Αρχαία Ελληνικά Α´ Γυμνασίου: Επαναληπτικές ασκήσεις (Ενότητες 2, 3, 4, 6 & 7)

0
2413

Αρχαία Ελληνικά Α´ Γυμνασίου: Επαναληπτικές ασκήσεις (Ενότητες 2, 3, 4, 6 & 7)

Ενότητα 2: Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα

 Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα αποτέλεσε πρότυπο για πολλές αρχαίες ελληνικές πόλεις. Ιδεώδες της ήταν να γίνουν οι νέοι «καλοὶ κἀγαθοί». Αυτό επιτυγχανόταν με την άσκηση του σώματός τους, ώστε αυτό να αποκτήσει ευρωστία και ομορφιά, και της ψυχής τους, ώστε να γίνουν ενάρετοι.

 

 

Ἐν Ἀθήναις τοὺς παῖδας μετ’ ἐπιμελείας διδάσκουσι καὶ νουθετοῦσι. Πρῶτον μὲν καὶ τροφὸς καὶ μήτηρ καὶ παιδαγωγὸς καὶ αὐτὸς ὁ πατὴρ ἐπιμελοῦνται ὅπως βέλτιστος γενήσεται ὁ παῖς, διδάσκοντες ὅτι τὸ μὲν δίκαιον, τὸ δὲ ἄδικον καὶ τόδε μὲν καλόν, τόδε δὲ αἰσχρόν ἐστι. Εἶτα δέ, ἐπειδὰν οἱ παῖδες εἰς ἡλικίαν ἔλθωσιν, οἱ γονεῖς εἰς διδασκάλων πέμπουσιν, ἔνθα οἱ μὲν γραμματισταὶ ἐπιμελοῦνται ὅπως γράμματα μάθωσιν καὶ τὰ γεγραμμένα ἐννοῶσι, οἱ δὲ κιθαρισταὶ τῷ κιθαρίζειν ἡμερωτέρους αὐτοὺς ποιεῖν πειρῶνται καὶ τὰς τῶν παίδων ψυχὰς πρὸς τὸν ῥυθμὸν καὶ τὴν ἁρμονίαν οἰκειοῦσι. Ἔτι οἱ παῖδες ἐν γυμνασίοις καὶ παλαίστραις φοιτῶσιν, ἔνθα οἱ παιδοτρίβαι βελτίω τὰ σώματα αὐτῶν ποιοῦσι, ἵνα μὴ ἀναγκάζωνται ἀποδειλιᾶν διὰ τὴν τῶν σωμάτων πονηρίαν.

Πλάτων, Πρωταγόρας 325c-326c (ελεύθερη διασκευή)

 

Ερωτήσεις

 1. Ποιοι είχαν την ευθύνη για τα πρώτα στάδια της αγωγής των παιδιών στην αρχαία Αθήνα;
 2. Σε ποια σχολεία φοιτούσαν οι μικροί Αθηναίοι, από ποιες ειδικότητες δασκάλων εκπαιδεύονταν και τι μάθαιναν από τον καθένα;
 3. Να εντοπίσετε μέσα στο κείμενο στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι οι Αθηναίοι έδιναν μεγάλη σημασία στην πολύπλευρη εκπαίδευση των παιδιών.

 

Να συμπληρώσετε τις υπόλοιπες πτώσεις των ουσιαστικών:

 

Ονομαστική

Γενική

Δοτική

Αιτιατική

Κλητική

Εν.

τροφὸς

 

 

 

 

Πλ.

 

 

 

 

 

Εν.

 

ἐπιμελείας

 

 

 

Πλ.

 

 

 

 

 

Εν.

 

 

 

ἡλικίαν

 

Πλ.

 

 

 

 

 

Εν.

 

 

 

 

 

Πλ.

 

διδασκάλων

 

 

 

Εν.

 

 

 

 

 

Πλ.

κιθαρισταὶ

 

 

 

 

Εν.

 

 

 

 

 

Πλ.

 

 

 

 

 

Εν.

 

 

 

 

 

Πλ.

 

 

 

ψυχὰς

 

Εν.

 

 

 

ῥυθμὸν

 

Πλ.

