Μηχανογραφικό δελτίο αλλοδαπών

 

Ανακοινώθηκαν οι λεπτομέρειες που αφορούν τη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης – μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή αλλοδαπών – αλλογενών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έτους 2024

 

 

 

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αρχίζει πλέον η περίοδος των μηχανογραφικών δελτίων. Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό σήμερα θα δούμε τη διαδικασία που αφορά το μηχανογραφικό δελτίο αλλοδαπών – αλλογενών, μέσα από την πάντα φιλόξενη στήλη του «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ». Παράλληλα, ανακοινώθηκε η δυνατότητα κατάταξης αποφοίτων των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Ανάπτυξης σε τμήματα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με κύριο αντικείμενο τις τουριστικές σπουδές.

 

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

Αρχικά, πρέπει να τονιστεί ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι αλλοδαποί – αλλογενείς, που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) αίτηση – μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων που επιθυμούν να εισαχθούν, από τις 13:00 της Τρίτης 2 Ιουλίου μέχρι και τις 23:59 της Τρίτης 9 Ιουλίου 2024.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, την οποία οι υποψήφιοι θα αναζητήσουν στη διαδρομή «https://exams-foreigner.it.minedu.gov.gr» θα είναι προσβάσιμη όλο το 24ωρο και οι υποψήφιοι θα μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση – μηχανογραφικό δελτίο από τις χώρες του εξωτερικού, χωρίς κατ’ ανάγκη να μετακινηθούν στην Ελλάδα, για το σκοπό αυτό. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε κατηγορία υποψηφίου θα κατατεθούν στη γραμματεία του τμήματος ή της σχολής επιτυχίας, στις ημερομηνίες που θα οριστούν για την εγγραφή των επιτυχόντων.

Οι υποψήφιοι πριν την υποβολή, οφείλουν να μελετήσουν τις «Οδηγίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των αλλοδαπών – αλλογενών έτους 2024», οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «www.minedu.gov.gr» (εικονίδιο «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ», ενότητα «Αλλοδαποί – Αλλογενείς», «Ανακοινώσεις»), προκειμένου να βεβαιωθούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της κατηγορίας, όπου δηλώνουν ότι ανήκουν και ότι διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατηγορία τους. Υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση – μηχανογραφικό δελτίο με την κατηγορία «Αλλοδαπών -Αλλογενών» για το έτος 2024, δεν δικαιούνται να υποβάλουν και αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο με την κατηγορία «Έλληνες του Εξωτερικού» για το ίδιο έτος.

Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή και οριστικοποίηση της αίτηση – μηχανογραφικού τους δελτίου, πρέπει να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες ενέργειες. Ειδικότερα, να εκτυπώσουν απευθείας από την εφαρμογή ένα αντίγραφο της αίτησης – μηχανογραφικού δελτίου, το οποίο οι υποψήφιοι, θα υπογράψουν σε όλες τις σελίδες καθώς και ένα αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης που προβλέπεται στα δικαιολογητικά, το οποίο θα υπογράψουν.

Επιπλέον, οφείλουν να αποστείλουν τα ανωτέρω έγγραφα στην Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Αιτήσεων – Μηχανογραφικών Δελτίων Αλλοδαπών – Αλλογενών για το έτος 2024 μαζί με μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας, μία φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου με φωτογραφία που να πιστοποιεί την ταυτότητα του υποψηφίου, ένα φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης δευτε­ροβάθμιας εκπαίδευσης από το επικυρωμένο όμως, από δικηγόρο, πρωτότυπο ή επίσημο αντίγραφο του πρωτοτύπου, συνοδευόμενο από φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασής του στην ελληνική γλώσσα καθώς και ένα φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης αντιστοιχίας ξένων τίτλων γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ξένων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό από τη διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ή από τις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους συντονιστές εκπαίδευσης των ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού καθώς και βεβαίωση αναγωγής βαθμολογίας σε περίπτωση που ο βαθμός δεν είναι στην εικοσάβαθμη κλίμακα, η οποία να έχει εκδοθεί από τη διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ή από τις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους συντονιστές εκπαίδευσης των ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού.

