ομόρριζες του ρ. τυγχάνω:

α. Ήταν……………………. συγκυρία να βρεθούμε στην εξοχή και να έχει τέτοια κακοκαίρια,

β· Η……………………. του στις εισαγωγικές εξετάσεις γιορτάστηκε με μια μεγάλη δεξίωση.

γ. Τα γλυπτά του Παρθενώνα, αυτά τα……………………. του ελληνικού πολιτισμού, πρέπει να επιστρέφουν στην πατρίδα τους, 

δ. Πήρε για την εφημερίδα του μια ……………………. συνέντευξη από έναν μεγάλο πολιτικό. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Τα πλεονεκτήματα της ειρήνης

 

1Να γράψετε τους άλλους βαθμούς των επιθέτων:

ΘΕΤΙΚΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ

ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ

ἀσφαλῶς

 

 

 

εὐπορώτεροι

 

πολλοὺς 

 

 

 

 

μέγιστον

ἀδεῶς 

 

 

 

2. Να γράψετε τα ρήματα στις υπόλοιπες εγκλίσεις στον χρόνο που βρίσκονται:

οριστική

υποτακτική

ευκτική

προστακτική

απαρέμφατο

μετοχή

 

 

ἐξαρκέσειεν

 

 

 

ἀπεστέρηκεν

 

 

 

 

 

ἐποίησεν

 

 

 

 

 

διαβέβληκεν

 

 

 

 

 

τεταλαιπώρηκεν

 

 

 

 

 

 

ποιησώμεθα

 

 

 

 

οἰκήσομεν

 

 

 

 

 

ἐπιδώσομεν

 

 

 

 

 

ἐκλελοίπασιν

 

 

 

 

 

ἕξομεν

 

 

 

 

 

 

3Να γραφούν οι υπόλοιπες πτώσεις των ουσιαστικών:

ονομαστική

γενική

δοτική

αιτιατική

κλητική

 

 

 

πόλιν

 

 

 

τοῖς Ἕλλησιν

 

 

 

4. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους των αντωνυμιών:

 

ἡμῖν

Ο ίδιος τύπος στο β πρόσωπο.

 

Ἐγὼ

Ονομαστική πληθυντικού στο β πρόσωπο.

 

τούτων

Δοτική ενικού στο θηλυκό γένος.

 

αἳ 

Ο ίδιος τύπος στο ουδέτερο.

 

ὧν

Γενική ενικού αρσενικού και θηλυκού γένους.

 

 

5Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις:

 • εὐπορώτεροι γιγνοίμεθα
 • εἰ τήν τε πόλιν ἀσφαλῶς οἰκοῖμεν
 • Ἐγὼ μὲν γὰρ ἡγοῦμαι τούτων ὑπαρξάντων τελέως τὴν πόλιν εὐδαιμονήσειν.
 • μὲν τοίνυν πόλεμος ἁπάντων ἡμᾶς τῶν εἰρημένων ἀπεστέρηκεν
 • πολλοὺς κινδύνους ὑπομένειν ᾐνάγκασεν
 • Ἢν δὲ τὴν εἰρήνην ποιησώμεθα, […] μετὰ πολλῆς μὲν ἀσφαλείας τὴν πόλιν οἰκήσομεν
 • συμμάχους ἕξομεν ἅπαντας ἀνθρώπους

 

6. Να συμπληρώσετε τα κενά επιλέγοντας την κατάλληλη από τις λέξεις που δίνονται, αφού τη μεταφέρετε στον σωστό τύπο: περιμένω, μοναχός, μοναστικός, εμμονή, μοναστήρι.

α……………………..με ανυπομονησία τις διακοπές του Πάσχα, για να ξεκουραστεί.

β. Έχει…………………….με την καθαριότητα. Δεν ανέχεται το παραμικρό ίχνος σκόνης.

γ. Το Άγιον Όρος είναι μια αυτοδιοικούμενη…………………….πολιτεία.

δ. Στο αρχονταρίκι του, οι……………………. προσφέρουν νερό και λουκούμι στους επισκέπτες.

