Αρχαία Ελληνικά Α´ Λυκείου: Θουκυδίδου Ιστορίαι 3.74-75 (Λεξιλογικές ασκήσεις από την Τράπεζα Θεμάτων)

0
1843

Αρχαία Ελληνικά Α´ Λυκείου: Θουκυδίδου Ιστορίαι 3.74-75 (Λεξιλογικές ασκήσεις από την Τράπεζα Θεμάτων)

 1. Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη της Νέας Ελληνικής, απλή ή σύνθετη, για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: γίγνεται, νικᾷ, ἰσχύι, ξυνεπελάβοντο, βάλλουσαι. (Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 74)

 1. Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη της Νέας Ελληνικής, απλή ή σύνθετη, για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: ἐπιγιγνομένῃ, πείθει, ἔµειναν, κατέλεγον, ἀποπεμφθῶσι. (Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 74.3-75.4.1)

 

 1. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου, να γράψετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό της Νέας Ελληνικής, απλό ή σύνθετο: κεκρατηκότος, λαθόντες, πείθει, κρῖναι, νομίζειν. (Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 74.3-75.4.1)

 1. Να γράψετε ένα σύνθετο ομόρριζο ουσιαστικό ή επίθετο της Νέας Ελληνικής, για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: καταλιπεῖν, ξυμπέμψειν, ξυμπλεῖν, ὁρῶντες, δείσας. (Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75.2-75.5)

 1. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου να γράψετε μία περίοδο λόγου στη Νέα Ελληνική, όπου η συγκεκριμένη λέξη να χρησιμοποιείται με διαφορετική σημασία από αυτήν που έχει στο αρχαίο κείμενο: ξυγχωρῆσαι, κρῖναι, δήμου, προστάται, πληρώσαντες. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε μορφή της (μέρος του λόγου, πτώση, αριθμό, γένος, έγκλιση, χρόνο). (Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75.1-75.4.1)

 1. Να αντιστοιχίσετε καθεμίανεοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά συγγενή της αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Α περισσεύουν. (Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75.2-75.5)

Α Β
1. ανάταση α. πράξας
2. πειρατής β. ἀποπλεύσεσθαι
3. αποπομπή γ. προστάται
4. διάπραξη δ. καταλιπεῖν
5. σύμπλευση ε. ξυμπέμψειν
6. υπόλοιπο
7. διάσταση

 1. Να αντιστοιχίσετε καθεμίανεοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά συγγενή της αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Α περισσεύουν. (Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75.1-75.4.1)
Α Β
1. πρόβατο α. ἐπιγιγνομένῃ
2. γονιός β. στρατηγὸς
3. διαγωγή γ. ναυσὶ
4. επινόηση δ. ξύμβασιν
5. πιστός ε. πείθει
6. πιθάρι
7. επίνειο

 1. Να γράψετε ένα σύνθετο ομόρριζο ουσιαστικό ή επίθετο της Νέας Ελληνικής, για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: μάχη, οἰκιῶν, φύσιν, πόλις, ναῦς. (Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 74)

 1. Να αντιστοιχίσετε καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά συγγενή της νεοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Β περισσεύουν. (Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75.2-75.5)
Α Β
 

1.     καταλιπεῖν

2.     ἀνίστη

3.     διανοουμένων

4.     ὁρῶντες

5.     διακομίζει

α. διάλειμμα

β. κατάληψη

γ. κόμιστρο

δ. διάσταση

ε. αναστολή

ζ. προνοητικός

η. διορατικότητα

 1. Να αντιστοιχίσετε καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά συγγενή της νεοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Β περισσεύουν. (Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75.2-75.5)

Α Β
 

1.     καταλιπεῖν

2.     ἀνίστη

3.     διανοουμένων

4.     ὁρῶντες

5.     διακομίζει

α. υπόλειμμα

β. κατάληψη

γ. κόμιστρο

δ. επανάσταση

ε. αναστολή

ζ. κατανόηση

η. διορατικός

 1. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ομόρριζη λέξη για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις της ΝέαςΕλληνικής: αγωγός, κρίσιμος, ταραχοποιός, ελλιπής, δειλός. (Θουκυδίδου, Ἱστορίαι, Βιβλίο 3ο, § 75.1-4.1)