Η μέση γενική βαθμολογία πρέπει να εκφράζεται σε εικοσάβαθμη (0-20) κλίμακα, με άριστα το 20 και ελάχιστο το 0. Για τους τίτλους δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης της αλλοδαπής απαιτείται η ισοτιμία αυτών και η έκδοση βεβαίωσης ισοτιμίας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και στη συνέχεια αναγωγή της βαθμολογίας αυτών από τη διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους συντονιστές εκπαίδευσης των ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού. Στις περιπτώσεις ξένων τίτλων από ξένα σχολεία της ημεδαπής απαιτείται επιπλέον και βεβαίωση ισοτιμίας από τις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής.

Καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης είναι η Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024. Η αποστολή θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά και μόνο με ταχυμεταφορά (courier) και ώρες 10:00 με 14:00 με τα εξής στοιχεία: «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ», «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ», ΤΜΗΜΑ B’ γρ. 0091, Ανδρ. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15122, Μαρούσι – Αθήνα, Ελλάδα» με την ένδειξη για την Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Αιτήσεων – Μηχανογραφικών Δελτίων Αλλοδαπών- Αλλογενών για το έτος 2024. Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας υποβολής δεν θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις – μηχανογραφικά δελτία καθώς κλειδώνει το σύστημα.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι οι υποψήφιοι οφείλουν κατά την υποβολή της αίτησης – μηχανογραφικού δελτίου να διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία μετά την εισαγωγή τους θα καταθέσουν στη γραμματεία του τμήματος ή της σχολής επιτυχίας, η οποία και θα προβεί στον έλεγχο για την πληρότητα και τη νομιμότητά τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους.

Αν κατά τη διάρκεια διενέργειας του ελέγχου των απαραίτητων δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες, λόγω υποβολής ψευδών ή μη νομίμων δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες διαγράφονται με απόφαση του τμήματος ή της σχολής και αποκλείονται κατά τα δύο επόμενα ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα τμήματα και τις σχολές. Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι των ανωτέρω κατηγοριών δεν θα έχουν δικαίωμα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις διατάξεις αυτές, αν έχουν ήδη εισαχθεί με την εν λόγω κατηγορία και έχουν αποκτήσει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας.

Αλλαγή τμήματος επιτρέπεται μέχρι και το αμέσως επόμενο έτος από αυτό της πρώτης εισαγωγής. Επομένως, μόνον υποψήφιοι που είχαν εισαχθεί σε κάποιο τμήμα το έτος 2023, μπορούν να συμμετάσχουν εκ νέου στη φετινή διαδικασία επιλογής εφόσον επιθυμούν να εισαχθούν σε διαφορετικό τμήμα από εκείνο στο οποίο είχαν πετύχει.

 

Δυνατότητα κατάταξης αποφοίτων

των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής

Ανάπτυξης σε τμήματα Ανώτατων

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

με κύριο αντικείμενο τις τουριστικές σπουδές

 

Τη δυνατότητα κατάταξης αποφοίτων των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Ανάπτυξης σε τμήματα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με κύριο αντικείμενο τις τουριστικές σπουδές, ανακοίνωσαν τα υπουργεία Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού και Τουρισμού, στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της δημόσιας εκπαίδευσης και αναβάθμισης του νευραλγικού για την ελληνική οικονομία κλάδου του Τουρισμού.

Με διάταξη στο υπό συζήτηση και ψήφιση νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού με τίτλο «Ενίσχυση των τουριστικών υποδομών και της τουριστικής εκπαίδευσης, επικαιροποίηση του πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος των ξεναγών και των χρονομεριστικών μισθώσεων», δίνεται λύση στο ζήτημα του επιπέδου σπουδών των αποφοίτων ΑΣΤΕ και μια νέα προοπτική για το σπουδαίο αυτό ανθρώπινο κεφάλαιο που στελεχώνει τις τουριστικές επιχειρήσεις με όραμα, θέληση και εξειδικευμένη κατάρτιση.

Τέλος, όπως χαρακτηριστικά τονίζεται στην ανακοίνωση, «το όφελος αυτής της εξέλιξης είναι διττό. Αφενός επιτρέπει τη διατήρηση του επαγγελματικού χαρακτήρα του προγράμματος σπουδών των ΑΣΤΕ, οι απόφοιτοι των οποίων, ακριβώς γι’ αυτόν το λόγο, έχουν μεγάλη ζήτηση και απορρόφηση από την τουριστική αγορά εργασίας, ενώ αφετέρου αποκτούν όλα τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα που έχουν οι απόφοιτοι των ΑΕΙ».

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.