7. Να γράψετε ν.ε. λέξεις ετυμολογικά συγγενείς με τις παρακάτω: εμμένω, επιμένω, υπομένω, διαμένω, προσμένω.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Η μουσική εξημερώνει

 

 

 

1. Να γράψετε τους άλλους βαθμούς των επιθέτων:

ΘΕΤΙΚΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ

ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ

σκληρόν

 

 

πολλῇ 

 

 

 

 

τὸ πλεῖστον

 

 

2. Να γράψετε τα ρήματα στις υπόλοιπες εγκλίσεις στον χρόνο που βρίσκονται:

οριστική

υποτακτική

ευκτική

προστακτική

απαρέμφατο

μετοχή

ἐθίζονται

 

 

 

 

 

παρέπεται

 

 

 

 

 

χορεύουσι

 

 

 

 

 

 

 

3. Να γραφούν οι υπόλοιπες πτώσεις των ουσιαστικών:

ονομαστική

γενική

δοτική

αιτιατική

κλητική

οἱ παῖδες

 

 

 

 

 

 

 

ὄφελος

 

 

 

 

τοὺς ὕμνους

 

 

 

 

παιᾶνας

 

 

 

 

ἥρωας

 

 

 

αὐληταῖς

 

 

 

μαθημάτων

 

 

 

 

 

 

ψυχρότητα

 

 

 

 

στυγνότητα

 

 

 

Ἀρκάσι

 

 

 

4. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους των αντωνυμιών:

 

οἷς

Ο ίδιος τύπος στο θηλυκό.

 

ταῦτα

Ο ίδιος τύπος στον ενικό.

 

 

5. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις:

 • οἱ παῖδες ἐκ νηπίων ᾄδειν ἐθίζονται κατὰ νόμους τοὺς ὕμνους καὶ παιᾶνας
 • ἕκαστοι κατὰ τὰ πάτρια τοὺς ἐπιχωρίους ἥρωας καὶ θεοὺς ὑμνοῦσι·
 • ἥτις αὐτοῖς παρέπεται

 

6. Να γράψετε ν.ε. λέξεις ετυμολογικά συγγενείς με τις παρακάτω: εμμένω, επιμένω, υπομένω, διαμένω, προσμένω.

7. Να γράψετε λέξεις παράγωγες του ρ. χορεύω στην α.ε. που να δηλώνουν το πρόσωπο που ενεργεί, το αποτέλεσμα της ενέργειας, το επίθετο που παράγεται από το ρήμα.

8. Να αναλύσετε ετυμολογικά στα συνθετικά τους τις λέξεις της α.ε. χορηγός και χοροδιδάσκαλος.

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς

 

 

 • Να γράψετε τους άλλους βαθμούς των επιθέτων:

ΘΕΤΙΚΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ

ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ

 

μυθωδέστερόν

 

 

τῶν νεωτέρων

 

ἀγαθοῖς

 

 

εὐμενῶς

 

 

ἄξιον

 

 

 

 

 • Να γραφούν οι υπόλοιπες πτώσεις των ουσιαστικών:

ονομαστική

γενική

δοτική

αιτιατική

κλητική

 

 

 

ῥύακα

 

 

πυρὸς

 

 

 

 

 

 

πόλιν

 

 

 

 

τὸν πατέρα 

 

 

 

τοῖς ἀνδράσιν

 

 

 

 

 

τὴν ἀποχώρησιν

 

 

 

 

γονέας

 

 

 

 

χῶρον

 

 

τῶν εὐσεβῶν

 

 

 

 

 

 

τοὺς ταχεῖαν

 

 

 

τοῖς ἀγαθοῖς

 

 

 

 

 • Να αναγνωρίσετε συντακτικά τη δευτερεύουσα πρόταση:
 • Ὅθεν δὴ καὶ ἄξιον θεωρῆσαι τὸ θεῖον, ὅτι τοῖς ἀνδράσιν τοῖς ἀγαθοῖς εὐμενῶς ἔχει.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.