 

 

 

 

 

 

Ενότητα 3: Επαγγέλματα των αρχαίων Αθηναίων

 

Μια εξέχουσα πόλη, όπως η Αθήνα του 5ου αι. π.Χ., ήταν εύλογο να παρουσιάζει αυξημένες ανάγκες για προϊόντα και υπηρεσίες. Τις ανάγκες αυτές κάλυπταν ποικίλες κατηγορίες επαγγελματιών, από τους οποίους άλλοι ήταν ελεύθεροι πολίτες και άλλοι μέτοικοι ή και δούλοι.

 

Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ σώματος τροφὴν ἑαυτῷ καὶ τοῖς οἰκείοις ἐσπούδαζε, τοῦτ’ αὐτὸ δ’ ἐποίουν Ξένων ὁ ἔμπορος καὶ Ξενοκλῆς ὁ κάπηλος. Πολύζηλος ἀπὸ ἀλφιτοποιίας ἑαυτὸν καὶ οἰκέτας ἔτρεφε, ἔτι δὲ πολλάκις τῇ πόλει ἐλειτούργει. Γλαύκων ὁ Χολαργεὺς ἐγεώργει καὶ βοῦς ἔτρεφε, Δημέας δὲ ἀπὸ χλαμυδουργίας διετρέφετο, Μεγαρέων δ’ οἱ πλεῖστοι ἀπὸ ἐξωμιδοποιίας. Οὐκ ὀλίγοι τῶν πολιτῶν τέχνην τινὰ ἐξεμάνθανον, οἷον τὴν τῶν λιθοξόων, κεραμέων, τεκτόνων, σκυτοτόμων, καὶ πλεῖστα ἐπιτήδεια τῷ βίῳ ἐξειργάζοντο.

Ξενοφῶν, Ἀπομνημονεύματα 2.7.6 (ελεύθερη διασκευή)

 

Ερωτήσεις

 1. Να αναφέρετε στηριζόμενοι στο κείμενο επαγγέλματα των αρχαίων Αθηναίων.
 2. Σε ποια επαγγελματική δραστηριότητα διακρίθηκαν οι Αθηναίοι εξαιτίας της αδυναμίας της γης τους να τους συντηρήσει; Ποια επαγγέλματα που αναφέρονται στο κείμενο σχετίζονται με αυτή τη δραστηριότητα; 
 3. Ποια συμπεράσματα βγάζετε για την οικονομία της Αθήνας με βάση τα επαγγέλματα που περιγράφονται στο απόσπασμα;

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 1. Να συμπληρώσετε τις υπόλοιπες πτώσεις των ουσιαστικών:

 

Ονομαστική

Γενική

Δοτική

Αιτιατική

Κλητική

Εν.

 

 

βίῳ

 

 

Πλ.

 

 

 

 

 

Εν.

 

 

 

 

 

Πλ.

 

 

 

τὰ ἀναγκαῖα

 

Εν.

 

 

 

 

 

Πλ.

 

 

τοῖς οἰκείοις

 

 

Εν.

κάπηλος

 

 

 

 

Πλ.

 

 

 

 

 

Εν.

 

 

 

 

 

Πλ.

 

 

 

οἰκέτας

 

Εν.

 

 

 

 

 

Πλ.

 

λιθοξόων

 

 

 

Εν.

 

 

 

τέχνην

 

Πλ.

 

 

 

 

 

 

 1. Να γράψετε τους υπόλοιπους χρόνους του ρήματος:

 

Ενεστώτας

 

Παρατατικός

ἐσπούδαζε

Μέλλοντας

 

Αόριστος

 

Παρακείμενος

 

Υπερσυντέλικος

 

 

 

 

 

Ενότητα 4: Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας

 

Ο Λουκιανός (γεννήθηκε το 120 μ.Χ. περίπου) καταγόταν από τη Συρία. Άριστος γνώστης της ελληνικής γλώσσας, στρέφεται με το έργο του εναντίον καθιερωμένων αντιλήψεων και καυτηριάζει τα κακώς κείμενα της εποχής του. Ένα σημαντικό έργο του είναι η Ἀληθὴς Ἱστορία, που αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της δημιουργικής φαντασίας και του ανήσυχου πνεύματός του. Σε αυτό, με χαριτωμένο λόγο και περιπαικτική διάθεση, σατιρίζει τα περιπετειώδη μυθιστορήματα της εποχής του επινοώντας ένα υπερπόντιο ταξίδι που τον οδηγεί σε μια απίστευτη συνάντηση…

