Προκήρυξη Σχολών Αστυνομίας

 

Αναλυτικές λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

 

 

Μπορεί η κακοκαιρία να μονοπωλεί το ενδιαφέρον μας τις τελευταίες ημέρες, παρόλα αυτά και η εκπαιδευτική επικαιρότητα «δεν πάει πίσω» καθότι μετά τις προκηρύξεις των Στρατιωτικών Σχολών και του Λιμενικού, τη σκυτάλη σήμερα θα δώσουμε στις Αστυνομικές Σχολές, εστιάζοντας στα προσόντα και τις προϋποθέσεις που αφορούν τους υποψηφίους, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες υποβολής αυτών καθώς και κάποιες απαραίτητες επισημάνσεις που αφορούν τις προκαταρτικές εξετάσεις.  

 

 

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής, λοιπόν, στο διαγωνισμό, για κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία ως Δόκιμοι Υπαστυνόμοι ή Δόκιμοι Αστυφύλακες, έχουν άνδρες και γυναίκες, Έλληνες πολίτες ή ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο και την Τουρκία. Οι ομογενείς που κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία, αποκτούν αυτοδίκαια την Ελληνική Ιθαγένεια από την κατάταξή τους.

 

Προσόντα και προϋποθέσεις

 

Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι πρέπει να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν από 01-01-1998 και μεταγενέστερα. Παράλληλα, πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας, να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου, να έχουν πίστη στο σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Επίσης, πρέπει να έχουν ανάστημα, το οποίο είναι τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) για τους άνδρες και τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 μ.) για τις γυναίκες, αμφότεροι χωρίς υποδήματα.

 

Ακόμη, πρέπει να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση, απόπειρα ή κάθε μορφή συμμετοχής σε κακούργημα ή σε εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του δημοκρατικού πολιτεύματος, προσβολών της διεθνούς υπόστασης της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων, παραχάραξης νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής, πλαστογραφίας, ψευδούς κατάθεσης, ψευδούς καταμήνυσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόμενης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, συμπλοκής, εκβίασης, απάτης, απιστίας, δωροδοκίας, παράνομης βεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωμάτων του δημοσίου, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, περί αλλοδαπών, περί αρχαιοτήτων, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο απειλείται στερητική της ελευθερίας ποινής τουλάχιστον τριών μηνών.

 

Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα, μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, αλλά δεν προσλαμβάνονται, αν, μέχρι το χρόνο έκδοσης της διαταγής πρόσληψης, δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα. Επιπρόσθετα, πρέπει να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους, να μην έχουν τεθεί σε καμίας μορφής δικαστική συμπαράσταση, να μην φέρουν στο σώμα τους δερματοστιξία (τατουάζ), η οποία είναι εξωτερικά εμφανής με την ενδυμασία (θερινή και χειμερινή στολή) και επιπλέον, λόγω του είδους των περιεχομένων σε αυτή απεικονίσεων, είτε αναιρεί την επιβαλλόμενη από το σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του δημοσίου, είτε προκαλεί, κατά τρόπο ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντα αυτών. Τέλος, οφείλουν να μην έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι ποινή για την πράξη τους αυτή καθώς και να μην έχουν αποβληθεί από τη Σχολή Αξιωματικών ή τη Σχολή Αστυφυλάκων.

 

 

Τα προσκομιζόμενα  δικαιολογητικά

 

Όσοι, λοιπόν, έχουν τα προσόντα και επιθυμούν να καταταγούν ως Δόκιμοι Υπαστυνόμοι ή Δόκιμοι Αστυφύλακες, οφείλουν, αφενός να δηλώσουν προτίμηση για τις Σχολές Αξιωματικών ή και Αστυφυλάκων στο μηχανογραφικό δελτίο του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην καθορισθείσα προθεσμία και αφετέρου να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, μέχρι την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 15.00 συγκεκριμένα δικαιολογητικά.

 

Ειδικότερα, την αίτηση συμμετοχής η οποία συμπληρώνεται ιδιοχείρως και υπογράφεται από τον υποψήφιο καθώς και δυο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες διαστάσεων 3 χ 4 εκ.) όπου στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ν’ αναγράφεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. Επιπρόσθετα, πρέπει να υποβάλουν φωτοαντίγραφο βεβαίωσης Α.Μ.Κ.Α. ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο επιβεβαιώνει αυτόν και επιπλέον φωτοαντίγραφο του δελτίου εξεταζομένου / υποψηφίου ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που επιβεβαιώνει τον κωδικό εξεταζομένου υποψηφίου καθώς και ένα από τα δύο συνημμένα στην προκήρυξη υποδείγματα Δ’ ή ΣΤ’ (αφορούν υπεύθυνες δηλώσεις). Στη συνέχεια, οφείλουν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση (συνημμένο υπόδειγμα Ε’ της προκήρυξης) ότι έχουν τα απαραίτητα προσόντα, χωρίς να απαιτείται η αναλυτική περιγραφή αυτών και ότι θα δηλώσουν προτίμηση σε μία ή και στις δύο Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας (Αστυφυλάκων – Αξιωματικών), στο μηχανογραφικό δελτίο του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τέλος, πρέπει να υποβάλλουν ενημέρωση – δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ενώ οι έγγαμοι με αλλογενείς αλλοδαπούς υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνουν την υπηκοότητα του/της συζύγου. Φυσικά, πρέπει να τονιστεί ότι για τους υποψηφίους ειδικών κατηγοριών πρέπει να υποβληθούν επιπλέον δικαιολογητικά τα οποία και αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

