Επιμόρφωση

Ιούν
02

Σεμινάριο:Μια σύγ­χρονη δι­δα­κτική πρό­ταση πέρα από τα στενά σύ­νορα των μα­θη­μά­των

Σας γνω­στο­ποιούμε ότι ο η Δια­κρα­τική, Διε­πι­στη­μο­νική εται­ρία ΣΥ.Ν.Θ.Ε.ΣΗ.: Ο Κύ­κλος των Εφ-ευρετικών Εκ­παι­δευ­τι­κών σε συ­νερ­γα­σία με το Ελ­λη­νο­α­με­ρι­κα­νικό Εκ­παι­δευ­τικό Ίδρυμα διορ­γα­νώ­νει Εκ­παι­δευ­τικό Σε­μι­νά­ριο με τί­τλο:

«Μια σύγ­χρονη δι­δα­κτική πρό­ταση πέρα από τα στενά σύ­νορα των μα­θη­μά­των:

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Ανακοινώσεις . Ενημέρωση
Περισσότερα
Ιούν
02

2ο Πα­νελ­λή­νιο Συ­νέ­δριο για την Δια Βίου Μά­θηση, την Κοι­νο­τική Εν­δυ­νά­μωση και την Επι­μόρ­φωση των Εκ­παι­δευ­τι­κών

Το δεύ­τερο Πα­νελ­λή­νιο Συ­νέ­δριο (community based) για την Διά Βίου Μά­θηση, την Εκ­παί­δευση Ενη­λί­κων και την Επι­μόρ­φωση των Στε­λε­χών (Εκ­παι­δευ­τι­κών, Πο­λι­τι­σμι­κών, Αυ­το­διοι­κη­τι­κών) με θέμα ‘Κρήτη-Χανιά 2016: Ο ΤΟ­ΠΟΣ ΔΙ­ΚΤΥΩ­ΝΕ­ΤΑΙ Η ΠΟΛΗ ΜΑ­ΘΑΙ­ΝΕΙ’ θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί και φέ­τος για δεύ­τερη συ­νεχή χρο­νιά από την Πα­ρα­σκευή 3 Ιου­νίου μέ­χρι και την Κυ­ριακή 5 Ιου­νίου 2016 στο Πνευ­μα­τικό Κέ­ντρο Χα­νίων και στο 3ο Δη­μο­τικό Σχο­λείο Χα­νίων (επί της οδού Κο­ραή).

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Ανακοινώσεις . Ενημέρωση
Περισσότερα
Ιούν
02

Π.Πάντος, Χ.Πολίτης, Ημερήσιος και περιοδικός Τύπος: επιμέλεια κειμένων ή επιμέλεια ύλης;

Με το ζήτημα της επιμέλειας στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο θα ασχοληθεί το Σεμινάριο Αυτομόρφωσης του ΣΜΕΔ την Κυριακή 5 Ιουνίου (7 μ.μ.).

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Ανακοινώσεις . Ενημέρωση
Περισσότερα
Ιούν
02

Οδηγίες Διαμόρφωσης Εργασιών για το ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, που θα πραγματοποιηθεί στην Κοζάνη, στις 25-26 Ιουνίου

Διατυπώνονται ο σκοπός, οι επιμέρους στόχοι και η μεθοδολογία της εργασίας που ακολουθήθηκε. Ακολουθήστε το υπόδειγμα αυτού του κειμένου για να διαμορφώσετε τους τίτλους, τα ονόματα συγγραφέων, τις ενότητες, τις εικόνες, τη βιβλιογραφία κ.α. Για να δείτε τη μορφοποίηση απλά τοποθετείστε τον κέρσορα πάνω σε κάθε λέξη. Τα αρχεία να είναι της μορφής .doc ή .docx.

Από Μαριαρένα Πάλλα | Ανακοινώσεις . Ενημέρωση
Περισσότερα
Ιούν
02

Αποτίμηση του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα Κοινωνία και Σχολείο: μία σχέση υπό διαπραγμάτευση

Ολοκληρώθηκαν, σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα και εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή, την Κυριακή 15 Μαΐου, στο Λιμάνι Χερσονήσου, οι εργασίες του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου: Κοινωνία και Σχολείο: Μια σχέση υπό διαπραγμάτευση, που διοργάνωσε, για πρώτη φορά, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης,

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Ανακοινώσεις . Ενημέρωση
Περισσότερα
Ιούν
02

Προκήρυξη ΠΜΣ “Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης” 2016-2017 – παράταση αιτήσεων

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ «Εκπαιδευτική Πολιτική & ∆ιοίκηση της Εκπαίδευσης» αποφάσισε οµόφωνα να παρατείνει τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για το ΠΜΣ του νέου ακαδηµαϊκού έτους 2016-2017 έως και την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016.

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Ανακοινώσεις . Ενημέρωση
Περισσότερα