Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ´ Γυμνασίου : Ενότητα 6η – «Η μουσική εξημερώνει» (Κριτήριο αξιολόγησης)

 

Α’ Κείμενο

 

Μουσικήν […] πᾶσι μέν ἀνθρώποις ὄφελος ἀσκεῖν, Ἀρκάσι δέ καί ἀναγκαῖον. […] Παρά μόνοις γάρ Ἀρκάσι πρῶτον μέν οἱ παῖδες ἐκ νηπίων ᾄδειν ἐθίζονται κατά νόμους τούς ὕμνους καί παιᾶνας, οἷς ἕκαστοι κατά τά πάτρια τούς ἐπιχωρίους ἥρωας καί θεούς ὑμνοῦσι· μετά δέ ταῦτα […] πολλῇ φιλοτιμίᾳ χορεύουσι κατ’ ἐνιαυτόν τοῖς Διονυσιακοῖς αὐληταῖς ἐν τοῖς θεάτροις […] Καί τῶν μέν ἄλλων μαθημάτων ἀρνηθῆναί τι μή γιγνώσκειν οὐδέν αἰσχρόν ἡγοῦνται, τήν γε μήν ᾠδήν οὔτ’ ἀρνηθῆναι δύνανται διά τό κατ’ ἀνάγκην πάντας μανθάνειν, οὔθ’ ὁμολογοῦντες ἀποτρίβεσθαι διά τό τῶν αἰσχρῶν παρ’ αὐτοῖς νομίζεσθαι τοῦτο. […] Ταῦτά τέ μοι δοκοῦσιν οἱ πάλαι παρεισαγαγεῖν οὐ τρυφῆς καί περιουσίας χάριν, ἀλλά θεωροῦντες μέν τήν ἑκάστων αὐτουργίαν καί συλλήβδην τό τῶν βίων ἐπίπονον καί σκληρόν, θεωροῦντες δέ τήν τῶν ἠθῶν αὐστηρίαν, ἥτις αὐτοῖς παρέπεται διά τήν τοῦ περιέχοντος ψυχρότητα καί στυγνότητα τήν κατά τό πλεῖστον ἐν τοῖς τόποις ὑπάρχουσαν.

 

Β’ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 

  1. α. Να μεταφραστεί το απόσπασμα: «Μουσικήν … τοῖς θεάτροις». (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. β. Τι ήθελαν να πετύχουν οι Αρκάδες καθιερώνοντας την καλλιέργεια της μουσικής και του τραγουδιού; (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Να γραφτεί από ένα ομόρριζο στα νέα ελληνικά για τις παρακάτω λέξεις του κειμένου. (2 Μονάδες)

ἐθίζονται

 

γιγνώσκειν

 

ἡγοῦνται

 

ἀποτρίβεσθαι

 

 

  1. α Να γραφούν οι τύποι του Αορίστου β’ στο πρόσωπο, την έγκλιση και τη φωνή που βρίσκονται: (3 Μονάδες)

αἰσθάνομαι

 

ἔχει

 

εἰσφέρειν

 

λάμβανε

 

μανθάνῃς

 

φεύγοιμεν

 

 

  1. β. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι της ευκτικής (3 Μονάδες)

ἐθίζομαι: ενεστώτας μ.φ. γ’ εν.

 

ἐθίζομαι: ενεστώτας μ.φ. γ’ πληθ.

 

χορεύω: αόριστος μ.φ. β’ πληθ.

 

χορεύω: αόριστος μ.φ. β’ εν.

 

μανθάνω: αόριστος β’ ε.φ., α’ εν.

 

μανθάνω: αόριστος β’ ε.φ., α’ πληθ.

 

 

  1. α. Να χαρακτηριστούν ως προς το συντακτικό τους ρόλο οι λέξεις του κειμένου που είναι γραμμένες με έντονα γράμματα: (2 Μονάδες)

Mουσικήν […] πᾶσι μὲν ἀνθρώποις ὄφελος ἀσκεῖν

 

μετὰ δὲ ταῦτα […] πολλῇ φιλοτιμίᾳ χορεύουσι

 

τήν τήν γε μὴν ᾠδὴν οὔτ’ ἀρνηθῆναι δύνανται

 

θεωροῦντες μὲν τὴν ἑκάστων αὐτουργίαν

 

 

οἱ παῖδες ἐκ νηπίων ᾄδειν ἐθίζονται τοὺς ὕμνους καὶ παιᾶνας

 

ἕκαστοι τοὺς ἐπιχωρίους ἥρωας καὶ θεοὺς ὑμνοῦσι

 

  1. β. Να βρεθούν τα αντικείμενα των ρημάτων: ἐθίζονται, ὑμνοῦσι (2 Μονάδες)

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.