 

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα το δελτίο εξεταζομένου υποψηφίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. ή φωτοαντίγραφο της αίτησης – δήλωσης που υπέβαλαν στο Υ.ΠΑΙ.Θ. για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή τον κατά περίπτωση νόμιμο τίτλο παραμονής για τους ομογενείς, μέχρι την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 15.00. Μετά τις καταληκτικές ημερομηνίες δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής. Επιπλέον, αίτηση που υποβάλλεται με τρόπο διαφορετικό από τον οριζόμενο στην προκήρυξη, όπως ενδεικτικά με συστημένη επιστολή, ηλεκτρονική αποστολή ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, δεν γίνεται δεκτή.

 

 

 

Παραλαβή δελτίου υγειονομικής εξέτασης

 

Κάθε υποψήφιος του οποίου η αίτηση συμμετοχής έγινε αποδεκτή, δηλώνει υποχρεωτικά τόσο επί της αίτησης συμμετοχής όσο και με υπεύθυνη

δήλωση εάν επιθυμεί να παραλάβει δελτίο υγειονομικής εξέτασης, το οποίο παραλαμβάνει με αποδεικτικό από τον αρμόδιο Αξιωματικό του Αστυνομικού Τμήματος ή της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας, κατά περίπτωση. Η υποβολή ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψήφιου από το διαγωνισμό, πέραν των ποινικών συνεπειών.

 

Οι προκαταρκτικές εξετάσεις

 

Όσον αφορά τις προκαταρκτικές εξετάσεις επισημαίνουμε πως είναι υποχρεωτικές και περιλαμβάνουν ψυχομετρικές δοκιμασίες (TESTS), υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες, διαρκούν για κάθε υποψήφιο συνολικά τέσσερις ημέρες και διεξάγονται στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Βέροια, είναι υποχρεωτικές, ενιαίες και κοινές για τις δύο Αστυνομικές Σχολές (συμπεριλαμβανομένων των υποψηφίων που είχαν υποβληθεί σ’ αυτές κατά το παρελθόν).

 

Φυσικά, θα ήταν παράλειψη να μην τονιστεί ότι εφόσον υποψήφιος έχει ή πρόκειται να υποβάλει αίτηση συμμετοχής και στις Στρατιωτικές Σχολές ή και στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή και στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και δηλώσει τόσο στην αίτηση συμμετοχής, όσο και στην υπεύθυνη δήλωση ότι θα παρουσιασθεί στις προκαταρκτικές εξετάσεις των συγκεκριμένων Σχολών, δεν επιτρέπεται να υποβληθεί στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και δεν θα παραλάβει δελτίο υγειονομικής εξέτασης, αλλά θα προσκομίσει στη Διεύθυνση Αστυνομίας, στην οποία υπάγεται το Αστυνομικό Τμήμα που υπέβαλε την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, βεβαίωση ικανότητας από την αντίστοιχη σχολή ότι κρίθηκε «ΙΚΑΝΟΣ» στις προκαταρκτικές εξετάσεις με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι υποβάλλονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργεί η Ελληνική Αστυνομία, μόνο εφόσον δεν παρουσιασθούν για εξέταση στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Υποψήφιοι που θα κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι παρουσιάσθηκαν για εξέταση στις προκαταρκτικές εξετάσεις των άλλων σχολών, σε κάθε περίπτωση διαγράφονται από τον πίνακα «ΙΚΑΝΩΝ», δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για τις Αστυνομικές Σχολές κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων από το Υ.ΠΑΙ.Θ. και θεωρείται ότι δεν έχουν δηλώσει αυτές…

 

Τέλος, για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων καθώς και για το πρόγραμμα εξέτασης, οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται με δική τους ευθύνη από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας «www.hellenicpolice.gr» ή «www.astynomia.gr» και από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας και τα Αστυνομικά Τμήματα (το πρόγραμμα θα εκδοθεί αμέσως μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό, ενώ οι προκαταρκτικές εξετάσεις εκτιμάται ότι θα γίνουν μέσα στον ερχόμενο Μάρτιο).

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.