 

Πλέομεν ὅσον τριακοσίους σταδίους καὶ νήσῳ μικρᾷ καὶ ἐρήμῃ προσφερόμεθα. Μείναντες δὲ ἡμέρας ἐν τῇ νήσῳ πέντε, τῇ ἕκτῃ ἐξορμῶμεν καὶ τῇ ὀγδόῃ καθορῶμεν ἀνθρώπους πολλοὺς ἐπὶ τοῦ πελάγους διαθέοντας, ἅπαντα ἡμῖν προσεοικότας καὶ τὰ σώματα καὶ τὰ μεγέθη, πλὴν τῶν ποδῶν μόνων· ταῦτα γὰρ φέλλινα ἔχουσιν· ἀφ’ οὗ δή, οἶμαι, καὶ καλοῦνται Φελλόποδες. Θαυμάζομεν οὖν ὁρῶντες οὐ βαπτιζομένους, ἀλλὰ ὑπερέχοντας τῶν κυμάτων καὶ ἀδεῶς ὁδοιποροῦντας. Οἱ δὲ καὶ προσέρχονται καὶ ἀσπάζονται ἡμᾶς ἑλληνικῇ φωνῇ λέγουσί τε εἰς Φελλὼ τὴν αὑτῶν πατρίδα ἐπείγεσθαι. Μέχρι μὲν οὖν τινος συνοδοιποροῦσι ἡμῖν παραθέοντες, εἶτα ἀποτρεπόμενοι τῆς ὁδοῦ βαδίζουσιν εὔπλοιαν ἡμῖν ἐπευχόμενοι.

Λουκιανός, Ἀληθὴς Ἱστορία 2.3-4 (διασκευή)

Ερωτήσεις

 1. Ποια αξιοπερίεργα χαρακτηριστικά παρουσιάζουν οι Φελλόποδες που περιγράφει ο Λουκιανός;
 2. Πώς συμπεριφέρθηκαν οι Φελλόποδες στον αφηγητή και στους συντρόφους του;

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 

 1. Να συμπληρώσετε τις υπόλοιπες πτώσεις των ουσιαστικών:

 

Ονομαστική

Γενική

Δοτική

Αιτιατική

Κλητική

Εν.

 

 

νήσῳ μικρᾷ

 

 

Πλ.

 

 

 

 

 

Εν.

 

 

 

 

 

Πλ.

 

 

 

ἀνθρώπους

 

Εν.

 

 

ἑλληνικῇ φωνῇ

 

 

Πλ.

 

 

 

 

 

Εν.

 

πελάγους

 

 

 

Πλ.

 

 

 

 

 

 

 1. Να γράψετε τους υπόλοιπους χρόνους του ρήματος:

Ενεστώτας

Θαυμάζομεν

Παρατατικός

 

Μέλλοντας

 

Αόριστος

 

Παρακείμενος

 

Υπερσυντέλικος

 

 

 1. Να αναζητήσετε στη ν.ε. δύο παράγωγα υποκοριστικά, περιεκτικά και τοπικά ουσιαστικά και να βρείτε το ουσιαστικό από το οποίο παράγονται.

 

 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του ουσιαστικού που σας δίνεται στην παρένθεση.

α. Πλέομεν οὖν πολὺν ………………………… (χρόνος).

β. ῎Επαυσα τοὺς ………………………… (θρῆνος).

γ. Μακάριοι οἱ ………………………… (πτωχός) τῷ πνεύματι.

δ. Οἱ Φελλόποδες ………………………… (ἄνθρωπος) εἰσιν.

ε. Οἱ φίλοι τὸν ………………………… (οἶνος) πίνουσιν.

