Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13

Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13

Ο Ξενοφώντας προσπαθεί να εμψυχώσει τους στρατιώτες του που βοήθησαν τον Κύρο στην εκστρατεία εναντίον του αδερφού του Αρταξέρξη και τώρα βρίσκονται χωρίς συμμάχους αποκλεισμένοι στα βάθη της Ασίας.

ἔπειτα δὲ ἀναμνήσω γὰρ ὑμᾶς καὶ τοὺς τῶν προγόνων τῶν ἡμετέρων κινδύνους, ἵνα εἰδῆτε ὡς ἀγαθοῖς τε ὑμῖν προσήκει εἶναι σῴζονταί τε σὺν τοῖς θεοῖς καὶ ἐκ πάνυ δεινῶν οἱ ἀγαθοί. ἐλθόντων μὲν γὰρ Περσῶν καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς παμπληθεῖ στόλῳ ὡς ἀφανιούντων τὰς Ἀθήνας, ὑποστῆναι αὐτοὶ Ἀθηναῖοι τολμήσαντες ἐνίκησαν αὐτούς. καὶ εὐξάμενοι τῇ Ἀρτέμιδι ὁπόσους κατακάνοιεν τῶν πολεμίων τοσαύτας χιμαίρας καταθύσειν τῇ θεῷ, ἐπεὶ οὐκ εἶχον ἱκανὰς εὑρεῖν, ἔδοξεν αὐτοῖς κατ’ ἐνιαυτὸν πεντακοσίας θύειν, καὶ ἔτι νῦν ἀποθύουσιν. ἔπειτα ὅτε Ξέρξης ὕστερον ἀγείρας τὴν ἀναρίθμητον στρατιὰν ἦλθεν ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, καὶ τότε ἐνίκων οἱ ἡμέτεροι πρόγονοι τοὺς τούτων προγόνους καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν. ὧν ἔστι μὲν τεκμήρια ὁρᾶν τὰ τρόπαια, μέγιστον δὲ μαρτύριον ἡ ἐλευθερία τῶν πόλεων ἐν αἷς ὑμεῖς ἐγένεσθε καὶ ἐτράφητε· οὐδένα γὰρ ἄνθρωπον δεσπότην ἀλλὰ τοὺς θεοὺς προσκυνεῖτε. τοιούτων μέν ἐστε προγόνων. οὐ μὲν δὴ τοῦτό γε ἐρῶ ὡς ὑμεῖς καταισχύνετε αὐτούς· ἀλλ᾽ οὐ πολλαὶ ἡμέραι ἀφ’ οὗ ἀντιταξάμενοι τούτοις τοῖς ἐκείνων ἐκγόνοις πολλαπλασίους ὑμῶν αὐτῶν ἐνικᾶτε σὺν τοῖς θεοῖς. καὶ τότε μὲν δὴ περὶ τῆς Κύρου βασιλείας ἄνδρες ἦτε ἀγαθοί·

Ερωτήσεις

1.Να μεταφράσετε το αποσπάσμα (ἔπειτα δὲ ἀναμνήσω γὰρ ὑμᾶς… ἐνίκησαν αὐτούς.).

Μονάδες 10

2. Πώς προσπαθεί να εμψυχώσει τους στρατιώτες του ο Ξενοφώντας στο παραπάνω απόσπασμα;

Μονάδες 10

3.α)Να εντοπίσετε έξι ουσιαστικά της α´ και β´ κλίσης στο παραπάνω απόσπασμα και να τα μεταφέρετε στην ίδια πτώση στον άλλο αριθμό.

β) Να εντοπίσετε και να καταγράψετε τέσσερις ρηματικούς τύπους, δύο σε αόριστο και δυο σε μέλλοντα, από το παραπάνω απόσπασμα.

Μονάδες 10

4.α) κατακάνοιεν, ἀγείρας, προσκυνεῖτε. Να βρείτε τα υποκείμενα των παραπάνω ρημάτων.

β) ὡς ἀφανιούντων, εὐξάμενοι, ἐνίκων, καταισχύνετε. Να βρείτε τα αντικείμενα των παραπάνω ρηματικών τύπων.

γ) Να βρείτε τρεις δευτερεύουσες προτάσεις στο παραπάνω απόσπασμα.

Μονάδες 10

Απαντήσεις

1.Στη συνέχεια θα σας υπενθυμίσω τους κινδύνους των προγόνων μας για να συνειδητοποιήσετε ότι ταιριάζει σε εσάς να είστε γενναίοι και ότι σώζονται οι ενάρετοι με τη βοήθεια των θεών ακόμα και μέσα από μεγάλες συμφορές. Όταν λοιπόν εκστράτευσαν οι Πέρσες και οι συνοδοί τους με μυριάδες στρατό για να εξαφανίσουν την Αθήνα, τόλμησαν μόνο οι Αθηναίοι να τους αντιμετωπίσουν και να τους νικήσουν.

2. Ο Ξενοφώντας προσπαθεί να εμψυχώσεις του στρατιώτες τους που βρίσκονται χωρίς συμμάχους αποκλεισμένοι στα βάθη της Ασίας. Αρχικά προτρέπει τους στρατιώτες να είναι γενναίοι, καθώς σώζονται οι ενάρετοι με τη βοήθεια των θεών ακόμα και μέσα από μεγάλες συμφορές. Τους υπενθυμίζει το κατόρθωμα των Αθηναίων εναντίον των Περσών, όταν οι τελευταίοι ήρθαν για να υποτάξουν τους Αθηναίους. Επιπλέον, τους θυμίζει την ήττα του Ξέρξη από τους προγόνους τους παρά το απειράριθμο στρατό που είχε συγκεντρώσει ο Πέρσης βασιλιάς. Τέλος, επισημαίνει ότι αυτοί είναι ελεύθεροι και πιστεύουν μόνο στους θεούς σε αντίθεση με τους Πέρσες που υποτάσσονται στον βασιλιά τους.

3. α) τῶν προγόνων:προγόνου

κινδύνους:κίνδυνον

τοῖς θεοῖς:τῷ θεῷ

στρατιὰν:στρατιάς

θάλατταν:θαλάττας

χιμαίρας:χίμαιραν

β) Αόριστος: ἐνίκησαν, ἔδοξεν, Μέλλοντας:καταθύσειν, ἀφανιούντων.

4. α) κατακάνοιεν:Ἀθηναῖοι, ἀγείρας:Ξέρξης, προσκυνεῖτε: ὑμεῖς

β) ὡς ἀφανιούντων:τὰς Ἀθήνας, εὐξάμενοι:τῇ Ἀρτέμιδι, ἐνίκων:τοὺς προγόνους, καταισχύνετε:αὐτούς.

γ)ἵνα εἰδῆτε:Δευτερεύουσα τελικά

ὅτε Ξέρξης ὕστερον ἀγείρας τὴν ἀναρίθμητον στρατιὰν ἦλθεν ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα:Δευτερευουσα χρονική

ὡς ὑμεῖς καταισχύνετε αὐτούς:Δευτερεύουσα ειδική


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.