 1. Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη της Νέας Ελληνικής, απλή ή σύνθετη, για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: πληρώσαντες, ἔπειθεν, ἔλαβε, ἐπέτυχον, διέφθειραν. (Θουκυδίδου, Ἱστορίαι, Βιβλίο 3ο, § 75.2-5)

 1. Να αντιστοιχίσετε καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά συγγενή της νεοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Β περισσεύουν. (Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75.2-75.5)

Α Β
1.     πείθουσιν α. υπόλοιπος
2.     καταλιπεῖν β. συλλογή
3.     κατέλεγον γ. περίλυπος
4.     ξυμπλεῖν δ. κατάληψη
5.     ἀνίστησι ε. πειστικός
ζ. πλοίαρχος
η. ανάσταση

 1. Να αντιστοιχίσετε καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά συγγενή της νεοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Β περισσεύουν. (Θουκυδίδου, Ἱστορίαι, Βιβλίο 3ο, § 75.1-4.1)

Α Β
1.     παραγίγνεται α. παράνομος
2.     ἔμειναν β. διαλογή
3.     νομίζειν γ. απόγονος
4.     καταλιπεῖν δ. γνώση
5.     κατέλεγον ε. διαμονή
  ζ. κατάληψη
  η. έλλειψη

 1. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου, να γράψετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό της Νέας Ελληνικής, απλό ή σύνθετο: βάλλουσαι, ὑπομένουσαι, κρατήσειεν, ἐμπιπρᾶσι, κατεκαύθη. (Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 74)

 

 1. ελλιπής, προκατάληψη, βλήμα, δεισιδαιμονία, λαθραίος: Για καθεμία από τις λέξεις της Νέας Ελληνικής που σας δίνονται, να γράψετε μια ετυμολογικά συγγενή λέξη από το κείμενο. (Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 74)

 1. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου να γράψετε μία περίοδο λόγου στη Νέα Ελληνική, όπου η συγκεκριμένη λέξη να χρησιμοποιείται με διαφορετική σημασία από αυτήν που έχει στο αρχαίο κείμενο: φυλακῇ, δήμου, προστάται, κινήσει, ξυνεχώρησεν. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε μορφή της (μέρος του λόγου, πτώση, αριθμό, γένος, έγκλιση, χρόνο). (Θουκυδίδου, Ἱστορίαι, Βιβλίο 3ο, § 74.3-75.4.1)

 1. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου, να γράψετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό της Νέας Ελληνικής, απλό ή σύνθετο: ἔμελλεν, καταλιπεῖν, δείσαντες, διανοουμένων, γίγνονται. (Θουκυδίδου, Ἱστορίαι, Βιβλίο 3ο, § 75.2-5)

 1. Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη της Νέας Ελληνικής, απλή ή σύνθετη, για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: ἀποπλεύσεσθαι, πληρώσαντες, ἀνίστη, ἐκώλυσε, διακομίζει. (Θουκυδίδου, Ἱστορίαι, Βιβλίο 3ο, § 75.2-5)

 1. Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της νέας ελληνικής, για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: διεκομίσθησαν, κρῖναι, ὦσιν, κατέλεγον, δείσαντες. (Θουκυδίδου, Ἱστορίαι, Βιβλίο 3ο, § 74.3-75.4.1)

 1. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: εκπομπή, κάθισμα, επιμύθιο, ανθυγιεινός, αδιανόητος. (Θουκυδίδου, Ἱστορίαι, Βιβλίο 3ο, § 75.2-5)

 1. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: ανισότητα, πομπός, νόηση, κατοικία, νεολαία. (Θουκυδίδου, Ἱστορίαι, Βιβλίο 3ο, § 75.2-5)

 1. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: κράτος, αλήθεια, πρόγονος, διαμονή, προνόμιο. (Θουκυδίδου, Ἱστορίαι, Βιβλίο 3ο, § 74.3-75.4.1)

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.