 

 1. Να συμπληρώσετε τις καταλήξεις των ουσιαστικών και να τα τονίσετε:
 • τριακοσίους σταδι…………..
 • ἀγρίους ταυρ………..
 • λευκὴ νησ……….
 • ἀγαθοῖς ἀνθρωπ………..
 • μακρὰν ὁδ………..
 • μεγάλους κινδυν…………..
 • βασιλείου σκηπτρ…………..

 

 1. Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά που ακολουθούνται από παρένθεση στον άλλο αριθμό:

α. ̔Ο νοῦς ἐστι δῶρον (…………………………) τῆς φύσεως.

β. ̔Ο ἀναμάρτητος πρῶτος τὸν λίθον (…………………………) βαλέτω (= ας ρίξει). γ. Πείθομαι τοῖς παλαιοῖς νόμοις (…………………………).

δ. ῎Εχω ἀμπέλους (…………………………) πολλάς.

 

 

 

 

 

Ενότητα 6: Η ομορφιά δεν είναι το παν

 Οι πασίγνωστοι μύθοι του Αισώπου ήταν ευχάριστο και διδακτικό ανάγνωσμα όλων των εποχών. Ξεχωρίζουν για τη διεισδυτική ματιά και την ευφυΐα του δημιουργού τους, αναδεικνύουν με χιουμοριστικό πνεύμα τις ανθρώπινες αδυναμίες και παρακινούν για τη διόρθωσή τους. Μια από αυτές είναι και η υπερεκτίμηση της φυσικής ομορφιάς, την οποία πλήρωσε ακριβά το ελάφι του μύθου που θα μελετήσετε.

 

Ἔλαφος εὐμεγέθης ὥρᾳ θέρους διψῶν παραγίνεται ἐπί τινα πηγὴν διαυγῆ καὶ βαθεῖαν καὶ πιὼν ὅσον ἤθελεν προσεῖχεν τῇ τοῦ σώματος ἰδέᾳ. Καὶ μάλιστα μὲν ἐπῄνει τὴν φύσιν τῶν κεράτων ὡς κόσμος εἴη παντὶ τῷ σώματι. Ἔψεγεν δὲ τὴν τῶν σκελῶν λεπτότητα ὡς οὐχ οἵων τε ὄντων φέρειν πᾶν τὸ βάρος. Ἐν ᾧ δὲ πρὸς τούτοις ἦν, ὑλακή τε κυνῶν αἰφνιδίως ἀκούεται καὶ κυνηγέται πλησίον. Ὁ δὲ πρὸς φυγὴν ὥρμα καὶ μέχρις ὅπου διὰ πεδίου ἐποιεῖτο τὸν δρόμον, ἐσῴζετο ὑπὸ τῆς ὠκύτητος τῶν σκελῶν. Ἐπεὶ δὲ εἰς πυκνὴν καὶ δασεῖαν ὕλην ἐνέπεσεν, ἐμπλακέντων αὐτῷ τῶν κεράτων ἑάλω, πείρᾳ μαθὼν ὅτι ἄρα ἄδικος ἦν τῶν ἰδίων κριτὴς ψέγων μὲν τὰ σῲζοντα, ἐπαινῶν δὲ τὰ προδόντα αὑτόν.

 

 

Ερωτήσεις

 1. Γιατί καμάρωνε το ελάφι κοιτάζοντας την εικόνα του μέσα στο νερό; Ποιο ανατομικό χαρακτηριστικό του θεωρούσε ότι δεν ταίριαζε με τη συνολικά καλή εικόνα του;
 2. Ποιο χαρακτηριστικό του ελαφιού το βοήθησε να ξεφύγει αρχικά από τους κυνηγούς; Ποιο χαρακτηριστικό του, αντίθετα, αποδείχθηκε μοιραίο;
 3. Τι νομίζετε ότι διδάσκει ο μύθος αυτός του Αισώπου;

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 

 1. Να συμπληρώσετε τις υπόλοιπες πτώσεις των ουσιαστικών:

 

Ονομαστική

Γενική

Δοτική

Αιτιατική

Κλητική

Εν.

 

 

 

πηγὴν

 

Πλ.

 

 

 

 

 

Εν.

 

 

 

δρόμον

 

Πλ.

 

 

 

 

 

Εν.

 

 

 

πυκνὴν ὕλην

 

Πλ.

 

 

 

 

 

Εν.

 

 

πείρᾳ

 

 

Πλ.

 

 

 

 

 

Εν.

κριτὴς

 

 

 

 

Πλ.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Να γράψετε τους υπόλοιπους χρόνους του ρήματος:

Ενεστώτας

σῴζει

Παρατατικός

 

Μέλλοντας

 

Αόριστος

 

Παρακείμενος

 

Υπερσυντέλικος

 

 

 

 

 1. Να σχηματίσετε φράσεις μεταφέροντας τα ουσιαστικά που δίνονται στην παρένθεση στο ίδιο γένος, αριθμό και πτώση με τα επίθετα:

πάσῃ ……………. (θυσία) / γενναίου ……………………. (στρατιώτης) / καλῇ τῇ ……………. (δόξα) / μεγάλην ……………. (τόλμη) / μεγίστων ……………. (τιμή) / ἱκανῶν ……………. (τοξότης) / πολλῶν ……………… (ὀπώρα) / μεγίστης ………………… (κομιδή).

 1. Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού:

λίμναι …………………, πελάτου …………………, τεχνίταις ………………….., ὦ ὁπλῖται ………………….. κριτῶν …………………, ὦ καθηγηταὶ ………………………, νησιωτῶν ……………………, μαθητριῶν ……………………., στρατιώταις ………………………

 

 

 

Ενότητα 7: Η λύση του γόρδιου δεσμού

 

Α. Κείμενο

Ο Φλάβιος Αρριανός (περ. 95-175 μ.Χ.) καταγόταν από τη Νικομήδεια της Βιθυνίας και προερχόταν από επιφανή οικογένεια. Τιμήθηκε με ιερατικά αξιώματα στην πόλη του και αργότερα κατέλαβε υψηλές διοικητικές και στρατιωτικές θέσεις του ρωμαϊκού κράτους. Νέος παρακολούθησε τη διδασκαλία του στωικού φιλοσόφου Επικτήτου, της οποίας κατέγραψε τα βασικά στοιχεία. Στα μέσα του 2ου αι. ήρθε στην Αθήνα, όπου έλαβε την ιδιότητα του πολίτη και εκλέχθηκε επώνυμος άρχοντας (147-148 μ.Χ.). Εκτός από το έργο του για τη φιλοσοφία του Επικτήτου, συνέγραψε στρατιωτικές πραγματείες και βιογραφίες. Το σπουδαιότερο έργο του, όμως, είναι η Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις, η σημαντικότερη πηγή για την εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου στην Ασία, συμπλήρωμα της οποίας είναι η Ἰνδική.

 

Ἀλέξανδρος δὲ ὡς ἐς Γόρδιον παρῆλθε, πόθος λαμβάνει αὐτὸν τὴν ἅμαξαν ἰδεῖν τὴν Γορδίου καὶ τοῦ ζυγοῦ τῆς ἁμάξης τὸν δεσμόν. Πρὸς δὲ δὴ ἄλλοις καὶ τόδε περὶ τῆς ἁμάξης ἐμυθεύετο, ὅστις λύσειε τοῦ ζυγοῦ τῆς ἁμάξης τὸν δεσμόν, τοῦτον χρῆναι ἄρξαι τῆς Ἀσίας. Ἦν δὲ ὁ δεσμὸς ἐκ φλοιοῦ κρανίας καὶ τούτου οὔτε τέλος οὔτε ἀρχὴ ἐφαίνετο. Ἀλέξανδρος δὲ ὡς ἀπόρως μὲν εἶχεν ἐξευρεῖν λύσιν τοῦ δεσμοῦ, ἄλυτον δὲ περιιδεῖν οὐκ ἤθελε, μή τινα καὶ τοῦτο ἐς τοὺς πολλοὺς κίνησιν ἐργάσηται, παίσας τῷ ξίφει διέκοψε τὸν δεσμὸν καὶ λελύσθαι ἔφη. Ἀπηλλάγη δ’ οὖν ἀπὸ τῆς ἁμάξης αὐτός τε καὶ οἱ ἀμφ᾿ αὐτὸν ὡς τοῦ λογίου τοῦ ἐπὶ τῇ λύσει τοῦ δεσμοῦ ξυμβεβηκότος. Καὶ γὰρ καὶ τῆς νυκτὸς ἐκείνης βρονταί τε καὶ σέλας ἐξ οὐρανοῦ ἐπεσήμηναν· καὶ ἐπὶ τούτοις ἔθυε τῇ ὑστεραίᾳ Ἀλέξανδρος τοῖς φήνασι θεοῖς τά τε σημεῖα καὶ τοῦ δεσμοῦ τὴν λύσιν.

Ἀρριανός, Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις 2.3.1-8 (διασκευή)

 

Ερωτήσεις

 1. Γιατί θέλησε ο Αλέξανδρος να λύσει τον γόρδιο δεσμό;
 2. Ποιες δυσκολίες παρουσίαζε το εγχείρημα του Αλεξάνδρου και πώς τις ξεπέρασε ο νεαρός βασιλιάς;
 3. Πώς αποδεικνύεται από το κείμενο η πίστη του Αλεξάνδρου στα θεϊκά σημάδια και στους χρησμούς;

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 

 1. Να συμπληρώσετε τις υπόλοιπες πτώσεις των ουσιαστικών:

 

Ονομαστική

Γενική

Δοτική

Αιτιατική

Κλητική

Εν.

 

 

 

ἅμαξαν

 

Πλ.

 

 

 

 

 

Εν.

δεσμὸς

 

 

 

 

Πλ.

 

 

 

 

 

Εν.

 

 

 

 

 

Πλ.

βρονταί

 

 

 

 

Εν.

 

 

 

 

 

Πλ.

 

 

 

 

 

Εν.

 

οὐρανοῦ

 

 

 

Πλ.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Να γράψετε τους υπόλοιπους χρόνους του ρήματος:

Ενεστώτας

 

Παρατατικός

 

Μέλλοντας

 

Αόριστος

 

Παρακείμενος

 

Υπερσυντέλικος

 

 

 

 1. Να μεταφέρετε τα ρήματα στον άλλο αριθμό διατηρώντας το χρόνο και το πρόσωπο: ἔπειθες ……………………….., κατέκλεψε ……………………….., ἐφρόντισαν ………………………., ἐνομίσατε …………………………, ἐξεπλήξαμεν ……………………….., ἤλεγχες ………………………., διήγομεν ……………………….., ἔσπευδε ……………………….. .
 2. Να συμπληρώσετε τις φράσεις με το ρήμα που δίνεται σε παρένθεση στο κατάλληλο πρόσωπο της οριστικής παρατατικού, μέλλοντα και αορίστου:

α. Φύλακες ……………………………. / ………………………… / ………………………… (φυλάττω) τὸν ἐν Δελφοῖς θησαυρόν. β. Θουκυδίδης ̓Αθηναῖος …………………………….. / …………………………………… / …………………… (συγγράφω) τὸν Πελοποννησίων καὶ ̓Αθηναίων πόλεμον.

γ. Κορίνθιοι …………………… / …………………………….. / …………………………. (θαυμάζω) τὴν τέχνην αὐτοῦ.

δ. Περικλῆς …………………………. / ……………………… / ……………………….. (ἀγορεύω) ἐν τῇ ἀγορᾷ.

ε. Τῶν ἔργων τὴν ὑπόνοιαν (= την υποθετική εικόνα) ἡ ἀλήθεια …………………… / ……………………. / ……………. (βλάπτω).

 

 

 

 1. Να σχηματίσετε παράγωγα ουσιαστικά που να φανερώνουν όργανο ή μέσο από τα παρακάτω ρήματα:

Ρήματα

Όργανο ή μέσο

λούω

 

πίνω

 

λάμπω

 

φοβέω, φοβῶ

 

κομίζω

 

 

 

 1. Να σχηματίσετε από τα παρακάτω ρήματα παράγωγα ουσιαστικά που να φανερώνουν τόπο:

Ρήματα

Τόπος

δικάζω

 

ἐργάζομαι

 

βουλεύω

 

γυμνάζω

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.